På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Abera Bioscience
Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB (Cision)

2021-05-10 14:45
Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021.  

 Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 9 juni 2021.

Bolagets verkställande direktör kommer att kommentera verksamhetsåret 2020 i en digital presentation med efterföljande Q&A kl 13.00 den 9 juni 2021.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som
    - ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 juni 2021, samt
    - dels senast tisdagen den 8 juni 2021 anmält sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren begära att föras in aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste därför kontakta förvaltaren i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns på Bolagets hemsida www.aberabio.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret.

Komplett ifyllt och signerat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 juni 2021. Poströsningsformuläret kan skickas in via e-post till maria.alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma 2021”, Box 1747, 751 47 Uppsala, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig och kommer inte räknas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter och behörighetshandlingar (ska bifogas poströstningsformuläret)
Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten ska bifogas poströstningsformuläret när det skickas in. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det uttryckligen framgår av fullmakten. Om det inte anges någon giltighetstid i fullmakten gäller den högst ett år från utfärdandet.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Registreringsbevis ska utvisa de aktuella förhållanden som gäller när poströstning sker och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för bolagsstämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
 1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

 2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3.  Val av
 1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

 2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen

 2.  Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Förslag under punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Föreslås att John Moll väljs till stämmans ordförande.

Förslag under punkt 3: Val av justeringsmän
Föreslås att Anders Ericson och Cristina Glad väljs till justeringsperson.

Förslag under punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
Föreslås att styrelsen består av fyra ledamöter varav en styrelseordförande. Föreslås att bolaget har ett revisionbolag och inga suppleanter väljs.

Förslag under punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.

Förslag under punkt 10a och 10b: Val av a. Styrelse och b. Revisor
  a) Föreslås omval av samtliga styrelseledamöter
  b) Föreslås nyval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkt 11: Beslut om bemyndigande av styrelsen
Föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.aberabio.com och på Bolagets kontor, Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala som senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Abera Bioscience AB (publ), Box 1747, 751 47 Uppsala, eller per e-post till maria.alriksson@aberabio.com senast 30 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala och på www.aberabio.com, senast den 4 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

***

Stockholm i maj 2021
Abera Bioscience AB
Styrelsen 


Abera Bioscience - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -