På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Eolus Vind, Byggpartner, Addtech, Scout Gaming, Kopparbergs, Thunderful, Tradedoubler, Fasadgruppen och Byggmästare Anders J Ahlström finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

First North-listade Netmore, en kommunikationsoperatör med fokus på IoT, redovisar en nettoomsättning på 9,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (3,9).

Totala intäkter i koncernen uppgick till 11,6 miljoner kronor (7,0). De månatliga återkommande intäkterna ökade med 6 procent i kvartalet, för att därmed svara för 72 procent av nettoomsättningen.

Ebitda-resultatet blev -16,9 miljoner kronor (-7,7) och nettoresultatet -21,6 miljoner kronor (-10,8).

Netmore fortsätter det intensifierade arbetet med att etablera ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, enligt rapporten.

"Målet är att under 2021 nå en täckning om 80 procent av landets befolkning, och vi har under våren sett en kraftig tillväxt i vårt rikstäckande IoT-nät. Ett 20-tal nya kommuner har anslutit sig under kvartalet, vilket innebär att vi per dags datum har täckning i cirka 88 kommuner totalt", skriver vd Ove Anebygd.

Under april köpte Netmores huvudägare tillsammans med närstående bolag samtliga utestående A-aktier i Netmore och passerade gränsen för budplikt.

Netmore Group har också kallat till en extra bolagsstämma den 1 juni för beslut om bland annat en riktad nyemission till Polar Structure, vilket har meddelats tidigare.

Optimobile, som erbjuder kommunikationstjänster till mobiloperatörer, redovisar ett resultat före skatt på -0,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-1,0).

Bolagets nettoomsättning var 0,3 miljoner kronor under kvartalet (0,2). Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen samt supportintäktfrån Netmore Group och NSF, skriver Optimobile i delårsrapporten.

"Optimobiles royalty-intäkterökar för varje månad, men befinnersig fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer attroyaltyintäkternakommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger", skriver bolagets vd Erik Nilsson.

Sedan avtalet med NSF blev klart har Optimobiles utvecklingsteam fokuserat på utformningen av NSF:s tjänst och framtagande av nyfunktionalitet anpassad för NSF:s marknadspositionering och specifikakundkategorier. NSF har nu inlett utökade kundtester av tjänsten. Efter slutleverans av tjänstentill Netmore i november pågår nu utbildning och överlämning av driften inför kommande lansering, uppger bolaget.

"Optimobile för även strategiska samtal med potentiella samarbetspartners som kan erbjuda nya säljkanaler för bolagets tjänster. Via dessa kanaler kan Optimobile få tillgång till nya geografiska regioner och etablerade kundrelationer. Här bedömer vi kunna komma till avslut under våren", skriver Erik Nilsson.

Mjukvaruföretaget Comintellis redovisar intäkter om 5,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (4,1). Nettoomsättningen blev 5,2 miljoner kronor, en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Flera avtalsförlängningar har genererat nettoomsättning under kvartalet. Vidare har nykundsförsäljningen tagit fart", skriver bolaget i kvartalsrapporten.

Ebita-resultatet under kvartalet blev 0,6 miljoner kronor (-0,9).

Återhållsamheten gällande omkostnader fortsatte under kvartalet, men där också mer resurser löpande allokeras till marknadsföring och försäljning, skriver bolaget i rapporten.

Kassaflödet under årets första kvartal blev positivt med 0,6 miljoner kronor (-0,9).

Under kvartalet har Comintelli lanserat två nya hemsidor - dels en företagshemsida med information om företaget och investerarinformation, dels en produkthemsida med produktinformation och kundcase.

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på -16,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-63,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:67 kronor (-2:56). Nettoomsättningen steg till 242 miljoner kronor (140).

Rörelseresultatet blev -29,4 miljoner kronor (-122), och resultatet före skatt uppgick till -21,1 miljoner kronor (-81,4).

2021 har inletts med en återgång till högre och mer normala elpriser än under 2020, uppger Eolus Vinds vd Per Witalisson i delårsrapporten.

"Intresset från kunder för investeringar på samtliga våra marknader är stort. Vi ser dock såväl i Sverige som på andra marknader att utdragna processer för tillstånd och nätanslutningar riskerar att bil en flaskhals för branschen under de närmsta åren", skriver han.

Moberg Pharma-avknoppningen Oncozenge, som noterades på handelsplattformen Nasdaq First North i februari, redovisar ett rörelseresultat på -1,4 miljoner kronor för det första kvartalet (-0,8). Bolaget hade ingen omsättning i kvartalet.

I rapporten skriver vd Pirkko Tamsen att förberedelserna för fas 3-studien i Europa fortskrider enligt plan.

"Vårt fokus i närtid är att färdigställa studiedesignen för den registreringsgrundande studien och se till att få övriga studieförberedelser på plats", skriver hon.

Bolaget planerar för start av studien under första halvåret 2022 och strategin är att registrera läkemedlet i Europa som första region.

Byggentreprenadföretag Byggpartner i Dalarna, noterat på handelsplattformen Nasdasq First North, redovisar ett resultat efter skatt på 15,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (11,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:27 kronor (0:94).

Rörelseresultatet blev 19,8 miljoner kronor (14,5) och rörelsemarginalen var 4,0 procent (3,4).

Nettoomsättningen uppgick till 491 miljoner kronor (432) och orderingången ökade till 710 miljoner kronor (628).

Zinzino, ett direktförsäljningsbolag inom kosttillskott, hudvård och livsstil, redovisar ett ebitda-resultat på 37,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (26,3).

Jämförelsesiffran påverkas med 22,2 miljoner kronor genom ändrad redovisning till följd av förändrade villkor för distributörsersättningar.

Kvartalets intäkter blev 333 miljoner kronor (242), vilket bolaget meddelat tidigare.

"Första kvartalet 2021 överträffade vi våra egna prognoser och levererade en tillväxt på hela 38 procent samtidigt som lönsamheten var starkare än något tidigare kvartal. Dessutom ligger vi före vår helårsprognos för 2021", skriver bolaget.

Zinzinos mål är att nå intäkter på minst 1,4 miljarder kronor helåret 2021, att jämföras med 1,1 miljarder 2020.

Teknikhandelsföretaget Addtech redovisar ett ebita-resultat på 335 miljoner kronor och en ebita-marginal om 11,4 procent för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning ett ebita-resultat om 354 miljoner kronor och en ebita-marginal om 11,4 procent.

Rörelseresultat blev 266 miljoner kronor. Väntat var enligt Infronts snittprognos ett rörelseresultat om 291 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 190 miljoner kronor och per aktie uppgick resultatet till 0:65 kronor. Väntat var 218 miljoner kronor respektive 0:81 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 2.927 miljoner kronor. Här väntades 3.092 miljoner enligt Infronts prognos.

First North-listade Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet på -9,3 miljoner kronor (-9,8).

Intäkterna ökade med 54 procent till 13,4 miljoner kronor (8,7).

Enligt bolagets vd drevs tillväxten av en kombination av nya lanseringar av B2B-kunder, ökade pris-pooler och tillväxt i underliggande aktivitet.

Ebitda-resultatet blev -15 miljoner kronor jämfört med föregående års -11,7 miljoner kronor.

"Under kvartalet var vi mer aggressiva med marknadsföring än under motsvarande kvartal föregående år. Detta ska ses som en investering i framtiden och för att ta position för ett år med fördelaktig sportkalender", skriver vd Andreas Ternström.

Det First North-noterade forskningsbolaget Asarina Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -6,3 miljoner kronor (-18,4) för det första kvartalet 2021.

Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

"Vi börjar närma oss färdigställandet av vår studie om menstruell migrän. Det sista patientbesöket ägde rum den 8 april. Enligt vår plan ska vi publicera topline-resultaten för vår fas 2a-studie om menstruell migrän före slutet av juni. När det gäller Tourettes syndrom har vi färdigställt alla våra prekliniska studier och lagt till ännu ett testcenter i vår kommande kliniska fas 2a-studie" skriver vd Peter Nordkild i rapporten.

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett bruttoresultat på 68 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (63).

Bruttomarginalen uppgick till 19,0 procent (20,7).

Ebitda-resultatet blev 14 miljoner kronor (14). Justerat för förändringsrelaterade poster uppgick ebitda-resultatet till 16 miljoner kronor (14), uppger Tradedoubler i rapporten.

Nettoomsättningen summerades till 357 miljoner kronor (305), en ökning med 17 procent. Justerat för valutakurseffekter var ökningen 24 procent, jämfört med motsvarande period föregående år.

Gamingbolaget Thunderful redovisar ett justerat ebitda-resultat på 62,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Motsvarande kvartal året innan var resultatet 54,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (ebit) blev 35,4 miljoner kronor (39,5). Rörelsens intäkter uppgick till 568 miljoner kronor (526) och nettoomsättningen var 539 miljoner kronor (520).

Det operativa kassaflödet uppgick till –42,8 miljoner kronor (–39,5).

Bryggeriet Kopparbergs redovisar ett resultat efter skatt på 31,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (37,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:51 kronor (1:80). Nettoomsättningen uppgick till 328 miljoner kronor (373).

Resultat före avskrivningar blev 59,8 miljoner kronor (67,4) och rörelseresultatet uppgick till 42,0 miljoner kronor (48,9). Resultatet före skatt blev 41,6 miljoner kronor (50,0).

First North-bolaget Circhem, leverantör inom återvinning av lösningsmedel, nådde inte målet som sattes i samband med noteringen i december 2020, om att nå breakeven på månadsbasis under det första kvartalet 2021.

"Vi har inte nått målet dels för att kundernas beslutsprocesser drar ut på tiden till följd av pandemin, dels för att kundernas beslut att förändra sina processer är strategiska frågor vilka kan ta lång tid för dem att behandla", skriver vd Christina Hillforth i delårsrapporten.

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till noll, jämfört med 55.000 kronor under motsvarande kvartal året före. Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-1,5) och periodens resultat uppgick till -4,7 miljoner kronor (-1,7). Likvida medel vid periodens utgång var 15,5 miljoner kronor (8,7).

Vad gäller framtidsutsikter skriver vd att "den höga aktivitetsnivån och de långtgående dialogerna med potentiella industrikunder och återförsäljare i konsumentled är mycket lovande".

Fasadbolaget Fasadgruppens nettoomsättning uppgick till 433 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (263), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 65 procent. Den organiska tillväxten var -8,5 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 17,7 miljoner kronor (24,5) och ebita-marginalen blev därmed 4,1 procent (9,3).

Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -9,2 miljoner kronor (+2,6).

Justerad ebita, det vill säga exklusive jämförelsestörande poster, ökade till 26,9 miljoner kronor (21,9).

Periodens resultat uppgick till 7,3 miljoner kronor (16,5), och resultat per aktie blev 0:16 kronor per aktie (0:67) efter utspädning.

Operativt kassaflöde uppgick till 2,5 MSEK (36,4).

Orderstocken ökade till 1.410 miljoner kronor (828) motsvarande en tillväxt på 70,2 procent.

Investmentbolaget Byggmästare Anders J Ahlström hade ett substansvärde om 220 kronor per aktie per den 31 mars 2021, en ökning från 200 kronor den 31 december 2020 och från 154 kronor den 31 mars 2020.

Det senaste kvartalets värdeutveckling blev därmed positiv med 10 procent, medan den totala utvecklingen de senaste tolv månaderna, inklusive utdelning, uppgick till cirka 45 procent.

Av substansökningen sedan årsskiftet på 20 kronor per aktie bidrog Byggmästarens största innehav Green Landscaping med cirka 10 kronor. Under första kvartalet har Byggmästaren förvärvat ytterligare 220.000 aktier i Green Landscaping för cirka 10 miljoner kronor och ägandet vid kvartalets utgång uppgick till cirka 20,5 procent.

Av ökningen i Byggmästarens substansvärde står Infrea för cirka 5 kronor. Byggmästaren äger för närvarande 24 procent av aktierna i Infrea.

Per den 31 mars 2021 har Byggmästaren värderat de cirka 12 procent bolaget då ägde i Team Olivia till cirka 187 miljoner kronor, en ökning jämfört med 31 december 2020 om cirka 23 miljoner kronor eller 3 kronor per aktie. Strax efter kvartalets slut har Byggmästaren förvärvat ytterligare cirka 2,4 procent.

Den positiva värdeutvecklingen för Team Olivia har även påverkat värdet på Byggmästarens andel i fonden Procuritas PCI IV, vilken har skrivits upp med cirka 11 miljoner kronor per den 31 mars 2021.

Vad gäller Safe Life-gruppen, som verkar inom distribution och uthyrning av främst hjärtstartare med tillhörande utbildning, uppgår Byggmästarens ägarandel till cirka 51 procent och var per den 31 mars 2021 värderat till cirka 105 miljoner kronor, en ökning om cirka 13 miljoner kronor sedan årsskiftet, motsvarande ca 2 kronor per aktie i Byggmästaren.

Under kvartal ett 2021 har Byggmästaren investerat ytterligare 10 miljoner kronor i Ge-Te Media, som därmed blivit en dotterkoncern till Byggmästaren. I början på andra kvartalet har Byggmästaren planenligt investerat ytterligare 25 miljoner kronor, varvid ägarandelen nu uppgår till cirka 67 procent av aktierna.

Volta Trucks, där Byggmästaren varit såddinvesterare från bolagets bildande 2019 och där ägarandelen uppgår till cirka 35 procent av aktierna, pågår finansieringsrundan med förhoppning om att slutföra den innan sommaren.

"Om och när emissionen slutförs kommer vi vid efterföljande kvartalsrapport att ompröva vår värdering av innehavet i Volta Trucks", skriver Byggmästarens vd Tomas Bergström i rapporten.

Byggmästarens nettoomsättning uppgick till 145 miljoner kronor (49,5) under första kvartalet där ökningen består av att Ge-Te Media från detta kvartal konsolideras som dotterföretag.

Periodens resultat per aktie uppgick till 2:69 kronor (-0:96).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -