Bolagsvarningar och åtgärder, måndag

Börs Husqvarna och NP3 skjuter på stämmorna, NCC och SCA skjuter på utdelningsförslagen.

Byggbolaget NCC har beslutat att föreslå att årsstämman den 1 april inte fattar beslut om att lämna någon utdelning. Bolaget hänvisar till den rådande osäkerheten i samhället till följd av coronaviruset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det tidigare utdelningsförslag var 2:50 kronor per aktie. Likt många andra företag har NCC samtidigt beslutat att nu föreslå oförändrade styrelsearvoden.

"NCC har en stark finansiell ställning med en nettokassa. Hittills påverkas NCC endast mycket begränsat av coronaviruset och verksamheten är i gång i samtliga länder. Det är idag ändå svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt av såväl pandemin som av de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi", resonerar NCC.

Styrelsen står fortfarande fast vid sin bedömning att den tidigare föreslagna nivån på utdelning är rimlig, men konsekvenserna av coronaviruset är för närvarande svåra att överblicka och det finns skäl att vara försiktig, enligt bolaget.

"Styrelsen har fortsatt ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare i år för beslut om utdelning", säger NCC:s ordförande Tomas Billing.

NP3 Fastigheter senarelägger årsstämman till den 15 juni, från 5 maj, med anledning av den osäkerhet som covid-19 innebär.

Styrelsens tidigare kommunicerade utdelningsförslag är oförändrat

"Bolaget står fortsatt finansiellt stabilt och har inga väsentliga låneförfall, utan skriftliga kreditlöften, under de kommande tolv månaderna", skriver NP3.

Trädgårdsproduktföretaget Husqvarnas styrelse har beslutat att senarelägga årsstämman som ursprungligen planerades till den 2 april 2020. Beslutet har fattats till följd av den snabba utvecklingen av situationen med sjukdomen covid-19 och regeringens skärpta krav som påverkar allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det planerade vd-bytet i bolaget påverkas inte av att årsstämman flyttas, uppges det vidare.

Husqvarna kommer att återkomma med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före det nya datumet som ska beslutas av styrelsen.

I enlighet med gällande lagstiftning måste stämman hållas senast den 30 juni.

Skogskoncernen SCA:s styrelse har beslutat att återkalla sitt utdelningsförslag inför årsstämman som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsens tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelning till aktieägarna kvarstår dock, och styrelsen avser i stället kalla till en extra bolagsstämma senare i år för beslut i frågan om utdelning.

"SCA:s finansiella ställning är stark, såväl avseende kapital som likviditet. Styrelsen gör bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra SCA:s verksamhet och utveckling. För att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser på efterfrågan, leveranser och resultat så återkallar styrelsen sitt förslag om utdelning på årsstämman. Styrelsen avser i stället att kalla till en extra bolagstämma senare i år för att ta ställning i frågan", skriver SCA.

Årsstämman äger rum i Sundsvall tisdagen den 31 mars, i linje med tidigare plan.

It-bolaget Addnode bedömer att de direkta finansiella effekterna under första kvartalet 2020 blir begränsade, men har identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på verksamheten till följd av coronapandemin, framgår av ett pressmeddelande. Därför återkallas utdelningsförslaget om 2:50 kronor per aktie.

I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan coronapandemin medför för Addnode. Styrelsens nya förslag är att ingen utdelning ska ske, skriver bolaget.

"Addnode har initierat åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden, bland annat genom att utvärdera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder. Åtgärderna kommer främst påverka vissa bolag inom divisionerna Design och PLM med fokus på arbetstidsförkortning, färre underkonsulter och generella kostnadsbesparingar", skriver Addnode.

För att anpassa verksamheterna kommer också personalreduceringar att genomföras. Lokalt har diskussioner med myndigheter och fackliga representanter initierats för att med flexibla lösningar långsiktigt.

"Arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig reducering av lönen för många medarbetare. Medlemmarna i Addnode Groups koncernledning har därför beslutat att tillfälligt sänka sina löner med 10 procent. Motsvarande sänkning av konsultarvode till styrelseordförande görs också", skriver Addnode.

"Vi måste anpassa oss till denna förändring i de globala marknadsförhållandena för framför allt divisionerna Design och PLM. Division Process Management med kundbasen i svensk offentlig sektor bedöms inte påverkas i samma omfattning", säger Addnodes vd, Johan Andersson.

Sågverksbolaget Bergs Timber kommer omedelbart inleda MBL-förhandlingar om att avveckla Gransjö sågverk. Beslutet berör cirka 45 anställda. Bolaget avser även skjuta upp årsstämman och drar dessutom in utdelningen för verksamhetsåret 2019.

Det framgår av två separata pressmeddelanden.

Verksamheten i Gransjö sågverk upphör snarast möjligt och hela verksamheten väntas vara avvecklad under hösten i år.

Avvecklingen kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2020 med cirka 30 miljoner kronor för nedskrivning av anläggningstillgångar och avvecklingskostnader. Kassaflödet bedöms påverkas positivt med cirka 60 miljoner kronor när avvecklingen av verksamheten är genomförd, heter det.

"Vi ser det inte som ekonomiskt realistiskt att fortsätta utveckla våra fyra befintliga sågverk och kommer därför att kraftsamla våra resurser och investeringar till enheterna i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors", säger Bergs Timbers vd Peter Nilsson.

Vidare skjuter Bergs Timber även upp årsstämman som senast ska hållas den 30 juni. Styrelsen har även beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna utdelningen om 0:04 kronor per aktie i spåren av coronaviruset.

Assa Abloy ändrar det föreslagna utdelningsförslaget till 2:00 kronor från tidigare 3:85 kronor. Detta som en följd av rådande osäkerhet från coronautbrottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har dock en ambition att föreslå en andra utdelning om 1:85 kronor senare under 2020 "när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta", skriver bolaget.

Styrelsen kommer i sådant fall att kalla till en extra bolagsstämma, heter det.

Vidare understryker bolaget att den finansiella ställningen är stark samt att koncernen har initierat kostnadsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget.

Försvarsföretaget Saab avser att dra in utdelningen för 2019 som en konsekvens av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget hade tidigare föreslagit en utdelning om 4:70 kronor per aktie för helåret 2019.

Saabs styrelse bedömer i sin utdelningsmotivering att bolagets utdelningskapacitet för 2019 inte påverkar Saabs möjlighet att fullgöra sina kort- och långsiktiga åtaganden. Bedömningen kvarstår men på grund av den rådande osäkerheten väljer bolaget att dra in utdelningsförslaget, heter det.

Vidare konstateras att så fort situationen kan analyseras bättre kan styrelsen komma att omvärdera möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för verksamhetsåret 2019.

Coronaviruset har hittills haft smärre påverkan, skriver bolaget, och pekar på bolagets "stora orderstock" och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Saab kan däremot inte utesluta framtida effekter på verksamheten såtillvida den nuvarande störningen i världshandeln förlängs.

Programvarubolaget IAR Systems avser att senarelägga sitt utdelningsbeslut som en konsekvens av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen väntas kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senaste i november i år gällande utdelningsbeslutet för 2019.

Bolaget bedömer vidare att det besitter en stark finansiell ställning med god likviditet och flaggar för att beslutet om utdelning skjuts upp uteslutande på grund av den osäkerhet som coronaviruset medför.

I bokslutet för 2019 hade IAR som avsikt att föreslå en utdelning om 3:00 kronor per aktie.

SSAB slopar nu helt den föreslagna utdelningen, enligt ett pressmeddelande på söndagen, efter att ståltillverkaren tidigare i veckan halverat sitt utdelningsförslag.

Med anledning av den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av covid-19 föreslår SSAB:s styrelse att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Så sent som den 25 mars meddelade SSAB att utdelningsförslaget ändras från 1:50 kronor per aktie till 0:75 kronor per aktie.

ABB räknar med att intäkter och ebita-marginal kommer att sjunka i samtliga av bolagets verksamheter under det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, på grund av effekterna av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Orderingången under första kvartalet är något mindre påverkad av coronavirusutbrottet.

För Robotics & Discrete Automation-verksamheten, som redan hade motvind från automotive-sektorn, är läget fortfarande tufft, betonar bolaget. Order och intäkter för denna division väntas falla med över 20 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Vad gäller utsikterna för helåret, ger ABB inte längre någon finansiell guidning, mot bakgrund av osäkerheten som råder inklusive nedgången i oljepriset.

Loomis styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019 om 11 kronor per aktie och slutligt ställningstagande om utdelning avses ske på en extra bolagsstämma när konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Loomis har en stark finansiell ställning och styrelsens bedömning är att den tidigare föreslagna nivån på utdelning fortfarande är försvarlig. Styrelsen anser dock att ett beslut om utdelning inte bör fattas vid årsstämman utan vid en extra bolagsstämma senare under året när omvärlds- och marknadsförhållandena förhoppningsvis har stabiliserats och konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas", skriver bolaget.

Bolidens produktion vid zinkgruvan Tara på Irland har stoppad tillsvidare.

Det framgår av ett pressmeddelande som bolaget skicka ut i helgen.

"Den irländska regeringen införde från och med den 28 mars strikta restriktioner i landet vilket medfört att produktionen i Tara-gruvan stoppats tills vidare", framgår det.

Restriktioner ska pågå i åtminstone 14 dagar.

"Boliden utvärderar hur försörjning av koncentrat till egna zinksmältverk kan säkerställas med anledning av produktionsbortfallet i Tara", skriver bolaget.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -