På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Castellum
Castellum offentliggör villkor för företrädesemission (Cision)

2016-05-18 08:00
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande i samband med den planerade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Castellums aktieägare och förvärvet av Norrporten. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.
Castellum AB (publ) (”Castellum”) offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för Castellums aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB (publ) (”Norrporten”). Styrelsen för Castellum offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen. SAMMANFATTNING · Aktieägare i Castellum har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:2. · Teckningskursen har fastställts till 77 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en emissionslikvid om cirka 6,3 miljarder kronor före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. · Företrädesemissionen är fullt ut garanterad av ett konsortium av banker som på vissa villkor har förbundit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas av andra i Företrädesemissionen. · Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som äger rum den 20 maj 2016. VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som ägare i Castellum på avstämningsdagen, den 24 maj 2016, har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Castellum erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande: i) i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, ii) i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och iii) i tredje hand skall eventuella återstående aktier tilldelas dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras respektive ställda emissionsgarantier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 maj 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 20 maj 2016. Teckningskursen uppgår till 77 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 41 miljoner kronor genom nyemission av 82 miljoner nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Castellum 6,3 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 26 maj 2016 till och med den 9 juni 2016. Castellums styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 9 juni 2016. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 33 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att hållas den 20 maj 2016 kl. 09.30 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 20 april 2016 och finns tillgänglig på Castellums hemsida. EMISSIONSGARANTI FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Carnegie Investment Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, HSBC Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har på vissa villkor förbundit sig att teckna aktier som inte tecknas eller betalas av andra i Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp. PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras. 20 maj                                     Extra bolagsstämma i Castellum 20 maj                                     Sista handelsdag i aktien med rätt att deltaga i Företrädesemissionen 24 maj                                     Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen 25 maj                                     Offentliggörande av prospektet 26 maj – 7 juni                        Handel i teckningsrätter 26 maj – 9 juni                        Teckningsperiod 14 juni                                    Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE AV FÖRVÄRVET AV NORRPORTEN Castellums fullföljande av förvärvet av Norrporten är förenat med två villkor. Det ena villkoret är sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilket Castellum har ansökt om och sedermera erhållit. Det andra villkoret, som ännu inte är uppfyllt, är att extra bolagsstämma i Castellum beslutar godkänna Företrädesemissionen samt att styrelsen bemyndigas att besluta om apportemission till Andra och Sjätte AP-fonden. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 20 maj 2016 för beslut härom. FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE VID FÖRETRÄDESEMISSIONEN Carnegie Investment Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, HSBC Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Castellum och Linklaters är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. För ytterligare information kontakta Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74 www.castellum.se Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl 8.00. Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016. Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt. Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Castellum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Castellum kommer endast att ske genom det prospekt som Castellum avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Castellums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Castellum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -