Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Incoax, Fagerhult, Ferroamp, Stillfront, Angler Gaming och Lundin Gold finns bland bolagen som har lämnat sina kvartalsrapporter.

Incoax, som är verksamt som telekomunderleverantör och som är listat på First North, redovisar ett rörelseresultat om -14,6 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor under perioden (1,1).

"Vi har naturligtvis många utmaningar framför oss men jag konstaterar att vi nu rör oss i rätt riktning på ett fokuserat sätt", skriver bolagets vd Jörgen Ekengren till rapporten.

Incoax meddelande i juli att bolaget ska genomföra en företrädesemission om 48 miljoner kronor. Bolaget slopade då även tidigare omsättningsmål.

Belysningskoncernen Fagerhult redovisar en orderingång om 1.655 miljoner kronor (2.201) för det andra kvartalet 2020.

Nettoomsättningen sjönk till 1.726 miljoner kronor (2.055), en minskning med 16 procent. Rörelseresultatet blev 154 miljoner kronor (175) och marginalen blev 8,9 procent (8,5).

Resultat efter skatt uppgick till 98,8 miljoner kronor (115), motsvarande ett resultat per aktie om 0:55 kronor (0:74).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 230 miljoner kronor (146).

 Fagerhult påverkades betydligt av covid-19 under andra kvartalet, då orderingången sjönk med 24 procent organiskt, jämfört med en organisk tillväxt på 7,1 procent första kvartalet. Nettoomsättningen föll 15,5 procent organiskt och rörelseresultatet minskade med 12 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

"Jag förväntar mig att den lägre orderingången under andra kvartalet kommer att bli en utmaning för nettoomsättningen under fortsättningen av året. Den minskande kostnadsbasen kommer dock att hjälpa rörelseresultatet", skriver vd Bodil Sonesson i delårsrapporten.

Fagerhult ser en något mer stabil situation, men det råder fortsatt osäkerhet på marknaden, särskilt den växande oron för en andra våg av Covid-19 med lokala nedstängningar som följd.

"Därför står vi fast vid att inte lämna ytterligare framåtblickande utsikter för 2020. Vi har redan kommenterat den lägre marknadsaktiviteten, vissa tecken på en utplaning och effekten på orderingången. Detta kommer att vara en utmaning under tredje kvartalet. Vi har även kommenterat att vi har minskat och fortsätter att minska kostnadsbasen, vilket kommer fortsätta under resten av året", skriver vd.

Bortom 2020 förblir koncernens övergripande strategi och fokus intakt, heter det.

Det First North-listade mjukvarubolaget Upsales rapporterar årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) om 75,5 miljoner kronor vid utgången av det andra kvartalet, vilket är en ökning med 16,7 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen ökade till 18,3 miljoner kronor (17,3) under andra kvartalet. Ebitda-resultatet uppgick till 5,1 miljoner kronor (3,2) med en ebitda-marginal på 27,7 procent (18,3%). Resultat efter skatt blev 2,1 miljoner kronor (0,7).

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 2,4 miljoner kronor (-0,3).

First North-listade Ferroamp hade en nettoomsättning på 17,6 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020 (9,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,9 miljoner kronor (-2,9). Resultat per aktie blev -0:87 kronor (-0:40).

"Efterfrågan på våra produkter är fortsatt god. Kvartalet inleddes ungefär samtidigt som covid-19-pandemins utbrott. Detta visade sig i vår orderingång som var något trevande under kvartalets inledning, men tog sedan fart och återhämtade sig mot slutet av kvartalet. Sammantaget är orderingången god för kvartalet som helhet. Vi lämnar kvartal två och första halvåret med en god orderstock i våra böcker vilket känns bra inför framtiden och andra halvan av året", skriver vd Krister Werner i delårsrapporten.

Fortsatt ser Ferroamp en viss försening i investeringsbeslut hos större fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

"Hur hösten ser ut är fortsatt svårt att bedöma. Svenska kraftnät uppdaterade sin två år gamla rapport och utblick för perioden framåt. Den pekar bland annat på tidigare beskrivna kapacitetsproblem, men i den uppdaterade rapporten konstateras att utmaningarna kommer tidigare och omställningen går fortare. Det är just i denna förändring och omställning som Ferroamps produkter skapar ett värde", skriver vd.

För första halvåret blev omsättningen drygt dubbelt så hög som motsvarande period förra året trots stora utmaningar till följd av pandemin.

"Perioden har inneburit utmaningar i komponentförsörjning från Asien, men även från Europa. Ledtiderna för vissa komponenter har skjutit i höjden till extrema nivåer. Transportkapacitet och transporttider har förlängts kännbart med kostnadsökningar som följd. Vi ser att insatser för att utveckla vår marginal över tid ger verkan, men fördröjs på grund av dessa tillfälliga kostnadsökningar på transporter och komponentpriser", skriver Krister Werner.

Han känner sig "trygg" i bolagets mål att nå run-rate på 400 miljoner kronor i omsättning över rullande 12 månader och en bruttomarginal på cirka 40 procent i slutet av 2022.

Det danska vindkraftsbolaget Örsted redovisar ett ebitda-resultat om 2.956 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2020. Förväntningarna bland analytikerna i Infronts sammanställning låg på 2.631 miljoner danska kronor.

Resultatet var 700 miljoner danska kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Enligt bolaget var minskningen väntad och berodde framförallt på hög byggaktivitet vid vindkraftparken Hornsea.

Omsättningen var 11.625 miljoner danska kronor och här hade analytikerna räknat med 13.651 miljoner danska kronor.

Bolaget behåller guidningen om ett ebitda-resultat om 16-17 miljarder danska kronor för helåret 2020. Guidningen höjdes i början på mars med hänvisning till uppdaterade förväntningar runt avyttringen av tillgångar i Hornsea.

Det Maltabaserade kasinobolaget Angler Gaming, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 på 3,8 miljoner euro (1,3). Rörelsemarginalen blev 32,5 procent (20,1).

Intäkterna steg med 73 procent till 11,6 miljoner euro. Kundinsättningarna ökade med 38 procent till 23,8 miljoner euro.

Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 68.523 stycken, en ökning med drygt 50 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Bolaget pekar i delårsrapporten på att juli normalt är en svagare månad på grund av säsongsmönstret och produktmixen. De genomsnittliga dagliga spelintäkterna i juli var 5 procent lägre jämfört med under det andra kvartalet. Spelintäkterna i juli var samtidigt 90 procent högre jämfört med motsvarande månad 2019.

Spelutvecklaren Stillfront redovisar ett justerat ebitda-resultat på 510 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020.

Enligt S&P Global Market Intelligences samanställning av fyra analytikers estimat väntades ett ebitda-resultat på 495 miljoner.

Nettoomsättningen i kvartalet blev 1.192 miljoner kronor, mot väntade 1.189 miljoner.

Stillfront räknar med en mer normaliserad marknad under det andra halvåret.

"Den pågående covid-19-pandemin kommer fortsatt ha en inverkan på koncernens resultat på grund av det starka inflödet av nya användare under andra kvartalet samt ökad aktivitet inom befintliga användarbaser, även om vi förväntar oss ett mer normaliserat mönster inklusive säsongseffekter under andra halvåret", skriver vd Jörgen Larsson i delårsrapporten.

Stillfronts redovisningsmått bookings* uppgick till 1.209 miljoner kronor i det andra kvartalet, en ökning med 160 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt bolaget drevs ökningen av de förvärvade bolagen Kixeye, Storm8 och Candywriter samt den starka tillväxten i spelportföljen som helhet med hög spelaktivitet i alla spel.

Anskaffningskostnader för användare, UAC, uppgick till 216 miljoner kronor i andra kvartalet vilket motsvarade 18 procent i relation till nettoomsättningen.

"Marknadsföringskampanjerna under april och maj presterade väldigt bra. I juni har vi sett en normaliserande trend men våra marknadsinvesteringar ligger fortfarande på rekordnivåer", skriver Jörgen Larsson.

* Stillfront redovisar bookings i syfte att tydliggöra den ökande andelen av annonsintäkter i spelen, som ett sätt att monetisera icke-betalande användare. "Bookings" innehåller monetisering av både betalande och ickebetalande användare.

Lundin Gold upprepar de helårsprognoser som angavs i början på juli, när produktionen vid Fruta del Norte återupptogs efter den nedstängning som gjordes på grund av covid-19 i mars.

Lundin Gold återstartade verksamheten vid Fruta del Norte i början av det tredje kvartalet. Guldproduktionen där under andra halvåret väntas hamna i intervallet 150.000-170.900 uns, skriver bolaget i sin halvårsrapport som släpptes under natten till onsdagen.

Tillsammans med den faktiska produktionen före nedstängningen väntas guldproduktionen för helåret alltså landa på mellan 200.000 och 220.000 uns - en upprepning av de utsikter som gavs i juli. Produktionen vid anrikningsverket väntas i genomsnitt bli 3.200 ton per dag under andra halvåret till en snittgrad om 10 gram per ton. Återvinningen av guld väntas nå en grad om cirka 85 procent och väntas nå så kallad design-nivåer om 92 procent under den senare delen av året.

AISC-kostnader (all-in sustaining-costs) för andra halvåret väntas bli 770-850 dollar per uns guld sålt. AISC-prognosen återspeglar ytterligare covid-19-kostnader.

"Vi har justerat vår verksamhet till covid-19 och tillsammans med underhållsarbetet som genomfördes under nedstängningen har vi återupptagit verksamheten snabbt och säkert, och uppstarten av gruvan och anrikningsverket går bra. Vår genomförbarhetsstudie vad gäller utöka gruvans och verkets kapacitet fortskrider och vi utvärderar en implementering 2021", skriver vd Ron Hochstein i rapporten.

För andra kvartalet blev Lundin Golds resultat efter skatt -64,4 miljoner dollar (-30,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:29 dollar (-0:14).

Den betydligt större förlusten under andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet i fjol berodde främst på kostnader om 25,9 miljoner dollar relaterade till nedstängningen i verksamheten.

Bolaget hade intäkter om 13,1 miljoner dollar under kvartalet.

Per den 30 juni hade bolaget en kassa om 74,2 miljoner dollar (75,7).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -