Lindab: Lugnt år efter urladdningen

Aktieanalys Lindab har lyft marginalerna kraftigt men det sker delvis på bekostnad av tillväxten. Med höjda förväntningar och en dämpad konjunktur tror vi aktien är redo för en paus.

Lindab har under de tre första kvartalen 2019 förbättrat sitt resultat kraftigt. Justerat för engångsposter har rörelseresultatet stärkts med 52 procent under årets första nio månader. Alla tre affärsområden har bidragit till förbättringen.

Det är inte ökade intäkter som drivit vinstlyftet utan stärkta marginaler. Omsättningen har totalt ökat med 6 procent under de tre första kvartalen, varav 3 procent organiskt. I det senaste kvartalet, det tredje, var den underliggande tillväxten bara 1 procent.

Den justerade rörelsemarginalen har däremot stärkts kraftigt. Efter tre kvartal var den uppe i 9,6 procent vilket var hela 3 procentenheter högre än året innan. Den tröga tillväxten och den förbättrade lönsamheten hänger delvis ihop då Lindab helt enkelt prioriterar marginalerna före omsättningen. Man tummar inte på lönsamhetskraven utan väljer hellre bort uppdrag.

Lindab säljer produkter och system för ventilation, inomhusklimat, diverse byggprodukter i stål samt monteringsfärdiga stålbyggnadssystem. Verksamheten delas in i tre affärsområden: Ventilations Systems, Profile Systems och Building Systems.

Ventilation Systems är störst och står för drygt 60 procent av omsättningen. Efterfrågan har successivt mattats under året och i tredje kvartalet enskilt noterades en underliggande tillväxt på -3 procent. Nedgången var spridd över flertalet marknader.

Trots en sammantaget oförändrad omsättning i kvartalet kunde Ventilation Systems öka sitt justerade rörelseresultat med 30 procent. Ökat lönsamhetsfokus har bidragit till en trög tillväxt men marknaderna visar också tecken på att sakta in

Området Profile Systems hade i tredje kvartalet en likartad utveckling som Ventilation Systems. Profile Systems säljer produkter och system i tunnplåt för bland annat takavvattning samt tak- och väggbeklädnad. Organiskt föll omsättningen med 3 procent men det justerade rörelseresultatet förbättrades trots det med 12 procent.

En mer restriktiv hållning till industriella byggkunder i Sverige, områdets överlägset största marknad, har bidragit till både till den negativa tillväxten och den förbättrade lönsamheten.

Building Systems säljer monteringsfärdiga stålbyggnadssystem och är en verksamhet som Lindab under 2018 försökte sälja. Anledningen var att den har små synergier med övrig verksamhet och dessutom har en historik av kraftiga resultatsvängningar. Buden var dock för snåla och Building Systems blev kvar.

Under 2019 har vinden vänt för Building Systems och omsättningen har organiskt ökat hela 23 procent. I tredje kvartalet enskilt var den underliggande tillväxten 27 procent. Verksamheten är projektbaserad vilket bidrar till den slagiga utvecklingen. De ökade volymerna i kombination med genomförda effektiviseringar har lyft rörelsemarginalen från låga nivåer.

Building Systems har fortfarande en svag koppling till övriga delar i Lindab och på aktiemarknaden spekuleras det om att ett nytt försök att sälja av verksamheten kan komma att ske när nu resultaten är starkare.

Något annat som är starkare i Lindab är kassaflödena. De har under de tre första kvartalen 2019 förbättrats med 83 procent. I tredje kvartalet enskilt var ökningen 51 procent. Lindab har använt inflödet till att investera i sina produktionsanläggningar. Bland annat har graden av automation ökats.

Kvarvarande kassaflöden har ändå räckt till att få ned skuldsättningen. Vid utgången av tredje kvartalet var nettoskulden 1,5 gånger större än rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (1,1 om vi justerar för leasingskulder). Målet är att hålla nivån under 2,5 gånger.

Vd Ola Ringdahl konstaterar därför i sitt vd-ord i niomånadersrapporten att Lindab börjar bli redo att titta mer aktivt på möjliga tilläggsförvärv, främst inom Ventilation Systems.

De analytiker som bevakar Lindab räknar enligt databasen Factset med att omsättningen ökar med cirka 3 procent om året de två närmaste åren. Rörelsemarginalen väntas landa på 9,5 procent för helåret 2019 och sedan öka till 10 procent år 2021. 10 procent är Lindabs nuvarande mål för rörelsemarginalen.

Vinsten före skatt tar ett stort skutt uppåt under 2019 men väntas under de kommande två åren öka med 5-6 procent om året. En ovanligt låg skattesats under 2019 väntas dock normaliseras under kommande år vilket innebär i princip oförändrat resultat 2020.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 9 326 9 817 10 111 10 412
Rörelsemarg., % 6,8 9,5 9,7 10,0
Vinst/aktie, sek 5,16 9,13 9,05 9,59
Utdelning, sek 1,75 2,52 2,78 2,88
Källa: Factset        
         

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger för tillfället på 12,7 respektive 12,0. Det är helt i linje med snittet för de senaste fem åren. Den minskade skuldsättningen innebär dock att rörelsevärdet i förhållande till rörelseresultat, ev/ebit, ligger en bit under historiska nivåer.

Direktavkastningen i Lindab-aktien väntas uppgå till 2,2 procent respektive 2,4 procent de närmaste åren.

Lindab-aktien hade ett väldigt starkt 2019 då kursen nästan dubblades under året. Resultatutvecklingen har varit överraskande stark och det har gjort avtryck i kursgrafen.

Det kommer dock rimligtvis bli allt svårare för Lindab att överraska positivt framöver. Efter ett antal starka rapporter har förväntningarna framför allt på rörelsemarginalen höjts. Risken är att mer fokus istället skiftar till omsättningen vars underliggande tillväxt tycks vara på väg mot nollstrecket. Det är i dagsläget bara det notoriskt opålitliga området Building Systems som håller den på plus för koncernen.

Övergången från förbättrad lönsamhet till lönsam tillväxt brukar vara svår och Lindab kommer sannolikt inte att få någon draghjälp från konjunkturen på ett tag. Förvärv är ett alternativt sätt att lyfta tillväxten och det tycks vara högaktuellt i Lindab. Även en försäljning av Building Systems skulle sannolikt mottas positivt.

Vi tror dock sammantaget att Lindab-aktien går en lugnare period till mötes efter urladdningen i fjol och rekommendationen för de närmaste kvartalen stannar vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lindab International Neutral 114,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -