På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Några av de bolag som släppt sina halvårsrapporter idag är Ambea och Poolia.

Addvise hade en nettoomsättning uppgående till 118 miljoner kronor (102) under andra kvartalet 2021.

Organiskt minskade nettoomsättningen med 8,5 procent, vilket beror på extraordinär försäljning av förbrukningsmaterial under andra kvartalet 2020 för bekämpning av pandemin.

Under andra kvartalet 2021 ökade koncernens bruttomarginal till 44,5 procent (38,1) till följd av en återgång till en normal produktmix med en högre andel egenutvecklade produkter.

Den organiska orderingången ökade under andra kvartalet 2021 med 3,5 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Den totala orderingången uppgick till 126 miljoner kronor (101).

Ebitda för perioden uppgick till 15,8 miljoner kronor (15,1) medan ebita-resultatet landade på 13,3 miljoner kronor (13,1).

Resultatet för andra kvartalet 2021 påverkades negativt av engångskostnader om 7,5 miljoner kronor hänförliga till refinansieringen av obligationslån och förvärvskostnader för MRC Systems. Periodens resultat under andra kvartalet 2020 påverkades positivt av statliga bidrag relaterade till pandemin om cirka 3,4 miljoner kronor.

Periodens resultat uppgick till 0,1 miljoner kronor (8,3) motsvarande 0:00 kronor per aktie (0:07).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6,9 miljoner kronor (20,5).

"Vår bedömning är att efterfrågan inom vårt produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, och vår mångsidiga produktportfölj kommer att gynna oss under 2021", skriver vd Rikard Akhtarzand i rapporten.

Industrigruppen Infrea redovisar ett resultat efter skatt på 6,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (14,0). Resultatet per aktie minskade till 0:41 kronor (0:84).

Nettoomsättningen steg till 329 miljoner kronor (258). Av tillväxten på 28 procent var 11 procentenheter organisk.

Rörelseresultatet sjönk 11,4 miljoner kronor (20,1).

Verksamheten inom Vatten & Avlopp har krympt under hela 2021, även om bolaget har sett en viss förbättring mot slutet av andra kvartalet, uppger vd Tony Andersson i delårsrapporten.

"Den negativa utvecklingen, som beror på en kombination av pandemieffekter särskilt i början av året och interna operativa utmaningar, har under kvartalet adresserats med en mängd olika aktiviteter", tillägger han.

Kvartalet har belastats med engångskostnader för förbättringsaktiviteter om cirka 1,5 miljoner kronor.

Inom Mark & Anläggning har bolaget noterat en något större lågsäsongseffekt från en större verksamhet än föregående år, samt en del höjda grossistpriser på direkt material som inte fullt ut har kunnat föras vidare på kund.

Vidare har listbytet till Nasdaq Stockholm belastat bolaget med engångskostnader om 2,7 miljoner kronor i kvartalet.

"Naturligtvis bevakar vi utvecklingen av landets cementförsörjning och dess eventuella påverkan på Infrea", skriver Tony Andersson också.

Läget med pandemin och hur marknadsutsikterna ser ut i dess spår är enligt bolaget fortfarande svårbedömda.

"Vi kan inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder har påverkats av pandemin, men vi ser att tillgången på projekt är fortsatt god även om hög konkurrens och viss prispress kan noteras. Sammantaget har vi en god orderstock", skriver Infrea-chefen.

"Vi bedömer också att tillgången på mindre och medelstora bolag med intresse för de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infrea-koncernen är fortsatt goda även om konkurrensen också här är hög med ibland för oss alldeles för höga värderingar", uppger Tony Andersson.

Inklusive Jonab Anläggnings AB närmar sig nu koncernens omsättning 1,5 miljarder kronor i tolvmånaderstakt, framhåller Infrea-chefen.

Nöjesbolaget Moment Group redovisar ökande omsättning och minskad förlust i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 78,6 procent till 25 miljoner kronor (14).

"Under kvartalet har merparten av koncernens verksamheter varit stängda. Aktivitetsarenorna STAR Bowling och Ballbreaker samt eventbolagen Minnesota Communication och Hansen har dock haft viss verksamhet i gång, men i betydligt mindre omfattning än under motsvarande period pandemifria år", skriver Moment Group i rapporten.

Ebitda-resultat blev -10 miljoner kronor (-24).

Rörelseresultatet blev -25 miljoner kronor (-41).

Resultatet före skatt var -30 miljoner kronor (-47).

Resultatet efter skatt blev -29 miljoner kronor (-51).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-1,78).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 35 miljoner kronor (11).

"Aviseringarna om lättnader i restriktionerna med start från 1 juli, som enligt plan skall träda i kraft i fyra olika steg, innebär att vi äntligen börjar se ljuset i tunneln, efter nära ett och ett halvt år av i princip total nedstängning för merparten av våra verksamheter. Vi är dock fortsatt starkt påverkade av pandemin och dess restriktioner, vilket tydligt avspeglas i periodens omsättning och rörelseresultat", uppger vd Martin du Hane.

Moment Group har under kvartalet fortsatt med nödvändiga anpassningar för att vara startklara när restriktionerna väl lättas.

Obducat, ett teknikbolag inom litografilösningar, hade intäkter uppgående till 4,7 miljoner kronor (9,3) under andra kvartalet 2021. Rörelseresultatet blev -7,0 miljoner kronor (-7,4).

Det framgår av teknikbolagets delårsrapport.

Kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,0 miljoner kronor (0,6).

"Under årets andra kvartal har vi märkt av en tydligt ökad kundaktivitet på marknaden. Orderingången uppgick till 21,3 miljoner kronor (11,2), vilket vi ser som en bekräftelse på att den förväntade återhämtningen börjar realiseras", skriver vd Patrik Lundström i rapporten.

Orderstocken uppgår till 46,4 miljoner kronor (36,0), vilket till övervägande del är planerat för leverans under 2021.

"I takt med att marknaden återhämtar sig, så har vi, inom Obducat, stegvis kunnat återgå till det normala och ekonomiska stödåtgärder i form av korttidsarbete har successivt trappats ner och avvecklats vid utgången av rapportperioden. Däremot ser vi fortsatt en viss påverkan av coronapandemin på vissa marknader vad avser tempot i de interna beslutsprocesserna", skriver vd.

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 574 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021 (335).

Den operativa rörelsemarginalen blev 6,1 procent (5,0).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 miljoner kronor (293).

Resultatet efter skatt blev 406 miljoner kronor, jämfört med 213 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 9.402 miljoner kronor (6.777), motsvarande en ökning med 39 procent.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 2.260 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.859 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 47,0 procent. Väntat var 42,7 procent.

Försäljningen uppgick till 4.810 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.353 miljoner kronor.

Vinst före skatt blev 1.855 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar uppgick i snitt till 1.454 miljoner kronor.

Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 536 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 544 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

De totala intäkterna uppgick till 830 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 835 miljoner kronor.

Provisionsnettot uppgick till 585 miljoner kronor, jämfört med väntade 644 miljoner kronor. Räntenettot blev 183 miljoner kronor mot väntade 173 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 440 miljoner kronor, mot förväntade 442 miljoner, och per aktie var resultatet 1:73 kronor mot väntade 1:77.

Friluftsbolaget Fenix Outdoor redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också.

Omsättningen steg 25,9 procent till 130,4 miljoner euro (103,6).

Ebitda-resultat blev 19,2 miljoner euro (14,8), med en ebitda-marginal på 14,7 procent (14,3).

Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner euro (3,8), med en rörelsemarginal på 5,6 procent (3,7).

Resultatet före skatt var 5,0 miljoner euro (0,8).

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner euro (0,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,21 euro (0,02).

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 428 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 422 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Intäkterna landade på 4.779 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 4.751 miljoner kronor.

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 16,6 miljoner euro.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade väntat 14,4 miljoner euro.

Intäkterna uppgick till 42,8 miljoner euro mot väntade 40,6 miljoner euro.

Resultat efter skatt blev 13,4 miljoner euro. Här hade analytikerna räknat med 11,4 miljoner euro.

Vård- och diagnostikbolaget Medicover redovisar ett ebitda-resultat på 71,8 miljoner euro för det andra kvartalet 2021. Väntat var 60,7 miljoner enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 349 miljoner euro, jämfört med väntade 316 miljoner euro.

Rörelseresultat, ebit, blev 46,2 miljoner euro och här var förväntningarna 36,1 miljoner euro.

Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning i linje med förväntat och ett rörelseresultat som kommer in högre än analytikerna väntat i det andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 0,3 procent till 35 395 miljoner kronor (35 491). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 35 825.

Rörelseresultatet blev 2 338 miljoner kronor (845), väntat rörelseresultat var 1 664. Rörelsemarginalen var 6,6 procent (2,4).

Resultatet före skatt var 2 300 miljoner kronor (778).

Resultatet efter skatt blev 1 940 miljoner kronor (630), analytikerkonsensus 1 633.

Resultat per aktie hamnade på 4,68 kronor (1,51).

Bettingbolaget Kindred redovisar ett spelöverskott i linje med förväntat under andra kvartalet. Underliggande ebitda-resultat var högre än väntat.

Spelöverskottet steg 54,7 procent till 363,7 miljoner pund (235,1). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 366.

Underliggande ebitda-resultat uppgick till 114,3 miljoner pund (51,7), väntat 103, med en justerad ebitda-marginal på 31,4 procent (22,0).

Resultatet före skatt var 102,5 miljoner pund (31,3).

Resultatet efter skatt blev 87,1 miljoner pund (26,8), analytikerkonsensus 77.

Vård- och omsorgsbolaget Ambea redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 2,7 procent till 2 851 miljoner kronor (2 776). Organiskt sjönk tillväxten 1 procent.

Ebita-resultat blev 146 miljoner kronor (165), med en ebita-marginal på 5,1 procent (5,9).

Justerat ebita-resultat blev 146 miljoner kronor (174).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (136), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (4,9).

Resultatet efter skatt blev 37 miljoner kronor (53), en minskning med 30,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor (0,56), vilket innebär en minskning med 30,4 procent mot föregående år.

Fritt kassaflöde var 371 miljoner kronor (382).

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 16,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (0,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:36 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 473 miljoner kronor (345).

Rörelseresultatet blev 21,8 miljoner kronor (2,1) och rörelsemarginalen var 4,6 procent (0,6).

Resultatet före skatt uppgick till 21 miljoner kronor (1,3).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -