Räntefond för tillväxt och hårdvaluta

Fondanalys Efterfrågan på säkrare investeringsalternativ växer när börserna slår nya rekord. Därför har Placera har plockat fram en intressant obligationsfond med fokus på tillväxtmarknader.

Vill du ta ner risken i portföljen kan det vara läge att komplettera med en tillväxtobligationsfond. Den ger möjlighet till större avkastning än ett bankkonto, och den tillför en fondportfölj en annan riskprofil.

När investerare tittar på tillväxtmarknadsobligationer är frågan oftast om det ska vara obligationer i lokal valuta eller obligationer i så kallad hårdvaluta - och då pratar vi om dollar och euro.

Den amerikanska investmentbanken JP Morgan har två olika tillväxtmarknadsobligationsindex som blivit något av ett måste för investerarna att ha som riktmärke.

De är uppdelade i ett smalare index som omfattar 19 olika länder och har en inriktning på obligationer i lokal valuta. Indexet omfattar många medelinkomstländer som Mexico, Brasilien, Ryssland och Turkiet. Länder som har en hyggligt väl fungerade egen finansmarknad, fristående centralbank och egna institutioner.

De största länderna i indexet väger tungt, vilket gör att koncentrationen är hög: fem/sex länder står för närmare halva indexvärdet. Mest väger Mexico på drygt 10 procent följt av Brasilien på knappt 10 procent. Om ett av de stora länderna i indexet som Brasilien får stora problem så får det stor inverkan på indexavkastningen.

Och inte minst så kommer en stor del av avkastningen kommer från valutarisken i underliggande valuta. Valutarisken är betydligt större än kreditrisken.

Det andra av JP Morgans index för tillväxtmarknadsobligationer har fokus på obligationer som ges ut i en hårdvaluta som dollar och euro.

Det är ett betydligt bredare index som omfattar hela 72 länder, vilket gör det mer väldiversifierad. Det omfattar både tillväxtmarknader och mer riskfyllda Frontier Market (gränsmarknader). Indexet ger en 75-procentig exponering mot tillväxtmarknader. Ungefär 25 procent är Frontier Market.

Det här är i huvudsak länder som inte har en egen fungerande finansmarknad. Då är det lättare att ge ut obligationer i dollar eller euro. Tillgångsklassen tillväxtmarknader i hårdvaluta ger en större exponering mot länder med hög tillväxt.

Genom att obligationerna är utgivna i dollar eller euro så finns det omfattande reglering och det är inte här där risken finns. De dollarnoterade obligationerna följer amerikanska lagar och regleringar.

Med facit i hand var perioden 2002 till 2008 en gyllene period för tillväxtmarknadsobligationer som var fundamentalt driven av reformer och produktivitetsförbättringar som tog ner inflationen. För tidsperioden 2003 – 2017 placerar det sig som en av de bästa tillgångsklasserna riskjusterat.

Jag har valt att se på en tillväxtmarknadsfond som investerar i obligationer i hårdvaluteländer.

En obligation ger avkastning i form av ränta. Räntan består av två komponenter när exempelvis man köper en dollarnominerad tillväxtmarknadsobligation.

Obligationen ger exponering mot både den utvecklade världen som USA och Europa samt tillväxtmarknadslandet.

Den första komponenten är den underliggande amerikanska ränterisken - Underliggande ränta är amerikansk 2-åring som ger runt 2 procent idag för en dollarnominerad obligation.

Den andra komponenten som varierar från land till land och skapar risken är kreditrisken.

Om du investerar i exempelvis i Colombia så får du förutom räntan motsvarande en amerikansk 2-årig obligation, kompensation för att du investerar i ett land med högre risk än USA.

Kreditrisken speglar sannolikheten för att landet ska gå i konkurs. Ju högre risk för konkurs, ju högre ränta. Här ligger den extra avkastningen mellan olika riskfyllda länder.

Här finns den största uppsidan i avkastningen men här ligger i princip all risk i form av volatilitet.

Idag är en investering i tillväxtmarknadsobligationer utgivna i hårdvaluta en strategisk och diversifieringsdriven investering. En investering som ger en tillväxtmarknadsexponering. Den har lägre risk än tillväxtmarknadsaktier och mindre risk än tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta.

Placera har hittat en fond som sprider riskerna med väldigt många små innehav. Förvaltarna Beng Elvin Lystbaek och Jacob Ellinge Nielsen förvaltar tillsammans med länderanalytikerna Thomas Haugaard och Sorin Pirau Danske Investment Emerging Markets Debt Hard Currency SEK.  En fond som primärt investerar i statsobligationer på tillväxtmarknaderna.

Thomas Haugaard, Sorin Pirău, Bent Elvin Lystbæk, Jacob Ellinge Nielsen

Fonden lånar långsiktigt ut pengar till länder på tillväxtmarknader och till viss del till statsägda företag. Riskklassen är enligt Morningstar på 4 av 7, vilket är en medelrisknivå. Förvaltarna följer direktiv för ansvarsfulla investeringar ESG.

Investeringsstrategin är aktiv och förvaltarna jobbar primärt med att hitta felprissättningar. De har en egenutvecklad analysmodell som är framåtblickande och försöker förutse var ratingen för olika statsobligationer är på väg.

Den egna modellen ser bland annat på skillnader i räntor mellan länder. Hur stor är marknadens riskaptit med mera. Man försöker förutse förändringen i rating de kommande två åren, på varje enskilt land. Det absolut viktigaste som analysen kokar ner i är fokus på kreditrisken.

Man gör en så kallad bottom-up landanalys. Det innebär att man varje år besöker mer än 25 länder. Det viktigast är att förutse kreditrisken och välja rätt länder som man vill övervikta. De försöker inte förutse oljepriset eller andra globala makrovariabler. Och man har en konservativ syn på risk. De lägger ner mycket tid på riskhantering i fonden, vilket gör att de tar små positioner i nya innehav.

Fonden har en väldiversifierad portfölj med cirka 330 innehav från 70 olika länder. Inget innehav är större än 1,5 procent. De tio största innehaven utgör knappt 7 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning.

Man skapar avkastning genom att övervikta och undervikta rätt länder. Förvaltarna tar inga koncentrerade och stora risker, utan avkastningen genereras från många små investeringar. Över tid har de lyckats att hitta bra.

Med dagens ränteläge och om inte de globala marknadsräntorna förändras så förväntas fondens nå en avkastning på cirka 6 procent för de kommande 12 månaderna i dollarversionen av fonden. Jag har valt att se på den version av fonden som är valutasäkrad till svenska kronor. Där är den förväntade avkastningen självklart lägre då valutasäkringen kostar runt 2 procentenheter, vilket ungefär motsvarar ränteskillnaden mellan en amerikansk tvåårig obligation och den svenska motsvarigheten.

De tre senaste åren har fonden avkastat 11,4 procent, vilket är bättre än kategorisnittet av likande fonder som enligt Morningstar avkastat 9,4 procent. Fonden har en risknivå som är lite högre än kategorisnittet. 

Över en lång tidsperiod har tillgångsslaget Tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta levererat en mycket bra riskjusterad avkastning. Förvaltningsavgiften är 0,9 procent per år, och det tillkommer vissa transaktionsavgifter till fonden som kan variera över tid.

Placeras rekommendationer av tillväxtmarknadsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha lägre risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj. Men som ändå har en tillväxtmarknadsexponering. Tillgångsslaget ger ett bra värde ur riskjusteringssynpunkt och bör investeras i på lång sikt.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h Köp 124,97 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -