På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Spotify, Peab, Swedish Match, Stille, Assa Abloy, Corem, Profoto, Electrolux, Trelleborg, Kambi, Beijer Alma, Hoist, Desenio, Pandox och Lyko har publicerat sina kvartalsrapporter.

Musikstreamingföretaget Spotify redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på 75 miljoner euro.

Det var bättre än det snittestimatet som S&P Global Market Intelligence sammanställt inför rapporten, som låg på ett rörelseresultat på -25,5 miljoner euro.

Det justerade resultatet per aktie var -0:41 euro, medan förväntningarna låg på -0:14 euro. Spotifys intäkter uppgick till 2,5 miljarder euro (1,98), jämfört med snittestimatet på 2,44 miljarder euro. Antalet premiumabonnenter steg till 172 miljoner (var 165 miljoner i slutet av det andra kvartalet).

Spotify spår intäkter på 2,54-2,68 miljarder euro för det fjärde kvartalet 2021. Förväntningarna låg inför rapporten på 2,61 miljarder euro, enligt S&P Global Market Intelligence. Antalet premiumabonnenter spås öka till 177-181 miljoner stycken under det fjärde kvartalet.

Bolaget räknar för det fjärde kvartalet med ett rörelseresultat på mellan -152 och -72 miljoner euro. Väntat var inför rapporten ett rörelseresultat för fjärde kvartalet på -84,4 miljoner euro.

First North-handlade Seafire hade en organisk tillväxt på 7 procent under det tredje kvartalet. Rörelsemarginalen nådde inte målet på 10 procent på grund av kostnadsökningar för framför allt Nordbutiker och senarelagda leveranser för Åkerstedts.

Perioden var transaktionsintensiv med två förvärv som tillför cirka 130 miljoner kronor i omsättning och över 20 miljoner kronor i rörelseresultatbidrag samt nyemissioner och obligationsemission för stärkt balansräkning som möjliggör ökad förvärvstakt, skriver vd Johan Bennarsten.

"Steg för steg har marknaderna återhämtat sig efter nedstängningen men vissa effekter på grund av covidpandemin som kraftigt ökade fraktkostnader och prishöjningar av insatsvaror påverkar resultatutvecklingen negativt. Exempelvis har Nordbutiker fått ökade fraktkostnader på 15 miljoner kronor under 2021. Ökade kostnader för varor och frakt kommer pressa marginalerna kommande kvartal men vi ser fortsatt goda möjligheter till organisk tillväxt", skriver han.

Seafires nettoomsättning uppgick till 102 miljoner kronor (53,3) under kvartalet. Ebita-resultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor (5,7) vilket ger en ebita-marginal på 8 procent (11). Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (0,9) motsvarande -0:14 kronor per aktie (0:09).

Addvise, leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenhet, ökade sin nettoomsättning med 38,6 procent under tredje kvartalet 2021 till 106 miljoner kronor (76,2). Organisk tillväxt var 12,1 procent.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 14,5 miljoner kronor (5,3) och nettoresultatet landade på -1,6 miljoner kronor (2,8).

Bruttomarginalen i kvartalet ökade till 51,5 procent (36,4), enligt bolaget en effekt av en återgång till en produktmix med en högre andel av egenutvecklade produkter men även av höga bruttomarginaler i nyförvärvade dotterbolag.

Orderingången uppgick till 93,7 miljoner kronor (68,0), organiskt en ökning med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Addvise bedömer att efterfrågan inom bolagets produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, enligt vd Rikard Akhtarzand som pekar på Addvise mångsidiga produktportfölj.

Maven Wireless, verksamt inom lösningar för trådlös inomhustäckning, hade en orderingång på 33,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (0,6). Nettoomsättningen uppgick till 8,9 miljoner kronor (5,3) och rörelseresultatet var -5,2 miljoner kronor (-3,2).

Vd Fredrik Ekström skriver i rapporten att det är en tydlig skillnad på aktiviteter med fler projekt och beslut på marknaden efter sommaren jämfört med tidigare kvartal under året.

Den globala komponentbristen innebär att bolaget kontinuerligt arbetar med att säkra leveranser av kritiska komponenter för upp till tolv månaders rullande produktion.

"I enskilda fall har viss produktion senarelagts några veckor på grund av störningar i materialflödes-processen. Trots detta lyckas vi fortfarande i snitt hålla våra standardledtider i medeltal gentemot kunderna från fabrik", skriver Fredrik Ekström.

Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 1.101 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Väntat var ett rörelseresultat på 1.026 miljoner, enligt en sammanställning av analytikerestimat gjort av Infront.

Nettoomsättningen blev 16.121 miljoner, mot väntade 14.790 miljoner.

Orderingången uppgick till 13.865 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med väntade 12.941 miljoner.

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 2.075 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med 2.054 miljoner kronor, enligt en estimatsammansällning gjord av Infront. Före skatt blev resultatet 1.987 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 1.967 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4.478 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.712 miljoner.

Swedish Matchs leveransvolymer i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn uppgick till 46,2 miljoner dosor under det tredje kvartalet 2021.

Under motsvarande period året innan levererades 32,3 miljoner dosor och tillväxten uppgick därmed till 43 procent. Leveransvolymerna under årets andra kvartal var 42,5 miljoner dosor.

Av rapporten framgår vidare att bolagets marknadsandel för nikotinportioner i USA uppgick till 63,8 procent. Även i det andra kvartalet låg marknadsandelen på 63,8 procent och motsvarande kvartal i fjol låg den på 74,1 procent.

I Skandinavien levererade Swedish Match 65,3 miljoner dosor snus under kvartalet, att jämföra med 61,5 miljoner kvartalet innan och 63,9 miljoner motsvarande period i fjol.

Rörelsemarginalen för hela produktsegmentet Rökfria produkter uppgick i kvartalet till 50,3 procent (53,4), jämfört med enligt Infront förväntade 49,1 procent.

Stilles organiska tillväxt uppgick till 12 procent under det tredje kvartalet. Totalt uppgick nettoomsättningen till 51,1 miljoern kronor (31,5) och tillväxten var både organisk och skedde genom förvärvet av det schweiziska bolaget S&T AG.

"Förvärvet av S&T innebär att storleken på affärsområde Kirurgiska instrument fördubblats. Integrationen av bolaget fortskrider enligt plan och utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi. Huvudfokus är att realisera identifierade cross-selling synergier inom såväl produkt som försäljningskanal med syfte att öka tillväxten", kommenterar vd Hanna Ernestam Wilkman i rapporten.

Totalt ökade omsättningen för både affärsområde Kirurgiska instrument (44 procent) och Operationsbord (14 procent).

"Det är framför allt glädjande att expansionen i USA fortsätter med en tillväxt om hela 34 procent. Detta trots störningar i försörjningskedjan som även fortsättningsvis kan komma att påverka verksamheten. När vi nu kliver in i det fjärde kvartalet, gör vi det med en stark optimism gällande bolagets fortsatta utveckling", skriver vd.

Bruttomarginalen uppgick till 45,0 procent (43,7).

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljoner kronor (2,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (8,3). Rörelseresultatet är belastat med -1,5 miljoner kronor (0,0) i transaktionskostnader.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 miljoner kronor (-0,8).

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 3.392 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 2021.

Enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.443 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 14,2 procent, jämfört med förväntade 14,3 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 23.930 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 7 procent. Analytikerna hade här räknat med 24.029 miljoner och 7,5 procent.

Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 1.072 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (222). Driftöverskottet blev 768 miljoner kronor (172) och förvaltningsresultatet 505 miljoner (117).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 733 miljoner (185), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 86 miljoner kronor (3).

Efter skatt blev resultatet 988 miljoner kronor (658), vilket motsvarade 0:81 kronor per stamaktie (1:87).

Fotoleverantören Profoto, som gjorde debut på Stockholmsbörsen i somras, redovisar ett resultat efter skatt på 45 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-39). Resultatet per aktie uppgick till 1:11 kronor (-0:99).

Rörelseresultatet blev 58 miljoner kronor (-48) och rörelsemarginalen var 30,4 procent (-38,0).

Nettoomsättningen uppgick till 189 miljoner kronor (126), en ökning med 50,4 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 52,8 procent.

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 1.639 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.585 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 13 estimat inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent, jämfört med väntade 5,3 procent.

Försäljningen var 30.929 miljoner kronor och den organiska försäljningen var enligt rapporten "i nivå med" fjolåret. Här låg förväntningen på 29.951 miljoner kronor.

 Electrolux spår i rapporten för det tredje kvartalet att de negativa effekterna från det som bolaget kallar "externa faktorer" kommer att bli cirka 4,5 miljarder kronor under 2021 jämfört med den tidigare prognosen 3-3,5 miljarder kronor som lämnades i samband med rapporten för det andra kvartalet.

I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation.

Utsikten för volym/pris/mix-effekten ändras inte och bedöms fortsatt positiv för helåret.

Marknadsutsikterna för bolagets geografiska marknader som lämnades i samband med rapporten för det andra kvartalet bibehålls också.

Utsikterna för Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms som positiva, medan de för Latinamerika bedöms som oförändrade.

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.203 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.204 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev därmed 14,6 procent. Här väntades 14,8 procent.

Omsättningen uppgick till 8.240 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.120 miljoner kronor. Organiskt ändrades försäljningen med 16 procent, att jämföra med väntade 14,6 procent.

Trelleborg spår att efterfrågan i det fjärde kvartalet kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer.

"Vi går in i det fjärde kvartalet med välfyllda orderböcker och med en hög aktivitetsnivå i flertalet av våra tillverkningsenheter. Som tidigare nämnts kvarstår en del utmaningar som vi kommer behöva hantera, men koncernen har under en lång tid visat på sin förmåga att anpassa sig efter ständigt förändrade förutsättningar", skriver vd Peter Nilsson i rapporten.

I Trelleborgs rapport för det andra kvartalet räknade bolaget med att efterfrågan för det tredje kvartalet skulle vara i linje med det andra kvartalet.

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2021 på 14,7 miljoner euro (13,5). Intäkterna uppgick till 41,6 miljoner euro (41). Resultat efter skatt blev 11,9 miljoner euro (10,8).

Industrigruppen Beijer Almas rörelseresultat uppgick till 175 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. För motsvarande period i fjol sågs ett rörelseresultat om 132 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 procent (13,3). Nettoomsättningen under perioden var 1.335 miljoner kronor (991). Nettoresultatet var 129 miljoner kronor (96,4) och resultatet per aktie blev 2:14 kronor (1:60).

Handelsbolaget Bufab redovisar ett resultat efter skatt på 112 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (91). Resultatet per aktie uppgick till 2:85 kronor (2:42), efter utspädning.

Rörelseresultatet, på ebita-nivå, landade på 164 miljoner kronor (142), motsvarande en ebita-marginal på 11,5 procent (12,1). Justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade ebita-resultatet till 182 miljoner kronor (142) och rörelsemarginalen till 12,8 (12,0) procent, uppger bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1.425 miljoner kronor (1.181). Den organiska tillväxten var 20 procent. Orderingången var högre än nettoomsättningen och uppgick till 1.454 miljoner kronor, en ökning med 19 procent.

Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden, redovisar ett resultat efter skatt på 2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (29,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (0:08).

Rörelseresultatet blev 36,2 miljoner kronor (34,2) och rörelsemarginalen var 11,6 procent (25,1). Det justerade ebitda-resultatet kom in på 118 miljoner kronor (41). Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (137).

Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance redovisar ett rörelseresultat på 62 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 54,3 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 75 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0:58 kronor. Analytikerna hade i snitt prognostiserat ett nettoresultat på 52 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 0:33 kronor.

Totala intäkter uppgick till 642 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 626 miljoner kronor.

Bolagets köp av fordringsportföljer uppgick under kvartalet till 1.226 miljoner kronor, vilket var högre än de 1.016 miljoner analytikerna i snitt hade räknat med.

Hoists kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 9,8 procent, vilket var aningen lägre än förväntade 9,9 procent.

Desenio, som säljer väggkonst på nätet, redovisar ett resultat efter skatt på -0,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (38,4). Resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (0:26).

Rörelseresultatet blev 17,4 miljoner kronor (50,1). Bruttomarginalen för perioden var 82,8 procent (84,6).

Nettoomsättningen uppgick till 240 miljoner kronor (209). Försäljningstillväxten var 14,5 procent och organisk tillväxt uppgick till -20,9 procent (36,6).

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 575 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 542 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 553 miljoner kronor, jämfört med förväntningar på 509 miljoner kronor. Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 550 miljoner kronor. Väntat var 492 miljoner. Nettoresultatet uppgick till 321 miljoner. Här låg konsensus på 192 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet utgjordes hotellfastighetsbolaget Pandox intäkter fortsatt i huvudsak av minimihyror och fasta hyror. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamhet ökade dock i takt med att beläggningsgraden stärktes.

Pandox uppger fortsatt att rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror bara kommer att genereras i begränsad utsträckning under 2021.

Givet en fortsatt återhämtning i hotellefterfrågan förväntas dock rörliga intäkter materialiseras i merparten av hyresavtalen med minimihyror under 2022.

Per kvartalets slut uppgick kundfordringar hänförliga till uppskjutna hyror under temporära betalningsvillkor till motsvarande 649 miljoner kronor (640 miljoner per den 30 juni 2021). Bolaget skriver att återbetalning av uppskjutna hyror förväntas påbörjas under fjärde kvartalet 2021.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett resultat efter skatt på 11,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-3,3).

Nettoomsättningen uppgick till 486 miljoner kronor (379). Omsättningen inom Online ökade med drygt 32 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Retails omsättning steg med drygt 9 procent och i jämförbara butiker var ökningen 27 procent.

Försäljningen i Norge steg 77 procent till 99,8 miljoner svenska kronor.

"Det senaste året har vi lyckats öka vår varumärkeskännedom kraftigt och för att ta ytterligare marknadsposition i Norge så öppnade vi för några veckor sedan en flagship store på paradgatan Karl Johan i Oslo", skriver vd Rickard Lyko.

Bruttoresultatet blev 218 miljoner kronor (170) och gav en bruttomarginal på 44,9 procent (44,8). Ebitda-resultatet blev 39,7 miljoner kronor (29,5) motsvarande en ebitda-marginal på 8,1 procent (7,7). Rörelseresultatet (ebit) blev 19,6 miljoner kronor (9,8) och rörelsemarginalen var 4,0 procent (2,6).

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -