Sandvik - en aktie för framtiden

Aktieanalys Sandvik-aktien stiger på förhoppningar om en kortvarig konjunktursvacka. Redan mot slutet av nästa år väntas genomförda besparingar och utplanande volymer lyfta vinsterna.

Sandvik är en av de mest cykliska aktierna på Stockholmsbörsen och kursen följer med upp och ned i takt med marknadens oro eller optimism för världskonjunkturen. Hösten har över lag präglats av en spirande optimism om att nedgången vi sett början till inte kommer att bli särskilt långvarig eller djup. Redan mot slutet av nästa år räknar många med att det värsta ska vara över.

Det förklarar det lite paradoxala att Sandvik-aktien stigit kraftigt under hösten samtidigt som bolaget rapporterar kraftiga vinsttapp och vikande orderingång inom de mest lönsamma områdena. På börsen betalar man för framtida vinster och det är läget om 6-9 månader som är det intressanta, inte de senaste 3 månaderna.

Sandviks rapport för det tredje kvartalet läses därför mest som en indikator på vart pilarna pekar för framtiden. Svaret var att de pekar åt lite olika håll. Efterfrågan från kunder inom gruv-, olje- och gasnäringarna har ett konjunkturmönster som skiljer sig från kunderna inom den traditionella industrin. Efterfrågan från de sistnämnda kallar Sandvik för kortcyklisk medan de förras är långcyklisk.

De delar av Sandvik som servar långcykliska kunder går fortfarande bra. Det gäller bland annat affärsområdena Mining and Rock Technology och Materials Technology som båda hade en positiv underliggande volymutveckling i orderingången. Kortcyklisk efterfrågan hittar vi i affärsområdet Machining Solutions där volymkomponenten i orderingången var kraftigt negativ i kvartalet.

Machining Solutions servar bland annat kunder inom fordonsindustrin och där märktes en tydligt försvagning i efterfrågan. Förvärv och positiva valutaeffekter lyfte siffrorna men volymen föll med 9 procent i orderingången och med 7 procent i omsättningen i kvartalet.

Minskade volymer ledde till minskad effektivitet och försämrad lönsamhet. Sandvik är världsledande på vändskär, som behövs för olika typer av skärande maskiner, och lönsamheten inom Machining Solutions är hög. Rörelsemarginalen backade dock till 22 procent i tredje kvartalet från 25 procent året innan. Det justerade rörelseresultatet sjönk med 15 procent i perioden.

Övriga områden var mer stabila. Mining and Rock Technology ökade sitt justerade rörelseresultat med 18 procent medan Materials Technologys resultat var oförändrat. Båda områdena rapporterade volymökningar i orderingång och omsättning i kvartalet.

De två resultatmässigt största områdena inom Sandvik är Machining Solutions och Mining and Rock Technology. De har svarat för 50 respektive 40 procent av koncernens justerade rörelseresultat hittills i år. Området Materials Technology har en klart lägre lönsamhet än de båda andra och hamnar lite i skymundan.

Sandvik fattade därför i somras beslutet att skilja av Materials Technology från övriga områden. Till en början sker det internt men en fullständig avknoppning undersöks också. Något slutligt besked i frågan har inte lämnats men på aktiemarknaden räknar många med att Materials Technology kommer att knoppas av i mitten av nästa år.

I ljuset av sjunkande volymer inom framför allt Materials Technology meddelade Sandvik i sin niomånadersrapport att ett pågående effektiviseringsprogram kommer att utökas. Totalt kommer personalstyrkan att minskas med 2 500 personer. Kostnadsminskningen väntas uppgå till 1,7 miljarder kronor om året och full effekt av åtgärderna väntas från mitten av nästa år.

Kostnader för åtgärdsprogrammet tyngde resultatet i det tredje kvartalet och på sista raden nästan halverades resultatet jämfört med i fjol. Justerat för högre engångskostnader än prognostiserat var utfallet i linje med förväntningarna och på rörelsenivå faktiskt något bättre än väntat.

Enligt databasen Factset väntas 2019 sluta med ett resultat per aktie på 10,10 kronor. Nästa år väntas en ökning med 12 procent till 11,28 kronor per aktie och för 2021 är snittprognosen 11,86 kronor per aktie.

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger i dagsläget på 15,7 respektive 15,0. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 12,4 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 102 510 104 683 105 438 108 979
Rörelsemarg., % 18,6 17,8 18,5 18,9
Vinst/aktie, sek 10,14 10,10 11,28 11,86
Utdelning, sek 4,25 4,53 4,95 4,96
Källa: Factset        

 

Direktavkastningen i Sandvik-aktien väntas uppgå till 2,6 procent respektive 2,8 procent.

Kursutvecklingen för Sandvik-aktien har varit ryckig i år men den har som sagt varit stark sedan slutet av sommaren. I skrivande stund är kursen 13 procent högre än den var i slutet av september i fjol, innan raset i fjärde kvartalet. Värderingen är också något högre än då, men fortfarande något under de historiska snittnivåerna.

Sandvik och Volvo var de två svenska industribjässar som råkade mest illa ut i samband med finanskrisen. Båda bolagen har historiskt haft stora fasta kostnader och har i sämre tider tappat våldsamt i lönsamhet. Precis som Volvo har dock Sandvik de senaste åren jobbat hårt på att öka flexibiliteten och stärka lönsamheten.

Att sälja lågmarginalverksamheten inom Materials Technology är ett ytterligare steg på den vägen. Kassaflödena har förbättrats en hel del och Sandvik har idag en låg skuldsättning som motsvarar 0,7 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Det öppnar för fortsatta förvärv inom kärnområdena.

Som sagt har Sandvik-aktien tenderat att åka berg och dalbana på börsen i takt med hur synen på konjunkturen förändrats. På det senaste dryga året har den synen hunnit gå ett par varv runt, från nattsvart till ljusare, mörkare och nu ljusare igen.

Vi lutar också åt det mer optimistiska hållet och ser förutsättningar för Sandvik-aktien att jobba sig vidare uppåt. En kombination av interna besparingar och successivt förbättrade volymer bör ge bra vinstutveckling mot slutet av nästa år. En förmodad avknoppning av Materials Technology kommer också lyfta intresset för aktien.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Sandvik Köp 179,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -