På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Klimator
Klimator AB Delårsrapport Q3 januari – september 2020 (Cision)

2020-11-30 08:00
Framgångsrik IPO och fortsatt fokus på marknadsbearbetning   Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020 Koncernen · Rörelsens intäkter uppgick till 2 633 TSEK (2 236 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -1 707 TSEK (-1 808 TSEK) · Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 746 TSEK (-1 812 TSEK) · Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,18 kr) · Antal aktier per 2020-09-30 uppgick till 10 000 000. 9 månader 1 januari – 30 september 2020 Koncernen · Rörelsens intäkter uppgick till 7 389 TSEK (7 489 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till –5 041 TSEK (-2 403 TSEK) · Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 038 TSEK (-2 408 TSEK) · Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr (-0,24 kr) (Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Från och med juli har bolaget valt att inte utnyttja det av regeringen insatta stödet avseende korttidspermittering (nyttjades april till och med juni). Bolaget har under perioden erfarit en tilltagande aktivitetsnivå hos globala fordonstillverkare och vinterentreprenörer, även om återhållsamhet kring fysiska möten alltjämt försvårar försäljningsarbetet.
  • I juli bokfördes en fondemission innebärande att aktiekapitalet ökats till 500 TSEK.
  • Lars Brodal har tillträtt som styrelseledamot och Torbjörn Gustavsson har tillträtt som VD.
  • Klimator godkändes för notering på Spotlight Stock Market och bolagstämma fattade beslut om att genomföra en spridningsemission av units för att bredda ägarbasen. Teckningsperioden i emissionen pågick under perioden 25 september till och med 9 oktober.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolagets spridningsemission övertecknades med en teckningsgrad om cirka 277 procent. Den del av emissionen som inte omfattades av teckningsförbindelser och som var tillgänglig för teckning av allmänheten tecknades till cirka 585 procent. Totalt deltog cirka 1 100 tecknare i emissionen.
  • Bolagets spridningsemission registrerades hos Bolagsverket under oktober 2020 och bolagets aktiekapital uppgår därefter till 625 TSEK fördelat på 12 500 000 aktier.
  • Handel i Klimators aktie och teckningsoption av serie TO1 inleddes den 23 oktober 2020 på Spotlight Stock Market.
  • Bolaget meddelar att en förstudie inleds tillsammans med Trafikverket och Luleås tekniska universitet med syfte att undersöka möjligheterna att tillämpa Klimators teknologi för järnvägsindustrin. Om förstudien blir framgångsrik kan det leda till att Klimator etablerar ett nytt kundsegment med betydande potential. Bolaget erhåller 1 MSEK i ersättning för sitt arbete med förstudien.
  • Klimator tecknar ett femårigt avtal med den norska marknadsledande vinterentreprenören Mesta AS avseende tjänsten Road Status Information. Avtalet innebär en stegvis implementation av Road Status Information i Mestas verksamhet och kontraktsvärdet uppgår inledningsvis till 0,5 MSEK per år och till att vid full utrullning uppgå till 2,5 MSEK årligen.
  • Klimator får en order från den danska marknadsledande vinterentreprenören HedeDanmark AS avseende tjänsten Road Status Information.  Ordern omfattar dels implementation och leverans av Road Status Information till HedeDanmarks verksamhet, dels att HedeDanmark kommer att distribuera Road Status Information till danska kommuner. Kontraktsvärdet uppgår inledningsvis till ca 0,5 MSEK per år och förväntas öka över tid i takt med att fler kommuner ansluter sig till tjänsten.

VD har ordet

Fortsatt hög aktivitet inom flera områden

2020 har hittills varit ett år präglat av mycket hög aktivitet och det senaste kvartalet är inget undantag. Det riktigt bubblar i bolaget och jag upplever att vi alla känner att vi står inför ett rejält språng i bolagets utveckling. Vår IPO, som genomfördes under september/oktober, blev synnerligen lyckad och jag är glad att kunna välkomna så många nya aktieägare på vår resa.

Vi arbetar intensivt på flera områden. Vår säsong börjar nu i och med att temperaturen sjunker ner mot nollgradigt. Vi för dialoger med flera vinterentreprenörer angående vår tjänst Road Status Information som gör det enklare för entreprenörer att utföra en mer effektiv vinterväghållning. Aktiviteten bland fordonstillverkare är fortsatt hög och i och med att vi går in i vintersäsongen blir det återigen smärtsamt tydligt för dem att det krävs information om vintervägars förhållanden för att öka nyttjandet av självkörande funktioner. Något som också efterfrågas av bilförare i allt högre utsträckning. Vi har ett flertal pågående dialoger med potentiella kunder inom fordonsindustrin.

Vi har flera stora potentiella marknader för vår teknologi, utöver vinterväghållning och fordonsindustrin. Vi kommer inom kort att inleda en förstudie tillsammans med Trafikverket och Luleå tekniska universitet där vi gemensamt kommer undersöka möjligheterna om hur information om väder och friktion kan användas för trafikledning och underhåll inom järnvägsindustrin. Projektet kallas ”Tåg i tid” och jag tror vi är många som under de senaste åren känt frustration över försenade tåg. Järnvägsindustrin har potential att bli ett stort kundsegment för Klimator.

Vi arbetar hårt med att utveckla vår dataplattform till att omfatta fler länder. Att öppna nya geografiska områden är en initial investering i tid och resurser men öppnar sedan upp stora affärsmöjligheter för oss. Vi öppnade nyligen Norge och Danmark och vår målsättning är att inom kort även öppna upp Finland och Spanien. Vi anställer nu säljare inom Winter Maintenance för att kunna ta hand om de ökade volymer vi ser framför oss. Vi förstärker även med ytterligare resurser inom produktutveckling. Sammantaget ser framtiden ljus ut och vi hoppas inom kort kunna berätta mer.

 

Torbjörn Gustavsson
VD för Klimator AB

Kort om Klimator

Klimator grundades som aktiebolag 2001 av Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren. Grundarna har en forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi vid Göteborgs universitet. Klimators teknologi baseras på över 30 års akademisk forskning om vägväder.

Innovationer

Klimator har utvecklat två innovationer med fokus på vägväder. Bolagets dataplattform, Road Condition Data, tar in information från ett flertal olika datakällor, tar hänsyn till en vägs specifika karaktärsdrag, och modellerar fram en prognos över vägvädret i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden. Vägväderprognoserna har en mycket hög noggranhet och en upplösning ner på fem meter och en uppdateringsfrekvens om fem minuter.

Bolaget har utvecklat en sensorteknologi, Ahead, som är en kombination av lasersensor, smart kamera och mjukvara. Ahead kan i realtid avgöra framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier.

Kombineras de båda innovationerna får ett fordon något som närmast kan liknas vid ett sjätte sinne. Fordonet upplever hur vägen framför fordonet ser ut och kan vidta åtgärder därefter.

Affärsområden

Klimator bearbetar huvudsakligen två marknadssegment; vintervägsindustrin (Winter Maintenance) och fordonsindustrin (Automotive). Inom affärsområdet Winter Maintenance erbjuder bolaget en webbaserad mjukvara, Road Status Information, som baseras på bolagets dataplattform. Mjukvaran är anpassad för de behov vinterentreprenörer har när de ska fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som ska användas. Mjukvaran har potential till stora kostnadsbesparingar för en industri som bara i Sverige omsätter mellan två till tre miljarder kronor per år. En mer effektiv saltning kan även innebära stora miljövinster.

Bolaget etablerade för ett par år sedan affärsområdet Automotive och har genomfört ett flertal framgångsrika förutvecklingsprojekt med europeiska och japanska fordonstillverkare. Det finns mycket goda tillämpningsområden för både bolagets dataplattform och sensorteknologi inom fordonsindustrin, särskilt vid utvecklingen av förbättrad funktionalitet av förarstöd (AD/ADAS) och självkörande teknologi.

Affärsmodell

Klimator säljer vägväderprognoser till vintervägsindustrin genom en licensmodell där en vinterentreprenör betalar en årslicens för Road Status Information. Bolagets avsikt är att även sälja vägväderprognoser till fordonsindustrin genom en licensmodell. Vidare är det målsättningen att sälja sensorteknologin Ahead genom en royaltymodell via en Tier 1-leverantör inom fordonsindustrin. Bolaget får även betalt för förutvecklingsprojekt via leveranser av arbetspaket.

 

Finansiell översikt

Koncernredovisning

Delårsrapporten avser koncernen, där moderbolaget Klimator AB äger 100 procent av aktierna i OmniKlima AB, vilka tillsammans nedan anges såsom ”bolaget”.

Koncernen uppstod den 15 december 2019 genom att ägarna av OmniKlima överförde sina aktier till Klimator såsom ett aktieägartillskott. OmniKlima värderades i transaktionen till 2 MSEK. I OmniKlima återfinns patent avseende bolagets sensorteknologi Ahead. Syftet med att tillföra OmniKlima till Klimator var att OmniKlimas patent och teknologi ansågs komplettera Klimators dataplattform, Road Condition Data, att de båda bolagens produkter gemensamt utgör ett starkare kunderbjudande än vardera produkten var för sig.

I koncernens resultaträkning ingår inte OmniKlima i jämförelsetalen för tredje kvartalet 2019. Dessa jämförelsetal utgörs därför endast av moderbolaget, Klimator.

Koncernens intäkter och kostnader genereras främst från moderbolagets verksamhet. Dotterbolagets verksamhet har varit begränsad under 2020, med intäkter på cirka 500 TSEK och kostnader på cirka 680 TSEK för årets första nio månader. Dotterbolagets tillgångar utgörs primärt av patent och likvida medel.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2019.

Intäkter

Omsättning

Bolagets omsättning utgörs i huvudsak av licensintäkter inom affärsområdet Winter Maintenance avseende tjänsten Road Status Information, ett beslutsstöd som används av vinterentreprenörer för att planera vinterväghållning.

Omsättningen utgörs även av projektintäkter inom affärsområdet Automotive som Bolaget erhåller i samband med förutvecklingsprojekt med fordonstillverkare avseende produkterna Road Condition Data och Ahead.

För tredje kvartalet 2020 uppgår nettoomsättningen till 1 230 TSEK vilket är en ökning med 37 % jämfört med föregående år (895 TSEK).

För årets första nio månader uppgår nettoomsättningen till cirka 4 477 TSEK, där mer än 50 procent är hänförligt till licensintäkter från Road Status Information.

Noterbart är att bolagets intäkter från Winter Maintenance är säsongsbetonade genom att intäktsredovisning sker vid faktureringstillfället och fakturering av Road Status Information sker under de månader då mjukvaran används, dvs. under perioden oktober – april.

Aktiverat arbete för egen räkning

Bolaget har historiskt kostnadsfört utvecklingskostnader direkt då de uppstått. I samband med årsbokslutet 2019 började bolaget dock att aktivera kostnader hänförliga till kartering av nya geografiska områden i bolagets dataplattform.

Under tredje kvartalet 2020 har bolaget aktiverat utvecklingsutgifter uppgående till 351 TSEK. Bolaget befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och målsättningen är att under det kommande året lansera flera nya länder i bolagets dataplattform.

Övriga rörelseintäkter

Bolaget erhåller från tid till annan forsknings- och utvecklingsstöd från myndigheter som EU och Vinnova som redovisas under posten. Bolaget utför även konsultuppdrag vars intäkter redovisas som övriga rörelseintäkter.

För tredje kvartalet 2020 uppgår övriga rörelseintäkter till 1 052 TSEK vilket är en minskning med 22 procent jämfört med samma period föregående år (1 341 TSEK). Minskningen beror på färre forskningsprojekt under 2020.

För årets första nio månader uppgår övriga rörelseintäkter till 2 561 TSEK, varav cirka 1,1 MSEK utgörs av stöd från Tillväxtverket avseende korttidsarbete (erhållen under april till och med juni 2020).

Kostnader

Direkta kostnader

Bolaget har tidigare inte särredovisat direkta kostnader för försäljning, vilka huvudsakligen avser kostnader för datatrafik och serverkapacitet. Från och med denna delårsrapport redovisas direkta kostnader i syfte att åskådliggöra bolagets bruttomarginal. För helår 2019 ingår dessa kostnader inom raden ”Övriga externa kostnader”.

Övriga externa kostnader

I posten för övriga externa kostnader ingår främst lokalhyra, IT-tjänster och konsultarvoden.

Under tredje kvartalet 2020 uppgår övriga externa kostnader till 899 TSEK, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år (748 TSEK). Ökningen är främst hänförlig till ökade konsultarvoden avseende interim VD.

Personalkostnader

Bolagets organisation omfattar vid tredje kvartalets utgång totalt 19 anställda, verksamma inom företagsledning, försäljning/affärsutveckling, administration och produktutveckling/projektledning. För tredje kvartalet 2020 uppgår personalkostnaderna till 3 040 TSEK, vilket är en ökning med 36 procent jämfört med föregående år (2 239 TSEK). Bolaget har under det senaste året nyanställt personer inom framför allt produktutveckling.

Avskrivningar

Bolaget skriver av goodwill hänförlig till OmniKlima samt aktiverade utvecklingsutgifter med en avskrivningsperiod om fem år.

För tredje kvartalet 2020 uppgick bolagets avskrivningar till 173 TSEK (67 TSEK).

Övriga kommentarer

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår vid tredje kvartalets utgång till 2 547 TSEK och utgörs av aktiverade utvecklingsutgifter med 1 079 TSEK, patent med 517 TSEK och goodwill med 951 TSEK.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter vilket för det tredje kvartalet primärt är hänförligt till lönekostnader allokerade till produktutveckling.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje balansdag. För närvarande bedöms nyttjandeperioden till fem år för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

Likvida medel

Bolaget hade vid tredje kvartalets utgång likvida medel om 1 858 TSEK. Bolaget tillfördes under oktober 2020 totalt 21,25 MSEK före emissionskostnader i samband med bolagets IPO.

Långfristiga skulder

Bolaget har en långfristig skuld på 2 500 TSEK i form av ett lån från Almi Företagspartner. Lånet upptogs under våren 2020 i samband med Covid19-pandemin. Lånet har en kredittid om 60 månader och en årlig räntesats om 4,64 procent. Lånet är amorteringsfritt under de första tolv månaderna av löptiden.

Bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit om 3 000 TSEK hos Nordea, med en kontraktsränta om 1,5 procent och en dispositionsränta på utnyttjad del om 2,95 procent.

Kortfristiga skulder

Inom posten kortfristiga skulder finns en skuld till huvudägarna, Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren, uppgående till 2 400 TSEK. Skulden löper utan ränta.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick per 30 september 2020 till totalt 289 TSEK. Under oktober 2020 registrerades bolagets spridningsemission inför noteringen på Spotlight Stock Market, innebärande att totalt 21,25 MSEK tillförts eget kapital, brutto före avdrag för emissionskostnader.

Soliditet

Koncernens soliditet uppgick till 3,6 procent vid tredje kvartalets utgång, men förbättrades avsevärt under oktober 2020 genom ovan nämnda spridningsemission.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolagsstämma beslutade den 19 februari 2020 om att utge teckningsoptioner till anställda och styrelseledamöter. Totalt tecknades och tilldelades 499 995 teckningsoptioner av 15 personer. En innehavare av en teckningsoption har rätt att teckna en ny aktie i Klimator till en teckningskurs på 10,50 SEK under perioden 1–31 mars 2023.

Optionsprogram av serie TO1

I samband med bolagets spridningsemission inför noteringen på Spotlight Stock Market i oktober 2020 emitterades så kallade units, där en unit bestod av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Totalt emitterades 1 250 000 units, bestående av 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner.

En teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Klimator under perioden 14 – 31 mars 2022, till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari 2022 till och med den 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK per aktie eller överstiga 14 SEK per aktie.

Antal aktier i bolaget

Antalet utestående aktier i Klimator var 10 000 000 vid tredje kvartalets utgång, vilket är likvärdigt (givet split) med antal aktier vid utgången av tredje kvartalet 2019.

I samband med registreringen av bolagets spridningsemission under oktober 2020 emitterades ytterligare 2 500 000 aktier, varvid antalet utestående aktier i Klimator vid denna delårsrapports upprättande uppgår till 12 500 000.

Aktuella incitamentsprogram och optionsprogram av serie TO1 kan vid inlösen under 2022 och 2023 öka antalet aktier i Klimator med högst 1 749 995 aktier. Vid fullt utnyttjande av båda programmen kan bolagets totala antal aktier uppgå till 14 249 995 aktier.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgår till -0,17 SEK före utspädning. Även bolagets resultat per aktie med beaktan av utspädningseffekter från utestående optionsprogram är negativt.

Översiktlig granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Nästa rapport är bolagets bokslutskommuniké som kommer offentliggöras den 26 februari 2021.

Fördjupad information om bolaget

I bolagets noteringsmemorandum som finns att ladda ner på Klimators hemsida, www.klimator.se, finns fördjupad information om bolagets verksamhet och historik.

För ytterligare information:

Torbjörn Gustavsson
VD, Klimator AB
Telefon: 0709-17 02 52
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se

Om Bolaget

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vintervägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.Klimator - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -