På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 MTG, Millicom, Sagax, Brinova, Traton, Addtech, Swedencare, Hexagon, Mips, Scandic, Indutrade, Evolution, Bonava, JM, BHG, Arjo, ICA och Lundin Mining finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 306 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 266 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser. Ebitda-resultatet blev 237 miljoner kronor, mot väntade 223 miljoner.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.438 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 1.441 miljoner.

Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett resultat efter skatt på -2,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (0:14). Ebitda-resultatet för perioden blev 8,3 miljoner kronor (19,1) och ebitda-marginalen låg på 5,8 procent (16,1).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (16,4) och rörelsemarginalen var -2,4 procent (13,8). Nettoomsättningen uppgick till 143 miljoner kronor (119). Orderingången var 165 miljoner kronor (212) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 210 miljoner kronor (183).

Nolato, som tillverkar polymera produktsystem, redovisar omsättning och ebita-marginal för det tredje kvartalet som ligger i linje med bolagets tidigare lämnade preliminära besked.

Kvartalets ebita-resultat uppgick till 339 miljoner kronor, jämfört med 287 miljoner inklusive en engångspost om -17 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol.

Ebita-marginalen blev 11,2 procent och omsättningen uppgick till 3.033 miljoner kronor (2.500).

Den 1 oktober uppgav Nolato att tredje kvartalets omsättning bedömdes bli cirka 3 miljarder kronor och ebita-marginalen cirka 11 procent.

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 31 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (40).

Nettoomsättningen uppgick till 764 miljoner kronor (853). Rörelsemarginalen landade därmed på 4,1 procent (4,7). Resultat efter skatt blev 16 miljoner kronor (17). Resultatet per aktie uppgick till 0:68 kronor (0:91).

Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål förväntas fortsätta påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under resterande delen av 2021. Det skriver vd Anders Nyström i delårsrapporten.

Halvledarbristens negativa påverkan på försäljning uppskattas till 25-30 procent under tredje kvartalet.

"Bristen på halvledare, som påverkat produktionen i den globala fordonsindustrin sedan andra kvartalet 2021, var i ännu högre grad en hämmande faktor under det tredje kvartalet. Ett antal av våra kunders produktionsenheter har i perioder varit stängda eller haft reducerad produktion", skriver Anders Nyström.

Bulten-chefen framhåller samtidigt att den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark men fordonsproduktionen kan för närvarande inte hålla jämn takt med efterfrågan.

Minskade volymer och lägre kapacitetsutnyttjande under kvartalet har inneburit att Bulten behövt genomföra inbromsningar i syfte att reducera varulager, vilket fått kortsiktig negativ resultateffekt.

Skåne-Möllan, som är en mjöl- och spannmålsproducent listad på First North, hade en nettoomsättning på 54,9 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (49,7).

Kvartalets rörelseresultat blev 7,7 miljoner kronor (6,2). Resultatet efter skatt låg på 6,1 miljoner konor (4,9), motsvarande 5:50 kronor per aktie (4:50). Under årets nio första månader ökade omsättningen med 7 procent.

"Försäljningsvolymen för de första nio månaderna 2021 är större än föregående år och beror på ytterligare volymtillväxt för våra värmebehandlade specialprodukter (TTT, MWT och SMT). Volymen standardprodukter är under perioden lägre än föregående år, då hamstring i pandemins inledning 2020 gav en ökad försäljning av standardsortimentet", skriver bolaget i delårsrapporten.

Samtidigt pekar Skåne-Möllan på att det är fortsatt mycket oroligt på råvarubörserna och även i fysisk handel med stigande priser på spannmålsråvaran.

"Vi anpassar oss kontinuerligt till de nya råvaruförutsättningarna och företrädesvis med kortare löptider på kundkontrakt", skriver Skåne-Möllan.

Under årets nio första månader uppgick bolagets nettoinvesteringar till 7,5 miljoner kronor (6,1). Investeringarna för helåret väntas uppgå till cirka 13 miljoner kronor.

Teleoperatören Millicoms underliggande ebitda-resultat i Latinamerikaverksamheten, som utgör koncernens kärnaffär, uppgick till 622 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2021.

Genomsnittet av sex analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på 623 miljoner dollar.

Latinamerikasegmentets omsättning uppgick till 1.548 miljoner dollar. Snittestimatet låg här på 1.542 miljoner dollar.

För hela koncernen redovisar Millicom, på underliggande bas (non-IFRS), en omsättning på 1.634 miljoner dollar tredje kvartalet och ett rörelseresultat om 298 miljoner dollar. Ebitda enligt denna redovisning var 650 miljoner dollar.

Här låg förväntningarna på en omsättning om 1.633 miljoner dollar och ett rörelseresultat på 242 miljoner dollar, enligt Infront. Ebitda-förväningarna för koncernen, icke-IFRS, var 651 miljoner.

Millicom är på väg att leverera på sitt mål om ett operativt kassaflöde på minst 1,4 miljarder dollar under 2021.

Det skriver Millicoms vd Mauricio Ramos i rapporten för det tredje kvartalet.

Han konstaterar vidare att Millicom under det tredje kvartalet återupptog återföringen till aktieägarna, genom att återköpa närmare 1 procent av utestående aktier, samtidigt som bolaget fortsatte att minska sin skuldsättning.

"Vi hade ytterligare ett excellent kvartal under det tredje kvartalet, då varje affärsenhet och varje land i Latinamerika bidrog till vår solida utveckling", skriver Mauricio Ramos.

I vd-ordet lyfter han fram att Colombia adderade 359.000 mobilkunder och de mobila tjänsteintäkterna ökade 6,5 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"El Salvador ledde vägen med en tillväxt i tjänsteintäkterna på 18,0 procent, ett resultat av de senaste investeringarna i att köpa spektrum och expandera vårt nätverk i det landet", skriver Mauricio Ramos.

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 158 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (95).

Nettoomsättningen uppgick till 846 miljoner kronor (518). Ebitda-resultatet var 186 miljoner kronor (53) och rörelseresultatet blev 166 miljoner kronor (31).

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 788 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat 800 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 669 miljoner kronor mot förhandstipset på 672 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 732 miljoner mot 618 miljoner kronor motsvarande period föregående år (här saknades analytikerestimat).

Cybersäkerhetsföretaget Advenica redovisar ett resultat efter skatt på -7,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-8,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:20 kronor (-0:26).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-8,1). Nettoomsättningen uppgick till 16,7 miljoner kronor (11,1).

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 112 miljoner kronor i det tredje kvartalet (97,6).

Driftöverskottet blev 82 miljoner kronor (72,3) och förvaltningsresultatet uppgick till 63,4 miljoner (51,0). Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 484 miljoner kronor (198).

Efter skatt blev resultatet 489 miljoner kronor (199), motsvarande 5:92 kronor per stamaktie (2:41). Bolaget upprepar prognosen om ett förvaltningsresultat 2021 som är bättre än 2020.

Clavister ger preliminära siffror för det tredje kvartalet, med anledning av förvärvet av AI-cybersäkerhetsbolaget Omen Technologies. Orderingången uppgick till 26,5 miljoner kronor (35,1), nettoomsättningen uppgick till 33,1 miljoner kronor (39,4) och återkommande intäkter blev 21,0 miljoner kronor (16,9).

Ebitda-resultatet uppgick till 2,6 miloner kronor (9,1) och likvida medel vid periodens slut låg på 75,1 miljoner kronor (31,5).

Ovanstående siffror är alltså preliminära och den fullständiga kvartalsrapporten släpps den 11 november 2021.

First North-listade Greater Than, som erbjuder molnbaserad realtidsanalys av olycksrisk och mjukvarulösningar för fordons- och försäkringsindustrin, hade en nettoomsättning på 4,2 miljoner kronor (1,2) under det tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till -6,4 miljoner kronor (-6,2) och periodens resultat per aktie var -0:51 kronor (-0:59).

Antalet betalande försäkringsavtal som använder Greather Thans teknologi har ökat med 182 procent under kvartalet, jämfört med i fjol.

Fastighetsbolaget Brinovas hyresintäkter uppgick till 98,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (77). Förvaltningsresultatet blev 43,7 miljoner (33,3). Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 75,8 miljoner kronor (10,0) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 10,2 miljoner (1,1).

Efter skatt summerade resultatet till 97,1 miljoner kronor (37,3) och per aktie till 1:00 kronor (0:50).

Programvarubolaget Micro Systemation redovisar ett resultat efter skatt på 18,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (21,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:01 kronor (0:56). Rörelseresultatet blev 24,0 miljoner kronor (29,4), motsvarande en rörelsemarginal på 27 procent. Nettoomsättningen uppgick till 89,6 miljoner kronor (93,3).

Försäljningen påverkades av komponentbrist under kvartalet, vilket motverkades av kostnadskontroll, sammanfattar Micro Systemation i rapporten.

Det tyska lastbilsbolaget Traton, som är noterat på Stockholmsbörsen och där Scania ingår, ökade omsättningen med 66 procent i tredje kvartalet och lämnar en ny guidning för 2021.

Traton redovisar ett justerat rörelseresultat på 195 miljoner euro (211). Omsättningen uppgick till 8 miljarder euro (5,7) och den justerade rörelsemarginalen nådde 2,4 procent (-1,3 procentenheter). Resultatet per aktie växte till 0:64 euro per aktie (0:26).

Traton spår nu att försäljningen kommer visa "skarp uppgång" för 2021 jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen väntas komma in på 5-6 procent, vilket är en sänkning mot tidigare prognos om en rörelsemarginal "i övre delen" av spannet 5-7 procent.

Sänkningen hänvisas till fortsatt hög osäkerhet kring leverantörskedjor och dess påverkan på produktionen.

Tessin, som erbjuder en digital plattform för placering och investering i fastigheter, hade en nettoomsättning på 11,1 miljon kronor under tredje kvartalet 2021, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten är främst hänförlig till en fortsatt ökning av antalet fastighetslån som förmedlats genom plattformen samt att den genomsnittliga volymen på fastighetslånen ökat.

Rörelseresultatet uppgick till -5,2 miljoner kronor (0,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras till stor del av jämförelsestörande poster om cirka 2 miljoner kronor hänförligt till den noteringen bolaget genomförde i maj 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 151 miljoner kronor. Likvida medel påverkades primärt av det vinstandelslån som emitterades om 150 miljoner kronor och emitteringen av preferensaktier i dotterbolaget Tessin Capital SPV Holding om 20 miljoner kronor.

First North-listade Arcoma, som levererar integrerade digitala röntgensystem, redovisar ett nettoresultat på -3,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,1).

Ebitda-resultatet summerades till -1,2 miljoner kronor (2,1). Nettoomsättningen landade vid 23,2 miljoner kronor (22,2).

"Vi ser en fortsatt tillväxt i försäljningen av röntgensystem på samtliga marknader där vi är verksamma. Inbromsningen av tillväxten i kvartalet är i huvudsak baserad på en minskning av vår reservdelsförsäljning jämfört med samma period föregående år", uppger vd Sanna Rydberg.

Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 78,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-36,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:19). Nettoomsättningen uppgick till 59,6 miljoner kronor (6,6). Rörelseresultatet blev 168 miljoner kronor (-45,4).

Värdeförändring av fastigheter uppgick för perioden till 166 miljoner kronor (13,9).

Avtech, ett teknikbolag inriktat mot flygindustri, redovisar en nettoomsättning på 3,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (2,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar summerades till 1,0 miljoner kronor (-0,2). Nettoresultatet var 0,2 miljoner kronor (-0,6).

"Omsättningen har under det tredje kvartalet ökat i samband med sommarens fortsatta återhämtning i flygtrafiken", heter det.

Strålterapibolaget C-Rad redovisar ett resultat efter skatt på 4,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:11).

Rörelseresultatet uppgick till 8,8 miljoner kronor (5,4) motsvarande en marginal på 13,9 procent (10,3). Nettoomsättningen uppgick till 63,2 miljoner kronor (52,6). Orderingången var 82,1 miljoner kronor (80,5) och orderstocken var vid periodens utgång värd 372 miljoner kronor (306).

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 24,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:92 kronor (0:43).

Nettoomsättningen uppgick till 253 miljoner kronor (159), motsvarande en ökning om 59 procent. Rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (13,4) och rörelsemarginalen var 11,9 procent (8,4). I rörelseresultatet ingår 9,6 miljoner kronor avseende en realisationsvinst från avyttringen av Tritech Solutions, uppger bolaget.

Litium, som är verksamt inom molnbaserade tjänster inom ekonomi och försäljning, hade en nettoomsättning på 13,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (11,8).

De repetitiva intäkterna var 13,4 miljoner kronor (11,6). Ebitda-resultatet var -0,1 miljoner kronor (-1,3). Nyckeltalet Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per kvartalets utgång till 58,5 miljoner kronor (48,7).

CTT Systems, som levererar fuktkontrollsystem, redovisar ett rörelseresultat om 11,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,4).

Nettoresultatet stärktes till 7 miljoner kronor, jämfört med 5 miljoner kronor för motsvarande period året innan. Nettoomsättningen uppgick till 40,2 miljoner kronor (38,3).

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2021 bedöms bli mellan 40 och 45 miljoner kronor (34,9), samt bedöms till mellan 149–154 miljoner kronor för helåret (201).

Teknikhandelsföretaget Addtech redovisar ett ebita-resultat på 425 miljoner kronor och en ebita-marginal om 13,1 procent för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning ett ebita-resultat om 401 miljoner kronor och en ebita-marginal om 12,3 procent.

Rörelseresultat blev 351 miljoner kronor. Väntat var enligt Infronts snittprognos ett rörelseresultat om 331 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 253 miljoner kronor och per aktie uppgick resultatet till 0:95 kronor. Väntat var 247 miljoner kronor respektive 0:92 kronor per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 3.257 miljoner kronor. Här väntades 3.244 miljoner enligt Infronts prognos.

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -62,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-32,9).

Nettoomsättningen uppgick till 3 miljoner kronor (16,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -57,5 miljoner kronor (-31,4). Likvida medel och långfristiga placeringar uppgick per 30 september 2021 till 1.445 miljoner kronor (642).

Bioteknikbolaget Immunicum redovisar ett resultat efter skatt på -26,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-16,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:13 kronor (-0:22).

Vad gäller utsikter för fjärde kvartalet lyfter vd Erik Manting fram att Advance 2-studieuppdateringen som väntas i december 2021. Den utgör en viktig milstolpe i positioneringen av DCP-001 som en potentiell ny underhållsterapi inom AML.

"Baserat på dessa resultat, och ytterligare utvärdering av ilixadencel inklusive fas 1b Iliad-studien, kommer vi att kunna ge en bild av vår kliniska pipeline tidigt 2022", skriver han i delårsrapporten.

Djurhälsobolaget Swedencares omsättning steg till 221 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (70). Rörelseresultatet stärktes till 43 miljoner kronor, jämfört med 18,6 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen kom in på 19,3 procent (26,8). Resultatet efter skatt uppgick till 30 miljoner kronor (14,5).

"Q3 bjöd nästan uteslutande på ett fortsatt starkt momentum för oss, enda missräkningarna var några händelser för vårt nyförvärvade bolag Vetio, bland annat ett större elavbrott som stoppade produktionen, och förskjutningar i den asiatiska exporten av Pro Den Plaqueoff", summerar vd Håkan Lagerberg i rapporten och fortsätter:

"Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt med 34 miljoner kronor och visar på att vi kan växa utan att bygga kundfordringar och balansräkning."

Swedencare-chefen ser med tillförsikt på årets fjärde kvartal, då september avslutades starkt och oktober inletts med "samma trend".

Sernekes nettoresultat blev 37 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (-66). Nettoomsättningen uppgick till 1.968 miljoner kronor (1.498).

"Tillväxten för bolaget är fortsatt god med en ökning både i kvartalet och ackumulerat för året. Produktionen i Karlastaden, både på Karlatornet och i andra delar av stadsdelen, bidrar men vi ser tillväxt även i andra delar av verksamheten", skriver vd Michael Berglin i rapporten.

Rörelseresultatet blev 25 miljoner kronor (-79). Orderingången uppgick till 1.195 miljoner kronor (961). "Orderingången som, i ett normalt svagt kvartal, ökat med 25 procent mot jämförbart kvartal drivs underliggande av en fortsatt stark efterfrågan i marknaden", skriver vd:n.

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 59,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-2,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (-0:01). Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till 235 miljoner kronor (175). Rörelseresultatet på ebit-nivå var 99,5 miljoner kronor (43,7).

Intäkterna landade på 739 miljoner kronor (679), motsvarande en ökning med 9 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100 miljoner kronor (63,2). De likvida medlen var vid periodens utgång 379 miljoner kronor (365).

Mätteknikbolaget Hexagons ebit-resultat före engångsposter blev 297 miljoner euro (250) i det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 301 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser inför rapporten. Nettoomsättningen uppgick till 1.077 miljoner euro (940). Analytikernas förväntningar var 1.072 miljoner.

"Återigen levererade vi ett rekordkvartal. Försäljningen ökade med 15 procent, 10 procent organiskt, och rörelsemarginalen ökade med 1 procentenhet till 27,6 procent", säger vd Ola Rollén i rapporten.

Utbudet av vissa komponenter är för närvarande begränsad, fortsätter vd:n, samtidigt som efterfrågan uppges vara stark inom de flesta av Hexagons verksamheter och regioner. Om komponentbristen inte varit aktuell hade försäljningen varit ytterligare 2 procent starkare och "med starkare inkrementell marginal", enligt Ola Rollén. Inga order ska dock ha uteblivit på grund av den nämnda situationen.

"Vår bedömning är att situationen kommer att vara densamma i det fjärde kvartalet, med en fortsatt växande orderstock. Vi förutser dock att komponenttillgången gradvis kommer att förbättras under första halvåret 2022", fortsätter han.

Kina rapporterade 10 procent organisk tillväxt, Geosystems 16 procent organisk tillväxt främst driven av fortsatt hög aktivitet inom infrastruktur, bygg och gruvindustrin. Manufacturing Intelligence rapporterade 13 procent organisk tillväxt, till följd av stark återhämtning inom de flesta industrier och regioner. PPM återhämtade sig och rapporterade 2 procent organisk tillväxt, till följd av stark efterfrågan inom asset information management och AEC-portföljerna. Autonomy & positioning rapporterade 8 procent organisk tillväxt, gynnad av fortsatt stark tillväxt inom precisionsjordbruk. Safety & Infrastructure rapporterade -6 procent organisk tillväxt till följd av minskad efterfrågan inom den försvarsrelaterade verksamheten i USA.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar en nettoomsättning uppgående till 416 miljoner kronor (355), för det tredje kvartalet 2021, en ökning med 16,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för tredje kvartalet.

Ebita uppgick till 70,8 miljoner kronor (48,5) motsvarande en ebita-marginal om 17,0 procent (13,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,8 miljoner kronor avseende dataintrång hos Aqualla Brassware Limited. Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware bidrog med 39,0 miljoner kronor till nettoomsättningen samt 6,7 miljoner till ebita.

Resultat per aktie uppgick till 3:45 kronor (2:45).  Kassaflöde efter investeringar blev 89,5 miljoner kronor (74,6).

Fastighetsbolaget Annehems hyresintäkter uppgick till 46,9 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (39,1). Driftöverskottet blev 40,3 miljoner kronor (31,2) och förvaltningsresultatet uppgick till 28,4 miljoner (9,0).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 70,9 miljoner kronor (12,5), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 1,3 miljoner kronor (0). Efter skatt blev resultatet 83,8 miljoner kronor (17,3), vilket motsvarade 1:42 kronor per stamaktie (0:29).

Medicinteknikbolaget Bactiguards intäkter uppgick till 45,2 miljoner kronor (34,1) en ökning med 32 procent. Justerat för valuta ökade intäkterna med 36 procent. Ebitda-resultatet uppgick till 1,2 miljoner kronor (-3,1) och rörelseresultatet blev -10,7 miljoner kronor (-14,3).

Periodens resultat uppgick till -10,8 miljoner kronor (-16,1) motsvarande ett resultat per aktie på -0:31 kronor (-0:48). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 miljoner kronor (-3,3).

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat på 199 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Ebita-marginalen var 10,3 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av sju estimat hade räknat med 202 miljoner respektive 10,1 procent.

Nettoresultatet blev 135 miljoner kronor mot väntade 137 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 1.935 miljoner kronor. Här hade analytikerna tippat 2.002 miljoner kronor.

Söder Sportfiskes nettoomsättning ökade med 9,6 procent under tredje kvartalet till 57,6 miljoner kronor (52,6) medan bruttomarginalen uppgick till 40,3 procent (37,2%) Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 7,4 miljoner kronor (6,5). Resultat per aktie blev 0:54 kronor.

"Under tredje kvartalet har vi levererat tillväxt både inom den svenska och internationella affären med god lönsamhet. Detta trots att vi fortsatt möter tuffa jämförelsetal och ser utmaningar i varuförsörjningen", skriver vd Viktor Gullbrand i delårsrapporten.

Försäljningen i Sverige växte med 5,1 procent. Butiken påverkades initialt av restriktioner i besöksantal men återhämtade sig något i slutet av perioden, heter det. E-handeln i Sverige ökade i kvartalet trots att det framförallt är här bolaget ser tuffa jämförelsetal från 2020.

Utlandsförsäljningen växte med 52,4 procent och Tyskland var bolagets starkaste marknad följt av Finland, Frankrike, Norge och Storbritannien.

"Framåt är vi fokuserade på att fortsätta ta marknadsandelar i Sverige och vi är väl positionerade för kanalskiftet som sker i branschen. I år ser vi inte samma marknadstillväxt i e-handelskanalen som vi blivit vana vid då ökningen under 2020 var extrem. De underliggande drivkrafterna är dock intakta och på sikt är vi övertygade om att tillväxten för e-handelskanalen kommer att ta fart igen", skriver Viktor Gullbrand.

Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 88 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (42). Resultatet per aktie uppgick till 3:38 kronor (1:61).

Förväntningarna inför rappporten var ett nettoresultat på 42 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 2:10 kronor, enligt en sammanställning av Infront. Rörelseresultatet blev 110 miljoner kronor (55) och rörelsemarginalen var 59,6 procent (53,6). Här var förväntningarna 69,3 miljoner kronor och 51,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 185 miljoner kronor (102), medan förväntat var 134 miljoner kronor. Försäljningstillväxten var 81 procent.

Mips hade i det tredje kvartalet en organisk tillväxt på 82 procent, mot en förväntad total tillväxt på 30 procent enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

"Detta trots exceptionella jämförelsetal med 108 procent tillväxt i motsvarande kvartal föregående år", noterar Mips vd Max Strandwitz i delårsrapporten.

Omsättningsökningen drevs enligt vd i huvudsak av stark efterfrågan på bolagets lösningar för cykelhjälmar inom kategorin Sport. Även inom kategorin Motorcykel sågs dock fortsatt hög tillväxt, och enligt Max Strandwitz rådde även fortsatt hög aktivitet inom Säkerhet med flera nya partnerskap.

"Lagernivåerna är fortsatt låga inom detaljhandeln runt om i världen och vi bedömer att dessa inte kommer att vara återställda inom en snar framtid", skriver Mips-vd:n angående kategorin Sport

Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på 0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 6,5 miljoner kronor för kvartalet, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 390 miljoner kronor, mot väntade 401 miljoner kronor och den organiska tillväxten var 26 procent. Nettoresultatet uppgick till -8 miljoner kronor och resultatet per aktie blev -0:08 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat på -5,3 miljoner kronor och ett resultat per aktie på -0:05 miljoner kronor, enligt Infront.

Tobiis omsättning under det tredje kvartalet påverkades omsättningen positivt av upphämtning av tidigare kommunicerade leveransförseningar, vilket bolaget tidigare flaggat för.

En försening i en logistikterminal i USA i slutet av kvartalet hade samtidigt en negativ påverkan på omsättningen, skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Hotellbolaget Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 709 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det var i linje med preliminära siffror om ett justerat ebitda-resultat på 709 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Resultatet var positivt påverkat av erhållna statliga stöd om 132 miljoner kronor samt aviserad återbetalning av överkonsolidering från försäkringsbolaget AFA om 44 miljoner kronor.

Dessutom bedöms drygt 150 miljoner kronor av resultatet vara hänförligt till temporära effekter av Scandics karantänsverksamhet i Norge.

Exklusive dessa poster uppgick således justerat ebitda för kvartalet till omkring 380 miljoner kronor. Även de totala intäkterna på 3.734 miljoner kronor i kvartalet var som väntat. Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 540 kronor (323). Det genomsnittliga rumpriset (ARR) var 980 kronor (896).

Scandic Hotels har en positiv syn på marknadsutvecklingen för resten av året mot bakgrund av den ökade bokningsaktiviteten. Bolaget räknar med att beläggningsgraden kommer att uppgå till omkring 58 procent i oktober och till minst 60 procent i november.

"Vi bedömer fortsatt att positivt kassaflöde nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad runt 50 procent", skriver Scandic Hotels i delårsrapporten.

Livekasinounderleverantören Evolution redovisar ett ebitda-resultat på 193 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021. Väntat var 191 miljoner enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Ebitda-marginalen var 69,9 procent. Här hade analytikerna räknat med en marginal på 68,3 procent. Nettoomsättningen uppgick till 276 miljoner euro mot väntade 280 miljoner.

Teknik- och industrikoncernen Indutrades ebita-resultat blev 810 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett ebita-resultat på 835 miljoner kronor. Ebita-marginalen blev 15,3 procent. Väntat var 15,1 procent.

Försäljningen uppgick till 5.290 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 5.532 miljoner kronor. Resultat före skatt blev på 696 miljoner kronor, att jämföra med väntade 714 miljoner.

Specialpapperstillverkaren Nordic Paper hade en nettoomsättning på 711 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (639). Försäljningsvolymen ökade med 2 procent till 62 tusen ton.

Ebitda-resultatet uppgick till 15 miljoner kronor (-13) motsvarande en ebitda-marginal om 2,1 procent (-2,0)-

Rörelseresultatet uppgick till -14 miljoner kronor (-40), och periodens resultat blev -17 miljoner kronor (-32), motsvrande -0:25 kronor per aktie (-0:49).

Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev 293 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 346 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning. Intäkterna uppgick till 3.618 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.976 miljoner.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 1.218 bostadsenheter, mot 931 stycken under det tredje kvartalet 2020.

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 76 procent (74 procent den 30/6) i den pågående produktionen. Bonava sålde under kvartalet 1.353 bostäder och produktionsstartade 1.036 bostäder.

Bonavas har efter sin strategiska översyn beslutat om reviderade mål och en uppdaterad strategi i syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Från och med 2022 kommer verksamheten styras utifrån sex mål varav två är finansiella. Ett av målen är att mer än fördubbla resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor år 2026. Som en effekt av den uppdaterade strategin kommer kostnader om -150 till -200 miljoner svenska kronor redovisas som jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet 2021.

Fintech-bolaget Westpay redovisar en försäljning om 14,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (14,2). Ebitda-resultatet blev 0,1 miljoner kronor, att ställa mot 0,6 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Nettoresultatet vände till negativa 1,7 miljoner kronor. För motsvarande period 2020 sågs ett resultat på positiva 0,4 miljoner kronor.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 445 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 471 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 3.485 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.871 miljoner. Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder uppgick till 808 stycken, mot förväntan om 864, och produktionsstarterna var 817 mot väntade 914.

JM har noterat en fortsatt hög efterfrågan under det tredje kvartalet med goda prisnivåer på alla marknader. Det skriver vd Johan Skoglund i delårsrapporten. Under kvartalet startade JM 817 bostäder, att jämföra med analytikernas förväntningar om 914 produktionsstartade bostäder. Enligt JM-chefen var antalet startade bostäder i linje med årsplaneringen.

"Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga våra marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter och stabilt kassaflöde framöver", skriver han.

Förutsatt att marknaden är fortsatt positiv bedömer JM att möjligheten att överträffa målnivån om 3.800 produktionsstartade 

E-handlaren BHG Group redovisar ett rörelseresultat på 123 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig 153 miljoner, enligt Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 3.061 miljoner kronor, mot väntade 2.986 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 5,5 procent.

BHG Groups tredje kvartalet kännetecknades av en tuffare marknad, med fortsatta flaskhalsar och prisstegringar i varuförsörjningskedjan och hårdare konkurrens om kunden. Det sistnämnda har bland annat inneburit ökade kostnader för onlinemarknadsföring. Det skriver BHG:s vd Adam Schatz i delårsrapporten.

"Heminredningssegmentet har påverkats i synnerhet genom dess högre beroende av de globala logistikkedjorna samt en hög andel katalogbaserade konkurrenter, vilket – i likhet med vad vi upplevde mot slutet av 2018 – innebär att konsumentprisförändringar sker mer gradvis", skriver vd:n.

Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 524 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten. Marginalen uppgick till 23,3 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 483 miljoner kronor med en marginal på 21,9 procent, enligt Infronts sammanställning.

Nettoomsättningen blev 2.247 miljoner kronor, mot väntade 2.206 miljoner.

Dagligvarubolaget Ica redovisar ett rörelseresultat på 1.815 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.683 miljoner kronor enligt nio analytikers estimat som Infront sammanställt inför rapporten.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.818 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.684 miljoner.

Intäkterna uppgick till 32.094 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32.174 miljoner. Covid-19 bedöms ha haft marginellt positiv effekt på koncernens rörelseresultat. Förra året bedömdes den ha varit svagt negativ.

Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 411 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2021 (300).

Resultatet före skatt uppgick till 296 miljoner dollar. Väntat var enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser ett resultat före skatt om 335 miljoner dollar.

Försäljningen uppgick till 756 miljoner dollar. Här låg Infronts konsensusprognos på 828 miljoner. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 523 miljoner dollar under kvartalet.

Lundin Mining upprepar sina prognoser för produktion och kostnader för 2021. Vad gäller produktionen upprepas alltså att nickelproduktionen 2021 väntas uppgå till 18.000-20.000 ton 2021, zinkproduktionen väntas bli 140.000-146.000 ton och kopparproduktionen totalt väntas uppgå till 255.000-267.000 ton. Lundin Minings guldproduktion väntas bli 158.000-166.000 uns för helåret.

Lundin Minings styrelse har fastställt en kvartalsutdelning om 0:09 kanadensiska dollar, för utbetalning den 15 december för de som är registrerade aktieägare den 3 december.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -