På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Clemondo, Soltech, Precise, Qleanair, Cellink, Raketech, Balder, Bergman & Beving, Rugvista, Ferronordic, Speqta och Cavotec finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Clemondo, som tillverkar och säljer rengörningsprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 11,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (6,0). Resultatet per aktie växte till 0:08 kronor (0:04). Nettoomsättningen steg till 95 miljoner kronor (77).

"I jämförelse med det fjärde kvartalet har efterfrågan under perioden präglats av effekterna av en lageruppbyggnad hos kunderna under 2020, vilket bidrog till minskad efterfrågan i första kvartalet. Detta i kombination med ökad produktionseffektivitet bidrar till att vi har valt att åter växla ned till 4-skift i produktionen, vilket vi bedömer räcker för att möta efterfrågan samtidigt som det sänker våra kostnader", skriver Clemondo i delårsrapporten.

Inom nområdet Hygien uppvisades enligt bolaget en fortsatt kraftig tillväxt.

"Det första kvartalet innebar en lugnare fas för marknadsområdet Hygien. Vår bedömning är att den nya normala nivån kring förbrukning av desinfektion ligger på en väsentligt högre nivå än före pandemin. I takt med att samhället öppnar upp växer efterfrågan på hygienprodukter igen, inte minst avseende rengöring där ytorna som städas har minskat på grund av nedstängningar och hemarbete", skriver bolaget.

Compare-IT, ett teknikbolag inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem, redovisar ett nettoresultat om -1 miljon kronor för det första kvartalet 2021 (-1,1). Omsättningen sjönk till 0,8 miljoner kronor (1,2).

Ebitda-resultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,7) medan rörelseresultatet var -1,0 miljon kronor (-1,0).

Bolaget ansökte och fick beviljat omställningsstöd för januari – februari 2021. Bolaget har också ansökt om och fått beviljat stöd för korttidspermittering för perioden januari – mars, framgår av rapporten.

"Jag tillträdde som VD för Compare-IT den 13 januari 2021 och på denna korta tid är jag övertygad om möjligheterna jag ser att digitalisera fastighetsbranschen där vårt fokus ligger på flerbostadssidan", inleder Henrik Jarl ordet i rapporten.

Henrik Jarl uppger vidare att bolaget ser stora rörelser på marknaden. Takten på bostadsbyggande i Sverige närmar sig nu takten på befolkningstillväxten. 52.500 nya bostäder beräknas byggas i år och byggandet av hyresrätter får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar 2021.

"Intresset från investerare uppfattas vara stort", skriver han.

På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs perioden januari – mars 2021 med perioden februari – april 2020.

Mjukvarubolaget Terranets rörelseresultat uppgick till -9,9 miljoner kronor (-9,4) under det första kvartalet 2021.

Bolaget hade intäkter på 0,4 miljoner kronor under kvartalet (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 miljoner kronor (-10,0). Koncernens likvida medel uppgick till 60,3 miljoner kronor (44,5) vid utgången av kvartalet.

NGM-noterade LC-tech hade en nettoomsättning på 4,5 miljoner kronor (4,8) under det första kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 miljoner kronor (-3,8).

"Trots coronapandemin har vi kunnat hålla igång både utveckling och produktion på ett tillfredställande sätt och ser positivt på framtiden. Försäljningen inom kamerområdet var under Q1 den högsta under något enskilt kvartal, mycket tack vare återkommande leveranser till våra två kinesiska kunder. Dock är vi drabbade av begränsade intäkter från 3D-området inom vilket vi levererar produkter till den internationella biografmarknaden. Detta påverkar resultatet i stor utsträckning och rörelseresultat slutade på -0,8 miljoner kronor, vilket var i nivå med motsvarade period föregående år", skriver vd Jesper Osterman i delårsrapporten.

Empir, som förut hette MSC, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på 16,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0,1).

Nettoomsättningen i den kvarvarande verksamheten uppgick till 38,5 miljoner kronor (41,8) och enligt bolaget beror minskningen framför allt på att pandemin haft negativ inverkan.

Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet blev -3,7 miljoner kronor (-3,7). I resultat ingår cirka 0,9 miljoner kronor i advokatkostnader kopplad till avyttringen av Advoco Comunication och Frontnode.

"Under 2021 är vi åter i normalläge efter de senaste två årens förändringar och efter att hanterat en pandemi. Vi har fokuserat på att renodla och koncentrera koncernen i de två dotterbolagen genom försäljningar och särnotering av vår konsultativa verksamhet i Frontwalker /…/ Omvärlden är fortsatt osäker men något mindre nu och vi ser att Empir koncernen med sina dotterbolag är väl positionerad inför resten av 2021 och de kommande åren", skriver bolaget.

Vårdutvecklaren Brighter redovisar ett resultat efter skatt på -53,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-37,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:20 kronor (-0:13).

Rörelseresultatet blev -49,5 miljoner kronor (-38,0). Nettoomsättningen uppgick till 2,2 miljoner kronor (1,7).

Wise Groups omsättning uppgick till 204 miljoner kronor (253) under det första kvartalet 2021. Minskningen är till största delen hänförlig till effekterna av covid-19.

Ebitda uppgick till 7,0 miljoner kronor (12,6) och ebitda-marginalen var 3,5 procent (5,0). Justerad ebitda var 10,1 miljoner kronor (8,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 procent (3,4).

Periodens resultat uppgick till -3,0 miljoner kronor (4,6) motsvarande -0:40 kronor per aktie (0:61) efter utspädning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,5 miljoner kronor (15,0).

Bredband2 hade en nettoomsättning om 377 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (177). Ebitda uppgick till 47,3 miljoner kronor (29,1) medan rörelseresultatet 18,6 miljoner kronor (14,9).

Resultatet efter skatt uppgick till 19,0 miljoner kronor (11,0) motsvarande 0:02 kronor per aktie (0:016).

Livsmedelsföretaget Veg of Lund hade ett ebitda-resultat uppgående -2,2 miljoner kronor under det första kvartalet 20212 (-6,9). Nettoomsättningen uppgick till 84 tusen kronor (38 tusen).

"Den långsiktiga stigande efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hållbarhet och hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter. Covid-19-krisen fortsätter och vi noterar att restriktioner delvis lättar i våra marknader", skriver vd och medgrundaren Thomas Olander i delårsrapporten.

Solenergibolaget Soltechs intäkter uppgick till 145 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (52,8). Koncernens ebitda-resultat blev -8,3 miljoner kronor (-1,3). Ebitda har påverkats negativt av icke kassafödespåverkande engångseffekter om -11,7 miljoner kronor.

Ebit uppgick till -28,4 miljoner kronor (-14,7).

Periodens resultat efter skatt blev -18,2 miljoner kronor (-5,5). Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 40,1 miljoner kronor (34,8) samt av ovan nämnda engångseffekter om -11,7 miljoner kronor. Resultat per aktie blev -0:33 kronor (-0:05).

Periodens kassaföde för koncernen uppgick till -102 miljoner kronor (-61,4).

"Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i första kvartalet, främst i form av uppskjutna projekt. Orderingången är emellertid fortsatt god", skriver Soltech.

Train Alliance, ett anläggningsbolag åt järnvägsnära verksamheter, redovisar ett resultat efter skatt på 2,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (4,0).  Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (0:32).

De totala intäkterna sjönk till 28,6 miljoner kronor (49,9), varav nettoomsättningen steg till 9,3 miljoner kronor (8,2).

Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor (6,4), och rörelsemarginalen 14,6 procent (12,9).

"Pandemin påverkar oss främst genom avvaktande beslut från kunder som vill se stabilitet och återgång till ett visst normalläge innan strategiska vägval görs. Kvartalet uppvisar svaga affärsvolymer men genom anpassning och hårt arbete når vi ändå positiva siffror. Vi bedömer att ett nytt gynnsammare normalläge från kunder och intressenter kommer utvecklas under andra halvåret 2021", skriver vd Joakim Weijmer.

Persontrafiken i Sverige går fortsatt på sparlåga i väntan på att smittspridningen minskar, noterar han.

"Det finns ett uppdämt behov av resor, och från och med sommaren 2021 är förhoppningen att resenärerna skall komma tillbaka till tågen", uppger Train Alliance-chefen.Unibap, som säljer automationslösningar för tillverknings- och rymdindustrin, redovisar en nettoomsättning på 1,8 miljoner kronor (2,1) i första kvartalet 2021. Samtidigt meddelas förhandlingar om en större offert till en internationell tillverkare.

Rörelseresultatet uppgick till -7,2 miljoner kronor (-6,4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,9 miljoner kronor (-7,9) Resultatet per aktie blev -0:86 kronor (-0:97).

Precise Biometrics, som levererar identifieringsmjukvara, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på -3,8 miljoner kronor (0,1).

Ebitda-resultatet blev 0 miljoner kronor (3,1). Resultat efter skatt var -3,5 miljoner kronor (0,3) och resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (0).

Nettoomsättningen minskade till 20,3 miljoner kronor (23,1).

Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -28,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-16,7). Resultatet per aktie uppgick till -1:00 kronor (-0:71). Rörelseresultatet blev -33,7 miljoner kronor (-20,7). Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -22,9 miljoner kronor (-18,4) med likvida medel om 165 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"Vårt fokus ligger på den pågående Sparkle-studien och förberedelserna för att göra Mangoral tillgängligt", skriver Magnus Corfitzen i vd-ordet i rapporten.

Fas 3-studien Sparkle väntas under det andra halvåret 2021 kunna visa övergripande resultat för Mangoral som ett oralt kontrastmedel för levern. Enligt bolaget har produkten en årlig adresserbar marknad på 0,5-0,6 miljarder dollar.

Enligt Ascelias tidsplan väntar en registrering för produkten under det första halvåret 2022 följt av en marknadslansering från det fjärde kvartalet 2022 till och med det första halvåret 2023.

Quickbit, som är verksamma inom kryptovalutor, redovisar nettoomsättningen 933 miljoner kronor (1.298) för tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Rörelseresultatet uppgick till 10 miljoner kronor (17,9) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0:08 kronor (0:24).

"Det tredje kvartalet uppvisar sammantaget en stark utveckling med ökad omsättning från föregående kvartal, en stabil bruttomarginal samt ett förstärkt kassaflöde. Omsättningsökningen kan nästan uteslutande förklaras av det ökande antalet nya operatörer som tillkommit under de två senaste kvartalen", skriver Quickbit i rapporten.

Qleanair, som erbjuder lösningar för ren inomhusluft, redovisar ett resultat efter skatt på 20,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:40 kronor (1:20).

Rörelseresultatet blev 19,9 miljoner kronor (31,4) och rörelsemarginalen var 18,0 procent (21,7). Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (145). Antalet installerade enheter var 9.964 (8.638).

Orderingången låg på 102 miljoner kronor (146).

3D-bioskrivarbolaget Cellink redovisar ett resultat efter skatt på -47,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-33,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:90 kronor (-0:80). Rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till -34,9 miljoner kronor (-5,7) och ebitda-marginalen var -26,9 procent (-14,9).

Rörelseresultatet belastades under kvartalet av förvärvskostnader om 20,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet på ebit-nivå var -60,8 miljoner kronor (-12,1).

Nettoomsättningen uppgick till 130 miljoner kronor (38). Det motsvarade en ökning om 241 procent (55) jämfört med motsvarande period föregående år, varav 62 procent (25) var organisk tillväxt.

Jämförelseperioden för första kvartalet 2020 har omräknats till följd av räkenskapsårets övergång till kalenderår från januari 2021.

Medicinteknikbolaget Scibase, som utvecklar AI-baserade lösningar för hudsjukdomar, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -8,2 miljoner kronor (-8,9).

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 miljoner kronor (2,5).

"Covid-19 fortsätter påverka försäljningen och marknadssituationen är fortsatt svår att förutspå på grund av nedstängningar och minskade marknadsaktiviteter", skriver bolaget.

Elektrodförsäljningen ökade med 14 procent och är i volym det bästa kvartalet hittills, framhåller Scibase samtidigt.

Rörelseresultatet förbättrades något till -8,1 miljoner kronor (-8,9).

"Vi är fortfarande övertygade om att den tidigare högre nivån av försäljningstillväxt kommer att återvända, alltefter befolkningen vaccineras och känner sig tillräckligt säkra för att besöka kliniker igen. Flera studier har visat en markant minskning av antalet fall av hudcancer som detekterats sedan pandemin började och vi tror att det finns en uppdämd efterfrågan på hudkontroller som kommer att driva användningen alltefter som året fortskrider", skriver Scibase.

Det danska affiliatebolaget Better Collective redovisar ett justerat ebitda-resultat på 13,2 miljoner euro för det första kvartalet 2021 (9).

Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner euro (4,7) och resultatet per aktie uppgick till 0:18 euro (0:10).

Nettoomsättningen uppgick till 38,8 miljoner euro (20,9). Den organiska tillväxten var 19 procent.

Affiliatebolaget Raketech redovisar ett ebitda-resultat om 3,2 miljoner euro för det första kvartalet (2,6). Nettoomsättningen uppgick till 8,3 miljoner euro (6,5). Den organiska tillväxten var 5,4 procent (-10,7). Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner euro (1,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:03 euro (0:03).

Intäkterna i april låg på 2,8 miljoner euro (2,4). Dett trots att intäkterna i USA bromsade in efter toppen vid Superbowl.

Oskar Mühlbach skriver i vd-ordet att han är nöjd med att det positiva momentum som bolaget har visat under det fjärde kvartalet 2020 fortsatte in i det första kvartalet.

Raketech arbetar för närvarande med att försäkra sig om att potentialen maximeras till den i juni kommande EM-turneringen i fotboll.

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2.118 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta estimat hade i snitt räknat med 2.133 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 1.528 miljoner kronor mot väntade 1.525 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet uppgick till 1.228 miljoner mot förhandstipset på 1.251 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 1.398 miljoner (257), medan värdeförändringar på derivat var 299 miljoner kronor (-172).

Jämförelsesiffrorna för värdeförändringar avser föregående år.

 Balder hade under det första kvartalet en negativ påverkan av pandemin, jämfört med motsvarande kvartalet i fjol, främst inom bolagets hotellsegment men även på cityhandel, restaurang samt bostäderna i Finland.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport där förvaltningsresultatet uppgick till 1.228 miljoner kronor (1.136), varav effekt av förändrade valutakurser uppgick till -26 miljoner (12).

Balders hyresintäkter i jämförbart bestånd ökade i kvartalet med 0,1 procent (3,1) efter justering för valutakursförändring. Hyresintäkterna uppvisar enligt bolaget stor riskspridning avseende hyresgäster, branscher och lägen. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 31 mars till 95 procent (96).

"Vi ser mycket positivt på möjligheter till nya affärer framgent och inte minst på utvecklingen av vår fina byggrättsportfölj. Dessutom har vi vårt givande samarbete med våra partners i olika intressebolag och joint ventures. I takt med att vaccinationerna fortskrider runt om i landet börjar vi med försiktig optimism nu ana en möjlig återgång till normala rutiner i höst", skriver vd Erik Selin.

Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett resultat efter skatt på 43 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret 2020/21 (30). Resultatet per aktie uppgick till 1:60 kronor (1:10).

Nettoomsättningen uppgick till 1.115 miljoner kronor (1.090). En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (1:50).

Rugvista, som säljer mattor online, redovisar en nettoomsättningsökning med 84,8 procent till 205 miljoner kronor i första kvartalet 2021, framgår av delårsrapporten.

Bruttomarginalen ökade till 64,9 procent (60,7) och det justerade rörelseresultat växte till 50 miljoner kronor (18) med en justerad rörelsemarginal som ökade till 24,2 procent (15,9).

Rugvistas rörelseresultatet växte till 40 miljoner kronor (18) och rörelsemarginalen ökade till 19,4 procent (15,9).

Vd Michael Lindskog uppger i rapporten att Rugvista haft en stark start på det nya året och att bolaget förhåller sig försiktigt optimistiska rörande utvecklingen under resten av året, även om covid-19 är en störande faktor.

"Covid-19 hämmar fortfarande vår förmåga att öka lagerkvantitet i den takt som vore optimal och det råder osäkerhet kring hur konsumentbeteenden kommer att utvecklas när samhällena runt om i Europa öppnas upp igen", skriver han.

Jämförelsetalen för första kvartalet 2020 beskrivs som "relativt blygsamma". Dessa kommer bli svårare under resterande delen av året, speciellt under det fjärde kvartalet, vilket hänvisas till covid-19 restriktionerna från ifjol.

"Starten på andra kvartalet har dock varit lovande med en tillväxt som ligger väl i linje med vår långsiktiga målsättning. Vi förväntar oss att den ökande takten på migrering från fysisk till digital handel kommer gynna oss även efter att pandemin är över", säger vd Michael Lindskog.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på 80 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Rörelsemarginalen var 6,3 procent, enligt delårsrapporten.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 64,7 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 5,6 procent, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 56 miljoner kronor och resultatet per aktie var 3:85 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 43,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 3:01 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.267 miljoner kronor, mot väntade 1.165 miljoner kronor, enligt Infront.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, redovisar ett resultat efter skatt på 1,5 miljoner euro för det första kvartalet 2021 (2,1). Nettoomsättningen uppgick till 38,0 miljoner euro (38,7). Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner euro (0,8).

Cavotec meddelade i mars sin avsikt att avyttra flygplatsverksamheten, en affär som bedömdes vara klar under 2021. I det första kvartalet omsatte flygplatsverksamheten 8,7 miljoner euro (11,3) med ett rörelseresultat på -1,3 miljoner euro (0,6).

Speqta, verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, redovisar en lägre omsättning på 42,8 miljoner kronor för det första kvartalet (46,3).

Ebitda-resultatet blev 7,6 miljoner kronor, att jämföra med 8,5 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Ebitda-marginalen höll sig kvar på 18 procent (18).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (2,2) och nettoresultatet vände till negativa 4,9 miljoner kronor (+0,6).

I rapporten beskriver bolagets vd Fredrik Lindros kvartalet som starkt, med tanke på en svagare marknad för bolagets jämförelsesajter jämfört med föregående år då effekterna av pandemin syntes först under mars månad 2020.

"Trots att vi fortfarande upplever ett utmanande marknadsläge under pandemin har vi arbetat hårt för att behålla lönsamheten på en god nivå", skriver han.

Under hela 2020 satsade Speqta på att förbättra dess sajters innehåll och sökordsoptimering för att "öka synligheten och maximera tillväxtmöjligheterna efter att effekterna av pandemin klingar av".

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -