Personuppgiftslagen

Personuppgifts-
lagen

I Personuppgiftslagen (PuL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas och lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. För Avanza är din personliga integritet väldigt viktig och med den här texten vill vi berätta för dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Avanza sparar de personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss. Vi sparar personuppgifter av flera anledningar och de behandlas av Avanza för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Vid bankärenden, till exempel köp och försäljning av värdepapper, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal.

Det händer också att vi kompletterar dina uppgifter genom att inhämta information från privata och offentliga register, som adressuppdatering via statens person- och adressregister SPAR eller kreditupplysning från UC.

Avanza sparar även under en begränsad tid personuppgifter som avser personer som inte är kunder, till exempel då personen lämnat en intresseanmälan vid en kundträff. Personuppgifter som avser icke-kunder sparas aldrig utan samtycke och de gallras med jämna mellanrum.

Behandling av personuppgifter sker också för att Avanza ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och i vissa fall har vi en lagstadgad skyldighet att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter. Uppgifterna kan också fungera som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering.

Avanza samarbetar med olika bolag för att till exempel utvärdera våra tjänster genom att följa upp kundträffar, kundenkäter och delta i undersökningar. För samtliga samarbetspartners som kan komma att hantera personuppgifter kräver Avanza att de ingått avtal om sekretess för att säkerställa att de hanterar uppgifterna med samma försiktighet och iakttar samma sekretess som Avanza.

Som kund har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Avanza behandlar. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter som är felaktiga eller missvisande. Vill du ha information om vilka av dina personuppgifter som behandlas eller om du vill begära rättelse av personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till Avanza, Att: PuL/Juridik, Box 1399, 111 93 Stockholm.