På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Investor, Sandvik, Avanza och TF Bank har offentliggjort sina kvartalssiffror.

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet på -4 procent, jämfört med +1 procent för Sixrx avkastningsindex.

Totalavkastningen för noterade bolag var 3 procent under kvartalet och 29 procent hittills i år. Motsvarande siffror för Sixrx var 1 respektive 24 procent.

Det justerade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 223 kronor, mot 215 kronor vid utgången av det andra kvartalet.

Det rapporterade substansvärdet uppgick till 196 kronor per aktie, att ställa mot 187 kronor vid utgången av föregående kvartal.

Investors resultat efter skatt blev 26.935 miljoner kronor (27.170).

Den organiska tillväxten för Investors största onoterade innehav Mölnlycke uppgick till -16 procent i konstant valuta under det tredje kvartalet.

Det framgår av Investors delårsrapport.

Utfallet påverkades "avsevärt" av bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning under det tredje kvartalet 2020. Under det tredje kvartalet 2021 uteblev bidraget helt, skriver Investor.

Wound Care växte 8 procent organiskt i konstant valuta. Ebita-marginalen minskade, negativt påverkad av affärsområdet Surgical.

Investor har uppdaterat sin skuldsättningspolicy, definierat som nettoskulden i förhållande till totala justerade tillgångar. Den nya målnivån ligger på 0-10 procent, en justering från 5-10 procent.

Enligt den uppdaterade policyn uppgick nettoskuldsättningsgraden till 2,5 procent per den 30 september 2021.

"Denna breddning av målintervallet ökar vår flexibilitet. Det är en stor fördel att kunna investera inom alla tre affärsområden, beroende på var vi hittar de bästa möjligheterna", skriver vd Johan Forssell i rapporten.

Verkstadsbolaget Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.371 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.367 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Försäljningen var 24.826 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 24.916 miljoner kronor.

Sandviks orderingång uppgick till 26.292 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 25.618 miljoner kronor.

Redovisat rörelseresultat uppgick till 4.480 miljoner kronor, mot väntade 4.349 miljoner, och påverkades positivt av jämförelsestörande poster om 109 miljoner kronor samt negativt av förvärvskostnader och nedskrivningar av överlappande tillgångar om totalt 228 miljoner kronor. Nettot av dessa poster blir -119 miljoner kronor. Enligt Infront räknade analytikerna i snitt med jämförelsestörande poster om -17 miljoner.

Sandvik spår att valutaeffekterna på rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2021 kommer att vara +150 miljoner kronor. Metallpriseffekten på rörelseresultatet spås samtidigt bli 50 miljoner kronor.

I föregående rapport spåddes för det tredje kvartalet valutaeffekter på -50 miljoner och metallpriseffekter på +200 miljoner. Valutaeffekter hade en påverkan om +112 miljoner kronor. Förändrade metallpriser hade en positiv påverkan om 190 miljoner kronor.

Enligt ett snittestimat från Infront räknade analytiker med -50 miljoner kronor respektive +185 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

För helåret 2021 spår Sandvik fortfarande att investeringarna kommer att bli mindre än 4 miljarder kronor.

Koncernen bedömer alltjämt att räntenettot blir cirka -0,4 miljarder kronor 2021.

Skattesatsen uppskattas fortfarande bli 22-24 procent för 2021.

Efterfrågan inom fordonssegmentet har varit "robust" trots den rådande halvledarbristen, och både verkstadssegmentet och energisegmentet har fortsatt på den positiva utvecklingen från föregående kvartal.

Det sade Sandviks vd Stefan Widing vid en telefonkonferens kort efter delårsrapportens publicering.

"Vi fortsätter att vara optimistiska framåt och ser en stark underliggande efterfrågan på våra produkter. Vi hanterar frågorna gällande leveranskedjan och logistiken på ett bra sätt hittills", sade Stefan Widing.

Sandvik-vd:n sade vidare att om råvarupriserna fortsätter att vara höga, vilket det finns anledning att tro, bör gruvdelen fortsätta att utvecklas väl.

Han noterade dock en avmattning inom fordon.

"Vi såg en viss avmattning inom fordonssegmentet under tredje kvartalet och den kommer sannolikt att fortsätta under fjärde kvartalet, men vi får se. Det gäller även Kina specifikt, fordon är viktigt i Kina och vi kunde se det sakta in under tredje kvartalet. Vi har anledning att tro att det inte löser sig snabbt, åtminstone inte under fjärde kvartalet, så avmattningen kommer nog att fortsätta tills halvledarbristen har lösts", sade Stefan Widing.

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 574 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Ett genomsnitt av sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 520 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 767 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 713 miljoner kronor.

Courtageintäkterna var 330 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 313 miljoner kronor.

Avanza Bank uppger vidare att det föreslår en efterutdelning om 2:95 kronor per aktie avseende 2020 års resultat.

Avanza bedömer att de totala kostnaderna för 2022 bedöms överskrida den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent. Ökningen väntas kunna landa på omkring 20 procent.

Det skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Under sommaren behövde Avanza fokusera på rekryteringar till kundstödjande funktioner och för att upprätthålla utvecklingsagendan har rekryteringstakten växlats upp generellt, uppger vd:n.

"Även om vi inte har slutfört vår affärsplaneringsprocess vill vi redan nu flagga för att kostnadsökningen för 2022 kan landa på omkring 20 procent. Stark kostnadskontroll är strategiskt viktigt för Avanza", uppger Rikard Josefson.

Kostnadsökningen för årets tre första kvartal ligger på 17,6 procent exklusive flyttrelaterade engångskostnader. Tidigare kommunicerad kostnadsökningstakt för helåret 2021 på omkring 15 procent kvarstår.

Avanzas styrelse har beslutat att kalla till extra bolagstämma i november för att besluta om en ytterligare utdelning på 2:95 kr per aktie i efterhand avseende räkenskapsåret 2020.

Förslaget läggs fram nu när Finansinspektionen hävt sin tidigare rekommendation kring utdelningar, skriver Avanza.

I september meddelade Finansinspektionen bruttosoliditetsvägledningen för Avanzas branschkollega Nordnet på 0,9 procent utöver lagkravet på 3 procent.

"Finansinspektionens översyn och utvärdering av Avanza görs först nästa år, men det är ändå rimligt att anta att deras bedömning inte kommer att skilja sig markant från Nordnets. Vi har idag en god marginal med en kvot på 4,5 procent. Vi behöver se till att vi fortsatt ligger väl till i förhållande till kravet inklusive vägledningen, vilket vi är trygga med", skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 91,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 91,0 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 3:28 kronor, jämfört med väntade 3:24 kronor. De totala intäkterna uppgick till 270 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 271 miljoner kronor.

Nischbankens låneportfölj ökade 9 procent i lokala valutor under kvartalet till 9.970 miljoner kronor.

Färre pandemirestriktioner i Europa bidrog till att TF Banks låneportfölj ökade med 9 procent under det tredje kvartalet.

Det skriver vd Mattias Carlsson i delårsrapporten.

I Tyskland ökade låneportföljen med 32 procent under kvartalet, vilket är relaterat till såväl fler utgivna kreditkort som högre utnyttjande per kort. I Norge uppgick ökningen till 11 procent.

Ecommerce Solutions ökade volymerna "ordentligt" under slutet av kvartalet, vilket bidrog till att segmentets låneportföljen ökade med 4 procent.

"Ökningen av transaktionsvolymer under kvartalet är till stor del relaterad till avtalet med Boozt och detta samarbete har medfört att varumärket Avarda fått en allt större kännedom på marknaden för betalningslösningar", skriver Mattias Carlsson.

Spotlightlistade Invent Medic, med inriktning mot kvinnohälsa, redovisar en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor (0,3) och ett rörelseresultat uppgående till -4,0 miljoner kronor (-3,5) för det tredje kvartalet 2021.

Under kvartalet fortsatte förberedelserna inför lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Likvida medel per den 30 september uppgick till 5,6 miljoner kronor (16).

Styrelsen beslutade i september att föreslå en nyemission om 24,1 miljoner kronor. Likviden kommer att användas till en utökad och fokuserad satsning på direktförsäljning i Norden, Storbritannien och Tyskland, förstärkning av digital marknadsföring på samtliga marknader samt till den kommande lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året. Efter periodens slut meddelades att Anna Lindström rekryterats som ny vd med tillträdesdag den 5 oktober.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -