Förvärv av onoterat Seafires recept för framgång

Cision Promoted Seafire AB är en företagsgrupp inriktad på att förvärva väl etablerade, lönsamma onoterade bolag med potential för stark tillväxt. Bolagets ansats är att vara en aktiv ägare och kan gå in operationellt i ledningspositioner i bolag man förvärvar.

Seafire står nu inför en notering på Nordic MTF och planerar i samband med detta att via emission ta in 20Mkr (25Mkr om övertilldelningsoption utnyttjas). Teckningsperiod pågår mellan 2-13 oktober och första handelsdag är beräknad till 10 november.

Ledningen i Seafire består av VD Johan Bennarsten, investeringschef Mats Gullbrandsson samt ekonomichef Peter Friberg. I styrelsen märks styrelseordförande Joachim Berner (bl a även styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade) och ledamot Tord Lendau (styrelseledamot Vitrolife, erfarenhet från styrelseuppdrag inom Boule Diagnostics, Stille m fl).

Johan Bennarsten besvarar nedan ett antal frågor rörande Seafire och den förestående noteringen:

Johan Bennarsten

Seafire har som målsättning att inom fem år omsätta 500Mkr. Hur ska ni nå dit? Kommer det bli aktuellt att ta in mer pengar på vägen?

-  Genom förvärv samt organisk tillväxt i de bolag vi äger. Seafire kommer att göra 2-3 förvärv om året (nya bolag och/eller tilläggsförvärv). Över tid kommer det bli aktuellt att ta in mer kapital. Det finns flera möjligheter, varav miniobligation är en. Man kan även tänka sig en riktad emission där Seafires ägarbas breddas. Sedan är ett alternativ att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv.

Hur ser tidshorisonten på ert ägande och engagemang vid ett förvärv ut?

- Seafire har ingen bortre horisont för sina investeringar. Traditionella riskkapitalbolag behåller ett innehav i ca 5-7 år, sedan ska det säljas till exitvinst. Vi tänker annorlunda - behåller de bra bolagen och tror att vi kan utveckla dessa ännu mer och skapa betydande värden, kontra att sälja efter fem år.

- Om ett portföljbolag växer sig så pass stora och starka att de bedöms kunna stå helt på egna ben, kan det bli aktuellt att knoppa av bolaget från koncernen, genom en utdelning till Seafires aktieägare. Sedan är det så att ifall ett mycket fördelaktigt bud på något av våra bolag kommer, eller en bra möjlighet att skapa en strukturaffär, är Seafire öppna för att sälja ett innehav.

Hur ser processen för att identifiera ett möjligt förvärv ut?

- Tillsammans har vi mer än 30 års erfarenhet från riskkapitalbranschen och besitter väl upparbetade kanaler för att identifiera intressanta bolag. Inom Seafires organisation har vi ett stort nätverk av rådgivare, företagsförmedlare, ägare samt operationella ledningspersoner. Dessa kontakter ger många uppslag och goda affärsmöjligheter. Sedan arbetar Seafire med att aktivt göra analyser och söka upp bolag direkt.

Erbjudandet att teckna aktier i Seafire riktar sig till investerare i både Sverige och Finland. Vad är tanken med att inkludera Finland, och hur ser kopplingen ut till den finska digitala fundraisern Invesdor?

- Det var Seafires finansiella rådgivare, Augment Partners, förslag att gå via Invesdor som är vår sales agent för noteringen i Finland. Invesdor är en populär och växande plattform för crowd funding. För tillfället finns man framförallt närvarande i Finland, men är på väg att genomföra en launch i Sverige inom kort.

Vad är det som gör det så intressant för er att investera i onoterade bolag?

-Seafires ledning har en lång erfarenhet av att jobba med private equity, dvs onoterade bolag. Vi kan det väl, och ser att det finns mycket goda affärsmöjligheter inom området framöver. Förvärv sker till låga multiplar kontra noterade bolag. Och genom att arbeta operativt med förvärvade bolag kan man skapa en betydande organisk tillväxt i bolagen, både produkt- och marknadsmässigt.

Har Seafire någon uttalad nivå för vad en investering ska avkasta?

- Inom våra tidigare roller i riskkapitalbranschen har det legat på ungefär 30-40% per år för lyckade investeringar. Målsättningen är att Seafire ska befinna sig i det spannet, eller till och med överträffa det. Vi bedömer att med vår modell att förvärva till låga multiplar och utveckla bolagen operationellt, kan det ge mycket bra avkastning – både i Seafireaktien och i varje enskilt dotterbolag.

Seafires portfölj består idag av två bolag; Hedén Group och Followit Sweden. Kan du berätta något om dessa?

- Hedén Group är ett bolag som från starten på 60-talet har arbetat med att designa och tillverka kamerautrustning av hög kvalitet. Idag levererar bolaget egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus, bländare och zoom i filmkameror till den professionella film- och mediaindustrin.

-2009 fick man en Oscar och Hedén Group levererar samt har levererat till produktioner så som Avatar, Games of Thrones och Starwars. Bolaget omsätter mellan 10-15Mkr och tjänar upp till 30% på en ebitnivå. Hedén Group har sin bas i Göteborg.

Followit Sweden tog på 70-talet fram ett halsband med batteri och gps-sändare för att följa djur. Användningsområdet för bolagets produkter är främst positionering av djur inom boskapsövervakning och forskning. Man är ett av tre ledande bolag inom denna sektor och omsätter ca 20Mkr, med en lönsamhet på 5-10%. Followit har även ett affärsområde som kallas tracking and security vilket innefattar larm, positionering för egendom och personskydd.

Är det någon särskild sektor ni är extra intresserade av och tittar på för tillfället? Samt, finns det någon sektor ni utesluter helt?

- Vårt fokus ligger inte på att välja ut intressanta sektorer, utan Seafire har ett pragmatiskt förhållningssätt. Vi vill att bolaget ifråga ska tillhandahålla en efterfrågad tjänst eller produkt där vi ser en stor potential att växa med lönsamhet. Däremot finns det ett par sektorer där vi inte letar. Det handlar huvudsakligen om bolag som verkar inom retail, fastigheter och entreprenad.

Vad är de största utmaningarna när man förvärvar andra bolag enligt er modell? Hur kommer Seafire agera om en investering inte faller ut enligt initial plan?

- För det första måste man få en god känsla för det förvärvade bolaget och ta reda på alla fakta kring hur man mest effektivt ska kunna få bolaget att växa. Man behöver ge sig ut och träffa bolagets kunder för att få en förståelse kring vad som efterfrågas, och hur man kan erbjuda det på bästa sätt. Man behöver även studera hur konkurrenterna arbetar. Sedan tar det tid och kostar pengar att ta fram nya produkter och tjänster, så det finns en viss ledtid att räkna med från att ett förvärv är genomfört, tills det produktionen är optimerad.

- Om en investering inte utvecklas som det var tänkt så måste man snabbt stoppa upp satsningen i dess nuvarande form, göra nödvändiga förändringar och ta fram en ny satsning som är mer konkurrenskraftig. En fördel Seafire har är att vi befinner oss nära operations och kunderna i bolagen, och har möjlighet att snabbt gå in aktivt vid behov. Sedan kan det självklart uppstå en situation där det dyker upp konkurrenter som är alldeles för konkurrenskraftiga för att det ska vara realistiskt att fortsätta en satsning. Det här är vi väl medvetna om, och undviker i möjligaste mån sådana branscher och nischer där risken för detta är stor. Ett annat scenario kan vara att en ny marknadstrend innebär att bolaget ifråga inte längre kan hålla sig relevant nog.

- Dock vill jag betona att Seafire inte förvärvar så kallade turnaround-bolag, utan lönsamma bolag med etablerade varumärken.

Hur ser din egen bakgrund ut?

- Jag har varit aktiv inom private equity och Venture Capital i över 15 år och under det senaste året innan Seafire grundades arbetade jag på Pareto Securities corporate finance-avdelning. En erfarenhet som varit mycket lärorik var när jag klev in som VD för vårdbolaget Sensia, som befann sig i en ansträngd finansiell situation. Verksamheten omstrukturerades för att sedan säljas. Den perioden gav mig otroligt värdefulla verktyg, som jag haft stor nytta av i skapandet av Seafire.

Hur stor är din ägarandel av Seafire samt investerar du i kommande emission?

- Jag investerar motsvarande ca 10% av emissionen och kommer att äga drygt 30% av bolagets aktier vid noteringen av Seafire.

Varför ska man som investerare teckna aktier i Seafire?

- Seafire kommer växa, dels via förvärv och dels via organisk tillväxt i dotterbolagen. Den kombinationen ger en accelererad tillväxt i såväl omsättning som vinst. Teamet i bolaget har en unik kompetens, erfarenhet och track record vad gäller investeringar. Seafire utvecklar riskkapitalmodellen inom småbolagssektorn, med en operativ approach. I och med att vi inte har någon exithorisont att beakta, kan dotterbolagens kassaflöden som tas upp i moderbolaget användas till att göra fler förvärv och utveckla bolagen. Det finns sammantaget mycket goda förutsättningar för att en investering i Seafire ska leda till en betydande avkastning.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -