På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Storytel, Boozt, Scandi Standard, Wesc, Mekonomen, Lucara, NCAB, Ekobot, Catella och Stendörren fins bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Parans intäkter ökade under årets första kvartal till 2,5 miljoner kronor (1,1). Rörelseresultatet uppgick till -6,1 miljoner kronor (-3,7) och nettoresultatet blev -6,2 miljoner kronor (-3,9).

"Vi har passerat ett antal viktiga milstolpar i vårt arbete med att bygga en lönsam, tillväxtorienterad verksamhet med bas i vårt nyetablerade kinesiska dotterbolag PLT. Vi har samtidigt fått krav på en ny listningsprövning från marknadsplatsen Spotlight, på grund av de stora verksamhetsförändringar vi nu genomför. Vårt mål är att möta Spotlights noteringskrav", skriver bolagets nye vd Anders Koritz i rapporten.

Gällande bolagets strategi skriver Anders Koritz att man kommit fram till att bara flytta över de viktigaste nyckelpersonerna från QPT, snarare än huvuddelen av de materiella tillgångarna och all personal vilket stod i det investeringsavtal som skrevs i maj 2020.

"Nu har det gått nästan ett år sedan detta avtal skrevs och vi har under denna tid, tillsammans med QPT, kommit fram till att vi endast skall flytta över de viktigaste nyckelpersonerna från QPT samt att vi inte avser ta på oss en stor fast kostnadsmassa i form av produktionsutrustning och produktionspersonal. Vi avser istället låta kontraktstillverka de IoT Street Lights samt 5G Smart Towers som vi säljer, från externa underleverantörer", skriver Anders Koritz.

Programvarubolaget Imint redovisar en omsättning på 14,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (8,7). Resultatet före skatt blev 4 miljoner kronor (-2,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 miljoner kronor (-0,3).

Alelion, som är verksamt inom batteribranschen och vars aktie är noterad på First North, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på -15,1 miljoner kronor (-17,4). Nettoomsättningen steg till 14,6 miljoner kronor (6,1) medan orderingången ökade till 22,7 miljoner kronor (2,5). Nettoresultatet förbättrades till -15,8 miljoner kronor (-18,1).

I rapporten skriver vd Åsa Nordström att utvecklingen av elektrifierade fordon går snabbt, men att kunderna går varsamt fram och börjar med enstaka prototyper för att testa. Därefter följer mindre serier för att längre fram öka volymerna och andelen av modeller som är elektrifierade.

"Denna process är ny för många och omställningen sker stegvis men i en mycket entydig riktning", skriver hon.

Volymuppgången förväntas fortsätta i samband med att "trycket på klimatsmarta lösningar sprider sig globalt".

"Industrins återhämtning efter covid-19 pandemin, med ökade investeringar som följd, kommer på sikt att påskynda elektrifiering som ett långsiktigt och hållbart alternativ till det ökade energibehovet", skriver Åsa Nordström.

Vidare uppger bolaget att pågående utvecklingsprojekt inom specialfordon inte har påverkat omsättningen nämnvärt under kvartalet, men att dessa drivs vidare och förväntas påverka omsättningen först från andra halvåret 2021.

First North-listade Hemcheck, som utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover, redovisar ett nettoresultat på -3,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-2,8).

Omsättningen under kvartalet var 0,2 miljoner kronor (0).

First North-listade Cell Impact, som säljer flödesplattor till tillverkare av bränsleceller, redovisar ett rörelseresultat på -14,4 miljoner kronor (-11,5) för det första kvartalet 2021.

"Det något ökade negativa rörelseresultatet beror på de fortsatt betydande investeringar för tillväxt som nu sker i lokaler, utrustning och personal", skriver Cell Impacts vd Pär Teike i delårsrapporten.

Intäkterna ökade 70 procent till 12,1 miljoner kronor (7,1), jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Intäkterna under kvartalet avser färdigställande av tagna order under 2020 och 2021 samt nya order erhållna under kvartalet. Intäkterna är till stor del relaterade till den stora ordern bolaget fick från Plug Power i mars månad, heter det i rapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,2 miljoner kronor (-12,8) med likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till 130 miljoner kronor (2,7).

Guideline Geos omsättning ökade under det första kvartalet med 34 procent till 24,4 miljoner kronor. Orderingången under perioden var 26,4 miljoner kronor (23,8). Rörelseresultatet uppgick till -4,8 miljoner kronor (-4,9) och nettoresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-4,0).

Likvida medel hade vid periodens slut minskat till 39,8 miljoner kronor, att jämföra med 44,7 miljoner kronor vid årsskiftet.

"Trots fortsatt stor påverkan av covid-19 har försäljningen i inledningen av året varit stark. En högre grad av aktivitet på flera av våra marknader samtidigt som vi ser positiva effekter av våra nya produkter och vårt försäljningsarbete är drivande faktorer", skriver bolagets vd Mikael Nolborg i rapporten.

Att rörelseresultatet blev i det närmaste oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol, trots den betydligt högre omsättningen, beror enligt Mikael Nolborg på att jämförelseperioden påverkats positivt av en retroaktiv återbetalning av arbetsgivaravgifter, intäkter från den nu sålda fastigheten Svarven 1, samt en mer gynnsam valutasituation.

"Fokus är fortsatt på att driva ökad försäljning som är nödvändigt för att skapa ett starkare rörelseresultat", skriver Guideline-vd:n vidare.

Strålterapibolaget C-Rad redovisar intäkter på 60,0 miljoner kronor (51,8) för det första kvartalet 2021. Orderingången uppgick till 66,3 miljoner kronor (47,7) och orderstocken uppgick till 340 miljoner kronor (262).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (1,0) motsvarande en marginal om 10,4 procent (1,9). Nettoresultat uppgick till 3,2 miljoner kronor (0,4) motsvarande 0:09 kronor per aktie (0:01).

Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett resultat efter skatt på -0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (24,9). Resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (0:64).

Justerat ebitda-resultat var 62,0 miljoner kronor (66,6), motsvarande en justerad ebitda-marginal om 7,1 procent (7,6). Nettoomsättningen uppgick till 873 miljoner kronor (879).

Den NGM-noterade fotbollsklubben AIK hade intäkter under det första kvartalet 2021 på 23,4 miljoner kronor (24,6). Rörelseresultatet förbättrades till -9,8 miljoner kronor (-20,5). Resultatet påverkades positivt av engångsposter om 4,6 miljoner kronor. De består av kompensationsstöd för evenemang med 4,0 miljoner kronor och ersättning för korttidspermittering med 0,6 miljoner kronor. Intäkterna har fortsatt påverkats negativt av att publik inte varit tillåtet vid matcher med anledning av pandemin.

"Klubben har, trots de ovissa förutsättningarna, genomfört årskortsförsäljning och försäljning av matchprodukter och annan exponering till partners och nätverksföretag avseende säsongen 2021. Utfallet av försäljningen har varit positivt, men AIK Fotboll bedömer att det är svårt att uppnå de normala intäktsnivåerna inom segmenten match och evenemang, sponsring och reklam samt souvenir under de förutsättningar som gäller till följd av pandemin", skriver AIK Fotboll.

First North-listade medicinteknikbolaget Fluicell hade ett ebitda-resultat om -5,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-3,6). Rörelsens intäkter uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,3) medan nettoomsättningen sjönk till 0,6 miljoner kronor (1,3). Resultatet före skatt blev -5,3 miljoner kronor (-3,7) och resultatet per aktie blev -0:44 kronor (-0:44).

"Även efter att ha expanderat, i form av nya rekryteringar och investeringar i produktutveckling och FoU, inklusive lansering av Biozone 6, så har vi bibehållit en god likviditet och en stark finansiell ställning", skriver vd Victoire Viannay i rapporten och fortsätter:

Fluicells kassa uppgick till 17,4 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet, att jämföra med 9,1 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Simris Alg, som odlar alger och tillverkar kosttillskott, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -6,8 miljoner kronor (-6,5). Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,3), varav 0,3 miljoner kronor i USA (0,1).

Simris Algs grundare och vd Fredrika Gullfot uppger att första kvartalet bjöd på en glädjande uppryckning i e-handeln i USA, efter att bolagets nya webbhandel kommit igång.

Koncernens rörelseresultat sjönk till -7,5 miljoner kronor (-6,9). Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen till 8,5 miljoner kronor (1,6).

I linje med vad Simris Alg meddelade i mitten av april utreder ledningen för närvarande behovet av driftskapital och bedömer fortfarande att det kommer krävas ytterligare kapitaltillskott utöver försäljningsintäkter under 2021.

"Den tillträdande styrelsen kommer verka för att finansiera bolaget till så förmånliga villkor som möjligt, tills egen intjäningsförmåga uppnåtts, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen", skriver bolaget i delårsrapporten.

Varulagret uppgick vid periodens slut till 8,9 miljoner kronor (10,9) och består såväl av råvaror och produkter i arbete som färdiga produkter.

"Storleken på lagret ligger i linje med bolagets försäljningsmål och behov av produktionsbuffert", skriver Simris Alg.

Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 59,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (47,8). Driftöverskottet blev 35,5 miljoner kronor (30,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 19,6 miljoner (15,5).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 163 miljoner kronor (121), medan orealiserade värdeförändringar på derivat var 26,5 miljoner kronor (-13,8). Efter skatt blev resultatet 168 miljoner kronor (92,3), motsvarande 4:69 kronor per stamaktie (2:72).

Arcane Crypto, som utvecklar och investerar i bitcoinprojekt och andra digitala tillgångar, redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) på -11,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-2,9). Omsättningen ökade till 2,2 miljoner kronor (0,1).

Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 59,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (47,8). Driftöverskottet blev 35,5 miljoner kronor (30,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 19,6 miljoner (15,5).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 163 miljoner kronor (121), medan orealiserade värdeförändringar på derivat var 26,5 miljoner kronor (-13,8).

Efter skatt blev resultatet 168 miljoner kronor (92,3), motsvarande 4:69 kronor per stamaktie (2:72).

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat på 68,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 68,4 miljoner enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.137 miljoner kronor, mot väntade 1.129 miljoner, motsvarande en tillväxt om 48,5 procent. I mitten av april uppgav bolaget att nettoomsättningstillväxten preliminärt väntades bli 47-49 procent.

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,0 procent, mot enligt Infront väntade 6,1 procent. Preliminär uppgift från april var här en justerad rörelsemarginal på runt 6 procent. Bruttomarginal uppgick till 40,3 procent, jämfört med 31,9 procent motsvarande kvartal året innan.

Boozts utvecklingen under det första kvartalet var enligt e-handelsbolagets vd Hermann Haraldsson övertygande för alla segment, länder och kategorier.

"Boozt ökade nettoomsättningen med 40,7 procent och Booztlet fortsatte sin starka tillväxt och lyckades fördubbla nettoomsättningen jämfört med föregående år. Barn, Sport och Home var de snabbast växande kategorierna, åtföljda av kategorierna Fashion och Beauty som levererade stabila resultat. Med en fortsatt diversifierad försäljning mellan de olika kategorierna märker vi att vår bruttomarginal påverkas positivt", skriver vd:n i delårsrapporten.

Det momentum som onlinehandeln fick under 2020, stärkt av coronapandemin, har fortsatt under 2021 med hög strukturell tillväxt mot onlinehandel i Norden, uppger bolaget.

"Omsättningstillväxten stärktes av en fortsatt hög investering i nya kunder och viktiga åtgärder för att bygga upp lagret för att ha det mest relevanta kunderbjudandet".

Trenden som Boozt sett under tidigare kvartal med en minskad returandel har fortsatt till följd av en förändrad försäljningsmix, med starkare tillväxt i övriga kategorier än Kvinnor, vilket har påverkat nettoomsättningen positivt.

Boozt upprepar i rapporten de helårsprognoser som höjdes i mitten av april där bolaget spår en nettoomsättningstillväxten på mellan 25 och 30 procent och en justerad rörelsemarginal på över 5,5 procent.

Fastighetsbolaget Genova Propertys hyresintäkter uppgick till 63,6 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (54). Driftöverskottet blev 45,5 miljoner kronor (40) och förvaltningsresultatet uppgick till 11,6 miljoner (8,7).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 120 miljoner kronor (219). Efter skatt blev resultatet 103 miljoner kronor (191), vilket motsvarade 2:35 kronor per stamaktie (5:86).

Irisity, som säljer intelligenta kameraövervakningslösningar, redovisar ett resultat efter skatt på -3,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,2). Ebitda-resultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-0,8) och rörelseresultatet (ebit) blev -3,9 miljoner kronor (-4,2). Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner kronor (9,8).

"Vi har haft en stark inledning av året med ökad nettoomsättning samt förbättrade marginaler. Den månatliga återkommande intäkten (MRR) ökade 27 procent på kvartalsbasis, EBITDA har belastats av rekryteringar men följer tillsammans med kassalikviditeten plan", skriver vd Marcus Bäcklund i delårsrapporten.

Under kvartalet har Irisity tillsammans med G4S lagt grunden för en bred utrullning av IRIS inom G4S EMEA och bolaget uppger att den pågående sammanslagningen mellan G4S och Alliance inte skall medföra några förseningar varför en volymökning förväntas under det andra kvartalet.

Vidare skriver vd:n att fortsatt utveckling av embedded IRIS samt inledande projekteringar genomförs med kameratillverkarna Axis och Mobotix där volymtillväxt förväntas under andra halvåret.

Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett ebitda-resultat på -34,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Väntat var -34,7 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av estimat från fyra analytiker.

Resultat före skatt låg på -74,9 miljoner kronor och här väntades -72,0 miljoner kronor. Resultat efter skatt blev -73,5 miljoner kronor, motsvarande -1:15 kronor per aktie. Väntat var -65,0 miljoner kronor respektive -1:04 kronor per aktie. Total omsättning uppgick till 693 miljoner (572 motsvarande period i fjol).

Streamingintäkterna, som är en del av nettoomsättningen, blev 517 miljoner kronor (429) och det är samma som den preliminära siffra som redan meddelats.

Storytel hade i genomsnitt 1,541 miljoner betalande abonnenter under första kvartalet, en ökning med 33,4 procent. Även det överensstämmer med det som tidigare meddelats.

Storytel räknar med att streamingintäkterna i andra kvartalet 2021 kommer att uppgå till 545 miljoner kronor. Antalet betalande prenumeranter väntas uppgå till 1,625 miljoner i snitt för kvartalet. För helåret 2021 har Storytel fortfarande som mål att streamingintäkterna ska uppgå till 2,4-2,5 miljarder kronor. Antalet betalande abonnenter beräknas alltjämt vara 2,1-2,2 miljoner.

Ebitda-marginalen för helåret 2021 väntas fortfarande bli mellan 0 och -5 procent.

Solenergiproducenten Etrion redovisar ett resultat efter skatt på -2,4 miljoner dollar för det första kvartalet 2021 (-2,1). Nettoresultatet påverkades av utgifter associerade till försäljningsprocessen av de japanska tillgångarna under kvartalet, framgår av rapporten.

Ebitda-resultatet från kvarvarande verksamhet blev -1,8 miljoner dollar (-1,7).

H&D Wireless redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -9,2 miljoner kronor (-9,4). Nettoomsättningen sjönk till 2,2 miljoner kronor (5,2) Rörelseresultatet var -8,9 miljoner kronor (-9,1).

"Under första kvartalet 2021 så slog konsekvenserna av den andra Covid-vågen igenom på bolagets intäkter och vi gjorde ett tapp på cirka 25 procent av försäljningen. Detta som ett resultat av att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och förlängt restriktionerna för besök i fabrikerna", skriver vd Pär Bergsten i rapporten.

IT-konsultbolaget B3 Consulting redovisar ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (13,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:71 kronor (1:34). Rörelseresultatet blev 11,8 miljoner kronor (19,4) och rörelsemarginalen var 5,2 procent (7,8). Nettoomsättningen uppgick till 228 miljoner kronor (248).

"Ett rörelseresultat på 11,8 miljoner kronor och en lönsamhet på 5,2 procent är otillfredsställande. Samtidigt innebär det dock att B3 Consulting Group fördubblar resultatet mot föregående kvartal. Därmed tas ett kliv framåt från resultatsvackan under hösten och vintern, till följd av utmaningar med en pandemi- och recessionsdrabbad kundbas", skriver vd Sven Uthorn i delårsrapporten.

Nedgången i volym har bolaget parerat med ett antal åtgärder i form av konsolidering och effektivisering. Det har lett till reducerade kostnader med 12,1 miljoner kronor för kvartalet. Ytterligare vidtagna kostnadsreducerande åtgärder förväntas ge besparingseffekt om cirka 12 miljoner kronor per år, med full verkan från tredje kvartalet, uppger Sven Uthorn.

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 54 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (35). Det justerade rörelseresultatet blev 88 miljoner kronor (75).

"Scandi Standard rapporterar ytterligare ett kvartal med underliggande tillväxt och ett stabilt rörelseresultat trots turbulensen i omvärlden", skriver vd Leif Bergvall Hansen i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 2.469 miljoner kronor (2.479).

"Vi förväntar oss en gradvis förbättring av marknadssituationen framöver när restriktionerna för covid-19 pandemin och fågelinfluensan lyfts", skriver vd:n angående framtidsutsikterna.

Wesc redovisar ett resultat efter skatt på 0,1 miljoner kronor för första kvartalet (-3,5). Nettoomsättningen uppgick till 13 miljoner kronor (4,5). Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-3,7).

Periodens kassaflöde uppgick till 3,5 miljoner kronor (0,9) och koncernens likvida medel uppgick till 6,1 miljoner den 31 mars (3,6).

"Det är spännande tider för bolaget och dess aktieägare med den föreslagna verksamhetsförändringen och namnbytet till Vestum AB. Samtidigt är det roligt att kunna föreslå denna verksamhetsförändring i en tid när vi har lyckats vända den tidigare verksamheten som bolaget bedrivit. Nu fortsätter arbetet med att leverera på strategin att skapa en ledande förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 140 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 144 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför delårsrapporten. Intäkterna uppgick till 3.001 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 2.903 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor, att ställa mot väntade 172 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 6 procent mot väntade 5,9 procent.

I rörelseresultatet ingår avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar avseende förvärven FTZ, Inter-Team, MECA och Sørensen og Balchen.

Det justerade ebit-resultatet blev 224 miljoner kronor och väntat var 172 miljoner kronor.

NCAB, som säljer mönsterkort, hade en nettoomsättning på 617 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (483). Orderingången uppgick till 979 miljoner kronor (563). Ebita blev 58,4 miljoner kronor (37,9).

Rörelseresultatet uppgick till 55,4 miljoner kronor (37,0). Och rörelsemarginalen blev 9,0 procent (7,7).

Resultat efter skatt var 40,7 miljoner kronor (40,4). Resultatet under första kvartalet 2020 var positivt påverkat av valutakursvinster på 15,0 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 2:17 kronor (2:40).

NCAB hade en orderingång på 979 miljoner kronor under första kvartalet 2021, en ökning med över 70 procent i svenska kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

"Det finns en generell uppgång i kundernas behov och trender som driver ökad tillväxt inom elektronikproduktion", skriver NCAB:s vd Peter Kruk i delårsrapporten.

Den starka orderingången är också till del en effekt av dagens situation med brister och ryckighet i leveranser av olika komponenter, skriver han.

"Det leder till att det finns en tendens hos våra kunder att säkerställa tillgång av åtminstone övrigt material såsom mönsterkort genom att beställa tidigt. Hur stor effekten av dessa tidigarelagda ordrar är är svårt att bedöma men den motsvarar en inte oväsentlig del av kvartalets totala orderingång", skriver Peter Kruk.

Den exceptionellt starka orderingången kommer därför inte leda till en nettoomsättningsökning i samma takt utan orderstocken från första kvartalet kommer omvandlas till leveranser under flera kvartal framöver, heter det.

Lucara Diamond hade intäkter om 53,1 miljoner dollar, eller 579 dollar per såld carat under det första kvartalet 2021, det är en ökning med 56 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Justerat ebitda-resutlat blev 22,2 miljoner dollar (8,1). Nettoresultatet uppgick till 3,4 miljoner dollar (-3,2).

Under kvartalet har bolaget investerat 9,9 miljoner dollar för nödvändiga aktiviteter vid bolagets underjords-expansionsprogram vid Karowe-gruvan. Mot slutet av kvartalet tecknade bolaget kreditfaciliteter om totalt 220 miljoner dollar för projektet.

I rapporten noterar bolaget att diamantmarknaden under årets första kvartal inte varit i så pass god form sedan fem år tillbaka, och högre priser sågs. Lucara Diamond noterar samtidigt att coronaläget i särskilt Indien, en av världens större diamantcenter, är oroväckande då nya samhällsnedstängningar införts.

Lucara Diamond upprepar samtliga prognoser för 2021. Diamantintäkter för helåret väntas hamna i intervallet 180 till 210 miljoner dollar och försäljningen av diamanter i tusentals carat spås uppgå till 350-390. Utvunna diamanter i tusentals carat väntas bli 340-370.

Ekobot, som utvecklar jordbruksrobotar och som noterades på First North i mars i år, hade ett resultat om -1,7 miljoner kronor (-0,5) under det första kvartalet 2021.

Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade markant under kvartalet på grund av börsnoteringen.

"Även framåt kommer dessa kostnader att vara större än föregående års kvartal då fokus på marknadskommunikation ökar", skriver bolaget i delårsrapporten.

Likvida medel vid periodens slut blev 19,8 miljoner kronor (1,5).

Catella redovisar ett resultat efter skatt på 91 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0). De totala intäkterna blev 314 miljoner kronor (503), varav nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner (449).

"Det första kvartalet är normalt Catellas svagaste då transaktionsvolymerna är låga och Q1 2021 var inget undantag med de fortsatta utmaningarna som Covid-19 innebär för att genomföra fastighetstransaktioner snabbt och effektivt", skriver vd Christoffer Abramson i rapporten.

Rörelseresultatet vände ned till -22 miljoner kronor, jämfört med 72 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol.

Det operativa rörelseresultatet är självklart inte tillfredsställande, framhåller Catella-chefen, men noterar att bolaget samtidigt har tagit strategiska steg framåt.

"Renodlingen mot fastighetsmarknaden fortsätter samtidigt som vår likviditet stärkts väsentligt genom en emission av en ny större obligation på 1,25 miljarder kronor", uppger Christoffer Abramson.

Stendörren redovisar hyresintäkter på 161 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (158).

Driftöverskottet blev 161 miljoner kronor (118)på grund av högre kostnader för uppvärmning och snöröjning samt hyresförluster.

Förvaltningsresultatet minskade till 53 miljoner kronor (62), eftersom perioden belastats av engångsposter om 6 miljoner kronor hänförliga till förtida återlösen av ett obligationslån med förfalljuni 2020.

Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till sammanlagt cirka 14 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 29 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (52).

Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 169 miljoner kronor (49).

Periodens resultat uppgick till 186 miljoner kronor (88) motsvarande 6:12 kronor per aktie (2:66).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -