På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Holmen, Electrolux, Getinge, SCA, H&M, SSAB, Stora Enso, Volvo, Telia, Billerud, Fingerprint och BHG finns bland bolagen som publicerat sina bokslut.

Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 537 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Väntat var ett rörelseresultat om 612 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 13,1 procent, att jämföra med väntade 15 procent. Justerat rörelseresultat blev 628 miljoner kronor. Väntat var 657 miljoner kronor. Engångsposterna uppgick till -91 miljoner kronor, mot väntade -45 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 446 miljoner kronor. Här väntades 450 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 4.085 miljoner. Väntat var 4.084 miljoner kronor.

En ordinarie utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Styrelsen föreslår även en extrautdelning på 3:00 kronor per aktie. Väntat var i snitt en ordinarie utdelning om 2:73 kronor.

Skogsföretaget Holmen redovisar ett justerat rörelseresultat på 1.185 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.063 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -179 miljoner kronor. Inga jämförelsestörande poster väntades av Infront. Försäljningen uppgick till 4.770 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.829 miljoner kronor.

Holmens styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 7:50 kronor per aktie och en extra utdelning om 4 kronor per aktie, vilket ger en total utdelning om 11:50 kronor per aktie.

"Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 7:25 kronor till 7:50 kronor samt att en extra utdelning om 4 kronor per aktie lämnas", skriver Holmens vd Henrik Sjölund i rapporten.

Analytikerna hade räknat med en utdelning om 9:54 kronor per aktie för 2021, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Föregående år lämnades en ordinarie utdelning om 7:25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 3:50 kronor per aktie.

Resultatet påverkades positivt med drygt 200 miljoner kronor från försäljning av en engelsk skogsfastighet men negativt av lägre trävarupriser.

"På virkesmarknaden var konkurrensen om timret fortsatt stor och priserna steg medan massavedsmarknaden var mer balanserad", skriver vd Henrik Sjölund.

Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar ökade succesivt och priserna steg mot slutet av året.

"Pappersmarknaden har varit turbulent under hösten och även om efterfrågan minskat har marknadspriserna för 2022 höjts betydligt drivet av stigande produktionskostnader", heter det vidare.

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 68 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (32). Resultatet per aktie uppgick till 2:39 kronor (1:11). Nettoomsättningen uppgick till 814 miljoner kronor (466).

Note meddelade i december att omsättningen väntades uppgå till minst 745 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (38) och rörelsemarginalen var 10,6 procent (8,3). I december uppgavs att rörelsemarginalen skulle överstiga 9,4 procent. Resultatet före skatt uppgick till 82 miljoner kronor (40).

Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 12:13 dollar per aktie den 31 december, eller 109:63 kronor.

Nettoresultatet under tredje kvartalet uppgick till -213 miljoner dollar (177) och resutlatet per aktie var -1:93 dollar under kvartalet (1:86).

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 882 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent.

Rörelseresultatet inkluderar en redan kommunicerad kostnad om 727 miljoner kronor efter skiljedom i tullfråga i USA, som belastat Affärsområde Nordamerika. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 1.609 miljoner kronor motsvarande en marginal om 4,5 procent. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.472 miljoner kronor och rörelsemarginal på 4,5 procent, enligt Infronts sammanställning inför rapporten av tolv analytikers resultat. I analytikernas prognoser ingick inte engångsposten ovan.

Försäljningen var 35.372 miljoner kronor. Här låg förväntningen på 32.907 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 9:20 kronor per aktie (8:00), att jämföra med förväntade 9:10 kronor.

Vitvarutillverkaren Electrolux spår i rapporten för det fjärde kvartalet att de negativa effekterna från det som bolaget kallar "externa faktorer" kommer att bli 6-9 miljarder kronor under 2022. I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation. Beträffande volym/mix-effekten spår bolaget att denna kommer att vara positiv för helåret. Vidare väntas pris kompensera för kostnadsinflationen.

För bolagets geografiska marknader bedöms marknadsutsikterna i Europa till oförändrat, Nordamerika positivt, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika positivt och i Latinamerika negativt.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 157 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 186 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.662 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.616 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet blev 157 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 185 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 158 miljoner kronor, jämfört med väntade 172 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 147 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 135 miljoner kronor. Den effektiva skattesatsen för kvartalet minskade till 7,0 procent och påverkades positivt av flera faktorer.

Cloettas styrelse föreslår en utdelning på 1:00 kronor per aktie för helåret 2021. Här låg förväntningarna på en utdelning om 1:02 kronor per aktie. Året innan var utdelningen 0:75 kronor.

Skolföretaget Atvexa redovisar ett rörelseresultat på -3 miljoner kronor (-3) för det första kvartalet (sep-nov) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Nettoomsättningen uppgick till 582 miljoner kronor (505). Omsättningstillväxten var 15,3 procent, varav 10,0 procent avser förvärv och 5,3 procent var organisk tillväxt.

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat på 164 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Ebita-marginalen var 7,1 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta estimat hade räknat med 154 miljoner respektive 6,6 procent.

Nettoresultatet blev 129 miljoner kronor mot väntade 92,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.309 miljoner kronor, vilket gav en tillväxt på 19,3 procent. Här hade analytikerna tippat 2.321 miljoner kronor och 19,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:50 kronor per aktie (0) för helåret 2021. Analytikerna hade i snitt väntat 0:49 kronor i utdelning.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 304 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av tre analytikers estimat hade väntat sig 281 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 228 miljoner kronor mot väntade 231 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 189 miljoner. Här hade analytikerna räknat med 160 miljoner kronor. Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 492 miljoner kronor (253) och värdeförändringarna på derivat var 41 miljoner kronor (34). Efter skatt blev resultatet 472 miljoner kronor (412), motsvarande 3,94 kronor per stamaktie (3,40). Inga estimat har sammanställts för värdeförändringar och resultat efter skatt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:20 kronor mot förhandstipsen om 2:28 kronor.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.723 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 1.562 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7.987 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 8.057 miljoner. Orderingången uppgick till 7.629 miljoner kronor. Förväntat var 7.577 miljoner.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 2.806 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 2.395 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 58,9 procent. Väntat var 47,4 procent. Försäljningen uppgick till 4.763 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5.058 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 3:25 kronor per aktie för 2021. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 2:52 kronor. Av utdelningen utgör 2:25 kronor ordinarie utdelning varav resterande 1:00 krona utgör extrautdelning.

Klädbolaget H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 6.259 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 5.505 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. Bruttomarginalen blev 55,2 procent, jämfört med förväntade 53,5 procent.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:35 kronor. Vidare föreslås återköp på 3 miljarder kronor.

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 55,2 procent det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Genomsnittet av 16 analytikers estimat låg på 53,5 procent, enligt Infront.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen under fjärde kvartalet minskade med cirka 1 procentenhet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Här hade analytikerna räknat med en minskning på 0,1 procentenheter.

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2021 till 31 januari 2022 bedöms öka med 20 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan. Det framgår av bolagets rapport för det fjärde kvartalet som sträcker sig till och med november 2021.

"Perioden har påverkats negativt av den senaste pandemivågen och dess konsekvenser på många av H&M-gruppens stora marknader", skriver H&M.

Specialpapperstillverkaren Nordic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 45 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (75). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (1:13). Rörelseresultatet blev 61 miljoner kronor (113) och rörelsemarginalen var 7,5 procent (16,8).

Exklusive engångsposter i form av en nedskrivning om 32 miljoner kronor i samband med stängningen av massabruket i Säffle var rörelseresultatet 93 miljoner kronor (113). Exklusive engångsposter var marginalen då 11,4 procent (16,8). Nettoomsättningen uppgick till 810 miljoner kronor (670).

En utdelning på 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:00).

Ståltillverkaren SSAB redovisar ett ebitda-resultat på 7.753 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 6.968 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 6.961 miljoner kronor för kvartalet, att ställa mot analytikernas förhandstips på 6.126 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 25,5 procent, jämfört med väntade 22,7 procent.

Resultatet före skatt landade på 6.859 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 6.006 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 27.337 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 26.978 miljoner kronor.

En utdelning om 5:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Väntat var en utdelning om 4:74 kronor.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 426 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 360 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 15,7 procent, att jämföra med väntade 14,6 procent. Resultat före skatt landade på 793 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 324 miljoner euro. Försäljningen uppgick till 2.719 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.462 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:55 euro per aktie för helåret 2021. Väntat var 0:43 euro per aktie.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 10.219 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 10.062 miljoner kronor enligt en sammanställning av 15 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 10,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,6 procent. Det justerade rörelseresultat blev 10.060 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 10.062 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 102.378 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 94.548 miljoner kronor.

Volvo föreslår en ordinarie utdelning om 6:50 kronor per aktie för helåret 2021 (6:00) och en extra utdelning om 6:50 kronor per aktie (18:50, varav 9:50 delades ut efter avyttringen av UD Trucks). Totalt föreslås därmed en utdelning om 13:00 kronor per aktie.

Analytikerna hade i snitt räknat med en ordinarie utdelning om 7:04 kronor per aktie och en extra utdelning om 7:42 kronor per aktie, alltså en total utdelning om 14:46 kronor per aktie, enligt Infront.

Volvo bedömer att den fortsättningsvis kommer att ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen. Det skriver vd Martin Lundstedt i rapporten för det fjärde kvartalet 2021.

Volvo-chefen pekar på att situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet.

"För närvarande sätter den globalt höga spridningen av covid-19 ytterligare press på den redan ansträngda leveranskedjan och produktionssystemet", noterar han.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 3,9 miljoner kronor (-327) för det fjärde kvartalet 2021.

Rörelsemarginalen blev 1,0 procent (-88,5) och bruttomarginalen uppgick till 31,7 procent (23,7). Nettoomsättningen uppgick till 357 miljoner kronor (369), en nedgång med 3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -16,8 miljoner kronor under kvartalet (-46,9).

För helåret 2021 föreslås ingen utdelning.

Enligt vd Christian Fredrikson utvecklades verksamhet inom Mobile starkt under det fjärde kvartalet och även om det första kvartalet normalt sett är säsongsmässigt svagt, förväntar han sig en positiv utveckling också under 2022.

Detta är enligt vd:n reflekterat i den förväntan om intäkter i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor samt att ebitda-marginal i intervallet 14-18 procent för det fjärde kvartalet 2022 som meddelades i november 2021.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 6,2 procent för det fjärde kvartalet 2021. Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 393 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 5,9 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 595 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9 procent. Här uppgick analytikernas prognoser i snitt till 639 miljoner kronor respektive 9,6 procent.

Resultatet före skatt blev 400 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 363 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 6.688 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 6.667 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 4:30 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 4:82 kronor. Året innan var utdelningen 4:30 kronor per aktie.

E-handlaren BHG Group redovisar ett rörelseresultat på 157 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig 135 miljoner, enligt Infront. Den justerade ebitda-resultatet uppgick till 276 miljoner kronor, mot väntade 244 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.487 miljoner kronor, mot väntade 3.085 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.290 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, enligt delårsrapporten. Ebitda-marginalen uppgick till 31,2 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.276 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 23.380 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.686 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 3,3 procent under kvartalet.

Utdelningen föreslås bli 2:05 kronor per aktie (2:00), att jämföra med snittestimatet på 2:04 kronor.

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet växer med en låg ensiffrig tillväxt under helåret 2022. Tjänsteintäkterna väntas samtidigt visa en låg ensiffrig tillväxt under helåret. Prognoserna gäller i konstant valuta.

Telia spår också att betald capex väntas hamna i spannet 14-15 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser. Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.

Telia räknar med att bolagets telekomverksamhet ökar sitt ebitda-bidrag med låg till medelhög ensiffrig tillväxt under 2022. Tv och media-enheten förväntas däremot bidra med en lägre ebitda 2022 än 2021.

Det skriver Telias vd Allison Kirkby i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Tv och media kommer att fortsätta sina högre innehållsinvesteringar när den övergår till digitala och OTT-plattformar och absorberar helårseffekten av premiumsporträttigheter", skriver hon i rapporten.

Bedömningen för verksamheterna rymmer inom Telias utsikter för hela koncernen för 2022 om en låg ensiffrig tillväxt för både tjänsteintäkter och ebitda, på jämförbar bas.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placera TV

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -