HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Inbjudan till teckning av Preferens- och stamaktier i
Amasten Holding AB (publ)

Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter, främst bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 300 miljoner kronor. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår. Bolagets stamaktie handlas på Nasdaq OMX First North.

I syfte att fullfölja det villkorade fastighetsförvärv som Amasten ingått avtal om under maj 2014, samt i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och därigenom bland annat möjliggöra ytterligare förvärv, beslutade styrelsen i Amasten den 28 maj 2014 att genomföra nyemission av Preferens- och Stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I samband med bolagets emission av preferens- och stamaktier har du som kund hos Avanza möjlighet att köpa aktier i bolaget.

Villkor i korthet

Erbjudandet omfattar högst 800 000 Preferensaktier och högst 56 666 700 Stamaktier. Teckningskursen uppgår till 250,00 SEK per Preferensaktie och 3,00 SEK per Stamaktie, vilket medför att Amasten vid full teckning tillförs totalt cirka 370 MSEK före avdrag för garantikostnader och emissionskostnader.

Du kan som kund teckna dig både för preferensaktier och för stamaktier.

Korta fakta
Pris per preferensaktie: 250 kronor
Pris per stamaktie: 3 kronor
Minsta investering preferensaktier: 30 preferensaktier (7 500 kronor), sedan i jämna poster om 10 preferensaktier.
Minsta investering stamaktier: 4000 stamaktier (12 000 kronor), sedan i jämna poster om 100 stamaktier.
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 12 juni 2014, klockan 15:00
Information om tilldelning: Senast den 16 juni 2014 genom upprättande av nota på din depå
Likviddag: 3 bankdagar efter besked om tilldelning
Beräknad första handelsdag för preferensaktien: 7 juli 2014
Hemsida
Prospektet
Anmäl intresse för preferensaktier här!
Anmäl intresse för stamaktier här!

Utdelning och direktavkastning per preferensaktie

Utdelning ska ske om maximalt 20 kronor per år med kvartalsvis utbetalning. Det innebär en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen 250 kronor per preferensaktie.

Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva preferens- och stamaktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet.