På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Exsitec Holding AB
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EXSITEC HOLDING AB (Cision)

2021-05-25 08:36

Aktieägarna i Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom digital förhandsröstning (poströstning).

Rätt att delta samt anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen måndagen den 7 juni 2021; samt
 • dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst digitalt enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) avseende förhållandena på avstämningsdagen den 7 juni 2021. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före onsdagen den 9 juni 2021, då sådan rösträtts­registrering ska vara verkställd.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom digital poströstning. För att utöva sin rösträtt genom digital poströstning ska aktieägare använda det digitala formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt via en särskild länk på bolagets webbplats https://www.exsitec.se/investor-relations från och med fredagen den 28 maj 2021. Ifyllt formulär för poströstning skickas in digitalt senast den 14 juni 2021.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt bifogas till det digitala poströstnings­formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats https://www.exsitec.se/investor-relations. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska kopia av registrerings­bevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­­formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet.

Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senaste formuläret att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Genom att markera alternativet ”Bordlägg” under en beslutspunkt i det digitala poströstnings­formuläret, begär aktieägaren att beslut i frågan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om stämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

För mer information om bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i post­röstnings­formuläret hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (kvittningsemission)
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Peter Viberg eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 enligt den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att advokat Pekka Frölander från Advokatfirman Delphi, väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmo­protokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (kvittningsemission)

Bakgrund

Exsitec AB, org.nr 556592-7455, dotterbolag till Bolaget (”Dotterbolaget”), äger 68 750 aktier i iAdvice ApS, org.nr 31171377 (”iAdvice”). Dotterbolaget har per den 24 maj 2021 ingått ett avtal med de två övriga aktieägarna My Kingdom ApS, org.nr 31163277, och M.N.M.K. Holding ApS, org.nr 39662299, (tillsammans ”Fordringsinnehavarna”) om att förvärva Fordringsinnehavarnas 50 000 aktier i iAdvice. Del av köpeskillingen för förvärvet ska enligt avtalet utgöras av nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde motsvarande 16 811 039,94 SEK baserat på en överenskommen aktie- och växelkurs som ska kvittas mot fordringarna på totalt motsvarande belopp. Enligt avtalet om förvärv av aktierna har Fordringsinnehavarnas fordringar gentemot Dotterbolaget överlåtits till Bolaget som gäldenär.

Förslag

Mot bakgrund av ovan beslutar föreslår styrelsen att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 24 maj 2021, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av högst 118 271 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 5913,55 kronor mot betalning genom kvittning enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Fordringsinnehavarna. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och Fordringsinnehavarna om att kvitta vissa fordringar mot nyemitterade aktier i Bolaget som en del av förvärvet att samtliga aktier i iAdvice som innehas av Fordringsinnehavarna.
 2. Den totala fordran uppgår till 16 811 039,94 SEK. Teckningskursen per aktie uppgår till 142,14 SEK vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med 21 maj 2021. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som emitteras i Bolaget att avrundas nedåt.
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast 18 juni 2021. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning, i samband med tilldelning av aktierna, senast 18 juni 2021. Överkurs tillförs den fria överkursfonden.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner beslutet.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Eftersom stämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Exsitec Holding AB, att: Extra bolagsstämma, c/o Exsitec AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping eller per e-post till ir@exsitec.se. Sådan begäran ska vara bolaget tillhanda senast lördagen den 5 juni 2021. Begärda upplysningar kommer, förutsatt att bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, att lämnas genom att senast torsdagen den 10 juni 2021 hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats https://www.exsitec.se/investor-relations. Upplysningarna kommer även att skickas per e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande under punkt 7 på den föreslagna dagordningen samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets kontor med adress Snickaregatan 40, 582 26 Linköping samt på bolagets webbplats https://www.exsitec.se/investor-relations. Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________________

Linköping i maj 2021

Exsitec Holding AB

Styrelsen


Exsitec Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast

Valutor

Valuta +/- % Senast

Räntor

Ränta +/- % Senast

Råvaror

Råvara +/- % Senast