Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 En rad bolag lämnar sina kvartalsrapporter under onsdagen.

Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett resultat efter skatt på 16,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (16,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:22 kronor (1:20).

Nettoomsättningen låg på 99,0 miljoner kronor (95,6). Rörelseresultatet blev 23,8 miljoner kronor (23,7).

Bildskärmsleverantören Multiq redovisar ett resultat efter skatt på 15,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-0,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (-0:00).

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 14,9 miljoner kronor (-0,5). Nettoomsättningen uppgick till 84,4 miljoner kronor (35,8).

Multiqs planerad leveranstakt är på en betydligt lägre nivå kommande halvår, vilket även kommer att återspeglas i omsättning och resultat.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning på 487 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (464).

Bruttoresultatet blev 347 miljoner kronor (331).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 960 miljoner kronor (1.445), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 1,1 miljoner kronor (8,7).

Efter skatt blev resultatet 982 miljoner kronor (1.884), vilket motsvarar 4:76 kronor per aktie (9:13).

Secits, som är verksamt inom IT-säkerhet, hade vid 10.20-tiden sjunkit drygt 16 procent på First North efter att bolaget presenterat sin rapport för årets första sex månader.

"När jag summerar första halvåret 2019 kan jag konstatera att omsättningen under de två första kvartalen inte nådde de nivåer vi planerat", skriver vd Hans Molin i delårsrapporten.

Under första halvåret sjönk omsättningen 5 procent till 22,4 miljoner kronor (23,7) och ebitda-resultatet blev -4,2 miljoner kronor (-5,0).

Bolaget hänvisar försäljningsminskningen till en avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären.

"Våra stora retailkunder har minskat sina säkerhetsinvesteringar mot det som tidigare aviserats. Vi har också lagt mycket kraft på den stora offentliga upphandlingen med Region Stockholm på drygt 22 miljoner kronor som har överklagats och dragit ut långt på tiden", heter det i rapporten.

Styrelsens och ledningens åtgärder är bland annat att omfokusera verksamheten till nya affärsområden och att leverera fler produktgrupper mot befintliga kunder. Samtidigt har ett besparingspaket genomförts om cirka om 0,5 miljoner kronor per månad som fick genomslag under juni månad.

"En god försäljning inom affärsområde Bank och en ökad säljaktivitet innebär att vi har byggt 19,5 miljoner kronor i uteliggande orderstock och viktad anbudstock, vilket ger oss goda förutsättningar för ett starkt andra halvår 2019", heter det i rapporten.

För helåret 2019 räknar Secits med en omsättning i nivå med helåret 2018, med ett något förbättrat resultat.

Pen Concept, som säljer inredningar och som är listat på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -0,6 miljoner kronor (-2,7).

"Trots att fulla besparingseffekter uppnås först under juli månad förbättras resultatet under andra kvartalet", skriver bolagets vd Magnus Hjort i rapporten.

Omsättningen sjönk samtidigt till 29,8 miljoner kronor (44,4), vilken Magnus Hjort hänför till försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning.

Efter försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning så har Pen Concept två affärsområden, restaurang och mässa där showroom är en del av mässan.

"Genom vår ökade fokus så har vi under det andra kvartalet ökat orderingången betydligt inom restaurang jämfört med föregående år", noterar Magnus Hjort.

First North-bolaget Nordic Flanges nettoomsättningen för det första halvåret 2019 uppgick till 113 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 9 procent mot föregående år. Ökningen kom framförallt från ökad export från bolagets svenska verksamhet.

Ebitda-resultatet uppgick för första halvåret till 0,9 miljoner kronor (8,1), med en ebitda-marginal på 0,8 procent (7,9) procent.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,2 miljoner kronor (0,5).

Resultatet för det första halvåret tyngdes av ett flertal engångsposter i form av implementering nytt affärssystem, flytt av central lagret samt strukturerings kostnader av personal. Totalt uppgick kostnaderna av engångskaraktär till 3,0 miljoner kronor (2,0).

"Vårt fokus i dag ligger på lönsamhet", skriver vd Frederik von Sterneck i rapporten.

E-hälsobolaget inom beroendevård Kontigo Care, vars aktie handlas på First North, hade en omsättning om drygt 4,4 miljoner kronor under andra kvartalet 2019 (3,2) och ett rörelseresultat på -0,6 miljoner kronor (-2,0).

"Det är vårt bästa kvartal hittills och vi har goda förhoppningar om att fortsätta växa i samma takt eller bättre under de kommande kvartalen. Det besparingsprogram som initierades under hösten 2018 fortlöper och ger successivt effekt som planerat", skriver vd Ulf Kindefält i rapporten.

Styrelseordförande Ove Joanson sade vid bolagsstämman i maj att ett positivt ebitda-resultat förväntas nås "någon gång i höst, sannolikt från november månad".

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 miljoner kronor under kvartalet (-2,7) med likvida medel på 7,0 miljoner kronor vid kvartalets slut, att jämföra med 8,8 miljoner kronor vid årsskiftet.

Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:41 kronor (0:29).

Nettoomsättningen uppgick till 414 miljoner kronor (442).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (2,2).

"Rensat för kostnader relaterade till Em Home-affären skulle resultatet varit cirka 1,8 miljoner kronor högre", skriver vd Anneli Sjöstedt i rapporten.

Spotlightlistade Acousort, som är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, hade ett resultat före skatt om -3,1 miljoner kronor (-1,7) under det andra kvartalet.

Resultatet per aktie försämrades till -0:31 kronor, att jämför med -0:17 kronor samma kvartal föregående år.

Den 30 juni 2019 uppgick Acousorts soliditet till 85 procent (91). Eget kapital uppgick till 10,9 miljoner kronor jämfört med 20,6 miljoner vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 juni 2019 uppgick Acousorts likvida medel till 10,3 miljoner kronor (20,4).

Medicinteknikbolaget Lumito, som är specialiserade på medicinsk forskning och utveckling av avbildningsteknik, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -2,0 miljoner kronor (-1,3). Rörelseresultatet var också -2,0 miljoner kronor (-1,3).

Lumito har under kvartalet aktiverat utvecklingskostnader på 6,5 miljoner kronor (1,9), vilket lyfte de totala intäkterna till 6,6 miljoner kronor (2,0). Nettoomsättningen var dock alltjämt noll under kvartalet.

"Under perioden har utvecklingsarbetet fortgått enligt de uppsatta planerna med målet att ha alfaprototypen av instrumentet klart för leverans till Lumito i juli månad", uppger vd Stefan Nilsson i delårsrapporten.

Lumitos aktie handlas på NGM Nordic MTF.

Spotlight-bolaget Hoodin, som hjälper företag att effektivisera arbetet med att hantera digital information som finns publicerad på internet, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -1,2 miljoner kronor (-0,8).

De totala intäkterna steg till 1,2 miljoner kronor (0,6), varav nettoomsättningen ökade till 0,6 miljoner kronor (0,3) och aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,4). Rörelseresultatet sjönk till -1,5 miljoner kronor (-1,0)

Hoodin uppger sig sammanfattningsvis se ett bra gensvar från marknaden, främst från medtech-företag. Enligt Hoodin pågår nu ett stort arbete i medtech-branschen för att hitta bästa möjliga lösning avseende så kallad Post Market Surveillance inför den nya EU-reglering som träder i kraft i slutet av maj 2020, något som bolaget även tidigare har framhållit.

"Hoodin genomförde under andra kvartalet en undersökning som visar att cirka 85 procent av respondenterna (Europeiska Medtechföretag) har för avsikt att under hösten 2019 införskaffa tjänster/mjukvara för att effektivisera Post Market Surveillance. Med det som ingångsläge så ser vi ljust på andra halvan av 2019 avseende försäljning", skriver vd Marcus Emne i delårsrapporten.

Fastighetsbolaget Trianon redovisar hyresintäkter om 112 miljoner kronor för det andra kvartalet (86) samt ett förvaltningsresultat om 46 miljoner kronor (34).

En god kostnadskontroll medförde att hyresökningen om 31 procent renderade i 37 procents förvaltningsresultatökning, framhåller Olof Andersson i vd-ordet.

Han pekar även på en "minskad vakansgrad, förvärv och uppgradering av lägenheter" som bakomliggande orsaker till "den positiva ekonomiska utvecklingen".

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad var 93 procent vid halvårsskiftet, mot 88 procent ett år tidigare.

Läkemedelsföretaget Neurovive hade ett rörelseresultat för andra kvartalet på -20,8 miljoner kronor (-25,2) och för första halvåret -34,6 miljoner kronor (-38,2).

Det negativa rörelseresultatet har påverkats av övriga externa kostnader vilka under första halvåret uppgick till -26,6 miljoner kronor (-30,2). Kostnader avseende utvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas som utgör en del av externa kostnader har påverkat periodens resultat med -19,5 miljoner kronor (-23,0), varav -10,3 miljoner (-14,4) avser projekt i klinisk fas.

"Vi för fortsatta diskussioner med tänkbara partners när det gäller NV556 för behandling av leverfibros vid NASH. Neurostat för akut behandling av traumatisk hjärnskada vid akut- och intensivvårdsavdelningar är ett projekt som uppnått flera viktiga milstolpar och som kräver större resurser att ta hela vägen till marknad jämfört med projekten för mitokondriella sjukdomar. Där söker vi strategiska partnerskap och finansiering för att genomföra den planerade fas 2-effektstudien som vi fått positiv feedback på från såväl FDA som EMA", skriver vd Erik Kinnman i rapporten.

Mjukvarubolaget Imint, listat på Spotlight, redovisar ett resultat efter skatt på -1,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (0,4).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-0,3).

Nettoomsättningen ökade till 10,4 miljoner kronor (8,6).

"Det har varit ytterligare ett bra kvartal med många viktiga affärer. Särskilt stolta är vi över avtalen med våra två nya amerikanska kunder, vilket stärker vår geografiska bredd. Dessa två kunder är idag mindre och nischade bolag men med höga ambitioner", skriver bolaget vd Andreas Lifvendahl i rapporten.

"När det gäller vår finansiella ställning så är det mycket tillfredställande att vi har förbättrat omsättning och kassaflöde. Det skapar motivation och energi att fortsätta bygga ett framgångsrikt och lönsamt tillväxtföretag", fortsätter han.

Spotlightlistade Ziccum, som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel där känslighet för temperaturskillnader begränsar medicinsk potential, hade ett rörelseresultat på -2,3 miljoner kronor under andra kvartalet 2019 (-0,6).

Resultat per aktie var -0:38 kronor (-0:24).

"Vi kan även konstatera att vi är på god väg att leverera på allt vi utlovade vid noteringen av vår aktie - att inom ett år ingå i tre pilotstudier för att utveckla stabila, torra vaccin samt biologiska läkemedel", skriver vd.

Det First North-listade forskningsbolaget Pledpharma redovisar en minskad omsättning och ett något mer negativt nettoresultat för det andra kvartalet 2019, jämfört med samma period ett år tidigare.

Omsättningen uppgick till 4,4 miljoner kronor (9,7) och nettoresultatet landade på -29,4 miljoner kronor (-28,2).

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 320 miljoner kronor efter en under kvartalet genomförd nyemission om 91 miljoner kronor.

"Rekryteringen till våra globala fas III-studier Polar med Pledox pågår och det är vårt mål att leverera top line-resultat före utgången av 2020 och efter marknadsgodkännande kunna lansera det första läkemedlet för att förebygga nervskador orsakat av kemoterapi", skriver vd Nicklas Westerholm i rapporten.

Arbetet att notera aktien på Stockholmsbörsens huvudlista pågår med sikte på listbyte under fjärde kvartalet, uppger bolaget vidare.

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett resultat efter skatt på -19,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-19,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:83 kronor (-0:89).

Rörelseresultatet blev -20,6 miljoner kronor (-24,2).

Nettoomsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (3,8).

"Under andra kvartalet har Saniona fortsatt att leverera enligt prioriterade målsättningar. Efter den senaste finansieringen är vi väl positionerade att ta våra två ledande produktkandidater mot marknadsgodkännande. Vi ser fram emot att hålla er uppdaterade när vi under kommande månader fortsätter att utveckla Saniona", kommenterar vd Jørgen Drejer i delårsrapporten.

IT-konsultbolaget B3 Consulting (tidigare B3IT) redovisar en omsättning på 207 miljoner kronor (189) för det andra kvartalet 2019, en tillväxt om 9,8 procent (23,9).

Rörelseresultatet uppgick till 3,4 miljoner kronor (10,6), med en marginal på 1,6 procent (5,6).

Resultat efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (6,6), motsvarande en vinst per aktie om -0:01 krona (0:67).

Det svagare resultatet beror på en försvagning i delar av bolagets marknad samtidigt som B3 fullföljt några offensiva tillväxtsatsningar, skriver vd Sven Uthorn.

"Det är framförallt inom offentlig sektor - normalt cirka en tredjedel av vår verksamhet - som vi upplevt en försvagning i efterfrågan", skriver han.

B3 försöker parera detta genom omfokusering mot kunder i andra branscher.

"Vidare uppfattar vi också generellt sett en försvagad efterfrågebild i marknaden, avseende framför allt projektledning och verksamhetsutveckling", skriver Sven Uthorn.

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett justerat ebita-resultat om 172 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, pekade mot 174 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.193 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittförväntan på 1.198 miljoner.

Rörelseresultatet (ebit) blev 162 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 161 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor, mot väntade 117 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 2:00 kronor, mot analytikersnittet på 2:15 kronor.

Bolaget anger att orderingången var 1.150 miljoner kronor i det andra kvartalet, 3 procent lägre än 1.182 miljoner kronor under det andra kvartalet 2018.

Bryggeriet Kopparbergs, listat på NGM MTF, redovisar ett resultat efter skatt på 102 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (83,4).

Nettoomsättningen uppgick till 614 miljoner kronor (687). Rörelseresultatet blev 122 miljoner kronor (122).

 Kopparbergs lansering av Kopparbergs Gin på den brittiska marknaden har gått långt över förväntan. På grund av den stora efterfrågan har bolaget avbrutit lanseringen av gin utanför Storbritannien och den kommer istället att äga rum i slutet av året samt under 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Under det andra kvartalet lanserades en smaksatt gin, Kopparberg Premium Gin som är en så kallad "pink gin" med smaken jordgubb/lime. Initialt skedde lanseringen på drygt 700 pubar hos brittiska puboperatören Greene King. I ett andra steg gjordes en lansering hos utvalda detaljhandlare i Storbritannien.

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar en nettoomsättning om 70,8 miljoner kronor för det andra kvartalet (64,9).

Bruttovinsten steg med nästan 14 procent till 55,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,4 miljoner kronor (-1,2).

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor (69) för det andra kvartalet 2019.

Justerat rörelseresultat ökade till 115 miljoner kronor (92), motsvarande en marginal på 4,6 (4,1) procent. Det justerade rörelseresultatet förbättrades i alla segment, skriver Scandi Standard.

Nettoomsättningen steg 10 procent till 2.472 miljoner kronor (2.252). Periodens resultat förbättrades till 50 miljoner kronor (32) med ett resultat per aktie på 0:78 kronor (0:49).

Operativt kassaflöde uppgick till 138 miljoner kronor (74). Förbättringen kan hänföras till det ökade rörelseresultatet och lägre investeringar, skriver bolaget.

Scandi Standards omsättning steg med 10 procent i det andra kvartalet till cirka 2,5 miljarder kronor. Den starkaste tillväxten genererades inom produktkategorierna Ready-to-eat och Ready-to-cook Kylda. Inom produktkategorin Ready-to-cook Frysta minskade omsättningen.

Sett till de olika geografiska marknaderna steg nettoomsättningen med 8 procent i Sverige, 20 procent i Danmark, 7 procent i Norge, 13 procent i Finland och var oförändrad i Irland.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko hade rörelseintäkter på 277 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019 (217). Försäljningstillväxten var 27,5 procent (22,1).

Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,6 procent (50,0%). Ebitda-resultatet blev till 17,5 miljoner kronor (-3,7) med en ebitda-marginal på 6,3 procent (-1,7%).

Rörelseresultatet uppgick till -0,1 miljoner kronor (-10,9) och periodens resultat blev 0,0 miljoner kronor (-10,5).

Det norska fiskodlingsbolaget Lerøy Seafoods underliggande rörelseresultat uppgick till 774 miljoner norska kronor i det andra kvartalet 2019. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser ett rörelseresultat om 805 miljoner kronor.

Intäkterna summeras till 5.340 miljoner norska kronor, vilket var mer än väntade 4.811 miljoner kronor.

Rörelseresultat per kilo slaktad odlad fisk minskade dock till 16:10 kronor, från 22:00 kronor under samma kvartal i fjol.

"En brand i smoltanläggningen under vintern och ett oförutsett utbrott av giftalger har påverkat våra resultat både för det andra kvartalet och för den första halvan av året", kommenterar vd Henning Beltestad i delårsrapporten.

Det norska fiskodlingsbolaget Mowi, som bytt namn från Marine Harvest, redovisar ett operationellt rörelseresultat på 211 miljoner euro för det andra kvartalet 2019.

Det kan jämföras med analytikernas förväntningar, som låg på 208 miljoner, enligt Infront Datas snittestimat, utifrån sex analytikers prognoser.

Resultatet före skatt blev 182 miljoner mot väntade 197 miljoner euro.

Omsättningen uppgick till 1.020 miljoner euro. Analytikernas förväntningar var en omsättning på 1.023 miljoner euro, enligt Infront Data.

Bolaget upprepar sin prognos om en slaktvolym om 430.000 ton för 2019. För det tredje kvartalet enskilt ligger bedömningen på 113.000 ton.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -