På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Nilsson Special Vehicles, SJR, Awardit, Mackmyra, Medivir, Sensec, Absolent, 24Storage, Nexstim, Bodyflight, Xbrane, Sarsys-ASFT, K-Fastigheter, Alligator Bioscience, Azelio, H&D Wireless, Scout Gaming, Serneke, Myfc, Maha Energy, Aros, Arctic Paper, Three Gates, Björn Borg, Exalt, Auriant Mining, Norwegian, Cavotec, Topright och 2curex finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

First North-listade Nilsson Special Vehicles, som säljer specialanpassade fordon som ambulanser och begravningsbilar, hade en nettoomsättning för koncernen på 32,1 miljoner kronor under fjärde kvartalet (52,1).

Ebitda-resultatet blev -3,9 miljoner kronor (-2,6) och resultatet efter skatt uppgick till -9,6 miljoner kronor (-5,4), enligt rapporten.

"Omsättningsminskningen under kvartal fyra beror huvudsakligen på att den engelska marknaden i praktiken stannat av och den minskade ambulansvolymen på den norska marknaden, till följd av att inga ambulanser avropades för leverans under kvartal fyra då upphandlingen inte tilldelats", skriver vd Fredrik Nilsson i rapporten.

Orderingången under perioden januari-december uppgick till 115 bilar (159) och orderstocken låg på 73 bilar (89).

"Gällande aggregerad orderingång så har en viss trendmässig uppgång kunnat skönjas, varför den nuvarande orderstocken på ambulanser och begravningsbilar landar på en tillfredställande nivå", skriver Fredrik Nilsson.

Investeringsbolaget New Equity Venture redovisar intäkter om 12,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, vilket var strax över den preliminära siffran 12,3 miljoner kronor som bolaget meddelade tidigare i februari. Resultatet efter finansiella poster sjönk till -7,8 miljoner kronor (-6,5). Resultatet per aktie blev -1:28 kronor (-1:25).

För helåret blev nettoresultatet 32,2 miljoner kronor. Likt tidigare besked föreslås en utdelning om 0:25 kronor per aktie för helåret.

Efter kvartalets utgång har bolaget amorterat av samtliga lån. Bolaget har även avyttrat poster i Game Chest Group och avyttrat hela innehavt i Iapotek.

Videostreamingbolaget Mavshack redovisar intäkter på 18,2 miljoner kronor (9,5) för det fjärde kvartalet, en ökning med 91 procent från samma period ett år tidigare.

Mavshacks rörelseresultat (ebit) uppgick samtidigt till 16,7 miljoner kronor (-4,7) medan det på ebitda-nivån summerades till -6,2 miljoner kronor (-3,1).

Medicinteknikutvecklaren Calmark redovisar för det fjärde kvartalet 2020 ett rörelseresultat på -4,0 miljoner kronor (-2,3).

Nettoresultatet för perioden uppgick till -4,0 miljoner kronor (-2,3) och resultet per aktie blev -0:15 kronor (-0:11). Ingen utdelning föreslås för 2020.

Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0).

Bemanningsföretaget SJR hade en nettoomsättning på 90,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (106). Rörelseresultatet var 4,3 miljoner kronor (6,8). Resultatet efter skatt summerades till 3,0 miljoner kronor (4,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 miljoner kronor (11,7).

"Effekterna av den pågående pandemin har påverkat verksamheten under nästan hela 2020. Rekryteringsverksamheten har påverkats mest. Konsultverksamheten har minskat marginellt. Region Väst är mer påverkad än övriga regioner. Region Stockholm har däremot ökat sin konsultverksamhet", skriver vd Kent Sangler.

Kundlojalitetsbolaget Awardit redovisar en omsättning på 88,9 miljoner kronor (105) för det fjärde kvartalet 2020, framgår av delårsrapporten. Awardits rörelseresultat (ebit) uppgick till 12,5 miljoner kronor (16,7) och rörelsemarginalen sjönk således till 14,1 procent (15,8).

På ebita-nivå uppgick rörelseresultatet till 14,5 miljoner kronor (18,3) och marginalen till 16,3 procent (17,4).

Resultatet per aktie efter skatt summeras till 1:37 kronor (1:91).

Whiskybolaget Mackmyra, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -8,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,2). Resultatet per aktie före full utspädning uppgick till -0:42 kronor (-0:15).

Rörelseresultatet blev -4,5 miljoner kronor (-0,4). I resultatet ingår engångskostnader om 2,4 miljoner kronor (0).

Nettoomsättningen uppgick till 24,8 miljoner kronor (28,6), en minskning med 14 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultatet på -10,6 miljoner kronor (-30,3) för det fjärde kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 1,5 miljoner kronor (1,4). Resultatet efter skatt var -11,2 miljoner kronor (-32,0)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 miljoner kronor (-23,6) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 70,0 miljoner kronor (135).

I februari meddelade Medvir att de tillförs cirka 195 miljoner kronor före emissionskostnader i samband med bolagets kapitalanskaffning.

En utdelning om 0 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0).

Säkerhetsbolaget Sensec redovisar nettoomsättningen 17,7 miljoner kronor (23,7), framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Sensecs rörelseresultat för perioden uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,1) och resultatet efter finansiella poster till 0,8 miljoner kronor (1,0).

Kassaflödet för perioden uppgick till 0,5 miljoner kronor (4,1).

Det First North-listade luftreningsbolaget Absolent redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på 21,8 miljoner kronor (7,8).

Nettoomsättningen sjönk till 229 miljoner kronor (324). Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar (ebita) steg till 45,7 miljoner kronor (40,7). Inklusive avskrivningar på goodwill, som påverkade med -21,1 miljoner kronor (-19,0), blev rörelseresultatet 24,5 miljoner kronor (21,7).

Kostnaderna i bolagets åtgärdsprogram blev lägre än förväntat. Justerat för det landade rörelseresultatet på 8,8 miljoner kronor (21,7).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:80 kronor per aktie (0).

Self storage-aktören 24Storage ökade nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2020 med 17 procent till 22,9 miljoner kronor (19,5). Bruttoresultatet steg till 5,6 miljoner (4,2) och bruttomarginalen uppgick till 24,3 procent (21,5).

Kvartalets positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 53,7 miljoner kronor (28,7). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav, enligt rapporten.

Resultat efter skatt uppgick till 26,5 miljoner kronor (2,9), motsvarande 1:70 kronor (0:21) efter utspädning av utestående teckningsoptioner.

Det First North-listade medicinteknikbolaget Nexstim redovisar en nettoförsäljning på 2,5 miljoner euro för det andra halvåret (2,1). Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner euro (-3,2). Resultatet per aktie landade vid -0:01 euro (-0:07).

Nexstim räknar med att intäkterna kommer fortsätta stiga under 2021. Bolaget räknar även med att göra förlust under räkenskapsåret.

Likvida medel uppgick till 3,5 miljoner euro vid årsskiftet (4,3).

Drönarbolaget Fastout, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (1,4), framgår av delårsrapportne.

De totala intäkterna uppgick till 1,7 miljoner kronor (1,7) och rörelseresultatet till -0,1 miljoner kronor (0,1).

"Fastout påverkas precis som många andra företag av pandemins effekter. Inte minst då vi har verksamhet i hårt drabbade länder som till exempel Spanien, med hårda nedstängningar av samhället", skriver bolaget i rapporten.

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar en omsättning på 7,2 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (10,4), en minskning med cirka 31 procent.

Bodyflights rörelseresultat blev 1,5 miljoner kronor (1,0), med en rörelsemarginal på 21 procent (10). Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (0,2) och resultatet per aktie hamnade på 0:09 kronor (0:02).

Biosimilarutvecklaren Xbrane Biopharma redovisar ett resultat efter skatt på -63,1 miljoner kronor (-66,7) i det fjärde kvartalet 2020. Omsättning saknades för rapportperioden i likhet med motsvarande kvartal föregående år.

Xbrane siktar på att inlämna en ansökan om marknadsgodkännande för biosimilarkandidaten Xlucane under det tredje kvartalet 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -67,6 miljoner kronor (+6,3) med likvida medel om 243 miljoner kronor (164) vid rapportperiodens utgång.

Väg- och flygsäkerhetsföretaget Sarsys-ASFT, noterat på NGM Nordic, redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (1,0), framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 19,5 miljoner kronor (26,8) och periodens resultat efter skatt uppgick till 0 kronor (-0,2).

Bolagets likvida medel per den 31 december uppgick till 8,0 miljoner kronor (4,1).

Valutaalgoritmhandelsbolaget FX International redovisar ett intäkter på -2,1 miljoner kronor (0,4) för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (oktober-december). Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till -3,0 miljoner kronor (-0,7) och nettoresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-0,8).

Bolagets finansiella förluster är enligt vd Sofie Danielsson främst kopplade till Valors förvaltning i Valor Global FX Fund på Malta. Förlusterna beror enligt vd till stor del på avsaknad av kapitalisering till fonden, förlust på det förvaltade kapitalet s

Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 56 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (45). Driftöverskottet steg till 35,2 miljoner kronor (28,1) och förvaltningsresultatet ökade till 19,1 miljoner (8,6).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 212 miljoner kronor (148), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till 8,0 miljoner kronor (32,2). Efter skatt blev resultatet 171 miljoner kronor (168), vilket motsvarade 4:77 kronor per aktie (5:94).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020.

"K-Fastigheter hann med att under året byggstarta inte mindre än 912 lägenheter och hade vid årets utgång 1.311 lägenheter i pågående produktion vilket ska jämföras mot att vi av utgången 2019 hade 700 lägenheter i pågående produktion, en ökning om 87 procent", skriver vd Jacob Karlsson i bokslutet.

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -34,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-59,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:48 kronor (-0:84). Rörelseresultatet blev -34,1 miljoner kronor (-59,3). Bolaget hade ingen omsättning (0,0).

Periodens kassaflöde var -33 miljoner kronor (+8,6) och likvida medel, inklusive värdepapper, uppgick till 103 miljoner kronor (250) vid periodens utgång.

Under 2020 genomfördes en betydande omstrukturering av Alligators verksamhet med ett ökat fokus på den kliniska utvecklingsportföljen, skriver vd Per Norlén i vd-ordet.

"Parallellt sjösattes ett omfattande besparingsprogram och en organisationsanpassning för att stötta den nya strategin. Inom den kliniska portföljen har beslut tagits att koncentrera de interna resurserna på de två helägda läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab samt fortsätta utveckla bolagets nya koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Med grunden lagd höjer vi nu ribban för 2021 med satsningar inom klinik och affärsutveckling", skriver han.

Solenergiföretaget Azelio redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på -49,1 miljoner kronor (-53,5). Per aktie var resultatet -0:47 kronor (-1:26).

Rörelseresultatet låg på -49,0 miljoner kronor (-53,4).

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,6).

H&D Wireless redovisar en nettoomsättning på 2,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (8,0). Resultatet efter finansiella poster summerades till -9,3 miljoner kronor (-10,3). Vid utgången av 2020 uppgick likvida medel till 12,3 miljoner kronor (12,5).

First North-listade Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på -13,9 miljoner kronor (-13,3).

Intäkterna uppgick till 16,9 miljoner kronor, vilket var en ökning med 69 procent jämfört med 10,0 miljoner kronor under motsvarande period föregående år.

Ebitda-resultatet var -5,8 miljoner kronor (-8,1).

Byggbolaget Sernekes nettoresultat blev -72 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (-63). Kvartalets nettoomsättning uppgick till 2.166 miljoner (2.253). Rörelseresultat blev -47 miljoner kronor jämfört med -97 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Orderingången uppgick till 4.852 miljoner kronor under kvartalet (2.969).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2020.

Bränslecellsbolaget Myfc:s rörelseresultat uppgick till -12 miljoner kronor (-17) i fjärde kvartalet 2020, framgår av delårsrapporten.Myfc hade ingen omsättning i kvartalet, precis som jämförbar period ett år tidigare. Resultat per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:15).

"2020 präglades för Myfc:s del av ett stort fokus på teknikutveckling. Det fjärde kvartalet var inget undantag", säger vd Michael Glantz.

Oljebolaget Maha Energy redovisar intäkter om 8,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020 (13,9).

Ebitda-resultatet blev 2,7 miljoner dollar för kvartalet (8,4). Nettoresultatet sjönk till -15,7 miljoner dollar (2,7). Periodens resultat för kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner dollar, vilket bolaget tidigare kommunicerat. För helåret blev resultatet -10,3 miljoner dollar (19,7).

Bolaget har tidigare i februari meddelat en produktionsprognos om 4.000-5.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2021.

Maha Energys genomsnittliga dagsproduktion av olja och gas var 2.738 fat oljeekvivalenter under det fjärde kvartalet (3.165). För 2020 var den genomsnittliga dagsproduktionen av olja och gas 3.301 oljeekvivalenter (3.044).

Under det fjärde kvartalet borrade och färdigställdes Tie-2-källan på Tiefältet och borrning av Tie-3-källan påbörjades den 18 december 2020.

Reserversättningsgraden (2P) för 2020 var 380 procent (147 procent).

"Även om 2020 var utmanande för Maha, så var det också ett år då vi ökade investeringstakten genom att tillägga Mafraq (Oman) och Illinois Basin (USA) till våran grundläggande tillgångs-portfölj. Bägge dessa lågrisktillgångar är av högsta kvalitet som tillsammans utökat våra 2P-reserver med cirka 3 miljoner fat och lagt till cirka 22 miljoner fat i (2C) betingande resurser", skriver vd Jonas Lindvall i rapporten.

Bevisade reserver (1P) utökades med 183 procent främst till följd av överföring av volymer från kategorin bevisade och sannolika reserver (2P) samt förvärv i USA och Oman för det fjärde kvartalet, framgår vidare av rapporten.

Aros Bostadsutvecklings nettoomsättning uppgick till 7,7 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (85,9), medan rörelseresultatet blev 17,2 miljoner kronor (16,0). Nettoresultatet uppgick till 16,5 miljoner kronor (15,5) och resultatet per aktie blev 0:51 kronor (0:48).

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 133 (23), medan antalet bokade bostäder uppgick till 0 (0).

Arctic Paper meddelar preliminära siffror för det fjärde kvartalet, där ebitda-resultatet uppgick till 5,6 miljoner euro med en ebitda-marginal om 3,5 procent.

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet blev 161 miljoner euro. För helåret 2020 uppgick försäljningsintäkterna till 641 miljoner euro medan ebitda-resultatet för året var 61,6 miljoner euro och en ebitda-marginal på 9,5 procent.

En utdelning om 0:30 polska zloty per aktie föreslås för 2020, eller 0:073 euro.

Spelutvecklaren Three Gates redovisar ett resultat efter skatt på -1,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-4,9). Resultatet per aktie var för kvartalet -0:01 kronor (-0:27). Rörelseresultatet blev -1 miljoner kronor (-4,3). Nettoomsättningen uppgick till 3,1 miljoner kronor (0,1).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020.

Three Gates vd Don Geyer skriver i bolagets rapport att förvärvet av Gamexcite i kombination med bolagets lanseringsplan för 2021 innebär att det kommande året har stor potential.

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 1,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-2,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (-0:11).

Nettoomsättningen uppgick till 160 miljoner kronor (196). Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 53 procent till 24,9 miljoner kronor (16,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 56,1 miljoner kronor (51,5), en ökning om 9 procent, skriver bolaget i rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 56,6 procent (50,8). Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner kronor (1,4).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0) i form av ett automatiskt inlösenförfarande.

Exalt redovisar för det fjärde kvartalet 2020 ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 0 miljoner kronor (1,6). Rörelseresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (1,0) och nettoresultatet blev -0,6 miljoner kronor (0,7).

Nettoomsättningen uppgick till 10,2 miljoner kronor (11,5). Likvida medel var per den 31 december 7,0 miljoner kronor (3,1).

Bolagets nytillträdde vd Matti Vänskä bedömer i rapporten att marknaden inom säker infrastruktur och IT-drift de närmaste åren kommer ha en fortsatt stark tillväxt.

First North-listade Auriant Mining redovisar intäkter om 94,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (86,1). Rörelseresultatet landade på 14,3 miljoner kronor (12,3), medan nettoresultatet blev -12,6 miljoner kronor (-5,6).

Auriant Minings produktionsprognos för 2021 sätts till 900-930 kg guld. För 2020 hade bolaget en guldproduktion om 965 kg, vilket var en ökning om 40 procent jämfört med året innan.

Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade under 2020 med 50 procent från 635 till 953 kg på lakningen på hög och CIL, framgår av rapporten. Det genomsnittliga försäljningspriset för guld var 24 procent högre under 2020 vid 1.755 dollar per uns, jämfört med året innan.

Det norska flygbolaget Norwegian redovisar ett ebitdar-resultat på -1.879 miljoner norska kronor (357) för det fjärde kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 670 miljoner norska kronor (8.944) miljoner. Inga estimat fanns tillgängliga för analytikernas förväntningar inför rapporten.

Norwegian ligger i rekonstruktionsförhandlingar i så väl Norge som Irland, en process som fortskrider enligt plan, skriver bolaget i rapporten.

"2020 var ett exceptionellt krävande år för hela flygbranschen och för Norwegian. Resultatet för fjärde kvartalet är därför inte överraskande. Tyvärr är en stor andel av våra anställda permitterade och många har blivit av med jobbet, bland annat till följd av att långdistansverksamheten upphör", säger vd Jacob Schram.

För helåret 2020 summeras Norwegians rörelseresultat till -23,8 miljarder norska kronor (856).

"De finansiella resultaten är kraftigt påverkade av nedskrivningsförluster då en stor del av flygplansflottan väntas läggas ned i den i Irland pågående rekonstruktionsprocessen", skriver Norwegian.

Målet med rekonstruktionsprocessen är att minska skulden, anpassa storleken på flottan till framtida verksamhet och säkra nytt kapital till bolaget. Norwegian ska minska skulden betydligt till cirka 20 miljarder norska kronor och hämta 4-5 miljarder norska kronor i färskt kapital.

First North-listade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms substansvärde ökade med knappt 9 procent till 200 kronor per aktie under det fjärde kvartalet 2020. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 40,0 miljoner kronor (61,7), och resultat per aktie för kvarvarande verksamhet var 9:31 kronor (4:83).

"Byggmästarens största innehav Green Landscaping ökade i värde under 2020 med drygt 70 miljoner kronor, eller cirka 10 kronor per aktie i Byggmästaren", skriver Tomas Bergström i vd-ordet av bokslutet.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, redovisar ett resultat efter skatt på -4,7 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020 (1,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 euro (0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 40,3 miljoner euro (47,8). Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner euro (5,3). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,0 miljoner euro (5,6), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 2,5 procent (11,8).

Ljusteknikbolaget Topright redovisar ett rörelseresultat på -1,1 miljoner kronor (3,6). Nettoomsättningen uppgick till 22,9 miljoner kronor (20). Resultatet tyngdes av posten handelsvaror, som uppgick till -17,2 miljoner kronor (-7,8).

Precisionsmedicinbolaget 2curex redovisar ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-2,1). Omsättningen var fortsatt 0, medan de övriga rörelseintäkterna uppgick till 5,2 miljoner (4,8).

"De positiva kliniska och organisatoriska resultat som vi uppnått under det sista kvartalet 2020 gör oss väldigt optimistiska inför bolagets framtida utveckling", skriver bolaget.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -