Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för mobiloperatören Millicom.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg 1.67 procent till en slutnotering på 679 punkter. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trend på kort- medellång och lång sikt. Närmaste stödnivå återfinns runt 673 punkter i det kortsiktiga diagrammet. Kursen möter först på motstånd runt 730 punkter på både medellång- och lång sikt.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister står i 68. Det är därmed en övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Det långsiktiga hausseindexet står i 63 vilket innebär att det på lång sikt också är en övervikt av optimister på marknaden.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 53 respektive 68 procent, vilket är lägre än det senaste året där köpandelen ligger på 77 procent. Majoriteten av insidertransaktionerna är fortsatt köp och aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas, och är något vi förväntar. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden, se specialartikel här.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

Investmentbolaget Kinnevik presenterade sin senaste delårsrapport den 13 juli. Rapporten blev positivt mottagen av marknaden och aktiekursen som sedan tidigare återfinns i en stigande trendkanal steg med knappt 6 procent. Det bidrog till att kursen bröt upp genom en tidigare motståndsnivån runt 267 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Investerare har därmed betalat allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Stigande trender och brott upp genom motstånd ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender och motstånd.Avsaknaden av nya motståndsnivåer i kursdiagrammet indikerar ytterligare uppgång. På kursdiagrammet för lång sikt återfinns dock en motståndsnivå runt tidigare all-time-high notering från 2018 vid 309 kronor.

Aktien har nu ett starkt positivt momentum med ett RSI värde över 70 efter en god kursuppgång de senaste veckorna. Enligt Investtechs forskningsresultat på RSI har aktier med ett högt RSI över 70 i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastningen har varit 9.0 procentenheter, vilket är signifikant bättre än referensindexet.

Aktien är svagt positiv på insideranalysen och totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Swedencare som erbjuder produkter inom djurhälsa har brutit upp ur en stigande trendkanal på det medellånga kursdiagrammet. Det som ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för aktien, vilket även signalerar att man kan förvänta sig en starkare stigningstakt än tidigare. Det är en köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trenderbrott i trendriktningen.

Kursen befinner sig på en all-time-high nivå utan motstånd. Det är en annan köpsignal och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd vid cirka 106 kronor. Kursen ligger därmed långt över närmaste stödnivå vilket är en teknisk köpsignal. Baserat på en studie på över 44463 liknande signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med sådana köpsignaler i genomsnitt haft en årliga meravkastningen på 12.0 procentenheter (%e), vilket är signifikant mycket bättre än referensindexet.

En positiv volymbalans indikerar även att volymen varit hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar. Aktier med köpsignaler från en positiv volymbalans har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna enligt Investtechs forskningsresultat på volymbalans-indikatorn.

Swedencare är svagt positiv på insideranalysen och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Den 24 juli förväntas bolaget presentera en ny delårsrapport. Därmed kommer ny information till marknaden som gör att den tekniska bilden snabbt kan förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till mobiloperatören Millicom International återfinns i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har sålt till lägre kurser för att komma ur aktien. Enligt Investtechs trendforskning på fallande trender baserad på 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med denna typ av säljsignal i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Den årliga underavkastning har varit 5.1 procentenheter (%e), vilket är signifikant sämre än referensindexet.

Kursen har en stödnivå runt 200 kronor medan närmaste motståndsnivå ligger runt 280 kronor. Handelsvolymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar, vilket ger en negativ volymbalans som försvagar aktien och bekräftar den negativa trendbilden som råder.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Om knappt två veckor den 30 juli förväntas bolaget presentera en ny delårsrapport. Därmed kommer ny information till marknaden som gör att den tekniska bilden snabbt kan förändras.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
- -
- -
- -

Valutor

Valuta +/- % Senast
- -
- -
- -
- -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
- -
- -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
- -
- -
- -