På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Placeras guide till hållbart sparande

Fonder Hållbara investeringar – ett luddigt, flummigt marknadsföringsknep eller en hygienfaktor i portföljen? Placera tipsar hur man kan resonera kring begreppet hållbart sparande.

Det är få områden inom sparprodukter som förändras så snabbt som det inom hållbarhetsmärkning. Dessutom ökar utbudet av fonder med hållbarhetsinriktning i en rasande fart. Det här är en uppdaterad version av en artikel som publicerades på Placera för två år sedan.

Men begreppet hållbarhet är brett och otydligt. Dessutom är det svårt att veta om hållbarhetsstämpeln i själva verket är ett sätt för banken eller fondbolaget att ta ut en högre avgift.

Vad betyder hållbarhet?

Ett enkelt och relativt tydligt sätt att definiera en hållbar investering är att utgå från så kallade ESG-kriterier. ESG är en förkortning av Environmental Social Governance och betyder alltså att en investering ska ta hänsyn till såväl miljön som sociala frågor och bolagsstyrning.

Varför vill du spara hållbart?

Att fråga sig själv varför du vill spara hållbart kan vara en bra början när du ska välja fond. Vill du spara hållbart för att vara säker på att dina pengar inte placeras i exempelvis vapen och tobak är det ganska enkelt – då läser du hållbarhetsinformationen där det står vad fonden väljer bort eller årsrapporten för att se vilka innehav fonden har – helst både och, för att skapa dig en egen uppfattning.

Om svaret på frågan varför du vill spara hållbart är att du vill ha en bättre miljö och att människor i världen ska få bättre liv, då blir det betydligt mer komplicerat. Kanske det är en bättre idé att inte flyga, välja bort köttet, konsumera mindre och så vidare.

”Vi har uppfattningen, trots att vi privat är engagerade i hållbarhetsfrågan, att det leder till mer positiv påverkan att lägga pengarna som annars skulle gå till de högre avgifterna till att i stället donera dem eller investera i exempelvis bergvärme eller en mer miljövänlig bil”, säger Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden.

Patrick Siegbahn

Vill du i stället spara i hållbara fonder för att du tror att bolag som satsar på hållbarhet över tid kommer att ge högre avkastning än andra fonder kan det vara bra att titta lite närmare i fondinformationen. Det kan skilja mycket åt vad de olika fonderna anser vara hållbara innehav. Dessutom är de ofta – men inte alltid – betydligt dyrare.

En fjärde anledning till att investera hållbart är att du tror på hållbarhet som en källa till strukturell tillväxt. Då finns i stället fonder som satsar på återvinning, förnyelsebar energi och andra branscher som är vinnare på hållbarhetstrenden. Det kan vara ett bra komplement i en portfölj då det generellt är fonder med lite högre risk.

Hur hållbara är de hållbara fonderna egentligen?

En snabb genomgång av storbankernas hållbara Sverige- och globalfonder visar att de har innehav såsom Meta (Facebook) som inte minst är ifrågasatta ur ett integritetsperspektiv, antifackliga Amazon med dåliga anställningsvillkor och vapentillverkaren Saab (via Investor).

Hennes & Mauritz är största innehav i Nordea, men ägs inte alls av Handelsbanken eftersom affärsmodellen med att handla billiga kläder ofta inte anses vara hållbar.

Flera fonder äger Boliden som haft både stora gruvskandaler i Brasilien och vars fabrik i Skellefteå hamnar på tio-topplistan över de som släppt ut mest koldioxid i Sverige förra året. Kort sagt – det är olika hur förvaltarna väljer. Vad som är rätt eller fel får du själv skapa dig en uppfattning om.

Man skulle också kunna ifrågasätta om man överhuvudtaget kan äga bolag i vissa länder ur ett ESG-perspektiv. Detsamma gäller vissa branscher, såsom exempelvis gruvindustrin, men å andra sidan blir knappast den största ESG-nyttan uppnådd om alla skulle investera i svenska värme- och energihanteringsföretaget Nibe och liknande företag.

Välja bort eller välja till?

Sedan länge finns etiska fonder, särskilt inom tjänstepensionen. Ofta handlar det om att välja bort vissa branscher, som exempelvis vapen, tobak och alkohol. Att välja bort behöver dock inte vara det valet som har mest positiv påverkan på exempelvis miljön.

”Det är ett mer symboliskt och moraliskt ställningstagande eftersom det inte förändrar marknaden då någon annan köper aktierna i stället”, säger Joakim Sandberg, professor i ekonomi och finans ur humanistiskt perspektiv, som har studerat hur man som sparare bör investera för att ha störst påverkan.

Joakim Sandberg

Om du tror att en lösning på exempelvis klimatkrisen är att energibolag ställer om från fossil till förnyelsebar energi är det bra att vara medveten om att fonder som investerar i omställningsbolag förmodligen kommer att ha sämre miljöbetyg eller försvinna om du väljer bort vissa verksamheter i ditt urval.

Dessutom kan nämnas att Morningstars ”Ifrågasatta branscher” (som du bland annat kan se på respektive fonds sida på Avanza) anger hur stor del av fondens innehav som är investerat i något bolag som har en viss andel inom den ifrågasatta branschen.

Således betyder inte 3 procent kolkraft att fonden innehåller 3 procent kolkraft, utan att ett av bolagen har en del kolkraft i sin verksamhet.

Att välja till är ett mer effektivt sätt att påverka världen ur ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det i regel så att dina pengar har störst chans att göra stor skillnad på en liten illikvid marknad, till exempel genom att satsa på ny teknik, men alltså till kostnaden av hög risk.

”Det är ofta inte det mainstream-finans väljer”, säger Joakim Sandberg.

Utsläppsbov eller bäst i klassen?

En annan aspekt att ta hänsyn till och som i allra högsta grad grundas på dina värderingar är om du bara ska äga bolag med så lite miljöpåverkan som möjligt eller vars omställning har största möjliga nettoeffekt på miljön. Ta SSAB som exempel.

Ståltillverkaren står för de högsta utsläppen i Sverige, men är ett betydligt bättre alternativ än stål från andra delar världen, inklusive EU. Det kanske är världens mest miljövänliga stål. Om SSAB lyckas sänka sina utsläpp kraftigt blir nettoeffekten en stor positiv miljöpåverkan. Men trots det kommer företaget kanske ändå ha en mycket stor negativ miljöpåverkan i sig.

I slutändan är det återigen alltså du själv som bestämmer vad du tror är bäst i längden. Banker å andra sidan, är stora bolag med liten miljöpåverkan, men säg den bank som inte varit iblandad i skandaler de senaste åren?

Hållbarhetsbetyg är trubbiga verktyg

På fondjämförelsesajten Morningstar får fonderna ett slags poäng efter hur hållbara de är. Det är mätföretaget Sustainalytics som står för uträkningarna. Men den typen av verktyg är trubbiga, tycker Joakim Sandberg.

”Etik- och miljöfrågor är komplexa, sådan snabb rejting ter sig gravt förenklat. Det vore bra om branschen utvecklades med några vassa analytiker som kan hjälpa till att sprida lättförståelig information”.

Det är heller inte säkert att olika typer av hållbarhetsmärkning tar hänsyn till eventuella miljöfördelar under en produkts livslängd, utan bara ser till själva tillverkningen. Ett exempel på det är att solceller är mycket energikrävande i tillverkningen, men under sin långa livscykel bidrar till att skapa en stor mängd fossilfri energi.

Svanenmärkta fonder ofta dyra

Sedan två år tillbaka finns Svanenmärkta fonder. Märkningen innebär bland annat att vissa branscher exkluderas, att fonden årligen rapporterar om hållbarhetsarbetet och försöker påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I dagsläget finns 17 fonder med Svanenmärkning. De har generellt höga avgifter.

”Den billigaste globalfonden kostar 0,1 %, det betyder att de här hållbara fonderna är fem till sex gånger så dyra, vi bedömer inte att marknaden är mogen för det här än”, säger Patrick Siegbahn, och fortsätter:

”Inom PPM kan man välja AP7, de har låg avgift och jobbar enligt påverkanstrategin, vilket ska vara mer effektivt än exkluderingsstrategin, sen har även de sin ”svarta lista” med bolag som de inte investerar i”.

Fonder som storbankerna marknadsför som hållbara

  Svanen Hållbarhetsvärde* Avgift Avk. 5 år (%) Låg koldioxidrisk
Nordea Swedish Stars Nej 18,77 1,46% 88 Ja
Swedbank Robur Transition Sverige Ja 19,66 1,36% 79 Ja
SEB Sweden Equity Fund Ja 19,52 1,30% 143 Ja
Handelsbanken Sverige Tema Ja 19,54 1,24% 139 Nej
*Hållbarhetsvärde enligt Sustainalytics/Morningstar, ju lägre desto mindre ESG-risk    

Flera billiga indexfonder har högt hållbarhetsbetyg

  Svanen Hållbarhetsvärde* Avgift Avk. 5 år (%) Låg koldioxidrisk
Avanza Zero Nej 19,68 0% 89 Ja
SPP Aktiefond Sverige Nej 19,28 0,21% 107 Ja
Länsförsäkringar Sverige Indexnära Nej 19,12 0,21% 109 Ja
*Hållbarhetsvärde enligt Sustainalytics/Morningstar, ju lägre desto mindre ESG-risk    

Olika hållbarhetsmärkningar


Svanen

- Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag

- Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen

- Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete

- Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen

- Den billigaste Svanenmärkta aktiefonden har en avgift på 1,24 procent.

- Hållbarhetsrapporterna skiljer sig mycket åt i fråga om omfång och detaljrikedom.

- För mer info, läs här.

Morningstars Låg CO2-risk

- Märkningen visar vilken risk som fonden tar ifall världsekonomin ställer om till låga utsläpp av koldioxid.

- Att CO2-värdet är i snitt under 10 och att fondens exponering mot fossila bränslen är under sju procent betyder att fonden har en ”Låg CO2-risk”, läs mer om märkningen här.

- Ca 75 procent av de 3 000 fonder som säljs i Sverige har tillräckligt bra data för att få ett värde och 638 av dessa når upp till märkningen.

- Låg CO2-risk-märkningen finns även på Premiepensionens Fondtorg och ser ut som ett grönt löv med en bock i.

Hållbarhetsfonder (går att filtrera på i PPM:s sökfunktion)

- Begreppet innebär att fonden uppgett att man uppfyller kriterierna att marknadsföras som en hållbarhetsfond enligt ENF, Etiska nämnden för fondmarknadsföring.

- Fonden har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

- Fonden har låg CO2-risk enligt Morningstars märkning.

- Pensionsmyndigheten anpassar filtreringsverktyget i takt med att standarder utvecklas och förbättras.

Morningstars hållbarhetsvärde

- Hållbarhetsvärdet går mellan 0 (inte hållbart) till 100 (mest hållbart) och utgår från standardiserade kriterier. Den kallas hållbarhetsindikatorn på Avanza.

- Värdet indikerar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde jämfört med liknande bolag globalt.

- Avdrag för kontroverser görs. Läs mer om Morningstars och Sustainalytics hållbarhetsvärde här.

Morningstars jordglober

- Morningstar har även ett betygsystem med skalan 1 till 5.

- Syftet med jordgloberna är att det ska bli lättare att jämföra fonderna inom samma kategori.

- Jordgloberna anger hur bolagen i fondens portfölj hanterar ESG-risker (risker med miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor).

- Antalet glober utgår från Morningstars hållbarhetsvärde för tillfället och ett år tillbaka (där det nuvarande värdet väger tyngre).

- 1 respektive 5 glober ges till de 10 procent med sämst respektive bäst hållbarhetsvärde, 2 och 4 glober till de 22,5 procent som är näst sämst och näst bäst och 35 procent i mitten får 3 glober.

- Betyget kan bara användas för jämförelse i sin egen kategori, då en teknikfond med 2 glober antagligen är betydligt mer miljövänlig än en Rysslandsfond med 5 exempelvis.

Disclosureförordningen

- EU:s nya reglering för sparprodukter, disclosureförordningen, går ut på att banker och fondbolag själva får kategorisera och redovisa för hur förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning.

- Reglerna ska vara på plats i sin helhet vid halvårsskiftet nästa år, men många har redan nu börjat redovisa vilka fonder som är ljus- respektive mörkgröna.

- Här kan du läsa mer i Placeras artikel om disclosureförordningen.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -