På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Troax, Beijer Electronics, Rejlers, Fortnox, Nobia, Bilia, Sdiptech, SKF, Inwido, Bravida, Betsson, Alfa Laval, Nent, Enea, Poolia, Concentric, Afry och Tieto finns bland bolagen som har har publicerat sina kvartalsrapporter.

Teknikkonsultföretaget Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på 15,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 630 miljoner kronor (489).

Rörelseresultatet blev 21,6 miljoner kronor (15,4) och rörelsemarginalen var 3,4 procent (3,2).

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 21,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor (0:05).

Nettoomsättningen uppgick till 412 miljoner kronor (335), medan orderingången var 502 miljoner kronor (310).

Rörelseresultatet blev 31,9 miljoner kronor (4,7).

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 11,1 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021 (6,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:19 euro (0:12).

Rörelseresultatet blev 14,7 miljoner euro (9,3).

Nettoomsättningen uppgick till 65,5 miljoner euro (42,0). Den organiska tillväxten uppgick till 37 procent.

Orderingången var 68,5 miljoner euro (38,1).

Det nynoterade investmentbolaget Flat Capital hade ett substansvärde på 10:78 kronor per aktie vid utgången av det tredje kvartalet. Sekventiellt var det en ökning på 6,6 procent.

För kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 11,9 miljoner kronor (25,3).

Resultatet per aktie blev 0:65 kronor (2:53).

Affärssystemsbolaget Fortnox, noterat på NGM Nordic SME, redovisar ett resultat efter skatt på 79,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (63,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:30 kronor (1:06).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (82,2) och rörelsemarginalen var 43,1 procent (47,1).

Nettoomsättningen uppgick till 237 miljoner kronor (175). Försäljningstillväxten var 35,5 procent.

Förvärv stod för 26,3 miljoner kronor, motsvarande 15,1 procentenheter av ökningen, uppger bolaget.

Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 98,9 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 47,0 procent.

Köksbolaget Nobia redovisar ett rörelseresultat på 228 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 procent.

Väntat var ett rörelseresultat på 233 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 7,0 procent, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.215 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.336 miljoner. Den organiska tillväxten var 3 procent i kvartalet. Här låg förhandstipset på 6,5.

Det tredje kvartalet påverkades enligt Nobias vd Jon Sintorn av stora störningar i leveranskedjan och av inflationstryck i hela värdekedjan, inklusive stora prishöjningar på råvaror och komponenter till köksindustrin. Det skriver han i vd-ordet till Nobias delårsrapport för det tredje kvartalet.

Nobia arbetar enligt Jon Sintorn nära sina leverantörer för att säkra tillgängligheten, men tror ändå att störningarna kommer att fortsätta på kort till medellång sikt.

"För att mildra kostnadsökningar har vi initierat extraordinära prishöjningar som vi förväntar oss att realiseras fullt ut under fjärde kvartalet", skriver Nobia-vd:n.

De nordiska och centraleuropeiska köksmarknaderna var fortsatt starka för Nobia under det tredje kvartalet tack vare den underliggande efterfrågan på hemrenoveringar. Men i Storbritannien är marknadsförhållandena fortsatt svåra.

"På fastighetsmarknaden i London ser vi väldigt få tecken på återhämtning, något som kommer fortsätta belasta försäljningen där", skriver vd Jon Sintorn i rapporten.

Vidare konstaterar han att bristen på installatörer och transportörer resulterade i svårare marknadsförhållanden än föregående kvartal och har ännu inte återhämtat sig.

Magnets försäljning i Storbritannien till hantverkarsegmentet utvecklades bra, medan Magnets konsument- och projektförsäljning minskade.

Pila Pharma, som noterades på First North i somras, redovisar ett rörelseresultat om -3,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-0,3).

Periodens resultat uppgick till -5,6 miljoner kronor (-0,3) och resultat per aktie blev -0:39 kronor (-0:03).

Vind- och solkraftsbolaget OX2 redovisar intäkter om 600 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (2.050). Rörelseresultatet minskade till 24 miljoner kronor (171) med en marginal om 4,1 procent (8,4). Nettoresultatet kom in på 15 miljoner kronor (132).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 miljoner kronor, att ställa mot 81 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Binero, som levererar skalbar molninfrastruktur, redovisar nettoomsättningen 9,4 miljoner kronor (11,6) för det tredje kvartalet 2021. Ebitda-resultatet uppgick till -0,2 miljoner kronor (-1,7) och rörelseresultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-4,3).

Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett ebita-resultat på 119 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (92,8). Ebita-marginalen ökade till 18,5 procent (18,0). Rörelseresultatet, ebit, blev 103 miljoner kronor (86,6).

Nettoresultatet uppgick till 77,0 miljoner kronor (87,1) och resultatet per stamaktie uppgick till 2:05 kronor (2:44) efter utspädning.

Nettoomsättningen ökade med 25,3 procent till 646 miljoner kronor (516).

Teknikkoncernen Sdiptech står fast vid sin marginalguidning om 19-20 procent för helåret 2021. Det skriver Sdiptechs vd Jakob Holm i rapporten för det tredje kvartalet.

"Under årets första nio månader har vi ökat takten och trots tuffa jämförelsetal steg ebita totalt med 44,4 procent. Den fleråriga trenden med ökad lönsamhet fortsätter och vår ebita-marginal har stigit från 16,6 till 18,1 procent", skriver han om niomånadersperioden.

För det tredje kvartalet var ebita-marginalen 18,5 procent (18,0). Under kvartalet har Sdiptech höjt sitt förvärvsmål från 90 miljoner kronor i förvärvad vinsttillväxt till 120–150 miljoner kronor.

"Målet gäller från och med innevarande år och vi kan med glädje konstatera att vi nått vårt nya mål, inkluderat de avyttringar som genomfördes i våras", skriver Jakob Holm.

Forskningsbolaget Xspray Pharma redovisar ett resultat före skatt på -13,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-11,6). Bolaget hade ingen omsättning för perioden (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,5 miljoner kronor (-12,8).

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 319 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 300 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront. Nettoomsättningen uppgick till 3.260 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.249 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 5,6 procent. Väntat enligt Infront var 6,2 procent.

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 482 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (402).

Den operativa rörelsemarginalen blev 5,9 procent, jämfört med 5,3 procent för motsvarande period i fjol. Kvartalets rörelseresultat blev 433 miljoner kronor (375).

Resultatet efter skatt blev 325 miljoner kronor, jämfört med 281 miljoner kronor motsvarande period året innan. Nettoomsättningen uppgick till 8.129 miljoner kronor (7.559).

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.672 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.842 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 16 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -84 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -104 miljoner.

Försäljningen blev 20.146 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 20.236 miljoner kronor.

SKF spår att bolagets organiska tillväxt för det fjärde kvartalet kommer att vara relativt oförändrad jämfört med motsvarande kvartal 2020.

"När vi blickar framåt mot fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatta utmaningar med kostnadsinflation och leveransbegränsningar", skriver SKF:s vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar beräknas fortsatt uppgå cirka 3.800 miljoner kronor under 2021.

"När det gäller försäljningen förväntar vi oss en fortsatt stabil efterfrågan i industriverksamheten. Efterfrågan inom vår fordonsverksamhet kommer fortsatt vara osäker med leveransbegränsningar och produktionsförseningar som leder till annorlunda marknadsvillkor än de som vi upplevde under fjärde kvartalet föregående år. Med tanke på denna ovisshet förväntar vi oss att den organiska försäljningen under fjärde kvartalet ligger i linje med samma period föregående år", skriver SKF-chefen.

Bokusgruppen redovisar en nettoförsäljning på 428 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (427). Bruttomarginalen var 39,2 procent (36,8).

Ebita-resultatet förbättrades till 34,4 miljoner kronor (28,8), motsvarande en marginal på 8 procent (6,7).

Industrigruppen Volatis nettoomsättning ökade med 35 procent under tredje kvartalet 2021 till 1.693 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Ebita-resultatet ökade med 68 procent till 211 miljoner kronor (126) medan resultat efter skatt uppgick till 142 miljoner kronor (78), motsvarande 1:48 kronor per stamaktie.

Fönstertillverkaren Inwido redovisar ett operationellt ebita-resultat på 275 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, motsvarande en marginal om 14,5 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre analytikers estimat hade väntat 264 miljoner kronor och en operationell ebita-marginal på 13,6 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1.897 miljoner kronor (1.935). Den organiska omsättningstillväxten var 10 procent.

Inwidos organiska försäljningstillväxt landade på 10 procent i det tredje kvartalet och enligt fönsterbolaget drevs omsättningen av stärkta marknadspositioner och en god efterfrågan.

"Under kvartalet ökade kapacitetsutnyttjandet, mixen var positiv och stigande råvarupriser möttes med proaktiva prisjusteringar", skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten och tillägger att Inwido går in i det fjärde kvartalet med bolagets "hittills högsta orderstock".

I vd-ordets utsiktsstycke uppger Henrik Hjalmarsson att givet kostnadsökningarna på insatsvaror under 2021 står Inwido redo med ytterligare prisjusteringar om det blir nödvändigt för att försvara marginalerna.

"Exakt hur den i dagsläget avtagande pandemin liksom kostnadsökningar på råvaror och transporter kommer att påverka våra marknader på medellång sikt är svårt att prognosticera, men i det längre perspektivet ser vi en fortsatt stark efterfrågan på energieffektiva fönster och dörrar i linje med Europas allt större hållbarhetsfokus", skriver vd:n.

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.733 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 1.690 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 324 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 18,7 procent. Analytikerna hade väntat ett rörelseresultat på 285 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 16,9 procent.

Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 7,9 procent, vilket kan jämföras med 8,5 procent i det föregående kvartalet och 7 procent motsvarande kvartal året innan.

Kasinointäkterna uppgick till 1.276 miljoner kronor jämfört med väntade 1.242 miljoner kronor. Sportboksintäkterna blev 436 miljoner kronor mot förhandstipset på 435 miljoner kronor.

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det fjärde kvartalet 2021, till och med den 17 oktober, var 17,6 procent lägre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2020.

"Under denna period har sportboksmarginalen varit 4,2 procent, vilket är extraordinärt lågt jämfört med genomsnittet över längre tid. Den starkast bidragande orsaken till minskningen av intäkterna är den låga sportboksmarginalen men beslutet att stänga internationella spelsiter för kunder från Nederländerna har också påverkat intäkterna negativt", skriver bolaget.

Justerat för negativa valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 17 oktober 12,9 procent lägre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2020.

Installationsbolaget Bravida redovisar ett ebita-resultat på 294 miljoner kronor och en ebita-marginal på 6,1 procent för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 293 miljoner kronor och 5,9 procent enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 4.854 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 4.926 miljoner kronor. Nettoresultatet var till 221 miljoner kronor, jämfört med förhandstipset 220 miljoner kronor.

Marknadsutsikterna har förbättrats successivt under året och återhämtningen inom både service- och installationsverksamheten är tydlig, skriver installationsföretaget Bravidas vd Mattias Johansson i delårsrapporten för årets nio första månader.

"Vi ser en ökad efterfrågan på stora infrastrukturprojekt och jag är stolt över att Bravida bland annat ingår i ett konsortium som är en av fyra prekvalificerade anbudsgivare till Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Vår starka orderingång och orderstock borgar för en förbättrad omsättningstillväxt de kommande kvartalen", skriver vd.

Han pekar också på att råvarupriserna ökar kraftigt och att det finns risk för materialbrist inom vissa områden.

"I Bravida följer vi utvecklingen noga och vi har en bra systematik för att hantera detta", kommenterar vd.

Orderingången ökade med 30 procent i kvartalet och ebita-marginalen förbättrades till 6,1 procent.

En förbättrad efterfrågan på installationsprojekt ökade orderstocken, som uppgick till 15.269 miljoner kronor (14.274).

TV- och streamingbolaget Nent redovisar ett justerat rörelseresultat på 114 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt väntat sig 73,2 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat.

Rörelseresultatet (ebit) blev 114 miljoner kronor, mot väntade 59,8 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 3.054 miljoner kronor och här hade analytikerna räknat med 3.082 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 9,9 procent.

Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.854 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Ett genomsnitt av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 1.796 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 18,0 procent, jämfört med ett prognossnitt på 17,1 procent.

Försäljningen uppgick till 10.275 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 10.479 miljoner kronor.

Orderingången var 11.680 miljoner kronor, att jämföra med ett förväntanssnitt på 11.224 miljoner kronor.

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2021 kommer att bli ungefär samma som i det tredje kvartalet 2021. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

I förra delårsrapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det tredje kvartalet skulle bli något lägre än i det andra kvartalet.

"Efterfrågan i nästan alla regioner och slutmarknader fortsatte på en hög nivå. Det högre fokuset på hållbarhet är den främsta drivkraften inom applikationer såsom energieffektivitet och nya proteinkällor", skriver Alfa Lavals vd Tom Erixon i delårsrapporten.

Programvarubolaget Enea redovisar ett resultat efter skatt på 50,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (31,1).

Nettoomsättningen uppgick till 257 miljoner kronor (206).

Rörelseresultatet blev 48,1 miljoner kronor (42,8), motsvarande en rörelsemarginal på 18,7 procent (20,7).

Rörelseresultatet, exklusive engångsposter avseende förvärvet av Adaptivemobile Security, uppgick till 60,5 miljoner kronor (47,6), motsvarande en rörelsemarginal på 23,6 procent (23,0).

Enea upprepar prognosen för 2021 om att bolaget ska visa omsättningstillväxt i förhållande till föregående år och en rörelsemarginal överstigande 20 procent.

Det skriver Eneas vd Jan Häglund i rapporten för det tredje kvartalet.

Kvartalets omsättning ökade med 26 procent i fasta valutakurser och rörelsemarginalen uppgick till 24 procent.

"Det är glädjande att vi återigen lyckas leverera på vårt marginalmål, tack vare en stor andel programvaruförsäljning i kombination med god kostnadskontroll", skriver han i rapporten.

Intäkter från två förvärv, Aptilo i oktober 2020 och Adaptive Mobile Security i juli 2021, ligger bakom den ökade omsättningen, skriver Enea.

"Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med bibehållen god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning", skriver Jan Häglund.

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 388 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 386 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 826 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 843 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte 3 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +1,6 procent). Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick låneboken till 32,0 miljarder kronor (väntat 31,7).

Kärnprimärkapitalrelationen var 15,2 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnittet på 15,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 98 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 104 miljoner kronor. 

Qliro, verksamt inom betallösningar för e-handeln, redovisar att rörelseintäktern under tredje kvartalet 2021 ökade med 4 procent till 101 miljoner kronor (97,1).

Summa rörelsekostnader ökade med 10 procent till 91,4 miljoner kronor (83,3). Kreditförlusterna minskade med 19 procent och uppgick netto till 18,9 miljoner kronor (23,3). Rörelseresultatet uppgick till -9,7 miljoner kronor (-9,5).

Periodens resultat förbättrades till -8,1 miljoner kronor (-8,6) och resultatet per aktie uppgick till -0:45 kronor (-0,48).

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 21,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:46 kronor (0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 464 miljoner kronor (342). Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner kronor (5,4) och rörelsemarginalen var 5,8 procent (1,6). Resultatet före skatt uppgick till 26,6 miljoner kronor (4,8).

Intäkterna för Poolia Sverige var under tredje kvartalet 141 miljoner kronor, en ökning med 53 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till 6,2 procent (0,2).

För Uniflex Sverige ökade intäkterna med 31 procent till 263 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 6,1 procent (3,0).

Poolia Finland hade intäkter på 13 miljoner kronor, en ökning med 30 procent. Rörelsemarginalen var 6,1 procent (6,1).

Uniflex Finlands intäkter var 8 miljoner kronor, upp 63 procent, och rörelsemarginalen var 4,9 procent (3,1).

Poolia Tysklands intäkter var 19 miljoner kronor, en minskning med 11 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (-8,5).

Uniflex Norge hade intäkter på 20 miljoner kronor (15) och en rörelsemarginal på -1,3 procent (3,7).

Enligt vd Jan Bengtsson har marknadsläget för Poolia under det tredje kvartalet förbättrats och i Sverige präglades kvartalet av stark tillväxt för både Poolia och Uniflex.

"Poolia Sveriges rörelsemarginal blev 6,2 procent vilket är betydligt bättre än tidigare, men vi har en bit kvar tills att vi är helt nöjda", skriver Jan Bengtsson i rapporten.

Poolia-vd:n uppger vidare att bolaget har börjat kartlägga nya satsningsområden och att man under det närmaste året kommer att satsa på att växa såväl organiskt som via förvärv.

IT-konsulten Tieto Evry redovisar ett justerat ebita-resultat på 94,0 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 86,4 miljoner euro enligt en sammanställning av tio analytikers prognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 14,5 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 13,2 procent.

Rapporterat rörelseresultat blev 72,2 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 63,2 miljoner euro, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 648 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 656 miljoner euro.

Tieto Evry står fast vid sin prognos om att den justerade ebita-marginalen ökar till 13-14 procent under 2021 jämfört med utfallet 2020 som var 12,7 procent.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers estimat, låg på en justerad ebita-marginal för helåret 2021 på 13,1 procent.

Tieto Evry upprepar samtidigt prognosen att bolagets organiska tillväxt kommer att vara mellan -1 och +2 procent under 2021.

Concentric offentliggör sitt rörelseresultat för tredje kvartalet 2021, som är i linje med företagets förväntningar.

Koncernens nettoomsättning beräknas uppgå till 515 miljoner kronor (324) och rörelseresultatet till 114 miljoner kronor (57), vilket resulterar i en rörelsemarginal på 22,2 procent (17,5).

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den definitiva rapporten för tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras den 3 november 2021.

Teknikkonsulten Afry, som bytt namn från ÅF Pöyry, redovisar ett justerat ebita-resultat på 369 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,3 procent.

Enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 399 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 9,1 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 4.419 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.378 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 249 jämfört med väntade 258 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,2 procent jämfört med 75,3 procent motsvarande kvartal föregående år.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -