Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Profilgruppen, Beijer Ref, Smart Eye, Corem, Fabege, Elos, Stora Enso, Husqvarna, Swedbank och Tele2 finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 0,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (17). Resultatet per aktie uppgick till -0:21 kronor (1:90).

Nettoomsättningen uppgick till 325 miljoner kronor (356).

Rörelseresultatet blev 3,7 miljoner kronor (26,4) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,9 miljoner kronor (134).

"Det har varit ett utmanande tredje kvartal med både broms och gas. Kundernas kraftigt förändrade köpmönster i spåren av pandemin innebar stora svårigheter med planering av verksamheten under semesterperioden och veckorna därefter. Det förändrade köpmönstret innebar samtidigt en ogynnsam förskjutning av produktmixen. Sammantaget innebär det att vi presterar ett sämre resultat än förväntat", skriver vd Fredrik Zöögling i delårsrapporten.

Han säger dock att bolaget upplever en högre aktivitet hos såväl nya som gamla kunder och en återgång till mer av ett normalläge i fjärde kvartalet.

Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene hade ett resultat efter finansnetto uppgående till -7,3 miljoner kronor (-9,4) under det brutna räkenskapsår som avslutades den 31 augusti.

Bolagets resultat motsvarar -0:32 kronor per aktie (-0:71), enligt rapporten. Den 31 augusti 2020 uppgick Igrenes likvida medel till 2,8 miljoner kronor (0,5).

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för 2019/2020.

Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 12,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (10,6). Resultatet per aktie ökade till 0:65 kronor (0:57).

Ebita-resultatet sjönk till 14,1 miljoner kronor (15,2). Nettoomsättningen steg till 161 miljoner kronor (156). Orderingången backade till 133 miljoner kronor (141).

Christian Berners vd Bo Söderqvist konstaterar att covid-19-pandemin påverkar ekonomin, företagens investeringar och infrastrukturinvesteringar och därigenom Christian Berner Tech Trades verksamhet.

"Vi ser ännu bara mindre påverkan på resultatet men vår orderingång har varit svagare under det tredje kvartalet. Det innebär att orderstocken gått ned, även om den är på en fortsatt bra nivå, och att vi ser att fjärde kvartalets försäljning är svårbedömt med tanke på effekter av Covid-19", skriver Bo Söderqvist.

Sedan den 1 september är bolaget åter tillbaka på 100 procent arbetstid efter en tids korttidspermitteringar.

"Fokus är nu försäljning och orderingång för att skapa resultat framöver", tillägger han.

Teknik- och industrikoncernen Indutrades ebita-resultat blev 685 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett ebita-resultat på 568 miljoner kronor. Ebita-marginalen blev 14,9 procent. Väntat var 12,7 procent. Försäljningen uppgick till 4.599 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts snittprognos på 4.471 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 4.486 miljoner kronor, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För jämförbara enheter var minskningen 2 procent.

Kylkoncernen Beijer Refs nettoomsättningen minskade med 2,9 procent under tredje kvartalet 2020, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 3.837 miljoner kronor (3.953).

Den organiska tillväxten var -1,7 procent (5,2%), främst beroende på lägre köldmedelpriser. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 342 miljoner kronor (358), en minskning med 4,5 procent jämfört med föregående år vilket främst beror på lägre priser på köldmedier. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (9,1%).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1:91 kronor (1:99). Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgick till 381 miljoner kronor (371).

Beijer Refs uppger att den successiva återhämtning som kunde skönjas under andra kvartalet fortsatte i det tredje. Den organiska tillväxten var -1,7 procent under tredje kvartalet.

"Det är en acceptabel siffra med hänsyn till rådande covid-19-pandemi och fortsatt fallande priser på köldmedier. Man får också ta i beaktande att vi har en utmanande jämförelse mot föregående års värmebölja i juli. Augusti och september betraktar vi som normalmånader sett till organisk tillväxt", skriver vd Per Bertland i rapporten.

Segmentet kyla visar negativ organisk tillväxt med 8,5 procent och merparten kan förklaras av lägre priser på köldmedier.

"Under slutet av perioden har vi kunnat se tecken på en viss stabilisering av priserna och en försiktig bedömning är att köldmediepriserna inte kommer att ha så stor påverkan på kommande kvartal", skriver han.

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 på -12,8 miljoner kronor (-23,6). "Rörelsens kostnader är avsevärt lägre än föregående år beroende på corona relaterade åtgärder", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen steg med 24 procent till 15,2 miljoner kronor (12,3) under kvartalet.

First North-listade Safeture, som erbjuder en mobilbaserad säkerhetstjänst, hade en nettoomsättning på 5,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020, en ökning med drygt 31 procent jämfört med samma period i fjol justerat för avyttrade Travelogix. Återkommande intäkter uppgick till 4,8 miljoner kronor (3,9), motsvarande 85 procent av moderbolagets kvartalsintäkter (93%).

Årliga återkommande intäkter vid utgången vid kvartalet var 22,5 miljoner kronor (15,6). Churn, som beräknar kundomsättning, uppgick till 0 procent. Resultatet tredje kvartalet blev en förlust om 3,3 miljoner kronor, jämfört med -4,5 miljoner justerat för Travelogix motsvarande kvartal ifjol. Resultat per aktie blev -0:12 kronor (-0:09).

Fastighetsbolaget Corems hyresintäkter uppgick till 222 miljoner kronor i det tredje kvartalet (209). Driftöverskottet blev 172 miljoner kronor (157) och förvaltningsresultatet uppgick till 117 miljoner (95).

Värdeförändringar på fastigheter summerade till 185 miljoner (693), värdeförändringar finansiella placeringar var 470 miljoner (305) och värdeförändringarna på derivat var 3 miljoner (-28). Efter skatt blev resultatet 658 miljoner kronor (1.189).

Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett resultat efter skatt på 12,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (9,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:56 kronor (1:12).

Nettoomsättningen uppgick till 148 miljoner kronor (157). Rörelseresultatet blev 17,9 miljoner kronor (14,2), med en rörelsemarginal på 12,1 procent (9,0). Rörelseresultatet har påverkats positivt med 4,4 miljoner kronor avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19. Resultatet före skatt uppgick till 14,2 miljoner kronor (11,4).

Elos Medtech har enligt vd Jan Wahlström sett en snabbare återhämtning på många av bolagets marknader än vad de tidigare förutspått.

Den största återhämtningen återfinns inom affärsområdet Dental som har återgått till mer normal verksamhet och dentala implantatoperationer genomförs nu igen efter totalstoppet i våras.

Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 696 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (683). Driftöverskottet uppgick till 538miljoner kronor (542) och förvaltningsresultatet blev 376 miljoner (397).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 391 miljoner kronor (743) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -24 miljoner (-215). Efter skatt summerade Fabeges resultat till 574 miljoner kronor (714) och per aktie till 1:75 kronor (2:16).

Nettouthyrningen låg på -16 miljoner kronor (-5). "Det kan till stor del förklaras av aktiva uppsägningar i blivande utvecklingsfastigheter, men även att ett antal kunder av olika skäl valt att säga upp eller minska sina ytor", skriver Fabeges vd Stefan Dahlbo i vd-ordet.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 175 miljoner euro för det tredje kvartalet (245). Enligt Infronts sammanställning av fjorton analytikers prognoser väntades i genomsnitt 138 miljoner euro. Den operativa rörelsemarginalen blev 8,4 procent (10,2), att jämföra med väntade 6,4 procent.

Resultat före skatt landade på 115 miljoner euro (115). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 84,6 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning. Försäljningen uppgick till 2.079 miljoner euro för perioden (2.402). Här låg snittprognosen på 2.152 miljoner euro.

Stora Enso har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för sina skogstillgångar i Norden som bygger på marknadsdata, samt ändra redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020.

Preliminära beräkningar, baserade på transaktionerna i de områden där Stora Enso äger skogsmark, visar på att värdet av koncernens skogstillgångar, inklusive arrenderad mark, kommer att utgöra mellan 6,5 och 7,0 miljarder euro, jämfört med det bokförda värdet i slutet av tredje kvartalet 2020 på 5,4 miljarder euro.

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 997 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat var ett rörelseresultat på 899 miljoner väntat.

Rörelsemarginalen blev 10,4 procent mot väntade 9,6 procent. Omsättningen uppgick till 9.570 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 14 procent. Här hade analytikerna väntat sig 9.366 miljoner kronor respektive 11,1 procent.

I september lämnade bolaget ett förhandsbesked att tillväxten hade varit 21 procent under kvartalets första två månader juli och augusti. Omsättningen ökade med 22 procent justerat för den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands och valutakurseffekter.

Husqvarna ska genomföra strategiska tillväxtinitiativ som väntas ge årliga besparingar om cirka 500 miljoner kronor per år, med en beräknad engångskostnad om cirka 880 miljoner kronor. Av engångsposterna väntas majoriteten belasta det fjärde kvartalet.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.417 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.276 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.246 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.139 miljoner.

Swedbanks räntenetto för årets tredje kvartal uppgick till 6.714 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.886 miljoner. Utfallet var 2 procent lägre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.869 miljoner kronor. Den sekventiella förändringen i räntenettot på -2 procent under tredje kvartalet berodde i huvudsak på lägre inlåningsmarginaler, skriver Swedbank. Minskningen förklaras också av valutaeffekter, samt av att andra kvartalet var positivt påverkat av en engångseffekt inom Group Treasury på 103 miljoner kronor, uppger banken.

Läs mer om Swedbanks rapport här

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.510 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 21 analytikerprognoser, som Infront sammanställt, visar på ett underliggande ebitda-al-resultat på 2.468 miljoner kronor för kvartalet.

Försäljningen uppgick till 6.639 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infronts snittestimat på 6.668 miljoner kronor.

Tele2 står fast vid sin guidning för helåret 2020 om att det underliggande ebitda-al-resultatet ska hamna på ungefär samma nivå som under 2019.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

Prognosen baseras på antagandet att den negativa effekten av covid-19 på underliggande ebitda-al-resultatet blir cirka 70-90 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Tidigare bedömning var en negativ resultateffekt om cirka 100–120 miljoner kronor per kvartal under det andra halvåret.

Capex, exklusive spektrum och leasing, väntas uppgå till 2,5-3,0 miljarder kronor 2020, vilket är en upprepning av den tidigare bedömningen.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret på 9,32 miljarder kronor (9,26) och capex väntades bli drygt 2,6 miljarder kronor.

På medellång sikt upprepas målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 14,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (14). Rörelseresultatet blev 20,4 miljoner kronor (19,3).

"Det positiva resultatet är en effekt av stärkta marginaler, permitteringsstöd och kostnadsbesparingar", skriver vd Krister Magnusson i rapporten. Nettoomsättningen uppgick till 147 miljoner kronor (171).

I rapporten skriver bolaget att omsättningen har påverkats negativt av covid-19, då delar av Europa har varit nedstängda och kundernas efterfrågan har påverkats.

Enligt vd:n har situationen rörande omsättningen förbättrats månad för månad, men han konstaterade att:

"Effekterna av covid-19-pandemin kommer fortsätta att påverka efterfrågan på bolaget produkter, men det är mycket svårt att uppskatta hur länge och i vilken grad denna påverkan kommer få".

Orderingången under kvartalet var 162 miljoner kronor (195).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -