På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Rapportperioden går vidare, hittills idag har bland annat Björn Borg och Alimak rapporterat.

First North-listade Netjobs redovisar ett rörelseresultat på -1,1 miljoner kronor (-0,6) för det fjärde kvartalet 2019.

Omsättningen närapå halverades till 4,4 miljoner kronor (8,4). Nettoresultatet låg på -1,7 miljoner kronor (0,3) motsvarande ett resultat per aktie på -0:06 kronor (0:01). Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019 i likhet med föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,9 miljoner kronor (0,5) med likvida medel på 0,2 miljoner kronor (0,8) vid rapportperiodens utgång. Moderbolaget har en delvis utnyttjad checkkredit om totalt 4,5 miljoner kronor, vid årsskiftet var 3,1 miljoner kronor utnyttjat.

Ledningen har konstaterat en ansträngd likviditet i början av året. Styrelsen gör bedömningen att det finns goda förutsättningar för fortsatt drift för 2020.

Netjobs nytillträdde vd Niklas Eriksson skriver i vd-ordet att bolaget under andra halvåret 2019 minskade bolagets fasta kostnader. Bolagets break-even nivå har nästan halverats vid en jämförelse med januari 2020 jämfört med motsvarande månad föregående år.

ID-verifieringsföretaget Zignsec redovisar ett ebitda-resultat på -5,8 miljoner kronor (-0,9) i det fjärde kvartalet 2019.

Resultatet påverkades av noteringskostnader av engångskaraktär om 3,5 miljoner kronor. Omsättningen steg till 2,2 miljoner kronor (0,8). Nettoresultatet låg på -5,9 miljoner kronor (-0,5) motsvarande ett resultat per aktie om -0:30 kronor (-0:09). Ökade personalkostnader uppges delvis kompenseras av den ökade bruttovinsten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,9 miljoner kronor (-1,1) med likvida medel på 29,6 miljoner kronor (0,5) vid rapportperiodens utgång.

First North-listade Oboya Horticulture, verksamt inom odlingsbranschen, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 inklusive avvecklade verksamheter på -29,1 miljoner kronor (-18,9). Från kvarvarande verksamheter var nettoresultatet -28,9 miljoner kronor (-18,5).

Nettoomsättningen sjönk till 101 miljoner kronor (116). Förändringen är främst hänförlig till dels avyttrade verksamheter och dels till lågsäsongen i Europa, enligt bokslutsrapporten. Rörelseresultat exklusive avyttrade verksamheter minskade till -21,1 miljoner kronor (-9,7).

"Fjärde kvartalet har varit utmanande kvartal för Oboya och resultatutvecklingen har inte utvecklats enligt våra förväntningar. Anledningen är att bolaget har belastats hårt med kostnader av engångskaraktär om 15,6 miljoner kronor som är hänförliga till nedskrivningar av uttjänta maskiner, fordringar, indirekta emissionskostnader samt kostnader från tidigare lönsamhetsförbättrande åtgärder", skriver vd Robert Wu i bokslutsrapporten.

Spotlightlistade Vadsbo Switch Tech redovisar ett rörelseresultat på -3,6 miljoner kronor(-0,6) för det fjärde kvartalet 2019. Det framgår av kvartalsrapporten för bolaget, som är verksamt inom teknikprodukter för ledbelysning.

"Bolaget gjort en nedskrivning av immateriella tillgångar om 3 miljoner kronor inom drivdon, vilket har inneburit att resultatet för 2019 blev sämre än väntat. Detta förväntas vara en engångsföreteelse och har ej påverkat kassaflödet", skriver bolagets vd Henrik Lönner i vd-ordet.

Omsättningen ökade med 4 procent till 10,1 miljoner kronor (9,7). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,6 miljoner kronor (1,2) med likvida medel om 0 miljoner kronor (0) vid rapportperiodens utgång.

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 december 2019 till 2,7 miljoner kronor med nyttjad kredit om 0,3 miljoner kronor. Koncernen har förlängt sitt factoringavtal med en limit om 8 miljoner kronor.

Spotlight-listade Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett rörelseresultat på -2,8 miljoner kronor (-1,2) för det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget saknade omsättning i likhet med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4,4 miljoner kronor (-1,5) med likvida medel om 38,0 miljoner kronor (1,6) vid rapportperiodens utgång.

Arbetet med att ta Ortoma Treatment Solution, OTS, till marknaden med en industriell aktör uppges fortskrida enligt plan, skriver Ortomas vd Linus Byström i vd-ordet.

First North-bolaget Hifabs nettoomsättning sjönk till 98,7 under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 101 miljoner motsvarande kvartal 2018.

Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,5 miljoner kronor (3,1) och resultat efter finansiella poster blev -2,4 miljoner kronor (2,9). Kassaflödet från verksamheten uppgick till 18,6 mijoner kronor (11,7). För helåret 2019 jämfört med helåret 2018 sjönk nettoomsättningen till 357 miljoner kronor (4039 och rörelseresultatet blev -11 miljoner kronor (13).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (12 öre).

"Omsättningsminskningen avser huvudsakligen den internationella verksamheten samt minskad användning av underkonsulter i Sverige. Under fjärde kvartalet börjar tillväxten i Sverige ge effekt och bromsar in omsättningsminskningen", skriver vd Patrik Schelin i rapporten.

Forskningsbolaget Asarina Pharma redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -19,5 miljoner kronor (-20,5). I likhet med motsvarande kvartal föregående år saknades omsättning.

Nettoresultatet låg på -16,3 miljoner kronor (-14,0) motsvarande -0:92 kronor per aktie (-0:88). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,1 miljoner kronor (-9,9) med likvida medel vid rapportperiodens utgång om 130 miljoner kronor (142).

Den 26 januari injicerades den sista patienten med sepranolone i fas 2b-studien vid behandling av prementruellt dysforiskt syndrom, PMDS.

Asarina Pharmas vd Peter Nordkild skriver i vd-ordet att två fas 3-studier, en i Nordamerika och en i EU, väntas kunna påbörjas 15 månader efter att Asarina Pharma har släppt de övergripande resultaten (topline) i fas 2b.

Bolaget uppges följa sin plan för att presentera övergripande fas 2-resultat för sepranolone inom PMDS i slutet av april.

Spotlight-listade Beyond Frames resultat före avskrivningar och andelar i intressebolag (ebitda) uppgick till -2,0 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (-3,7). Nettoomsättningen blev 1,4 miljoner kronor (0,5).

Resultatförbättringen beror i första hand på högre intäkter men även på lägre overheadkostnader vilket leder till att en större andel av de totala utgifterna aktiveras och skrivs av under en femårsperiod, uppger bolaget.

"Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkt för hela dataspelsbranschen men fjärde kvartalet 2019 kan gå till historien som tidpunkten då VR slog igenom en gång för alla, åtminstone vad gäller spel", skriver vd Daniel Drambo.

NGM-noterade Free2move, ett IT-bolag inom området Property Technologies, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -2,6 miljoner kronor (-3,2).

De totala intäkterna steg till 0,9 miljoner kronor (0,1), varav nettoomsättningen ökade till 0,5 miljoner kronor (0). Orderstock vid periodens slut uppgick till 1,1 miljoner kronor medan de likvida medlen var 1,5 miljoner kronor.

Det First North-listade medicinteknikbolaget Doxa redovisar en ökad nettoomsättning på 7,1 miljoner kronor (5,0) och ett ökat nettoresultat på -0,2 miljoner kronor (-2,2) för det fjärde kvartalet 2019.

"Enligt vår strategi ska Doxa utvecklas från ett enproduktsbolag till ett flerproduktbolag genom strategiska samarbeten. Ambitionen för 2020 är att slutföra utvecklingen av och lansera åtminstone två nya produkter", skriver bolagets vd Henrik Nedoh.

"I USA utökar vi våra samarbeten till fler försäljningskanaler. Framöver kommer vi att förutom bearbetning av våra befintliga distributörer, även att bearbeta myndigheter och statliga organisationer, dentalkedjor och offentliga inköpsorganisationer i syfte att skapa tillväxt", förklarar Henrik Nedoh om satsningen i USA.

Elfordonbolaget Inzile hade ett rörelseresultat på -35,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (-9,5).

Inziles styrelse har fattat beslut om att skriva ner balansförda utvecklingskostnader hänförliga till 2018 och tidigare år samt att endast balansföra en del av de utvecklingskostnader som upparbetats under 2019. Beslutet gör att resultatet för fjärde kvartalet påverkas med -31,2 miljoner kronor. Fördelen är att kostnaderna tas 2019 istället för att reducera framtida resultat, skriver vd Ragnar Åhgren i rapporten.

Kostnaderna under fjärde kvartalet avser huvudsakligen resurser fokuserade på att starta serietillverkning i Inziles nya fabrik i Västervik. Försäljningsaktiviteterna intensifierades i mitten av november 2019 då Inzile lanserade den lätta lastbilen Pro4.

First North-listade Intervacc, verksamt inom djurhälsa, redovisar en nettoomsättning om 1,1 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (3,2).

Bolaget uppger att omsättningsminskningen, som är förväntad, huvudsakligen beror på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter. Rörelseresultatet var -7,8 miljoner (-6,9) under kvartalet. Resultatförsämringen förklaras främst av en förstärkt organisation, enligt bolaget.

Intervacc bedömer att den finansiella ställningen är god för de kommande tolv månaderna. Likvida medel uppgick på balansdagen till 52,5 miljoner kronor.

Tidpunkten närmar sig för inlämnandet av dossiern för Strangvac, bolagets nya vaccin mot hästsjukdomen kvarka.

"Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en bra och genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade vi vår avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under första kvartalet 2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller tidsplanen", skriver vd Andreas Andersson i bokslutsrapporten.

Forskningsbolaget Kancera redovisar ett rörelseresultat på -7,5 miljoner kronor (-12,4) för det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget saknade omsättning i kvartalet. Under motsvarande period föregående år låg omsättningen på 0,4 miljoner kronor. Kassaflödet för den löpande verksamheten var -0,1 miljoner kronor (-13,8) med likvida medel om 11,8 miljoner kronor (21,0) vid rapportperiodens utgång. I november 2019 föreslog bolagets styrelse en fullt garanterad företrädesemission om 61 miljoner kronor.

Kancera räknar fortsatt med att kunna presentera resultat i fas 1b i mars för läkemedelskandidaten Kand567 vid behandling av hjärt-kärlsjukdomar.

Enligt vd-ordet bedömer Tomas Olin att bolaget kan ansöka om myndighetstillstånd för en kommande fas 2a-studie under det andra kvartalet 2020.

Enligt en analys Kancera har genomfört ligger betalningsviljan för nya läkemedel vid akut hjärtinfarkt på ett tröskelvärde inom intervallet 2.000 till 9.000 dollar per behandling. Det skulle innebära en uppskattad toppförsäljning i USA och Europa i intervallet 0,2 till 1,0 miljarder dollar per år.

First North-listade Moba Network, som listades i december 2019 på First North, redovisar en nettoomsättning på 9,3 miljoner kronor (6,4) för det fjärde kvartalet 2019.

Nettoresultatet steg till 3 miljoner kronor (2,5).

"Vi har i detalj analyserat den underliggande affären och ser att det fortfarande finns stor outnyttjad potential och uppsida i den befintliga verksamheten, därför anser jag att vi ska ha ambitionen att öka intäkterna med 2-3 gånger under de närmaste åren. Men vi ska såklart inte stanna där, under 2020 och framåt kommer vi lansera fler affärsområden och varumärken som ska bidra med tillväxt och bredda vårt nätverk och räckvidd", skriver Björn Mannerqvist, vd för bolaget.

TC Tech, som utvecklar system för replikering av nanostrukturer i plastprodukter, hade en nettoomsättning på 4,4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 48 tusen kronor motsvarande period i fjol. Nettoresultatet blev -6 miljoner kronor (-10).

"Under det fjärde kvartalet levererade vi ett produktionssystem till den kinesiska LGP-tillverkaren Nicrotek i enlighet med ordern som kommunicerades den 23 september 2019. Det gör att vi nu har ett antal system på plats hos kunder i både Taiwan och Kina, och därmed ökar sannolikheten för att vi kan ta större order längre fram när kunderna i nästa steg skall köra igång massproduktion på bredare front", skriver vd Alexander Luiga.

Energiteknikbolaget Metacon, vars teknik utifrån olika kolväten såsom biogas skapar vätgas, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 0,5 miljoner kronor (-4,6).

Rörelseresultatet förbättrades till 0,4 miljoner kronor (-5,6). De totala intäkterna steg till 5,6 miljoner kronor (2,8), varav nettoomsättningen ökade till 1,7 miljoner kronor 1,3). Under året har pågående arbeten och lager ökat med 2,2 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor.

"Detta speglar väl den upparbetning av inneliggande ordrar som skett för leverans under första kvartalet 2020 och framåt. Av olika skäl har ordern från indiska Prudensco inte kunnat levereras, dock kommer nedlagt arbete och komponenter att ingå i leverans till annan kund", skriver Metacon i bokslutet.

Vd Carl Christopher Tornblom anser att bolagets prestationer under 2019 är tillfredsställande, men att effekterna på lång sikt är ännu viktigare.

"Vi har en bra plattform som skapar goda förutsättningar för framtiden, samtidigt som vi har en klar plan om hur vi vill utveckla oss. Vi kommer under 2020 att fortsätta arbeta utifrån våra strategiska prioriteringar, där kommersialisering och certifieringen av våra produkter står i fokus", skriver han i bokslutsrapporten.

Imint Image Intelligence redovisar stigande nettoomsättning men ett rörelseresultat i linje med jämförbar siffra från fjärde kvartalet 2018, framgår av en bokslutskommuniké. Bolaget utmanas nu av coronaviruset, som lett till problem för den viktigaste kundmarknaden, smartphonetillverkarna.

Omsättningen uppgick till 11 miljoner kronor (9,2) i det fjärde kvartalet. Kostnaderna steg dock och resultatet kom in i linje med jämförbart kvartal 2018: 1,9 miljoner kronor. För helåret summeras en omsättningsökning på 19 procent.

"Marknadsläget för vår viktigaste kundmarknad, smartphonetillverkare i Asien, påverkas av handelskonflikten mellan USA och Kina, samt det pågående corona virusutbrottet i Kina. Vad effekterna blir för Imint är dock för tidigt att uppskatta. Att den mässa som är viktigast för oss, Mobile World Congress i Barcelona, ställts in med hänvisning till coronaviruset är en konsekvens som är ogynnsam", skriver vd Andreas Lifvendahl.

Imints likvida medel uppgick vid periodens slut till 33,5 miljoner kronor.

First North-listade Flexqube redovisar ett ebitda-resultat på -7,7 mijoner kronor (-2,0) för det fjärde kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade till 22,6 miljoner kronor (15,3) och orderingången steg till 27,1 miljoner kronor (12,8). Kassaflödet uppgick till -17,7 miljoner kronor (48,0) och de likvida medlen uppgick till 18,1 (60,1) vid kvartalets utgång.

"Vi har ett stort fokus att under 2020 vända till ett positivt kassaflöde genom att bland annat jobba ned lagernivåerna, ett tydligt kostnadsfokus och optimera produktmarginaler", skriver Anders Fogelberg, vd för bolaget.

"Ett av våra tre huvudmål för 2020 är att genomföra en fortsatt lyckad eQart-lansering och att försäljningen från produktsegmentet eQart ska uppgå till 25 procent av vår totala försäljning under året, med tyngdpunkt under det andra halvåret", skriver Anders Fogelberg.

24 Storage, som är verksamt inom lagerfastigheter för uthyrning av förråd, redovisar en nettoomsättning om 19,5 miljoner kronor (16,3). Resultatet efter skatt var 2,9 miljoner (25,6), motsvarande 0:22 kronor per aktie (3:24).

"Vi har nu implementerat digitalisering och automatisering inom hela vår verksamhet, vilket ger oss ökad skalbarhet och en stabil plattform som vi kan fortsätta att växa ifrån", skriver bolagets vd Fredrik Sandelin i rapporten.

Bolagets listades på First North i december 2019.

Africa Resources, som utvinner rådiamanter i floder i Demokratiska Republiken Kongo, sålde under det fjärde kvartalet 257 carat diamanter för 107 dollar per carat. Totalt summeras intäkterna till 316.000 kronor. Resultat före skatt landade på -1,2 miljoner kronor (-1,0).

"Det negativa resultatet under det fjärde kvartalet är i huvudsak hänförbart till kostnader relaterade till transport och flytt av maskiner och projektet till en ny licens cirka 70 kilometer nedströms Kasai-floden", uppger vd Thomas Häggkvist i bokslutsrapporten.

Likvida medel uppgick till cirka 408.000 kronor (914) vid utgången av december 2019.

Wise Groups omsättning minskade under det fjärde kvartalet 2019 med 4 procent till 255 miljoner kronor, jämfört med 266 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Ebitda-resultatet uppgick till 21,6 miljoner kronor jämfört med 20,9 miljoner motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,2 miljoner kronor (17,5), och inkluderar avskrivningar om 2,2 miljoner kronor (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1:09 kronor (1:65). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 miljoner kronor (34,8).

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsåret 2019.

Transplantationsbolaget Glycorex redovisar ett rörelseresultat på 0,9 miljoner kronor (1,1) för det fjärde kvartalet 2019. IFRS 16 uppges ha påverkat rörelseresultatet positivt med 0,1 miljoner kronor. Omsättningen sjönk till 8,1 miljoner kronor (10,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,2 miljoner kronor (2,6) med likvida medel på 15,6 miljoner kronor (14,2) vid rapportperiodens utgång.

I mitten av januari 2020 meddelade Glycorex om en riktad emission om cirka 40 miljoner kronor.

Försäljningen i oktober uppges ha inletts starkt med en omsättningstillväxt på 60 procent. Därefter minskade försäljningen i kvartalet, huvudsakligen relaterat till bolagets två största marknader, Nederländerna och Tyskland.

Fireflys omsättning steg med 18 procent till 79,9 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019 och rörelseresultatet förbättrades till 11,0 miljoner kronor (7,4).

Orderingång minskade däremot med 12 procent till 56,1 miljoner kronor och orderstocken minskade med 37 procent till 40,6 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 2:10 kronor per aktie (1:90).

"Årets fjärde kvartal präglades av ett intensivt arbete med att leverera avtalade order till kunder. Detta lyckades vi bra med och omsättningen ökade hela 18 procent till rekordhöga 80 miljoner kronor (68) medan rörelsemarginalen uppgick till nästan 14 procent (11 %). Kvartalet visar att vi har kommit en bra bit på väg med vårt mål att bygga en organisation som vid utgången av år 2020 kan hantera en omsättning på 400 miljoner kronor", skriver vd Lennart Jansson i rapporten.

Energibolaget Saltx, som är listat på First North, redovisar ett rörelseresultat om -10,9 miljoner kronor (-79,8). Nettoomsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,7).

"2019 blev ett mycket händelserikt år för SaltX Technology där vi genomgick en betydande omstrukturering", summerar bolagets vd Carl-Johan Linér förra året i rapporten.

"Bolagets ledning och styrelse fattade beslut om en tydlig fokusering på storskalig energilagring - det vi kallar för EnerStore. Det är området vi anser har störst kommersiell potential, och det område där vi har bäst möjlighet att styra vår utveckling", skriver han vidare.

Medicinteknikbolaget Bioservos nettoomsättning uppgick till 2,4 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (2,8), framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet (ebitda) blev -5,5 miljoner kronor (-4). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 56,9 miljoner kronor (25,6) efter den emission som genomfördes mot slutet av året.

Bioservos aktie handlas på First North. Bolaget saluför produkten Ironhand, ett muskelstärkande mjukt robotiksystem för professionella användare.

Fastighetsbolaget Eastnine rapporterar att substansvärdet per aktie var 12,7 euro per den 31 december, motsvarande 133 kronor. Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 19,6 miljoner euro (10,9). Hyresintäkterna uppgick till 4,2 miljoner euro (2,5) och driftnettot blev 3,8 miljoner euro (2,1).

"Eastnine avslutade 2019 starkt, precis som året inleddes. Förvaltningsresultatet steg kraftigt, framför allt på grund av ett större fastighetsbestånd, men också på grund av högre hyresnivå", skriver vd Kestutis Sasnauskas i bokslutsrapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:70 kronor per aktie (2:30), som utbetalas vid två tillfällen.

Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 266 miljoner kronor (246) för det fjärde kvartalet 2019. Driftsöverskottet uppgick till 188 miljoner kronor (177). Förvaltningsresultatet blev 134 miljoner kronor (121).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3:40 kronor per stamaktie (3:00). För preferensaktierna föreslås en utdelning om 2:00 kronor (2:00).

Totalt utdelningsbelopp uppgår till 234 miljoner kronor (211), vilket motsvarar en ökning med 11 procent, skriver bolaget.

Paxman, verksamt inom skalpkylningssystem och listat på First North, redovisar ett rörelseresultat om -3,0 miljoner kronor (-2,2).

Omsättningen låg på 22,8 miljoner kronor (18,4). Bolagets vd Richard Paxman skriver att han inte är nöjd med bolagets resultat för det fjärde kvartalet.

"Volatiliteten för valutakurserna, som påverkar koncernens interna mellanhavanden då vårt engelska bolag har fordringar på dotterbolaget i USA, påverkade resultatet med hela -6 MSEK under Q4", skriver han i rapporten.

Han lyfter fram att ebitda-resultatet för helåret uppgick till +7,1 miljoner kronor och att omsättningen om 85 miljoner kronor under fjolåret motsvarar en tillväxt om 47 procent.

Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett resultat efter skatt på 7,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-15,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (-0:36).

Det justerade ebita-resultatet landade på 59,4 miljoner kronor (60,6). Nettoomsättningen uppgick till 189 miljoner kronor (179). Den organiska försäljningstillväxten var 4,1 procent (0,8).

Medicinteknikbolaget Scibase redovisar ett rörelseresultat på -10,1 miljoner kronor (-11,5) i det fjärde kvartalet 2019. Omsättningen låg på 2,8 miljoner kronor (2,0).

Nettoresultatet var -10,2 miljoner kronor (-11,5) motsvarande ett resultat per aktie om -0:61 kronor (-0:69). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,8 miljoner kronor (-10,0) med likvida medel om 26,5 miljoner kronor (67,5) vid utgången av rapportperioden.

Givet försäljningen av bolagets system Nevisense i Tyskland förväntar sig Scibase att landet lokalt kommer att bli en lönsam marknad innan utgången av det första halvåret 2020.

I USA har Scibase fokus på att bygga en kundbas i det nordöstra "tri-state" området. Bolagets FDA-ansökan för Nevisense 3.0 uppges gå framåt.

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 14,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (6,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (0:17).

Rörelseresultatet uppgick till 20,6 miljoner kronor (17,4). Nettoomsättningen uppgick till 463 miljoner kronor (443), motsvarande en tillväxt om 5 procent under kvartalet. En utdelning om 0:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:40).

Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar ett resultat efter skatt på 1,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-14,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (-0:42). Ebita-resultatet blev 15,1 miljoner kronor (-2,2) och justerad ebita var 25,2 miljoner (23,0).

Nettoomsättningen uppgick till 507 miljoner kronor (375).

Heliospectra, som säljer ljuslösningar till bland annat växthus, redovisade rörelseresultatet -18,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Det var lägre än 2018 års jämförbara resultat på -12 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor i delåret, att jämföra med 11,1 miljoner kronor från fjärde kvartalet 2018.

Helårets nettoomsättning uppgick till 25,5 miljoner kronor, ned 44 procent från jämförbara 45,3 miljoner kronor från 2018.

"Vi visste att förändringen av produktportföljen skulle innebära kortsiktiga risker för orderingång och försäljning, och det var med styrelsens fulla stöd som vi gjorde dessa förändringar för att främja vår marknadsposition och ledande ställning på lång sikt", skriver vd Ali Ahmadian i rapporten.

Intäktsfallet hänvisas till omvärderade mål, ändrade strategi och ompositionering inom branschen.

"Framöver kommer vårt fokus att ligga på försäljning och marknadsföring. Genom att etablera oss i Kanada och bygga upp ett starkt team i Nordamerika kommer vi att kunna växa ytterligare. Många innovativa projekt är på gång i Nordamerika, både inom livs- medel och inom medicinsk cannabis, och det har därför varit viktigt att lägga tid och arbete på att etablera en stark närvaro på marknaden där", skriver Ali Ahmadian.

Kläd- och inredningsbolaget Lexington, som är listat på First North, hade totala rörelseintäkter på 80,8 miljoner kronor (76,9) under det fjärde kvartalet 2019.

Bruttomarginalen uppgick till 66,5 procent (68,6). Ebitda-resultatet uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,8) och ebitda-marginalen blev 7,2 procent (7,6). Periodens resultat uppgick till 5,5 miljoner kronor (4,2) motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning på 0:91 krona (0:70).

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på 77,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (52,3).

Bruttoresultatet blev 454 miljoner kronor (368) vilket gav en bruttomarginal på 43,2 procent (41,2). Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (69,1) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (7,7). Nettoomsättningen uppgick till 1.050 miljoner kronor (893).

Boozt förväntar sig en försäljningstillväxt på 15-20 procent helåret 2020 och en justerad rörelsemarginal som ökar jämfört med 2019. Tillväxten 2019 var 23 procent och den justerade marginalen 3,2 procent.

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 87,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 100 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:62 kronor, mot analytikersnittet på 1:85 kronor. Justerat ebita för kvartalet låg på 151 miljoner kronor, med en justerad ebita-marginal på 13,2 procent. Här var 159 miljoner kronor respektive 14,2 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.143 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittet på 1.118 miljoner. Rörelseresultatet (ebit) blev 123 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 132 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3:25 kronor per aktie för helåret 2019. Snittet var en utdelning på 3:47 kronor.

Alimak upplever problem med transport av insatsgods och maskiner ut till kunderna i spåren av coronavirusutbrottet som började i Kina.

"Utbrottet kommer att påverka vår verksamhet, främst i Kina, under åtminstone det första kvartalet", skriver vd Tormod Gunleiksrud i bokslutsrapporten.

"Utöver det ovan nämnda kommer den mindre orderstocken inom Construction och planen för BMU-leveranser, med tyngdpunkt på den senare delen av året, att inverka på våra resultat under de två första kvartalen, medan jag däremot har en mer positiv syn på det andra halvåret 2020", uppger Alimak-chefen.

IT-företaget Dist IT redovisar ett resultat efter skatt på 29,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (21,9). Resultatet per aktie uppgick till 2:34 kronor (1:69). Rörelseresultatet blev 38 miljoner kronor (31,9). Nettoomsättningen uppgick till 707 miljoner kronor (724).

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:00).

Medicpen, som säljer produkter som ska underlätta patientmedicinering och som är listat på Spotlight, redovisar intäkter om 1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (0,5).

Rörelseresultatet var -3,3 miljoner kronor (-2,7). Bolaget har, till skillnad mot tidigare, nu löpande intäkter sedan 1 oktober 2019 från det så kallade TIM-projektet i Danmark.

"Det nya året har startat lika positivt som det gångna slutade. /…/ Ytterligare ett projekt som vi med intresse ser fram emot är det som nu ska genomföras i Midtjylland i Danmark och som kommer att bli avsevärt större än TIM-projektet vilket innebär goda affärsmöjligheter för Medicpen", skriver bolagets vd Fredrik Westman i rapporten.

First North-listade Arcoma, som levererar integrerade digitala röntgensystem, hade en tillväxt på 12 procent under helåret 2019. För fjärde kvartalet enskilt ökade omsättningen "med måttliga 2 procent", skriver avgående vd Jesper Söderqvist i bokslutskommunikén.

"Försäljningen i Europa växer bra under året, medan tillväxten i Nordamerika inte når förväntade nivåer", kommenterar han.

Under fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 40 procent och för helåret landade den på 39 procent. Ebitda-resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,4 miljoner kronor, en ökning med 3 miljoner kronor mot samma period föregående år. Rullande 12-månaders ebitda har nu ökat de sju senaste kvartalen.

"I fjärde kvartalet har vi ökat våra investeringar, vilket drar ner kassaflödet. Det redovisade operativa kassaflödet påverkades av flera sena inbetalningar från kund på grund av helgdagar i slutet av 2019, men efter kundinbetalningar de första två veckorna i januari minskade kundfordringarna till en normal nivå", skriver Arcoma.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet (-3,4) och för helåret 11,1 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet hade Arcoma stort fokus på kundaktiviteter, främst avseende Nordamerika.

"Vi har många pågående aktiviteter i denna region tillsammans med Canon Medical. Canons försäljning ökar inte i den takt vi önskar men aktivitetsnivån är hög och vi kvarstår optimistiska att se resultat i närtid", skriver vd.

Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett resultat efter skatt på -33,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (22,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:35 kronor (0:89).

Ebita-resultatet blev -23,5 miljoner kronor (19,3). Justerat ebita-resultat uppgick till 1,7 miljoner kronor (19,3) och ebita-marginalen på justerad bas blev 0,5 procent (5,6).

Bolaget har genomfört effektiviseringsåtgärder med årlig effekt om 55 miljoner kronor. Engångskostnaden för programmet uppgick till 25 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 347 miljoner kronor (344).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för helåret 2019 (1:00).

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på -2,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (14,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:11 kronor (0:58).

Nettoomsättningen uppgick till 196 miljoner kronor (197). Bruttomarginalen uppgick till 50,8 procent (55,5). Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (16). Den lägre bruttomarginalen i samband med högre rörelsekostnader tyngde rörelseresultatet, skriver Björn Borg.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:00). Utskiftningen föreslås ske genom ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 1:50 kronor per aktie.

Björn Borgs bruttomarginal sjönk till 50,8 procent i det fjärde kvartalet (55,5), tyngd av utförsäljning av lager av äldre säsonger i samband med byte av logistikpartner. Även en svag krona jämfört med dollar och euro pressade. Rensat för valutaeffekter skulle bruttomarginalen varit 52,8 procent.

Omsättningen i kvartalet sjönk med 0,2 procent till 196 miljoner kronor. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 3,1 procent. Nedgång noterades främst i den svenska grossistverksamheten och på plussidan märktes grossistdelen i Holland som växte med 58 procent.

Catella redovisar resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-133). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (-1:58).

Totala intäkter uppgick till 761 miljoner kronor (698). Rörelseresultatet ökade till 122 miljoner kronor (60). Styrelsen föreslår en utdelning om cirka 0:90 kronor per aktie, eller totalt 80 miljoner kronor, för helåret 2019 (1:20).

Catellas vd Knut Pedersen anser att bolaget avslutar 2019 starkt och att det bådar gott inför 2020.

"Vi ser fortsatt hög aktivitet i marknaden och Catella är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt", skriver han i bokslutsrapporten.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, redovisar ett resultat efter skatt på 1,8 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (-13,4).

Det justerade rörelseresultatet landade på 5,6 miljoner euro (0,1), motsvarande en marginal om 11,8 procent. Det rapporterade rörelseresultatet var 5,3 miljoner (-11,1). Nettoomsättningen uppgick till 47,8 miljoner euro (48,8) medan orderingången landade på 38,2 miljoner euro (44,2).

Ingen utdelning föreslås för 2019.

Fastighetsbolaget Amastens hyresintäkter uppgick till 128 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (74).

Driftöverskottet blev 54 miljoner kronor (41 och förvaltningsresultatet uppgick till 19 miljoner (13). De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 21 miljoner (83), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 5,6 miljoner kronor (0). Efter skatt blev resultatet 40 miljoner kronor (99), vilket motsvarade 0:08 kronor per stamaktie (0:54).

Ingen utdelning föreslås på stamaktierna. Utdelningen på preferensaktierna är 20 kronor per aktie med kvartalsvis utdelning om 5:00 kronor per preferensaktie

Stendörren redovisar ett resultat efter skatt på 106 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (80). Resultatet per aktie uppgick till 3:76 kronor (2:84).

Driftsöverskottet uppgick till 87 miljoner kronor (90). Förvaltningsresultatet blev 18 miljoner kronor (32). Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 114 miljoner kronor (93). Värdeförändringar i finansiella instrument påverkade resultatet med 18 miljoner kronor (-10). Hyresintäkterna uppgick till 148 miljoner kronor (150).

Bolagets utdelningspolicy har hittills varit att utdelningen långsiktigt ska uppgå till högst 50 procent av bolagets förvaltningsresultat efter avdrag för schablonskatt.

"Mot bakgrund av de betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkastningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga avkastningskrav beslutades vid 2019 års årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen. Av samma skäl har styrelsen beslutat att föreslå 2020 års årsstämma att ingen utdelning lämnas", heter det.

Forskningsbolaget Double Bond Pharma redovisade under det fjärde kvartalet ett resultat efter skatt på -1,4 miljoner kronor (-2,2) eller -0:05 kronor per aktie (-0:09).

De totala intäkterna uppgick till 2,9 miljoner kronor (0,9), till största del omfattande övriga rörelseintäkter om 2,3 miljoner kronor (0,5).

Vid utgången av rapportperioden hade Double Bond Pharma likvida medel på 5,2 miljoner kronor (4,0).

Bränslecellsbolaget Myfc, listat på First North, redovisar 0 kronor i nettoomsättning för alla fyra kvartal under 2019.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -16,8 miljoner (-35,2). Rörelseresultatet för helåret var -165 miljoner kronor (-91,6).

"2019 var ett år av förändringar på Myfc. En riktad nyemission som aviserades i februari misslyckades med att generera tillräckligt med pengar", säger bolagets vd Peter Friedrichsen.

"Vårt fokus är nu att bevisa vår teknologi och påskynda våra kommersiella diskussioner".

Gruvbolaget Lundin Minings ebitda-resultat blev 235 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2019. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 217 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 568 miljoner dollar för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 565 miljoner. Nettoresultatet blev 97 miljoner dollar. Väntat var 63,7 miljoner dollar. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 186 miljoner dollar under kvartalet (44).

Bolaget fastlår en kvartalsutdelning om 0:04 kanadadollar per aktie, en höjning jämfört med de 0:03 kanadadollar som betalades för föregående kvartal.

Lundin Mining upprepar sin prognos för investeringar, capex, för helåret 2020 om 620 miljoner dollar.

Prospekteringsbudgeten beräknas nu dock till 55 miljoner dollar, en sänkning från den tidigare prognosen om 65 miljoner dollar. Minskningen hänförs till förändrade prospekteringsplaner i Sydamerika.

Consilium, som utvecklar system för säkerhet, miljö och navigation, föreslår en utdelning om 17:00 kronor per aktie för 2019 efter försäljningen av affärsområdet Marine & Safety.

I slutet av december sålde Consilium affärsområdet Marine & Safety till Nordic Capital för 3 miljarder kronor. Försäljningen väntas medföra en reavinst om cirka 1.530 miljoner kronor och ge en positiv likviditetseffekt om cirka 2.630 miljoner kronor.

Transaktionen beräknas formellt avslutas den 31 mars 2020, och realisationsvinsten redovisas därför under första kvartalet 2020. För den kvarvarande verksamheten redovisar Consilium försäljningsintäkter om 78,9 miljoner kronor (155) för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -130 miljoner kronor (-225) och nettoresultatet från kvarvarande verksamheter blev -180 miljoner kronor (-252).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -