På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Getinge, Softronic, Bergman & Beving, Husqvarna, Stora Enso, Catena Media, Fabege, SEB och Handelsbanken finns bland bolagen som har offentligjort sina kvartalsrapporter.

Spelutvecklaren MAG Interactive, vars aktie handlas på Nasdaq First North, redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet, juni-augusti, i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 på 21,7 miljoner kronor (7,7). Det justerade ebitda-resultatet var 23,0 miljoner kronor (0,6).

"En viktig drivkraft bakom det starka resultatet är den fortsatta förbättringen av genomsnittsintäkten per dagligt aktiv användare (ARPDAU) som växte med 59 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år", skriver bolaget i sin rapport.

Nettoomsättningen steg till 69,7 miljoner kronor (55,1).

Koncernens spelbidrag för perioden var 47,9 miljoner kronor (25,7, en ökning med 87 procent jämfört med samma period föregående år. Spelbidrag definieras av bolaget som nettoomsättning minus plattformavgifter (främst till Google och Apple) minus utgifter för avkastningsdriven marknadsföring.

Saas-bolaget Safetures nettoomsättning uppgick till 6,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021, en ökning om drygt 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Årliga återkommande intäkter, ARR, var vid utgången av tredje kvartalet 29,9 miljoner kronor, en ökning med 33 procent.

Resultatet blev en förlust om 5,3 miljoner kronor, jämfört med en förlust om 3,3 miljoner motsvarande period i fjol. Resultat per aktie efter utspädning uppgick -0:16 kronor (-0:12).

Safeture har gått igenom finansiella mål, och bolagets årliga intäktstillväxt ska i snitt uppgå till minst 30 procent, bruttomarginalen ska nå över 80 procent och Safeture ska vara lönsamt när det når en ARR om 65 miljoner kronor.

E-handelsbolaget Nelly redovisar ett resultat efter skatt på -29,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-2,3).

Bruttoresultatet minskade till 143 miljoner kronor (144), vilket motsvarade en bruttomarginal på 45,9 procent (47,1).

Rörelseresultatet blev -27,3 miljoner kronor (-0,7). Nelly uppger att resultatet belastats med lagerprojektsrelaterade kostnader om totalt 22 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (306). Enligt Nelly förklaras ökningen fortsatt huvudsakligen av tillväxten i vardagsmode.

"Flera kategorier inom vardagsmode växte rejält under kvartalet, både jämfört med 2020 och 2019. Försäljningen av festmode var dock fortsatt väsentligt lägre än innan pandemin. Returgraden ökade något vilket hämmade nettoomsättningstillväxten under kvartalet ytterligare", skriver bolaget i rapporten.

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett rörelseresultat på 32,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, enligt segmentsredovisningen (14,3)

Intäkterna för perioden, enligt segmentsredovisningen, uppgick till 404 miljoner kronor (195).

Tredje kvartalets rörelsemarginal uppgick till 8,1 procent (7,3), nettoresultatet blev 37,9 miljoner kronor (13,4) och resultatet per aktie var 2:46 kronor (0:87).

Antalet produktionsstartade bostäder var 147 under tredje kvartalet (55) och antalet sålda bostäder uppgick till 85 (93).

Segmentsredovisning anses enligt bolaget ge den mest rättvisande bilden av verksamheten.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.160 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett justerat ebita-resultat på 1.041 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.306 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 6.547 miljoner.

Orderingången uppgick till 7.079 miljoner kronor. Förväntat var 6.540 miljoner.

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 18,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (15,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:35 kronor (0:29).

Nettoomsättningen uppgick till 182 miljoner kronor (160).

Resultatet före skatt var 23,1 miljoner kronor (19,4).

Verkstadsföretaget Bergman & Beving rapporterar en nettoomsättning om 1.014 miljoner kronor för det andra kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2021/22 (1.013).

Ebita-resultatet ökade med 23 procent till 81 miljoner kronor (66) och ebita-marginalen stärktes till 8,0 procent (6,5).

Resultatet efter skatt uppgick till 50 miljoner kronor (40) motsvarande 1:85 kronor per aktie efter utspädning (1:45).

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 926 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt förväntat sig 746 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat. Rörelsemarginalen blev 9,1 procent mot väntade 8,1 procent.

Omsättningen uppgick till 10.180 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 6 procent. Här hade analytikerna väntat sig 9.257 miljoner kronor respektive -3,3 procent.

"Resultatet påverkades positivt av en gynnsam stanna-hemmatrend men bör också ses mot bakgrund av ett rekordstarkt motsvarande kvartal i fjol", kommenterar vd Henric Andersson i rapporten.

Försäljningstillväxten uppgick till 6 procent (6 procent organiskt) mot analytikerna i Infronts väntade 3,3 procent. Enligt vd:n stärkte bolaget marknadspositionerna inom samtliga divisioner. Tillväxten på 5 procent inom divisionen Husqvarna drevs av bland annat robotgräsklippare och motorsågar. Även Gardena såg en stark utveckling inom robotgräsklippare.

Skogskoncernen Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 410 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 371 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 15,9 procent, att jämföra med väntade 15 procent.

Resultat före skatt landade på 349 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 335 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2.577 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.474 miljoner euro.

Catena Media rapporterar preliminära intäkter om 33,1 miljoner euro för det tredje kvartalet, vilket är en ökning om 33 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol då intäkterna var 24,9 miljoner euro. Preliminärt justerat ebitda anges till 16,0 miljoner euro (12,0), vilket motsvarar en marginal på 48 procent (48).

"Bolaget rapporterar stark tillväxt i intäkter och justerat ebitda-resultat drivet av en exceptionellt stark utveckling i USA", skriver bolaget.

Catena Media gör även en nedskrivning om 49,4 miljoner euro främst hänförlig till tidigare gjorda förvärv i Tyskland. Nedskrivningen påverkar rörelseresultatet negativt, men påverkar inte kassaflödet.

Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 721 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta estimat hade väntat 726 miljoner kronor.

Driftöverskottet uppgick till 569 miljoner kronor mot förväntade 564 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 404 miljoner. Här var förhandstipset 411 miljoner kronor

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 881 miljoner kronor jämfört 338 miljoner kronor som analytikerna räknat med. Efter skatt summerades Fabeges resultat till 1.096 miljoner kronor mot förväntansbilden 592 miljoner kronor.

Fabege ser ingen prispress nedåt i uthyrningen, men vakansgraden på 10 procent är fortsatt hög. Det skriver vd Stefan Dahlbo i rapporten för det tredje kvartalet.

"Pandemin har haft en negativ effekt på uthyrningsgraden, men en betydande del av redovisad vakans avser pågående hyresgästanpassningar för tecknade men ej inflyttade ytor", skriver Stefan Dahlbo och pekar på att Skatteverkets utflytt från en av bolagets fastigheter som tidigare kommunicerats ger en stor vakans.

Nettouthyrningen steg och var under kvartalet 74 miljoner kronor, vilket ger en nettouthyrning på 130 miljoner kronor för niomånadersperioden januari till september. Borträknat de stora uthyrningarna till Convendum och Alfa Laval uppgick nettouthyrningen till 20 miljoner kronor.

Storbanken SEB redovisar ett rörelseresultat på 7.997 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.004 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

SEB:s räntenetto uppgick under det tredje kvartalet till 6.639 miljoner kronor, en ökning på 1 procent jämfört med det andra kvartalet 2021 och en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 1 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.566 miljoner kronor.

"Tredje kvartalet hade en ränteintjänande dag mer än det andra vilket fick en positiv effekt", skriver SEB.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, minskade 1 procent till 5.202 miljoner kronor jämfört med kvartalet innan, och var 7 procent bättre än Infronts konsensus.

"Aktiviteten inom företagsförvärv och fusioner gynnades av marknadsförhållandena och ökade gradvis", skriver SEB.

Bruttoprovisioner från emissioner och rådgivning minskade med 149 miljoner kronor, från det andra kvartalets "höga nivå" till 464 miljoner kronor. Låneprovisionerna, brutto, ökade med 21 miljoner kronor till 776 miljoner kronor.

Provisionerna från värdepappershandel och derivat minskade med 16 procent i det tredje kvartalet, jämfört med det andra, och provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 62 miljoner kronor till 913 miljoner kronor.

"Inom kortverksamheten var omsättningen hos privatkunder tillbaka på högre nivå än före pandemin medan omsättningen för företagskort var fortsatt låg, dock kunde en återhämtning skönjas under kvartalet", skriver SEB.

Givet starka aktiemarknader ökade bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, med 115 miljoner kronor till 2.401 miljoner kronor jämfört med det andra kvartalet.

Kreditförlusterna uppgick till 49 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 266 miljoner kronor.

Styrelsen i SEB har beslutat att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Den ytterligare ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie motsvarar, tillsammans med den ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie som utbetalades i april 2021, cirka 50 procent av SEB:s nettoresultat för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Styrelsen har också beslutat att påbörja ett program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor.

"SEB har genom pandemin bibehållit en stark finansiell position, vilket har möjliggjort för oss att stötta våra kunder genom dessa utmanande tider. Samtidigt överstiger SEB:s kapitalbuffert både myndighetskravet och bankens egen målnivå. När den ekonomiska återhämtningen nu är på god väg och Finansinspektionen har hävt sin rekommendation om restriktioner gällande utdelningar och återköp har styrelsen beslutat att initiera ett aktieåterköpsprogram och att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning", kommenterar styrelseordföranden Marcus Wallenberg.

SEB ämnar upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100-300 punkter högre än gällande kapitalkrav, skriver banken.

Den 30 juni 2021 var kapitalbufferten över myndighetskravet 860 baspunkter. Den föreslagna ytterligare ordinarie utdelningen och aktieåterköpsprogrammet kommer totalt sett minska kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 150 baspunkter och redovisas i resultatet för det tredje kvartalet 2021. SEB planerar att fortsätta successivt minska kapitalbufferten mot den målsatta nivån.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 6.554 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 5.776 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.961 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 8.029 miljoner. Provisionsnettot blev 3.157 miljoner kronor. Där låg förväntningarna på 3.066 miljoner.

Kreditförlusterna var 66 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 223 miljoner kronor.

I tredje kvartalet gjordes en upplösning av tidigare reservering till Oktogonen med 263 miljoner kronor.

Handelsbanken har beslutat att inte bedriva verksamhet i Danmark och Finland och en process inleds för avyttring av dessa två verksamheter.

"Trots en lång närvaro i dessa marknader är bankens marknadsposition liten och banken ser små möjligheter att skala upp sitt erbjudande utan betydande investeringar", skriver banken.

Danmark och Finland står tillsammans för 10 procent av intäkterna, 13 procent av kostnaderna och 8 procent av koncernens rörelseresultat. Det allokerade kapitalet till verksamheterna i Danmark och Finland uppgår totalt till cirka 15 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalet hänförligt dessa verksamheter uppgår till cirka 12 miljarder.

"Banken har sina huvudsakliga marknader i Sverige, Norge och i Storbritannien med en fristående dotterbolagsbank, dessa marknader står tillsammans för 91 procent av resultatet. Här har banken ambitionen att vara ledande inom våra kärnområden finansiering och kapitalförvaltning", skriver SHB.

Nederländerna kommer från och med 1 januari 2022, organiseras inom Capital Markets tillsammans med Luxemburg och New York. Närvaro i Euro-området är utöver bankens erbjudande till sina kunder i Nederländerna och Luxemburg strategiskt viktigt för banken också i finansieringshänseende, heter det i pressmeddelandet.

Verksamheten i New York kommer att fortsätta bedrivas på samma sätt som tidigare. Även närvaro i USA har en strategisk vikt för banken med den direkta tillgången till USD-finansiering den medför.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -