På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Mekonomen och Catella tillhör de bolag som rapporterar under fredagen.

Blodanalysföretaget Life Assays, noterat på NGM, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -6,2 miljoner kronor (-6,0).

Nettoomsättningen sjönk 22 procent till 1,0 miljoner kronor (1,3). Jämfört med närmast föregående kvartal föll omsättningen med 31 procent.

Rörelseresultatet förbättrades dock till -4,9 miljoner kronor (-5,8).

I början av juni meddelades att Life Assays inleder ett kostnadsbesparingsprogram som ska vara fullt ut implementerat under det tredje kvartalet.

Under det gångna kvartalet tog styrelsen även beslut om att genomföra en nyemission på 25 miljoner kronor, vilken enligt besked tidigare i augusti övertecknades kraftigt.

Försäljningen av veterinärdelen, en viktig del i finansieringen av bolagets framtida verksamhet, fortskrider och emissionen ger Life Assays tid att genomföra den under ordnade former, uppger bolaget i delårsrapporten.

NGM-noterade Sotkamo Silver gjorde en förlust om 35,8 miljoner kronor under andra kvartalet 2019 (-7,9). Nettoomsättningen uppgick till 30 miljoner kronor (0).

Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 8 miljoner kronor (326).

"På grund av den något försenade produktionsstarten och användning av malm med lägre innehåll under upprustningsperioden var intäkterna lägre än under normal produktion", kommenterar vd Timo Lindborg i rapporten.

Under senvåren och sommaren har produktionen av Silvergruvan ökat gradvis mot full produktionskapacitet. Målet är att inkörningsskedet ska vara klart och Silvergruvan i full produktion i slutet av augusti.

Fram till slutet av juni producerade bolaget cirka 220.000 uns silver, 600 uns guld, 150 ton bly och 290 ton zink i koncentrat, motsvarande cirka 330.000 uns silverekvivalenter.

Surgical Science, som handlas på First North sedan juni, redovisar ett rörelseresultat på -1,7 miljoner kronor (-1,8) för det andra kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade till 16,1 miljoner kronor (14,8), motsvarande en ökning på 9 procent jämfört med samma period förra året.

"Omsättningen i region Asien ökade med 32 procent. Försäljningen till Kina, som är Surgical Sciences största marknad, var stark under kvartalet, samt att försäljning även skedde till andra länder i regionen", skriver bolaget i rapporten.

Ortomas resultat efter finansiella poster uppgick till -4,6 miljoner kronor under det andra kvartalet (-5,4).

Inga intäkter redovisas för kvartalet.

Gruvprospekteringsbolaget Botnia Explorations nettoresultat uppgick till -1,5 miljoner kronor (-1,5) för det andra kvartalet 2019.

Som tidigare meddelats har Mark- och miljödomstolen har informerat bolaget om att granskningen av Botnias miljötillståndsansökan försenas på grund av hög arbetsbelastning, varför en huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas därefter.

First North-listade 2curex hade ett resultat före skatt om -3,1 miljoner kronor (-3,1) för det andra kvartalet 2019. Bolaget hade ingen omsättning under perioden.

"Vi har särskilt haft ett stort fokus på den kommersiella aspekten av vår verksamhet, i takt med att vi kommer allt närmare lanseringen av Inditreat som kommersiell produkt", skriver vd Ole Thastrup i rapporten.

Inditreat är ett patenterat test för att välja rätt läkemedel till rätt patient inom cancerområdet.

Mobilspelsbolaget Bublar, vars aktie handlas på NGM Nordic MTF, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2019 på -12,4 miljoner kronor (-5,5).

Nettoomsättningen steg till 3,2 miljoner kronor (0,0), men backade från 4,7 miljoner kronor i det första kvartalet. Omsättningen genereras huvudsakligen i dotterbolaget Vobling AB som förvärvades i oktober 2018.

"Det är en nedgång under kvartalet som vi bedömer är en konsekvens av en satsning mot större företag som lett till längre beslutsprocesser hos våra kunder. Vi bedömer att strategiförändringen slagit väl ut då orderingången stigit med 43 procent mot första kvartalet", heter det i rapporten.

"Värdet på utestående offerter har också ökat signifikant vilket är ett tecken på att marknaden är på väg att ta fart", skriver bolagets nya vd Maria A. Grimaldi.

Produktionen av Hello Kitty AR Kawaii World är enligt bolaget i ett intensivt skede med interna testfaser.

First North-listade Hoylu, som säljer kommunikationslösningar för stora organisationer, redovisar ett resultat efter skatt om -11,2 miljoner kronor för det andra kvartalet (-8,3). Resultatet per aktie var -0:76 kronor (-0:56).

Kvartalsomsättningen var 6,2 miljoner kronor (5,3) och rörelseresultatet -8,0 miljoner kronor (-8,1). En sanktionsavgift om 2,1 miljoner kronor från Finansinspektionen är exkluderad i detta resultatmått, framhåller bolaget.

"Beloppets storlek framstår som orimligt högt och Hoylu avser överklaga hos Förvaltningsrätten", påpekas det.

Vd:n Stein Revelsby framhåller att till följd av längre säljcykler inom bolagets verksamheter så har inte "tillväxten ökat så som vi förväntat".

"Dock baserat på de aktiviteter och diskussioner med våra största kunder så förväntar vi stark tillväxt under det andra halvåret", fortsätter han.

First North-litade eyetracking-bolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat på -24,7 miljoner kronor (-16,8) för det andra kvartalet 2019.

Resultatet "är i linje med plan och speglar satsningar för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar samt satsningar för att möta den växande efterfrågan i Kina", skriver bolaget.

Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 12,4 miljoner kronor (11,0).

Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på 2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (10,3). Nettoomsättningen uppgick till 240 miljoner kronor (240).

"Årets andra kvartal innebar för Wise Group fortsatta utmaningar", skriver vd Ingrid Höög i rapporten om kvartalet som bjöd på ett försämrat rörelseresultat som lev 3,4 miljoner kronor jämfört med 13,3 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,3 miljoner kronor (2,3) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. Ebitda-resultatet uppgick till 13,0 miljoner kronor (16,6).

I rapporten skriver Ingrid Höög att kvartalet har präglats av beslut som initierades under det första kvartalet, så som tjänsteutveckling, ökad marknadsnärvaro samt höjd produktivitet i befintliga affärer.

"Baserat på dessa aktiviteter förväntar jag mig en förbättrad lönsamhet mot slutet av året, men en marginell tillväxt och svag lönsamhet som helhet för omställningsåret 2019."

First north-bolaget Piezo Motor, som tillverkar mikromotorer baserade på piezoelektriska material, rapporterar en nettoomsättning om 6,9 miljoner kronor (6,4).

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 1,3 miljoner kronor (1,3). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,4 miljoner kronor (-3,9).

"Det första halvårets produktförsäljning ligger i linje med vår interna planering och denna försäljning fortsätter att uppvisa en god ökning. Vi ser inte någon avmattning kring det övergripande affärsflödet och det råder även fortsatt bra nivå kring förfrågningar för eventuella nya kundprojekt", säger vd Ander Kottenauer.

Africa Resources, som utvinner rådiamanter ur floder i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), rapporterar ett nettoresultat om -2,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-2,1).

Intäkterna, som härrör från växelkursdifferenser gällande intäkter från tidigare sålda diamanter, summeras till 90.000 kronor (0).

"Det negativa resultatet under det andra kvartalet är i huvudsak hänförbart till kostnader relaterade till transport och import av koncernens maskiner i DRC samt kostnader relaterade till läger, reservdelar och drivmedel inför pågående produktionsökning", kommenterar vd Thomas Häggkvist i delårsrapporten.

Som tidigare meddelat har bolaget köpt två mudderverk samt två mindre sorteringsverk, som under det andra kvartalet skeppats till DRC. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,9 miljoner kronor.

Axkid, som tillverkar bilbarnstolar och vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett förbättrat nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på 1,3 miljoner kronor (2,5).

Nettoomsättningen uppgick till 27,6 miljoner kronor (26,7). Rörelseresultatet i kvartalet minskade till 1,6 miljoner kronor (3,2).

"Etableringen i Tyskland samt uppstart av vår monteringsanläggning i Kina är nödvändiga strategiska satsningar för att lyfta bolaget till nästa nivå. Vi har också under första halvåret lanserat fyra nya produkter samt lagt mycket energi på den kommande produktlinje som lanseras tidigt 2020", skriver vd Daniel Johanson i rapporten.

Kanceras rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till -12,7 miljoner kronor (-10,2).

Kostnaderna för forskning och utveckling steg något till 10,1 miljoner kronor (8,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick -13,7 miljoner kronor (-3,5). Likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 8,9 miljoner kronor (52,7).

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -12,9 miljoner kronor (-15,1).

Rörelseresultatet uppgick till -9,1 miljoner kronor (-12,0).

Resultatet har påverkats av jämförelsestörande poster om 12,3 miljoner kronor.

Kostnaderna avser nedskrivning av förskott till Orbital, som bolaget tecknade avtal med 2015 om förvärv av en kommunikationssatellit med tillhörande markutrustning, support och utbildning.

"Erlagt förskott och nedlagt arbete har och kommer endast till vissa delar att kunna återanvändas i Ovzon-3 projektet varför bolaget i det andra kvartalet 2019 skrivit ned tidigare erlagda förskott med 12,3 miljoner kronor", skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till -9,1 miljoner kronor (-12,0), justerat för engångsposter var rörelseresultatet 3,2 miljoner kronor (2,1)

Nettoomsättningen var 56,0 miljoner kronor (57,1).

"Intäktsminskningen i kvartalet förklaras av lägre intäkter från försäljning av terminaler", skriver bolaget.

S2 Medical, som är verksamt inom sårvård och som listades på First North i slutet av 2018, redovisar en omsättning om 0,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (0,5).

Rörelseresultatet sjönk till -5,4 miljoner kronor (-2,2).

"Minskningen i rörelseresultat beror på planenligt ökade rörelsekostnader för att hantera förväntad framtida tillväxt", skriver bolaget.

"Vi har gjort många viktiga framsteg under perioden, framsteg som ännu inte syns i försäljningsutvecklingen. Vi har respekt för att det kan ta lång tid att bryta igenom med nya medicintekniska produkter men med våra fina behandlingsresultat i ryggen har vi självklart ambitionen att försäljningen skall öka snabbare än den gjort hittills", skriver bolagets vd Petter Sivlér i rapporten.

Medicinteknikbolaget Zenicor ökade omsättningen i det andra kvartalet. Resultatet steg marginellt. Kvartalet innebar nytt omsättningsrekord för bolaget.

Omsättningen uppgick till 6,1 miljoner kronor (5,9), en ökning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,1), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (1,7).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (0,1), en ökning med 100 procent mot föregående år.

"Andra kvartalet är vårt bästa kvartal hittills, med all-time-high i omsättning och ett positivt resultat. Affären med den effektiviserade vårdkedjan i primärvården växer starkt i Sverige,
Finland och UK", skriver vd Mats Palerius i en kommentar.

Zenicor-chefen ser positivt på såväl innevarande som nästa år.

"Den starka tillväxten för den effektiviserade vårdkedjan samt att vi visar att vi kan växa med ett underliggande positivt resultat gör att vi ser optimistiskt på resten av 2019 och 2020 med sikte på nya marknader och fler affärer på existerande marknader", skriver han i sitt vd-ord.

Heliospectra, som säljer ljuslösningar till bland annat växthus, redovisar ett resultat efter skatt för det andra kvartalet 2019 på -20,9 miljoner kronor (-16,5).

Rörelseresultatet minskade till -20,8 miljoner kronor (-16,6). Nettoomsättningen sjönk med 3 procent till 16,7 miljoner kronor (17,3).

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2019, men bedömer sammantaget att bolaget står väl positionerat för såväl accelererad försäljning som leverans, heter det.

Diadrom, som säljer mjukvara inom fordonssektorn och som är listat på First North, ökade omsättningen med 12 procent i det andra kvartalet till 16,8 miljoner kronor (15,0). Rörelseresultatet var 2,1 miljoner kronor (2,0) motsvarande en marginal på 12,8 procent (13,7).

Det framgår av halvårsrapporten.

Bolaget pekar på en "fortsatt hög beläggning" och fler pågående produktkopplade affärer jämfört med det andra kvartalet 2018.

"Sammantaget resulterade den höga beläggningen samt de produktkopplade affärerna till att både omsättning och resultat blev högre än under det andra kvartalet 2018. Detta trots att det råder stor prispress i konsultaffären inom flera affärsområden även om konjunkturen varit god", skriver vd:n Carl Johan Andersson i rapporten.

Han lyfter även fram att koncernen vartannat år gör en personalkonferensresa, kostnader om 0,7 miljoner kronor togs för en sådan under det andra kvartalet. Detta i linje med aviseringen i rapporten för det första kvartalet.

Danska Rockwool, som tillverkar isoleringsmaterial av stenull, sänker sin försäljningsprognos för helåret 2019 och spår nu en tillväxt i nettoomsättningen på 2-5 procent, ned från tidigare 4-8 procent, framgår av delårsrapporten för andra kvartalet.

I fredagens rapport spår bolaget vidare att rörelsemarginalen för hela 2019 kommer komma in på 12,8 procent, "kring samma nivå som förra året". Rockwool justerar samtidigt upp prognosen för kapitalinvesteringar, till omkring 390 miljoner euro från tidigare 330 miljoner euro.

Rockwool redovisar en försäljning om 695 miljoner euro för det andra kvartalet, en ökning med 3,3 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (ebit) var 102 miljoner euro, 12 procent över jämförbart kvartal i fjol och motsvarande en marginal om 14,7 procent vilket innebär en förbättring med 1,1 procentenheter från motsvarande period 2018.

Miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems, som är verksamt inom återvinning av däck, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -11,4 miljoner kronor (-9,9).

Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4). Bolaget skriver att försämringen främst beror på att det även under andra kvartalet har arbetat med tilläggsinvesteringar i återvinningsanläggningen.

"Under utförandet av dessa har anläggningen varit i begränsad drift. Resultatförsämringen mot föregående år förklaras främst av högre externa kostnader på 0,8 miljoner kronor bestående främst av juristkostnader i samband med upprättande av framtida avtal, patentkostnader samt löpande kostnader som inte aktiveras i samband med förbättringar i anläggningen i Åsensbruk", skriver bolaget.

Scandinavian Enviro Systems aktie steg omkring 25 procent på torsdagen efter nyheten om att bolaget har tecknat ett villkorsavtal med Treadcraft Carbon i USA om de avgörande delarna av ett anläggningsavtal. Avtalet avser upprättandet av en gemensamt ägd anläggning för återvinning av uttjänta fordonsdäck baserat på Enviros teknologi i Buffalo.

NGM-listade Samtryggs totala intäkter under andra kvartalet 2019 uppgick till 35,8 miljoner kronor (27,8).

Försäljningsintäkterna var 6,6 miljoner kronor (5,0). Rörelseresultatet uppgick till 0,8 miljoner kronor (0,7).

First North-bolaget Saltx Technology, som utvecklar energilagringsteknik, redovisar ett rörelseresultat för årets andra kvartal på -45,8 miljoner kronor (-15,9).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet belasta av en nedskrivning om 33,2 miljoner kronor, en post som bolaget meddelade på torsdagskvällen.

Nettoomsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,8) och bestod främst av ersättning för utveckling från amerikanska partners inom Heat-Boost-projektet.

Det Lidingöbaserade fastighetsbolaget John Mattson, som börsnoterades i juni, redovisar hyresintäkter för det andra kvartalet 2019 på 62,9 miljoner kronor (48,5).

Driftöverskottet steg till 34,1 miljoner kronor (22,0) och förvaltningsresultatet ökade till 9,0 miljoner (3,1).

Resultatet belastades av engångskostnader på 4,3 miljoner kronor kopplat till börsnoteringen.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter summerade i kvartalet till 29,9 miljoner kronor (54,0), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas till -15,5 miljoner kronor (-6,1).

Efter skatt blev resultatet 15,5 miljoner kronor (85,9), vilket motsvarade 0:46 kronor per stamaktie (2:86).

"En bit in i det tredje kvartalet ser vi nu en spännande höst och vinter framför oss. Uppgraderingar i Käppala och inflyttning i U25 är ett par av höjdpunkterna. Men jag ser även fram emot fortsatt fokus på vår långsiktiga ambition att etablera oss som bolag utanför Lidingö samt att fortsätta utveckla vårt bestånd på olika sätt", skriver vd Siv Malmgren i delårsrapporten.

Oljebolaget Maha Energy sänker sin nettoproduktionsprognos för 2019 till i genomsnitt 3.300-3.660 fat per dag, från tidigare 3.990 fat per dag.

"Trots framgångsrika testborrningar i Brasilien /…/ har den ackumulerade effekten av försenade borrningar, driftsättning och myndighetsgodkännanden lett till att bolaget reviderat ned sina estimat", skriver Maha i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Den krisande tyska stålkoncernen Thyssen Krupp, där svenska aktivistfonden Cevian äger runt 18 procent, förhandlar med metalldistributören Klöckner om förvärv, enligt flera av Handelsblatts källor.

En affär med Klöckner lyfts fram som en möjlighet för att stärka Thyssen Krupps stålhandelsverksamhet, skriver Handelsblatt. Thyssen-vd:n Guido Kerkhoff har varit satt under hård press efter ett flertal vinstvarningar och den i nuläget lägsta aktiekursen på 16 år.

Klöckners utveckling har inte varit mycket bättre, med kursnivåer som inte setts sedan tiotalet år tillbaka, en konsekvens av press från svagare industriefterfrågan både på hemmamarknaden och utomlands. En affär med Thyssen Krupp har även tidigare lyfts fram som en tänkbar utväg.

"Här har vi en konkret målsättning med god chans att nå fram", sade en av källorna till den tyska affärstidningen, som också hävdar att samtal sker löpande och gällande en mängd frågor rörande konsolidering.

Klöckners aktie rusade 16 procent sent på torsdagen efter Handelsblatts uppgifter.

En fullständig fusion av verksamheterna uppges dock inte vara aktuell inom den närmaste framtiden.

Thyssen Krupp har inte velat kommentera uppgifterna.

"Att köpa Klöckner skulle knappast lösa problemen. Thyssen Krupp har fullt upp med att hitta en lämplig köpare av hissdivisionen", sade en annan av källorna.

Gällande hissdivisionen rapporterades på torsdagen att samtal förs med ett flertal riskkapitalbolag, varav EQT "med stor sannolikhet" är en av parterna, enligt tyska Manager Magazin. Tidigare har konkurrenten Kone också anmält sitt intresse. En annan utväg som lyfts fram av Thyssen Krupp är att knoppa av och börsnotera hissverksamheten.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer, redovisar ett rörelseresultat på 32,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (22,0). Nettoomsättningen uppgick till 348 miljoner kronor (314), en ökning om 11 procent från fjolårets andra kvartal.

"Ökningen mot föregående år beror huvudsakligen på förvärvet av Hotbath. Rensat för förvärvet och valutakursförändringar, som påverkade nettoomsättningen positivt med 51,0 respektive 2,6 miljoner kronor, motsvarade omsättningen en organisk tillväxt om -6,0 procent", skriver bolaget.

Bolaget pekar på en lägre efterfrågan från nordiska kunder samt att hela påskledigheten inföll under kvartalet.

"Vår försäljning i Norden var något svagare jämfört med andra kvartalet 2018 men har kompenserats av förbättringar på marginalen", skriver Fredrik Skarp i vd-ordet.

I det gångna kvartalet var engångskostnaderna 3,7 miljoner kronor (4,3). Kvartalets nettoresultat var 22,4 miljoner kronor (17,0) och resultatet per aktie uppgick till 1:63 kronor (1:26).

Kläd- och inredningsbolaget Lexington, som är listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -12,7 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets första kvartal (-6,9).

Ebitda-resultatet blev -10,9 miljoner kronor (-4,8). Bruttomarginalen minskade från 69,2 procent till 68,9 procent.

"Trenden från tidigare fortsätter och osäkerheten inom den traditionella handeln har påverkat oss negativt. Kvartal två är normalt alltid vårt svagaste kvartal på året, men i år har vi en tydlig nedgång av försäljningen till traditionella återförsäljare", skriver vd Kristina Lindhe i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 47,2 miljoner kronor (54,5). I jämförbara butiker var försäljningen -2 procent.

First North-listade Nicoccino, som utvecklar en rök- och tobaksfri nikotinprodukt, rapporterar på fredagsmorgonen ett nettoresultat om -1,3 miljoner kronor för det första kvartalet (-1,0). Liksom i det andra kvartalet 2018 redovisas inga intäkter för kvartalet.

Bolaget hade likvida medel om 11,2 miljoner kronor den 30 juni, mot 13,9 miljoner kronor vid årsskiftet.

Liksom i rapporten för det första kvartalet skriver bolaget att det har inlett diskussioner med en potentiell samarbetspartner och att "diskussionerna fortlöper".

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-1,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen summerades till 51,4 miljoner kronor (44,0). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 2,4 miljoner kronor (2,5).

Orderingången låg på 43,3 miljoner (32,6) och bruttomarginalen var 66 procent (59).

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (41). Resultatet per aktie uppgick till 2:46 kronor (2:19).

Nettoomsättningen uppgick till 477 miljoner kronor (427). Resultatet före skatt blev 67 miljoner kronor (59).

"Årets andra kvartal är ett nytt rekordkvartal. Det är det bästa andra kvartalet någonsin, och det näst bästa av alla kvartal i vår historia - endast det fjärde kvartalet 2018 har varit bättre", kommenterar bolaget i delårsrapporten.

BTS höjer sin prognos för resultat före skatt för 2019 till att det ska bli "väsentligt bättre än föregående år", från tidigare "bättre än föregående år".

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll och vars aktie numera är noterad på Stockholmsbörsen, redovisar ett resultat efter skatt på 1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-0,2).

Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner kronor (-1,0) och rörelsemarginalen var 3,7 procent (-1,7).

Nettoomsättningen uppgick till 91,2 miljoner kronor (62,7), motsvarande en ökning om drygt 45 procent.

"Vi har haft bra försäljning och för att vara ett kvartal som sedvanligt är svagt, är resultatet tillfredsställande", skriver bolagets vd Daniel Öholm i rapporten.

"I jämförelse med föregående års andra kvartal har vi en högre volym och resultat. Volymtillväxten på 45,4 procent beror till största delen på ökade volymer i Transport Skandinavien med uppdraget att köra järnmalm åt Kaunis Iron samt ökad beläggning i Storbritannien, Entreprenad Utland", skriver han vidare.

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 202 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Väntat var enligt bolagets egen sammanställning av sex analytikers prognoser en vinst före skatt om 199 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.100 miljoner kronor. Här väntades 3.034 miljoner kronor. Den organiska omsättningsökningen var 0 procent.

Rörelseresultatet blev 240 miljoner kronor, att jämföra med väntade 236 miljoner. Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent.

Rörelseresultatet inkluderar engångsposter och materiella förvärvsrelaterade poster om -39 miljoner kronor. Justerat för dessa blev rörelseresultat 280 miljoner kronor. Väntat för det justerade rörelseresultatet var i genomsnitt 277 miljoner kronor, enligt konsensusprognosen.

Finanskoncernen Catella hade totala intäkter på 688 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (604). Rörelseresultatet steg till 164 miljoner kronor i kvartalet (119).

"De historiska satsningar vi genomfört, där fokus har varit att växa förvaltat kapital, framträder i detta kvartal där både fasta intäkter ökar och den potential som finns i vår intäktsmodell i form av rörliga intäkter slår igenom", skriver Knut Pedersen i vd-ordet.

Han lägger till att bolagets fokus nu börjar att "generera tydliga resultat". Även om omvärlden är komplicerad ser han "med stor tillförsikt" fram emot "fortsatta framgångar för Catella kommande kvartal och år".

Bolaget hade ett förvaltat kapital om 202 miljarder kronor vid halvårsskiftet, mot 196 miljarder den 31 mars.

Det norska fiskodlingsbolaget Salmar rapporterade på fredagsmorgonen ett resultat i stort sett i nivå med analytikernas förväntningar.

Bolaget upprepar sin prognos om en slaktvolym i Norge på 145.000 ton för 2019.

Lägre kostnader och en gynnsam prisutveckling stödde verksamheten i mellersta Norge, medan den "operationella utmaningar" i norra Norge utgjorde en besvikelse.

Salmars intäkter uppgick till 3.296 miljoner norska kronor. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser intäkter om 3.239 miljoner kronor.

Det operativa rörelseresultatet blev 990 miljoner norska kronor. Här väntades i snitt 1.000 miljoner.

Salmar räknar med en fortsatt stark efterfrågan, vilken i kombination med en måttlig ökning av utbudet väntas resultatera i "goda marknadspriser för norsk lax framöver".

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -