På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Bland bolag som kommit med sina halvårsrapporter återfinns bland annat ABB.

Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar högre omsättning och justerat rörelseresultat än väntat.

Omsättningen steg 22,8 procent till 8 637 miljoner kronor (7 031). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 429. Organiskt ökade försäljningen med 31 procent mot samma period föregående år, som var kraftigt påverkat av pandemin.

Rörelseresultatet blev 1 344 miljoner kronor (817), väntat rörelseresultat var 1 218. Rörelsemarginalen var 15,6 procent (11,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 387 miljoner kronor (878), väntat var 1 370, med en justerad rörelsemarginal på 16,1 procent (12,5).

Resultatet före skatt var 1 286 miljoner kronor (741).

Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten blev 992 miljoner kronor (572), analytikerkonsensus 878.

Resultat per aktie hamnade på 3,61 kronor (2,11).

Avensia, som levererar e-handelslösningar, hade en omsättning på 97,4 miljoner krnor (76,5) under andra kvartalet 2021.

Ökningen i kvartalet har främst skett genom ökad debitering för tjänster efter att personalstyrkan ökat med 21 procent och beläggningen på total personal ökat, skriver Avensia.

Rörelseresultatet uppgick till 5,2 miljoner kronor (0,1) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 procent (0,2).

Andra kvartalet har belastats med 1,2 miljoner kronor i kostnader för leveransåtaganden under andra halvåret 2021.

Kassaflödet var -2,9 miljoner kronor (20,2). Periodens kassaflöde har belastats av årets utdelning -11,1 miljoner kronor (0) samt ökade kundfordringar på -9,0 miljoner kronor.

"Ökningen i kundfordringar är delvis kopplade till implementationen av ett nytt affärssystem som tidvis försenade faktureringen under Q2", skriver Avensia.

Jämförandeperioden 2020 innehöll vidare en skattekredit på cirka 10,8 miljoner kronor som en del av bolagets arbete att parera coronapandemin.

Kassan uppgick vid kvartalets slut till 35,4 miljoner kronor.

"Det är bolagets bedömning att efterfrågan är strukturellt ökande på de marknader där vi är verksamma och att denna efterfrågan på lång sikt kommer att förstärkas i spåren av Covid-19. På kort och medellång sikt kan efterfrågan dock påverkas negativt av den övergripande osäkerheten i omvärlden som Covid-19 har inneburit", skriver Avensia som inte lämnar några resultat- eller omsättningsprognoser.

Diagnostikbolaget IDL Biotech redovisar ökande omsättning och minskad förlust i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 28,6 procent till 6,3 miljoner kronor (4,9).

Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -2,7 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-4,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,07).

Likvida medel uppgick till 8,1 miljoner kronor (20,0).

IDL Biotech ska avnoteras från Spotlight med sista handelsdag den 4 augusti efter att bolagets förvärvats av Arocell.

"Som framgår av det offentliggjorda budet och erbjudandehandlingen, ser båda företagen mycket positivt på detta samgående. Vi är två små diagnostikföretag som båda arbetar framförallt inom onkologi och det finns klara synergier. Dels effektiviserings- och kostnadsfördelar, men framförallt en ökad potential inom produktutveckling, större produktportfölj och bättre möjligheter att nå ut med våra diagnostikprodukter på olika tekniska plattformar", skriver IDL BIotechs vd Gunnar Wahlberg i rapporten.

Medicinteknikbolaget Mentice redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 90,9 procent till 46,4 miljoner kronor (24,3).

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-12,0).

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner kronor (-15,1).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (-12,9).

Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner kronor (-11,1). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,46).

Orderingången landade på 40,2 miljoner kronor (28,4), en ökning med 41,5 procent mot föregående år. Orderstocken var på 67,9 miljoner kronor (41,3) per den 30 juni.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,7 miljoner kronor (15,2).

- Vi har genomfört och levererat affärer från vår orderstock på ett mycket starkt sätt under kvartalet, och kombinerat med en fortsatt stark orderingång ger det oss en utmärkt position hittills i år där såväl andra kvartalet som det första halvåret är de starkaste hittills för Mentice avseende både nettoomsättning och orderingång. Vår försäljning till sjukhus, både direkt och indirekt via kanaler och strategiska samarbeten, påverkas fortfarande av pandemin. Trots detta levererade vi en ökning för nettoomsättningen för kvartalet om 90,5 procent och för första halvåret om 34,5 procent jämfört med motsvarande perioder förra året. Detta gör att vi återigen levererar tillväxt inom intervallet för vårt finansiella tillväxtmål. Vi investerar i vår växande organisation och förbereder oss inför behoven under det andra halvåret, men framför allt inför 2022, kommenterar vd Göran Malmberg i delårsrapporten.

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma, som tidigare hette Karo Bio, redovisar ett resultat efter skatt på -21,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (25,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (0:11).

Nettoomsättningen uppgick till 748 miljoner kronor (689), motsvarande en ökning med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 31,0 miljoner kronor (98,6).

Fastighetsbolaget Annehem redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 45,5 miljoner kronor (36,7), en ökning med 24,0 procent mot föregående år och förvaltningsresultatet uppgick till 21,9 miljoner kronor (6,8), en ökning med 222,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 39,6 miljoner kronor (27,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (0,09), vilket innebär en ökning med 277,8 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie uppgick till 37,9 kronor (26,6).

CTT Systems, som levererar fuktkontrollsystem, redovisar ett rörelseresultat på 6,6 miljoner kronor för det andra kvartalet (5,9). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om +4,8 miljoner kronor (0,0).

Nettoomsättningen uppgick till 37,5 miljoner kronor (50,4).

Resultatet efter skatt var 6,1 miljoner kronor (6,0). Resultatet per aktie blev 0:49 kronor (0:48).

För det tredje kvartalet spår CTT Systems en omsättning 35–40 miljoner kronor, drivet av retrofit och motverkat av privatjet.

För helåret bedöms omsättningen hamna i intervallet 140-160 miljoner kronor (201).

Teknikbolaget Micro Systemation redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 23,0 procent till 64,6 miljoner kronor (83,9).

Den lägre omsättningen uppges bero på flera sammanfallande faktorer, till största delen beroende på Nordamerika.

"Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu", uppger vd Joel Bollö.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (12,1).

Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (11,2).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (10,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (0,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,1 miljoner kronor (-1,6).

Joel Bollö skriver i sitt vd-ord att bolaget är selektiva kring vilka de säljer till, då produkterna är väldigt kraftfulla.

"Vi har etisk policy som gör att vi kontinuerligt behöver utvärdera vilka länder samt organisationer vi levererar våra lösningar till. Som ett resultat levererar vi i år till färre regioner än tidigare. Detta påverkar vår omsättning kortsiktigt negativt."

Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett ebita-resultat om 121 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (82,6).

Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 665 miljoner kronor. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 15,7 procent exklusive valutaeffekter. Försäljningen under andra kvartalet i fjol påverkades negativt av pandemin.

Ebit uppgick till 88,5 miljoner kronor (78,0). Avyttringar i perioden ledde till en redovisad reaförlust om 20 miljoner kronor.

Periodens resultat blev 58,7 miljoner kronor (38,3), motsvarande 1:57 kronor per aktie efter utspädning, avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 miljoner kronor (164), motsvarande en kassagenerering om 26 procent (180). Ökade kundfordringar på grund av god försäljning samt en förebyggande lageruppbyggnad för att möta eventuell komponentbrist påverkade kassaflödet negativt, skriver Sdiptech.

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett resultat efter skatt på 24 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (40). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (0:62).

Nettoomsättningen uppgick till 903 miljoner kronor (859).

Justerat ebitda blev 78 miljoner kronor (97) och resultatet före skatt uppgick till 30 miljoner kronor (52).

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat före skatt på 93 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-3).

Nettoomsättningen uppgick till 593 miljoner kronor (510). Rörelseresultatet kom in på 97 miljoner kronor (2).

Nettoresultatet blev 74 miljoner kronor (-3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 miljoner kronor (-23).

- Såväl produktionen och försäljningen som det finansiella resultatet låg på en god nivå under det andra kvartalet. Vår tydliga inriktning mot ständiga förbättringar på de områden vi själva kan påverka gav därmed resultat, trots de utmaningar pandemin fört med sig. Uppgången på den europeiska massamarknaden fortsatte under kvartalet samtidigt som Kina nu visar tydliga tecken
på en avmattning, kommenterar vd Lennart Eberleh i delårsrapporten.

- Vi hade ett bra och stabilt andra kvartal för produktionen i våra bruk. Volymen ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, till drygt 109 000 ton. Jämförelsen påverkas av att underhållsstoppet i Rottneros Bruk ägde rum under andra kvartalet ifjol medan det sker
under det tredje kvartalet i år. Våra leveranser ökade med 11 procent, till över 103 000 ton.

- Den starka återhämtningen på massamarknaden som initialt drivits av en stark efterfrågan i Kina fortsatte under kvartalet. Listpriset per ton NBSK på vår hemmamarknad i Europa ökade under det andra kvartalet med 270 dollar till 1 300 dollar per den sista juni. Uppgången fortsatte i början av det tredje kvartalet, till i dagsläget omkring 1 340 dollar. Prisutvecklingen i Kina vände dock under andra kvartalet och det är troligt att den starka pristrenden i Europa nu kommer att bromsa in.

- I juli har vi förtidsinlöst våra utestående obligationer som uppgick till 400 miljoner kronor och ersatt dem med bankfinansiering om totalt 250 miljoner kronor, varav vi initialt utnyttjar 150 miljoner kronor. Vårt starka kassaflöde innebär att vi kan reducera vår skuldbörda med cirka 250 miljoner kronor samtidigt som vi bibehåller en god likviditet. Som en konsekvens kommer vi att sänka våra finansieringskostnader med omkring 13 miljoner kronor per år. Den nya finansieringen öppnar också upp för en potentiell utdelning till våra aktieägare under andra halvåret, fortsätter Lennart Eberleh.

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 31,5 procent till 1 958 miljoner kronor (1 489). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 956.

Ebita-resultatet uppgick till 197 miljoner kronor (-4), med en ebita-marginal på 10,1 procent.

Rörelseresultatet blev 181 miljoner kronor (-18), väntat rörelseresultat var 169. Rörelsemarginalen var 9,2 procent.

Resultatet före skatt var 176 miljoner kronor (-26).

Resultatet efter skatt blev 168 miljoner kronor (-28), analytikerkonsensus 127.

Friskvårdskedjan Actic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -18,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (5,6).

Nettoomsättningen sjönk till 138 miljoner kronor (157).

Rörelseresultatet blev -29,9 miljoner kronor (-7,9).

Resultatet efter skatt summerades till -33,5 miljoner kronor (-22) och resultatet per aktie var -2:11 kronor (-1:38).

Cirka 33 procent av Actics anläggningar var helt eller delvis stängda under kvartalet till följd av covid-19.

"Under det andra kvartalet 2021 har restriktionerna kopplat till covid-19 lättats och möjligheterna för våra medlemmar att återgå till våra gym har långsamt ökat. I Sverige har dock merparten av de kommunala baden varit fortsatt stängda vilket även i det andra kvartalet varit kraftigt negativt för försäljning och besök för de gym vi driver i anslutning till kommunala bad", kommenterar den tillförordnade vd:n Anna Eskhult.

I Sverige förväntas de kommunala baden öppna i slutet augusti, vilket skulle innebära att samtliga av Actics anläggningar åter är i drift.

Anna Eskhult uppger att det i dagsläget är svårt att bedöma hur stor effekten av detta blir under det tredje kvartalet då det är sommar och det finns fortsatta restriktioner kring gymbesök.

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), för det andra kvartalet 2021 på 1.113 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.048 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltog i.

Intäkterna uppgick till 7.449 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.235 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.989 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.473 miljoner dollar.

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 1.594 miljoner kronor.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.584 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 4.424 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.275 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.563 miljoner kronor. Här var förväntat 1.569 miljoner kronor. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 783 miljoner kronor mot väntade 791 miljoner, medan resultatet per aktie uppgick till 6:48 kronor mot förväntade 6:54 kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 2.051 miljoner kronor (1.267) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 15 procent (11).

E-handelsbolaget BHG redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade och på sista raden kom resultatet in något lägre än förväntat.

Omsättningen steg 31,8 procent till 3 550,6 miljoner kronor (2 694,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 304.

Bruttovinsten blev 954,5 miljoner kronor (675,5), med en bruttovinstmarginal på 26,9 procent (25,1).

Rörelseresultatet blev 261,6 miljoner kronor (222,0). Rörelsemarginalen var 7,4 procent (8,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 278,0 miljoner kronor (232,7), med en justerad rörelsemarginal på 7,8 procent (8,6).

Resultatet före skatt var 248,7 miljoner kronor (190,1).

Resultatet efter skatt blev 199,9 miljoner kronor (147,2), analytikerkonsensus 205.

Resultat per aktie hamnade på 1,62 kronor (1,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 336,1 miljoner kronor (605,1).

Kapitalförvaltningsbolaget EQT redovisar förvaltningsavgifter om 539 miljoner euro för de första sex månaderna 2021 (265).

Det framgår av halvårsrapporten.

Analytikerna hade väntat sig 477 miljoner euro i förvaltningsavgifter, enligt Infronts sammanställning av tio prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 711 miljoner euro under halvårsperioden (261). Väntat var 607 miljoner euro.

Det justerade ebitda-resultatet för det första halvåret uppgick till 492 miljoner euro (80). Här låg förväntningarna på 384 miljoner euro.

NCAB, som säljer mönsterkort, redovisar ett resultat efter skatt på 78 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (20). Resultatet per aktie uppgick till 4:16 kronor (1:21).

Rörelseresultatet blev 100 miljoner kronor (48) och rörelsemarginalen var 13,1 procent (8,3).

Nettoomsättningen uppgick till 762 miljoner kronor (581). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 9 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 30 miljoner kronor (77).

TV- och streamingbolaget Nent redovisar ett justerat rörelseresultat på 253 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt räknat med ett justerat resultat på 225 miljoner kronor, enligt Infront.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 179 miljoner kronor, mot väntade 150 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 3.072 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 3.099 miljoner kronor.

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 313 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 302 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 840 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 845 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte 1 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +2,9). Vid utgången av det andra kvartalet uppgick låneboken till 31,1 miljarder kronor medan analytikerna i snitt väntat sig 31,7 miljarder.

Kärnprimärkapitalrelationen var 15,2 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 15,3 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 179 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 190 miljoner kronor. Kreditförlustnivån var 2,3 procent.

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.752 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021.

Bolaget lämnade preliminära besked tidigare i juli där intäkter i spannet 1.735-1.755 väntades.

Rörelseresultatet blev 383 miljoner kronor jämfört med förhandsbeskedet om 375-385 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen landade därmed på 21,9 procent mot föregående års 14,2 procent.

Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 8,5 procent, vilket kan jämföras 6,9 procent motsvarande kvartal året innan.

Kasinointäkterna uppgick till 1.222 miljoner kronor (1.286). Sportboksintäkterna blev 510 miljoner kronor (227).

Vård- och omsorgsbolaget Attendo redovisar ökande omsättning och justerat rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 3,1 procent till 3 207 miljoner kronor (3 112). Den organiska tillväxten uppgick till 4,8 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 162 miljoner kronor (153), med en ebita-marginal på 5,1 procent (4,9).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 53 miljoner kronor (42).

Rörelseresultatet blev 136 miljoner kronor (-849). Rörelsemarginalen var 4,2 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 136 miljoner kronor (122), med en justerad rörelsemarginal på 4,2 procent (3,9).

Resultatet efter skatt blev -19 miljoner kronor (-975). Det andra kvartalet föregående år belastades av en nedskrivning av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar på totalt - 971 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-6,06). Justerat resultat per aktie blev 0,19 kronor (0,11).

Bolagets vd Martin Tivéus uppger att turn-around programmet i Finland fortsätter enligt plan.

"Vi fortsätter att leverera enligt plan på vårt turnaround program i Finland och kan uppvisa en god organisk tillväxt som följd av fler sålda platser samt prisjusteringar som balanserar kostnaderna för den nya bemanningslagen. Medan pandemin har haft en ytterst begränsad effekt i vår finska verksamhet, har den varit desto kraftigare i Skandinavien. Vi ser dock en positiv trend i antalet sålda platser i Skandinavien, från en mycket låg nivå under första kvartalet. Under kvartalet har vi även låtit göra en grundlig analys av vårt arbete under pandemin i Sverige. Den visar på flera lärdomar, men också att Attendo som helhet klarat pandemin väl", skriver Tivéus i rapporten.

Teknikbolaget Invisio ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med föregående år. Samtidigt sjönk rörelseresultatet och påverkades framför allt av avskrivningar som en effekt av förvärvet av Racal Acoustics och att flera nyutvecklade produkter nyligen har lanserats.

"Vi kan konstatera att våra marknader, i takt med vaccinutrullningen, sakta men säkert börjar återgå till det normala.Allt fler kunder kan ta emot besök och genomföra tester av vår utrustning. Utvecklingen är starkast i USA och ses nu även på flera marknader i Europa, vilket underlättar marknadsförings- och säljarbetet", säger vd Lars Højgård Hansen i rapporten.

Orderingången landade på 167,3 miljoner kronor (107,3), en ökning med 55,9 procent mot föregående år. Orderboken är på 191,7 miljoner kronor (99,9).

"Vi konstaterar att trenden mot fler men mindre order fortsätter, vilket i förlängningen ger intäktssidan en ökad stabilitet samt ett något minskat beroende av de riktigt stora beställningarna."

Omsättningen steg 24,8 procent till 154,3 miljoner kronor (123,6).

Ebitda-resultat blev 25,6 miljoner kronor (26,8), med en ebitda-marginal på 16,6 procent (21,7).

Rörelseresultatet blev 14,2 miljoner kronor (24,4), med en rörelsemarginal på 9,2 procent (19,7).

Resultatet före skatt var 13,0 miljoner kronor (24,0).

Resultatet efter skatt blev 9,4 miljoner kronor (18,1), en minskning med 48,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (0,41), vilket innebär en minskning med 48,8 procent mot föregående år.

"Alltmer attraktiva marknadsförhållanden tillsammans med ett breddat och förstärkt erbjudande innebär att INVISIO har goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling", avslutar Lars Højgård Hansen sitt vd-ord.

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -