Alzinova
Delårsrapport 20160101-20160331 (Cision)

2016-05-18 17:08
Sammanfattning av delårsrapport 1 Tre månader (2016-01-01 – 2016-03-31) · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -280 175 SEK (-263 516 SEK). · Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06) före utspädning och -0,05 SEK efter utspädning. · Soliditeten uppgick till 93,9 % (74,7 %) Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 4 312 000 aktier per 2016-03-31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2016 · Under januari påbörjades valideringen av patent ”AβCC” i ett flertal europeiska länder, till följd av EPO-godkännandet under november 2015. I mars erhölls patentskydd på en omfattande marknad med en total befolkning om ca. 540 miljoner människor. De 24 länder som på uppdrag av Alzinova nu validerat och godkänt patentet är: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Turkiet och Österrike. · I februari erhölls formellt godkännande av patent ”ALZ-201” av EPO varpå valideringen av detta patent i ett flertal europeiska länder påbörjades. · I februari erhölls slutgiltig utbetalning av VGR (Västra Götalandsregionen) villkorslån del 2. · I februari deltog vi på Swiss Scandinavian Bio Business Seminar där ett flertal intressanta kontakter skapades. · I mars slutfördes ett framgångsrikt Vinnovastött projekt som syftade till att pröva olika doser av vaccinet ALZ-101 på ett nytt djurslag och via ett nytt administrationssätt. Projektet påvisade att det valda djurslaget och det nya administrationssättet båda är lämpliga och att vaccinets säkerhetsprofil är god. · I mars blev Alzinova registrerat som SME (Micro, Small or Medium-Sized Enterprise) vilket kommer ge ökade möjligheter att erhålla bidrag från EU, hanterade genom EMA (European Medicines Agency/Europeiska Läkemedelsverket). · I mars förlängdes avtalet med det läkemedelsbolag som utvärderar vår antikropp ALZ-201, till september 2016. Bolaget skrev också kontrakt med ett tyskt specialistföretag för formulerings- och processutveckling av läkemedelsprodukten, samt med ett brittiskt ledande företag för stabilitetsstudier av läkemedelssubstansen. Väsentliga händelser efter första kvartalet · I april deltog vi på BioEurope Spring i Stockholm. Det var ett mycket lyckat möte för vår del med många intressanta kontakter. · I början av maj erhöll vi Konsultcheck, ett bidrag på 50,000 kr, från Västra Götalandsregionen. · I början av maj ingicks ett icke-kommersiellt samarbetsavtal kring antikropp ALZ-201 med ytterligare ett stort nordamerikanskt läkemedelsbolag. Samarbetet syftar till att utvärdera bindningsegenskaperna hos antikroppen ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som ligger bakom Alzheimers sjukdom. Alzinovas grundteknologi, AβCC, ingår även i projektet som forskningsreagens. VD kommenterar Efter den lyckade noteringen på AktieTorget fick vi finansiella resurser till att påbörja flera projekt under hösten 2015. Det är glädjande att samtliga projekt nu löper enligt plan. Vi fortsätter att fokusera på vaccinet ALZ-101, samtidigt som vi kontinuerligt utvärderar hur vi bäst skall exploatera den monoklonala antikroppen ALZ-201. Med anledning av detta är det mycket positivt att vi nu har två pågående samarbeten med stora läkemedelsbolag avseende ALZ-201. Samarbetena har möjliggjorts av dessa två bolags stora intresse för vår monoklonala antikropp. Om utvärderingen av ALZ-201 utfaller väl, finns mycket goda förutsättningar för en spännande fortsättning med ett attraktivt kommersiellt innehåll. Vi erhåller samtidigt riskreducering/värdehöjning utan någon kostnad för Alzinova. Utvecklingen av ALZ-101 i det pre-kliniska arbetet löper enligt plan. Vi ser lovande resultat vad avser vaccinets förmåga att generera antikroppar som faktiskt når avsedd target i hjärnan. Det innebär att det finns fortsatt goda förutsättningar att oskadliggöra de för hjärnan toxiska oligomererna. En första utvärdering av säkerhetsprofilen indikerar att vi kan fortsätta utvecklingsarbetet, och en andra utvärdering har därför påbörjats där effekten av olika doser av adjuvans (ett ämne som stimulerar immunförsvaret) prövas. Vi har erhållit leverans av GLP-material (Good Laboratory Practice) för det pre-kliniska arbetet och således kunnat inleda det viktiga formuleringsarbetet liksom utvecklandet av analytiska metoder. Stabilitetstester för läkemedelssubstansen pågår för närvarande, och fortsätter fram till 2018. På IP-området fortsätter arbetet med att utveckla skyddet för vår teknologi och våra två produkter. Vi fortsätter kommunikationen med myndigheter i de befintliga ärenden som ännu inte avslutats. Samtidigt har vi inlett arbetet med att förstärka IP-skyddet med nya patentansökningar. Den finansiella situationen är fortsatt god. Vi ser i dagsläget ingen anledning att ompröva målet att genomföra det pre-kliniska arbetet med befintliga medel, under förutsättning att inlösen av teckningsoptioner i år faller väl ut. Vi kan konstatera att intresset för våra produkter fortsätter att skapa stor uppmärksamhet. Det faktum att de är unika med sina specifika bindningar till de ihopklumpade, lösliga formerna av amyloid-β som benämns oligomerer ger oss potential att på ett unikt sätt oskadliggöra denna, för hjärnan, mycket toxiska substans. Göteborg, 2016-05-18 Per Wester VD, Alzinova AB                                       Om Alzinova Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB. Framtidsutsikter Idag uppskattar man att det finns ca. 33 miljoner patienter med Alzheimers sjukdom i världen. Varje år tillkommer 6,9 miljoner patienter. Samhällets kostnader för sjukdomen uppskattas till ca 570 miljarder USD årligen. Läkemedelskostnaden enbart för Alzheimer mediciner uppgår till ca 6 miljarder USD årligen. En siffra som kommer att mer än fördubblas till 2023. Idag finns ingen behandling som kan ge annat än tillfällig symptomlindring. Flera källor uppger att läkemedel som kan ge åtminstone marginellt goda behandlingseffekter kommer att innebära stora försäljnings- och intäktsmöjligheter. Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av vaccinprodukten, ALZ-101. Vårt mål är att erhålla godkännande att inleda kliniska studier 2018. För att finansiera verksamheten fram till dess finns tillräckligt kapital, under förutsättning att TO1 som genomförs i november 2016 når full teckning. (För bild se bifogad PDF) Bilden visar Alzinovas patenterade AβCC-molekyl Vi kommer också utvärdera möjligheterna att fortsätta utvecklingen av antikroppen ALZ-201 efter det att vi erhåller resultat från de tester som pågår hos våra samarbetspartners. Det kan finnas möjligheter för bolaget att utveckla antikroppen både som terapi och diagnostik. Fokus ligger dock alltjämt på vaccinet, ALZ-101. Bolagsstruktur och aktieinnehav Alzinova har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav. Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Alzinova. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Dessa risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets prospekt utgivet i samband med listningsemissionen i november 2015. Aktien Alzinovas aktie noterades på AktieTorget den 25 november 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Antalet aktier i Alzinova uppgår till 4 312 000 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Aktien ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.  Finansiell utveckling Bolaget har under kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av ALZ-101, ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vid kvartalsskiftet hade bolaget en kassabehållning om 17,4 MSEK. Soliditeten vid kvartalets utgång var 93,9 %.  Granskning av revisor Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Principer för bokslutskommunikéns upprättande Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kommande finansiella rapporter Halvårsrapport, 2016 2016-08-29 Delårsrapport 3, 2016 2016-11-28 Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-24 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. Göteborg, den 18 maj 2016 Alzinova AB

Alzinova - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -