På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Delta i marknaden för europeiska utsläppsrätter

ANNONS Klimatförändringarna, som framför allt orsakas av växthusgaser, håller världen i gungning. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är utsläppsrätter. Utsläppsrätter ger företag rätten att släppa ut ett ton koldioxid (eller motsvarande växthusgas) per utsläppsrätt. Ambitiösare klimatmål och begränsade kvoter för utsläppsrätter har nyligen blivit en viktig prisdrivande faktor för utvecklingen i CO2-terminer (som handlas på terminsmarknaden). Det kan fortfarande finnas potential här, vilket också skulle kunna ge upphov till intressanta investeringsmöjligheter.

Klimatförändringarna orsakar stora problem för vår värld. Extrema väderförhållanden, dricksvattenbrist och utrotning av arter är bara några av konsekvenserna av global uppvärmning. Det krävs snabba åtgärder för att stoppa detta. I 2015 års Paris klimatavtal slogs målet att begränsa den globala uppvärmningen till en nivå under 2 grader Celsius fast.

Utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till klimatförändringaren. För att kunna uppnå de klimatmål som fastställdes i Paris är det absolut nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser så snabbt och kraftigt som möjligt. Målet bör vara att minska utsläppen i hela världen till noll senast mellan 2045 och 2060.

CO2-utsläppsrätter: vad är det?

Utsläppsrätter - även kallade EUAs (European Union Allowances) i Europa - är ett verktyg som ska bidra till att minska utsläppen av CO2 eller liknande växthusgaser. Utsläppsrätterna ger företag rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller motsvarande växthusgas per utsläppsrätt. I Europa är ambitionen att ungefär hälften av de totala utsläppen av växthusgaser ska regleras med hjälp av dessa utsläppsrätter. Företag som tillhör särskilt energiintensiva branscher, t.ex. energibolag, metall-, cement- och papperstillverkare - och företag som är av en viss storlek - omfattas. Dessa företag får inte släppa ut koldioxid eller andra växthusgaser utan att ha det nödvändiga antalet utsläppsrätter.

Köp certifikatet här

Cap and trade: handel med utsläppsrätter

Företag som förorenar mer, genom att släppa ut mer koldioxid än vad de har rätt till, kan köpa ytterligare utsläppsrätter. Mer klimatvänliga företag som inte uppnår sin kvot och inte har behov av sina tilldelade utsläppsrätter kan sälja dem. Koldioxidutsläpp har genom systemet fått en prislapp. I EU begränsar Europeiska kommissionen den totala mängden utsläppsrätter med ett tak. Planen är att minska detta tak succesivt.

Systemet kallas "cap and trade" och är tänkt att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet. Handeln med utsläppsrätter är avsedd att ge företag ett incitament till att investera i mer klimatvänlig produktion. Ju dyrare utsläppsrätterna är, desto större är incitamentet att göra klimatvänliga investeringar. Om utsläppsrätterna blir för dyra skulle dock de berörda EU-bolagen inte längre vara konkurrenskraftiga jämfört med sina globala konkurrenter som inte omfattas, och man kan då befara att dessa bolag skulle flytta till oreglerade länder. Ett visst antal utsläppsrätter är därmed avsedda att tilldelas gratis, medan de återstående kommer att vara föremål för handel. Dessutom ska varor från icke berörda företag i framtiden omfattas av en importtull för att garantera större jämlikhet.

Prisutveckling i utsläppsrätter

För några år sedan var priserna på utsläppsrätter betydligt lägre än i dag - omkring 5 euro per rätt eller per ton CO2. För stora företag var detta ett billigt pris. Incitamenten att sänka utsläppen var därmed låga. Detta har förändrats de senaste åren. Klimatpolitiken har skärpts avsevärt och kvoterna har minskats. Detta har lett till att priserna på utsläppsrätter har stigit avsevärt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå de fastställda klimatmålen. I december förra året slog EU fast att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 55 procent fram till 2030, i stället för de 40 procent som tidigare bestämts. Dessutom kommer den årliga minskningstakten sannolikt att höjas ytterligare.

Köp certifikatet här

Utsläppsrätter blir investerbara

Utsläppsrätternas prisutveckling skulle kunna ge upphov till en intressant investeringsmöjlighet. Som investerare är det möjligt att investera i utsläppsrätter med hjälp av terminer som handlas på terminsbörser. För att investerare ska kunna delta i prisutvecklingen erbjuder Vontobel olika certifikat på ICE ECX EUA Future, som är kopplad till prisutvecklingen i utsläppsrätter.

Den underliggande: ICE ECX EUA Future

ICE ECX EUA Future är ett terminskontrakt på utsläppsrätter som handlas på terminsplatsen ICE Endex, som är en del av Intercontinental Exchange (ICE) och är baserad i Nederländerna. Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång (i det här fallet rätten till koldioxidutsläpp) till ett visst pris vid ett visst framtida datum. Genom detta avtal kan köpare av terminen vara säkra på priset de behöver betala för att släppa ut en viss mängd växthusgaser (CO2) vid ett visst framtida datum. Eftersom avtalens förfallodagar sker på månadsbasis, måste positionen i det terminskontrakt som löper ut regelbundet bytas ut mot ett avtal med en senare förfallodag, om positionen ska kunna behållas (terminsrullning).

Trackercertifikat

Trackercertifikatet (Köp certifikatet här) som erbjuds på ICE ECX EUA Future är exempel på hur "exotiska" underliggande instrument eller marknader kan göras tillgängliga med hjälp av strukturerade produkter. Trackercertifikatet (Köp certifikatet här) gör det möjligt för investerare att, till en förvaltningsavgift, delta i princip 1:1 i prisutvecklingen av ICE ECX EUA Future. Investerare kan även bestämma sin investeringshorisont tack vare trackercertifikatets obegränsade löptid (Open-End). Emittenten av trackercertifikatet Köp certifikatet här har dock möjlighet att avsluta produkten i förtid.

Trackercertifikat

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Den här informationen kan inkludera eller relatera till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på.

Investerare bör överväga gällande försäljningsrestriktioner.

Den här annonsen kan inte kopieras eller återdistribueras utan vårt tillstånd.

Vontobelkoncernens företag kan ge provision till tredje part (till exempel mäklare) i samband med erbjudandet och distributionen av värdepapperen. Mer information finns i de slutliga villkoren för säkerheterna och finns tillgänglig på begäran från distributionspartnern, till exempel din mäklare.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -