På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Nilsson Special Vehicles, Metacon, Oasmia, Balco, Fasadgruppen, Kjell&Co och Storskogen finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Real Heart redovisar för årets tredje kvartal ett rörelseresultat på -1,4 miljoner kronor (-2,5).Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,4 miljoner kronor (-2,5) och även nettoresultatet var -1,4 miljoner (-2,5).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,02 miljoner kronor (0,1). Real Heart arbetar i dagsläget med forskning och utveckling och har för närvarande ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som redovisas för perioden består därför av mottagna bidrag.

Real Heart skriver i rapporten att bolaget efter den under året genomförda nyemissionen har cirka 60 miljoner kronor i likvida medel, vilket uppges finansiera bolaget en bit in i 2023.

Forskningsbolaget WNT Research redovisar ett resultat efter skatt på -8,1 miljoner kronor (-5,2) i det tredje kvartalet 2021. Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,0 miljoner kronor (-4,2) med likvida medel om 54,6 miljoner kronor (30,3) vid rapportperiodens utgång.

WNT Researchs tillförordnade vd Anders Rabbe skriver i vd-ordet om en ambition att efter första kvartalet 2022 kommunicera hur patientrekryteringen till Neofox-studien utvecklas samt hur tidplanen för att genomföra en interimanalys i december 2022 efterföljs.

Compare-IT, ett teknikbolag inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem, redovisar ett nettoresultat om -1,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,3).

Nettoomsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (2,8).

Ebitda-resultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-2,5) medan rörelseresultatet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-4,2).

Spiffbet ökade omsättningen med 659 procent till 21,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Ökningen beror främst på att förvärvade verksamheter har konsoliderats, skriver bolaget i rapporten.

Jämfört med föregående kvartal minskade dock omsättningen med 23 procent som en följd av höga spelarvinster.

"Den varma sommaren spelade också in under en stor del av kvartalet med lägre spelaraktivitet som följd under juli och augusti. Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är sämre än kvartal 2, vilket utöver lägre nettoomsättning beror på ökad marknadsföring i slutet av perioden", heter det och vd Henrik Svensson summerar kvartalet som ett "tufft kvartal".

Nettoresultatet landade på -14,4 miljoner kronor mot föregående års -5,5 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,6 miljoner kronor. De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 5,4 miljoner kronor.

Medicinteknikbolaget Pharmiva, med fokus på kvinnohälsa, redovisar ett resultat efter skatt på -4,8 miljoner kronor (-3,6) i det tredje kvartalet 2021. Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande period föregående år.

Försäljningen av Vernivia, bolagets receptfria produkt motbakteriell vaginos, inleddes efter kvartalets utgång varför försäljningssiffror ännu inte redovisas.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,3 miljoner kronor (-4,0) med likvida medel om 25,2 miljoner kronor (6,2) vid rapportperiodens utgång.

Follicum hade ett resultat efter finansiella poster om -5,9 miljoner kronor (-6,6) för det tredje kvartalet. Under kvartalet meddelade Follicum att det pausar alla utvecklingsprojekt, att vd Kim Arvid Nilelsen entledigades och att bolaget avser att gå ihop med Coegin Pharma.

Fintechbolaget Savelend, som noterades på First North i somras, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -3,4 miljoner kronor (-0,9).

Nettoomsättningen steg med 59 procent till 23,6 miljoner kronor (14,8), drivet av organisk tillväxt i samtliga produkter, uppger bolaget.

Rörelseresultatet sjönk till -3,3 miljoner kronor (-0,8) medan det justerade ebitda-resultatet blev -0,1 miljoner kronor (1,0).

Kentimas nettoomsättning uppgick till 13,0 miljoner kronor (10,5) under kvartalet juli-september i företagets förlängda räkenskapsår.

Ebitda-resultatet uppgick till 2,2 miljoner kronor (1,4). Nettoresultatet var 1,0 miljoner kronor (0,2).

"Under kvartalet upplevde vi inte att pandemin påverkade bolagets verksamhet i någon större utsträckning, däremot påverkades verksamheten negativt av den globala bristen på elektronikkomponenter", skriver vd Kent Nilsson i rapporten.

Skalpkylningsbolaget Dignitana hade en nettoomsättning på 13,7 miljoner kronor (10,9) under det tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till -13,6 miljoner kronor (-9,5) och nettoresultatet blev -13,9 miljoner kronor (-9,9).

Snittintäkter per daglig behandling uppgick till 147 tusen kronor (99 tusen). Kvartalets kassaflöde var -14,4 miljoner kronor.

"Medan pandemin fortfarande påverkar sjukvårdsindustrin i allmänhet, och onkologimarknaden i synnerhet, fortsätter Dignitana att verkställa sin tillväxtstrategi och arbeta med att nå positivt kassaflöde", skriver vd William Cronin i delårsrapporten.

First North-listade Talkpool, som är verksamt inom sakernas internet (IOT) och kommunikationsnätverk, redovisar en nettoomsättning på 5,8 miljoner euro (5,1) i det tredje kvartalet 2021.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,3) och det rena rörelseresultatet (ebit) uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Alltainer, som tillverkar sjöcontainrar inredda som bland annat bostäder, redovisar intäkter om 0,4 miljoner kronor för det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (2,5).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (0,1).

"I Vietnam har nu Covid-19 restriktionerna lättat så det är möjligt att återstarta produktionen. Vi hoppas nu att vi inte får några bakslag med förnyade åtstramande restriktioner så att vi kan fortsätta och öka volymerna. Vi har sett mindre rörelser neråt i fraktpriser och även avseende pris på containers. Tendenserna går åt rätt håll och förhoppningsvis kommer vi ner på mer normala prisnivåer vilket öppnar upp bland annat USA-marknaden igen", skriver vd Jakob Kesje.

Fsport, ett spel- och mediabolag inom Daily Fantasy Sports och affiliatemarknadsföring som noterades i september, redovisar en nettoomsättning på 0,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Motsvarande period i fjol hade bolaget ingen nettoomsättning.

Resultat efter skatt uppgick till -4,5 miljoner kronor (-0,6). Ebitda-resultatet i kvartalet uppgick till -3,8 miljoner kronor men här redovisas inget jämförelsetal.

Forskningsbolaget Elicera Therapeutics, med inriktning mot cell- och genterapi, redovisar ett resultat efter skatt på -6,7 miljoner kronor (-0,2) i det tredje kvartalet 2021. Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,8 miljoner kronor (-0,2) med likvida medel om 53,3 miljoner kronor (10,8) vid rapportperiodens utgång.

Everysport Medias nettoomsättning steg till 43,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (20,0). I kvartalets utfall ingår förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnyt med 6,3 miljoner och Every Padel med 14 miljoner.

Det framgår av delårsrapporten.

Bolagets ebitda-resultat steg i kvartalet till 6,6 miljoner kronor (2,1) och rörelseresultat efter avskrivningar (ebit) blev -3,1 miljoner (1,2).

Gruvprospekteringsbolaget Nordic Iron Ore hade inga intäkter för det tredje kvartalet 2021 (0) och resultatet efter skatt uppgick till -1,9 miljoner kronor (-2,4). Investeringarna under perioden juli-september uppgick till 0,7 miljoner kronor (1,5).

"Under perioden ingick vi ett samarbetsavtal med ABB för att utforma processtyrning och ledningssystem för en framtidssäker och digitaliserad gruvverksamhet i Blötberget. Tillsammans med samarbetsavtalet med Epiroc som träffades under andra kvartalet har vi därmed samarbete med två världsledande företag inom modern gruvteknologi", skriver bolaget i rapporten.

Återvinningsbolaget Enviro redovisar ett rörelseresultat och nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -11,6 miljoner kronor (-12,7). Nettoomsättningen var 1,4 miljoner kronor (0,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:02)

Teknikbolaget Kebni redovisar en nettoomsättning på 7,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (8,1). Ebitda-resultatet landade vid -7,4 miljoner kronor (-4,5). Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 miljoner kronor (-6,1).

Hörlursbolaget Northbaze minskade omsättningen till 26 miljoner kronor (28) i tredje kvartalet, framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,3) och det rena rörelseresultatet (ebit) slutade på förlusten 2,7 miljoner kronor (-2,4).

Årets tredje kvartal beskrivs som utmanande, dels gällande komponentbrist och logistik.

"De högre logistikkostnaderna och komponentbrist kommer mest troligt vara också in i nästa år, detta gör att vi kommer fokusera på lönsamma affärer framför volym för att bygga ett starkt bolag", säger vd Henrik Andersson.

Umidas nettoomsättning exklusive punktskatter uppgick till 22,2 miljoner kronor under det tredje kvartalet (11,9), en ökning med 87 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten uppgick till 8,1 miljoner kronor (3,5). Rörelseresultatet blev 1,99 miljoner kronor (0,4). Resultat efter skatt uppgick till 2,2 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5,2 miljoner kronor (0,6), drivet av omläggning av produktionen till en mer kostnadseffektiv lösning samt inköp och investeringar inför bolagets USA-lansering av KISS-portföljen.

Adverty, som arbetar med teknik för displayannonsering, hade under det tredje kvartalet intäkter som uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet uppgick till -5,9 miljoner kronor (-3,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:26 (-0,20).

"Med det faktum att det tredje kvartalet med två sommarmånader inkluderat anses som ett av årets sämre intäktskvartal, så ser vi ändå en ökning mot föregående kvartal med 19 procent. Vi visar på en stark intäktsström och att kurvan pekar åt rätt håll", skriver vd Tobias Knutsson i rapporten.

Forskningsbolaget Modus Therapeutics redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor (-0,7) i det tredje kvartalet. Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021.

Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,2 miljoner kronor (-0,9) med likvida medel om 29,0 miljoner kronor (3,5) vid rapportperiodens utgång.

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 1,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till 0:19 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 691 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor, och resultatet före skatt uppgick till -4,9 miljoner kronor.

Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september-31 augusti till 1 januari-31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019.

Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Clinical Laserthermia Systems, som utvecklar laserbaserade behandlingssystem under varumärket Tranberg, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -12,0 miljoner kronor (-9,4). Nettoomsättningen under kvartalet var nära obefintlig (0,8).

"Periodens resultat påverkas av kostnader för externa konsulter, framför allt kopplade till det pågående arbetet med att hantera CLS övergång från MDD till MDR, samt för det fortsatta arbetet med den kommande 510(k)-ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gällande vår andra generation av Tranberg Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation för användning i MR-miljö", skriver vd Dan J Mogren, i rapporten.

Företaget har också noterat uteblivna försäljningsintäkter och oförutsedda kostnader som en konsekvens av den produktåterkallelse och byte av leverantör av steriliseringstjänster som bolaget tvingades till efter att den tidigare leverantören fråntagits sitt certifikat.

Spotlightlistade Hoodin, som erbjuder en onlineplattform för bevakning och automatiserad inhämtning av digitalt innehåll, redovisar en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (0,2).

Rörelseresultatet var -1,9 miljoner kronor (-1,7). Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-1,4).

Alelion, som är verksamt inom batteribranschen, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på -10,4 miljoner kronor (-17,6).

Nettoomsättningen uppgick till 11,8 miljoner kronor (1,1) medan orderingången uppgick till 11,8 miljoner kronor (7,8). Nettoresultatet blev -10,9 miljoner kronor (-18,5). Vd Åsa Nordström skriver att orderingången främst bestod av uppföljningsorder från befintliga kunder.

"Orderingången är ett tecken på löpande behov men är till följd av covid-19 fortsatt volatil och våra kunders försäljning har i sin tur ännu inte stabiliserats till den förväntade högre efterfrågan. De påverkas också av den materialbrist och de långa leveranstider för komponenter till övriga delar av fordonsproduktionen som finns på marknaden vilket kan påverka orderingången", skriver Åsa Nordström.

Vindkraftsbolaget Slitevinds omsättning uppgick till 28 miljoner kronor (17,1) i tredje kvartalet, framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet för avskrivningar (ebitda) uppgickl till 15,1 miljoner kronor (8,9) och rörelseresultatet (ebit) blev 4,9 miljoner kronor (-1,8).

Forskningsbolaget Scandion Oncology redovisar ett resultat efter skatt på -15,3 miljoner danska kronor (-3,9) i det tredje kvartalet 2021. Bolaget saknade omsättning linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,2 miljoner danska kronor (+0,2) med likvida medel på 117 miljoner danska kronor (7,5) vid rapportperiodens utgång.

"Sannolikheten för framgång med SCO-101 har återigen ökat med den senaste tidens data som presenterades under kvartalet", skriver Bo Rode Hansen i vd-ordet av rapporten.

Spelutvecklaren Jumpgate redovisar ett rörelseresultat på -2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-3,1). Nettoomsättningen uppgick till 4,7 miljoner kronor (3,5).

"Våra portföljbolag Tivola och Gamexcite har substantiell organisk tillväxtpotential och är förvärvade till ett attraktivt pris. I Tivolas fall ligger potentialen i den stora räckvidd som företaget har med 15 miljoner årliga organiska nedladdningar, utan behov av investeringar i användarförvärv", skriver vd Harald Riegler som tillträdde för några veckor sedan.

Enligt vd har omsättningen från spelportföljen historiskt legat klart under branschsnittet per användare. Fokus för Tivola ligger nu på att utveckla företaget från förlagsverksamhet till ett bolag som både förlägger och utvecklar spel.

Nilsson Special Vehicles hade en nettoomsättning uppgående till 40 miljoner kronor (35) under det tredje kvartalet 2021. Ebitda-resultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,6).

Resultat efter skatt uppgick till -1,2 miljoner kronor (-2,6) motsvarande -0:27 kronor per aktie (-0:56).

"Trots fortsatta utmaningar med materialleveranser och ökade materialkostnader lyckades Bolaget att nå en bättre omsättning under det tredje kvartalet 2021 jämfört med föregående år. De höga materialkostnaderna, halvledarbristen och den stärkta svenska kronan medförde dock att resultatet ändå inte blev till belåtenhet", kommenterar vd Fredrik Nilsson.

Orderingången om 33 bilar under kvartalet bestod mestadels av begravningsbilar och ambulanser vilka har högre förädlingsvärde och orderstocken ligger fortsatt på en bra nivå, heter det.

Under fjärde kvartalet inväntar Nilsson Special Vehicles avrop från ett antal regioner på ambulanser och "förhoppningsvis" en del beställningar på begravningsbilar som en följd av bolagets deltagande på mässor.

Antalet levererade bilar under det tredje kvartalet 2021 uppgick till totalt 31 fordon (27), fördelat på 13 ambulanser (11), 9 begravningsfordon (11), 7 övriga fordon (5) och 2 ombyggnationer med lågt förädlingsvärde.

Det lägre antalet begravningsbilar beror till stor del på försenade leveranser av ett antal grundbilar under andra kvartalet.

"Min bedömning är att komponentbristen tillsammans med kostnadsökningar kommer ha en fortsatt negativ inverkan på bolaget då flertalet av avtalen med regionerna inte medger prisjusteringar. Det återstår därför fortsatt mycket arbete med att nå de resultat som önskas i bolaget", skriver Fredrik Nilsson.

NGM-noterade Metacon redovisar ett rörelseresultat för koncernen om -8,1 miljoner kronor (-7,0) för det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,5). Resultatet per aktie blev -0:03 kronor.

"Vi har under perioden likt många andra fortsatt att påverkas av covid-19, framför allt beträffande resande. Men även den internationella problemsituationen beträffande tillgång till och prisbild för vissa material och komponenter har blivit kännbar. Bedömningen är att detta inte är långsiktigt bestående utan börjar förhoppningsvis normaliseras under 2022. Det långsiktiga arbetet med att skapa ett unikt företag inom både produktion av och applikationer inom grön vätgas fortsätter nu med ökad hastighet", kommenterar vd Christer Wikner.

Medtechbolaget Duearitys rörelseresultat i det tredje kvartalet 2021 blev -3,9 miljoner kronor (0,2). Bolaget som noterades på First North i maj hade inga intäkter under perioden. Enligt bolagets vd Fredrik Westman kvarstår målsättningen att nå breakeven under 2022.

"Marknadsresponsen har varit mycket positiv vilket inte minst antalet besökare på vår websida tinearity.com visar. Vi har nu på årsbasis uppemot 150 000 besökare vilket dels antyder att vår marknadsföring hittills gett god effekt, dels att det finns ett stort intresse för vår första produkt, Tinearity, vilken lanseras inom några månader", skriver vd:n.

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett resultat efter skatt på -93,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-48,3). Resultatet per aktie uppgick till -1:50 kronor (-1:14).

Rörelseresultatet blev -88,2 miljoner kronor (-37,3).

Rörelsens intäkter uppgick till 2,3 miljoner kronor (2,2).

Kassaflöde från den löpande verksamheten låg på -86,2 miljoner kronor (-54,3) med likvida medel på 426 miljoner kronor (647) vid rapportperiodens utgång.

Life science-bolaget Prostatype Genomics redovisar en omsättning om 0,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (0,6).

Ebitda-resultatet uppgick till -3,6 miljoner kronor (3,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på -1,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (169). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-1,0). Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till 27,5 miljoner kronor (-174).

Resultatet beror på en kombination av ökat verkligt värde i Forendo Pharma med 70 miljoner kronor och minskade värden på grund av en kursnedgång på sammantaget 15 miljoner kronor i de noterade innehaven Modus Therapeutics och OssDsign. Förändringen i verkligt värde påverkas också av en nedgång av värdet på innehavet i Umecrine Cognition om 22 miljoner kronor till följd av utspädning efter den riktade nyemission som genomfördes i juli 2021.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till 1.440 miljoner kronor i slutet av september 2021, en ökning med 43,1 miljoner kronor från slutet av föregående kvartal.

Forskningsbolaget Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -31 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-36,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:08).

"Med en solid grund på plats är vi nu väl positionerade för att leverera på vår pärlbandsstrategi och ta fram en diversifierad portfölj av innovativa cancerbehandlingar genom M&A och inlicensiering", skriver vd Francois Martelet.

Nettoomsättningen uppgick till 11,9 miljoner kronor (0,2). Rörelseresultatet blev -29,6 miljoner kronor (-35,2).

Efter periodens slut meddelade bolaget att en uppgörelse av samtliga tvister med MGC Capital, Oasmias tidigare styrelse samt med dess tidigare ledning nåtts. Förlikningen medför en negativ kassaflödespåverkan om 24,5 miljoner kronor men har samtidigt en positiv resultatpåverkan om 32,5 miljoner kronor.

En rapporterad skuld till MGC på 80 miljoner kronor samt en tillgång i form av en fordran på 40 miljoner kronor regleras i och med förlikningen.

"Det här är fantastiska nyheter som gör det möjligt för oss att blicka framåt snarare än bakåt", skriver Francois Martelet.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar ett rörelseresultat om 32 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (22).

Nettoomsättningen ökade till 506 miljoner kronor (231). Den organiska tillväxten uppgick till 23 procent (37). Rörelsemarginalen landade på 6,3 procent (9,6).

Justerat rörelseresultat för perioden steg till 35 miljoner kronor (23). Den justerade rörelsemarginalen sjönk dock till 7,0 procent (9,8). Resultat efter skatt blev 14 miljoner kronor (10). Resultatet per aktie minskade till 0:42 kronor (0:51).

Nordisk Bergteknik noterades på Stockholmsbörsen i oktober månad.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 18 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (21). Resultatet per aktie uppgick till 0:81 kronor (0:94).

Rörelseresultatet blev 24 miljoner kronor (29) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (11,2).

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (259). Förvärvad tillväxt var 11 procent, medan den organiska tillväxten var negativ med 17 procent under kvartalet.

Orderingången uppgick till 306 miljoner kronor (142).

Balco förväntar sig en stark orderingång kommande kvartal och ett stort intresse för bolagets produkter. Det skriver vd Kenneth Lundahl i niomånadersrapporten.

"Orderingången ser ut att bli mycket bra även i fjärde kvartalet och början av nästa år", uppger Balco-chefen.

Företaget beskriver sig ha en stark finansiell ställning och har förlängt sitt bankavtal med utökad kredit vilket ger bolaget bättre möjligheter och villkor för förvärv, heter det.

Balcos orderingång mer än fördubblades i tredje kvartalet jämfört med föregående år och var dessutom mer än femtio procent högre än tredje kvartalets orderingång 2019, framhåller Balco-chefen.

"Vi ser ett tydligt resultat av i vår orderingång av de lättade Covid-19-restriktionerna som ger bostadsrättsföreningar möjlighet att hålla stämmor och fatta beslut om bland annat investeringar i balkongrenoveringar. Att det finns ett uppdämt behov för balkongrenovering och intresse för att få en ny balkong är uppenbart", konstaterar Kenneth Lundahl.

Fasadbolaget Fasadgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 72 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (30,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:59 kronor (0:80).

Ebita-resultatet blev 103 miljoner kronor jämfört med 41,8 samma kvartal föregående år. Resultatmåttet påverkades positivt med 8,5 miljoner kronor i jämförelsestörande poster. Nettoomsättningen uppgick till 714 miljoner kronor (332).

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -22 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-26,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:64 kronor (-0:76).

Nettoomsättningen uppgick till 136 miljoner kronor (119). Rörelseresultatet blev -26,6 miljoner kronor (-29,5) och kassaflödet uppgick till -10,1 miljoner kronor (21,7).

Orderingången uppgick till 128 miljoner kronor (139) och orderstocken vid periodens slut var 1.212 miljoner kronor (1.229).

Det NGM-noterade betalteknikbolaget Paynovas intäkter ökade till 10,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (6,2).

Ebitda-resultatet uppgick till -3,9 miljoner kronor (-7,8). Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-11,4).

Nettoresultatet uppgick till -9,7 miljoner kronor (-13,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:98 (-1:16).

Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 22,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (44,5). Bruttomarginalen uppgick till 42,5 procent (44,2).

Justerad ebita uppgick till 51,2 miljoner kronor (45,0) och den justerade ebita-marginalen blev 8,7 procent (9,2%).

Nettoomsättningen var 589 miljoner kronor (492). Jämförbar tillväxt uppgick till 3,4 procent (4,7%). Nettoresultatet uppgick till 1,3 miljoner kronor (22,3) motsvarande -0:63 kronor (1:00).

Kjell & Company levererade en total omsättningsökning på nära 20 procent i det tredje kvartalet. Exklusive förvärv var försäljningstillväxten drygt 6 procent. Den jämförbara tillväxten uppgick till 3,4 procent.

"I såväl kvartalet som perioden bidrog samtliga segment och samtliga kanaler till fortsatt tillväxt, vilket är ett styrkebesked i en marknad som påverkas av såväl hög konkurrens som det ovanliga läget inom globala frakter. Fokuserad kundbearbetning och god framförhållning inom varuinköp för att säkerställa tillgång till produkter har bidragit till den positiva utvecklingen", skriver bolaget.

Vd Andreas Rylander pekar på att kvartalet präglats av tillfälliga utmaningar inom varuförsörjning och delvis ökad konkurrens och prispress.

"Arbetet med att säkra tillgång på varor inför vårt viktiga fjärde kvartal har intensifierats och lett till att vi, trots utmanande förhållanden på den globala komponent- och fraktsidan, lyckats säkerställa en god tillgänglighet", skriver han.

Bolagets ebit-resultat sjönk i kvartalet till 22,7 miljoner kronor (44,5) då det påverkades "väsentligt" av jämförelsestörande poster relaterade till börsnoteringen och förvärv. Det justerade ebita-resultatet steg till 51,2 miljoner kronor (45,0).

Investmentbolaget Storskogen redovisar ett resultat efter skatt på 314 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (168). Resultatet per aktie uppgick till 0:20 kronor (0:13).

Rörelseresultatet på ebit-nivå var 450 miljoner kronor (206).

Nettoomsättningen uppgick till 4.744 miljoner kronor (2.176).

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas redovisar ett resultat efter skatt på 6,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-138). Resultatet per aktie uppgick till 0:21 kronor (-2:77).

Rörelseresultatet blev 7,9 miljoner kronor (-105).

Nettoomsättningen uppgick till 198 miljoner kronor (0). Omsättningen härrör från de 20 miljoner euro som Calliditas erhöll som initial milstolpsersättning från Stada Arzneimittel för Nefecons utlicensiering i EU. Licensavtalet med tyska Stada tillkännagavs under juli 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -33,2 miljoner kronor (-103) med likvida medel om 1.164 miljoner kronor (1.397) vid rapportperiodens utgång.

"Vi är redo för kommersiell lansering i USA. Våra field medical directors är i dialog med nefrologer över hela landet och vi fortsätter med market access-relaterade samtal samt andra prekommersiella aktiviteter", skriver Renée Aguiar-Lucander i vd-ordet i rapporten.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har efter en senareläggning numera den 15 december som måldatum då myndigheten väntas ge besked kring Nefecon så kallat Pdufa-datum.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -