På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Sök på Placera

Mangold: Mangold betalar tillbaka all fond-kickback till kunderna

Mangold: MANGOLD BETALAR TILLBAKA ALL FOND-KICKBACK TILL KUNDERNA Mangold Fondkommission kommer att börja betala ut all distributionsersättning (så kallad kickback) från fondbolagen till sina kunder. Förändringen börjar gälla i april och avser tillgängliga värdepappersfonder (UCITS) på Mangolds handelsplattf ...

Publicerad: 2021-03-04 09:51 av beQuoted

Mangold: Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

Mangold: MANGOLD AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 januari - december Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie Avkastning på eget kapital ökade med 1 ...

Publicerad: 2021-01-27 12:30 av beQuoted

Mangold: Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold: MANGOLD ERHÅLLER GODKÄNNANDE ATT VERKSTÄLLA FUSION MELLAN DOTTERBOLAG Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB. Mangold Syd AB är ett av Mangold Fondkommission AB:s he ...

Publicerad: 2021-01-08 13:40 av beQuoted

Mangold: Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Mangold: MANGOLD AB DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020 Juli-september Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr Antal transaktioner 64 634 (34 319) Januari-september Rörelsens intäkter ...

Publicerad: 2020-10-14 11:20 av beQuoted

Mangold: Valberedning utsedd i Mangold

Mangold: VALBEREDNING UTSEDD I MANGOLD I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts. Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter. Stockholm, 13 oktober 2020 För frågor kontakta: Rebec ...

Publicerad: 2020-10-13 17:49 av beQuoted

Mangold: Mangold återköper del av förlagslån

Mangold: MANGOLD ÅTERKÖPER DEL AV FÖRLAGSLÅN Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Återköpspriset för förlagslånet motsvarar 100 procent av förlagsl ...

Publicerad: 2020-09-01 14:25 av beQuoted

Mangold: Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold: MANGOLD ERHÅLLER GODKÄNNANDE FRÅN FINANSINSPEKTIONEN FÖR ÅTERKÖP AV FÖRLAGSLÅN Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka ...

Publicerad: 2020-08-28 11:20 av beQuoted

Mangold: Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

Mangold: MANGOLD AB DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2020 April-juni Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr Antal transaktioner 40 284 (44 588) Januari-juni Rörelsens intäkter ökade me ...

Publicerad: 2020-07-15 14:50 av beQuoted

Mangold: Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Mangold: MANGOLD SER STARK TILLVÄXT OCH RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet ...

Publicerad: 2020-07-07 08:40 av beQuoted

Mangold: Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangold: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MANGOLD AB Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren. Vid årsstämman fattades följande beslut: - Resultat- och balansräkning fastställdes. - Stämman beslu ...

Publicerad: 2020-06-30 10:26 av beQuoted

Mangold: Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni

Mangold: POSTRÖSTNING INFÖR MANGOLDS ÅRSSTÄMMA 30 JUNI Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Mangold AB (publ), org.nr. 556628-5408 ("Mangold"), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per ...

Publicerad: 2020-06-10 09:30 av beQuoted

Mangold: Kallelse till årsstämma

Mangold: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma 30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Deltagande Aktieägare som vill delta i årsstämman ska: - Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den ...

Publicerad: 2020-06-01 10:00 av beQuoted

Mangold: Mangold inleder samarbete med Kaptena

Mangold: MANGOLD INLEDER SAMARBETE MED KAPTENA Mangold Fondkommission AB ("Mangold") inleder ett samarbete med försäkringsförmedlaren Kaptena AB ("Kaptena") som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ägarskap i onoterade värdepapper. Kaptena har utvecklat en ägarform för onoterade värdepapper som f ...

Publicerad: 2020-05-20 09:50 av beQuoted

Mangold: Mangold har ingått förlikningsavtal

Mangold: MANGOLD HAR INGÅTT FÖRLIKNINGSAVTAL Mangold Fondkommission AB ("Mangold") mottog under 2019 en stämningsansökan från sammantaget 23 parter med krav att det ska fastställas att Mangold är ersättningsskyldigt med anledning av en bryggfinansiering som Mangold förmedlade under slutet av år 2017 och börj ...

Publicerad: 2020-05-04 08:00 av beQuoted

Mangold: Mangold senarelägger årsstämman

Mangold: MANGOLD SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN På grund utav det rådande marknadsläget och den höga osäkerheten till följd av spridningen Coronaviruset ("COVID-19") har Mangolds styrelse beslutat att senarelägga årsstämman. Syftet med senareläggandet är att ge mer tid för utvärdering av styrelsens förslag till stä ...

Publicerad: 2020-03-27 18:19 av beQuoted

Mangold: Mangold genomför kostnadseffektiviseringar

Mangold: MANGOLD GENOMFÖR KOSTNADSEFFEKTIVISERINGAR Mangold har idag initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram med anledning av det rådande marknadsläget. Ingen har undgått följderna av Coronavirusets ("COVID-19") utspridning och effekterna av det på världens finansmarknader. I dagsläget fortsätter Mango ...

Publicerad: 2020-03-19 18:11 av beQuoted