På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Avensia, Bergs Timber, Securitas, Image Systems, Sagax, Amido, Westpay, Renewcell, Smart Eye, Karnov, Qlife, Arise, Aspire, Vicore Pharma, SBB, FM Mattsson, Concentric, Fastator, Raysearch, Lindab, IPC, Projektengagemang, G5, Stillfront, Ellwee, Green Landscaping och Eastnine har publicerat sina kvartalsrapporter.

IT-bolaget Avensia, som levererar e-handelslösningar till detaljhandlare, ökade omsättningen med 4 procent under det första kvartalet till 92,9 miljoner kronor (89,3). Rörelseresultatet uppgick till 1,2 miljoner kronor (8,2) vilket gav en rörelsemarginal på 1,2 procent (9,2).

Perioden har belastats med kostnader för avgående vd med 3,1 miljoner kronor och nedskrivning av aktiverad produktutveckling på 6,0 miljoner kronor. Justerat för dessa poster, var rörelseresultatet 10,3 miljoner kronor (8,2) och rörelsemarginalen var 11,0 procent (9,2).

Kassaflödet för första kvartalet var -3,8 miljoner kronor (6,3). Det lägre kassaflödet är kopplat till högre kundfordringar jämfört med föregående år där kunderna har en tendens att skjuta betalningar över månadssluten, skriver bolaget.

Avensia har vidare en skattefordran på 8,0 miljoner kronor relaterad till inkomstskatt under 2020.

"2020 präglades vidare av ett aktivt arbete med Avensias rörelsekapital vilket hade positiva effekter på den jämförande perioden", skriver bolaget

Kassan uppgick vid kvartalets slut till 38,7 miljoner kronor och tillgänglig likviditet var 58,7 miljoner kronor.

"Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och produkter. Kundaktiviteten har varit god under kvartalet, i synnerhet på den norska marknaden där vi slutit nya avtal med Stormberg och Brödrerne Dahl. Vidare har en rad driftsättningar gjorts under perioden där kunder tillsammans med Avensia börjar arbetet med att utveckla och förbättra sin marknadsföring och försäljning", står det i rapporten.

Personalstyrkan har ökat med 25 procent och omsättningen med 4 procent sedan första kvartalet 2020.

"Omsättning bör över tid utvecklas något snabbare än personalstyrkan i ett bolag som Avensia. Det har den senaste tiden funnits brister i samordningen mellan försäljning och projektleverans vilket lett till ett antal svaga projektresultat", skriver bolaget.

Avensia har startat upp ett antal produktutvecklingsinitiativ de senaste åren. De flesta har varit begränsade och några har blivit väsentliga delar i bolagets erbjudande.

"Vi har dock omvärderat potentialen för några av initiativen vilket lett till nedskrivningar om 6,0 miljoner kronor under kvartalet", står det.

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (6). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 593 miljoner kronor (528), motsvarande en tillväxt på 12 procent.

Ebitda-resultatet landade på 65 miljoner kronor (29), med en ebitda-marginal på 11,0 procent (5,5). Ökningen berodde främst på högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood, enligt rapporten.

I början av mars meddelade Bergs Timber nya finansiella mål för koncernen.

Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.256 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 1.198 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 25.814 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.398 miljoner kronor.

Securitas organiska försäljningstillväxt inom koncernen var 0 procent (2) under det första kvartalet som helhet men samtliga affärssegment redovisade positiv organisk försäljningstillväxt under mars månad.

Under första kvartalet som helhet uppgick den organiska försäljningstillväxten till -1 procent för Security Services Europe, -2 procent för Security Services Ibero-America och +3 procent för Security Services North America.

"Även om vi ser en ökad kommersiell aktivitet inom hela koncernen, fortsätter coronapandemin att dämpa organisk försäljningstillväxt", skriver vd och tillägger att den negativa effekten på verksamheten inom flygplatssäkerhet är fortsatt omfattande, främst inom Security Services Europe.

Den valutajusterade försäljningstillväxten för koncernen, inklusive förvärv, var 1 procent under första kvartalet (4).

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 5.738 miljoner kronor eller 22 procent av total försäljning under det första kvartalet. Det kan jämföras med just 22 procent kvartalet innan och det första kvartalet 2020.

Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 2 procent (10).

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-3,3).

Resultatet per aktie efter utspädning blev -0:05 kronor (-0:04). Nettoomsättningen uppgick till 34,3 miljoner kronor (44,1). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, landade på 0,5 miljoner kronor (2,3).

Orderingången uppgick till 51,7 miljoner (38,5) och bruttomarginalen blev 72 procent (62).

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 731 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av tre analytikers estimat hade väntat 742 miljoner kronor. Driftöverskottet blev 602 miljoner kronor mot förhandstipset på 596 miljoner kronor.

De totala orealiserade värdeförändringarna för fastigheter och finansiella instrument uppgick till 1.563 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 201 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 2.157 miljoner kronor jämfört med förhandstipset 727 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 637 miljoner mot 565 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Sagax höjer sin resultatprognos för helåret 2021 och räknar nu med att förvaltningsresultatet uppgår till 2.650 miljoner kronor.

Tidigare lämnad prognos uppgick till 2.550 miljoner kronor och tillkännagavs i samband med Sagax bokslutskommuniké för 2020.

Prognosen för förvaltningsresultatet gäller resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, uppger Sagax.

Amido, som levererar tjänster som ska förenkla passageadministration för fastighetsägare, redovisar en nettoomsättning om 5,4 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (6,2). Ebitda-resultatet uppgick till -0,4 miljoner kronor (0,4).

"Samtidigt ökade antalet driftsättningar under perioden till 53 stycken (28) men som inte faktureras förrän de är helt utförda samt att större driftsättningar tenderar att ha ett lägre á-pris än en enskild driftsättning", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Enligt vd Johnny Berlic hålls samarbetsdialoger på bred front "vilket hittills resulterat i nya partnerskap och vi förväntar oss att den takten ökar under året inom alla Amidos intresseområden".

Westpay hade en nettoomsättning om 11,5 miljoner kronor (14,4) under första kvartalet 2021. Ebitda blev -1,4 miljoner kronor (-4,3).

Covid-19 fortsatte att ha en negativ effekt på bolagets intäkter.

"Helt ärligt hade jag högre förväntningar på våra intäkter under första kvartalet. Det var innan någon visste att den tredje pandemivågen var på väg. Men det finns solida delar i vår affärsmodell som är intakta. Viktiga nyckeltal såsom bruttomarginal och återkommande intäkter fortsätter att tala till vår fördel. Båda nådde rekordnivåer med en bruttomarginal överstigande 70 procent och fortsatt tillväxt i återkommande intäkter i absoluta tal. Vi är förberedda för lönsam tillväxt när samhällsrestriktionerna är borttagna", skriver vd Sten Karlsson.

Textilåtervinningsbolaget Renewcells nettoomsättning uppgick till 0,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, att jämföra med motsvarande kvartal i fjol på 24.000 kronor.

Resultatet efter skatt var -19,3 miljoner kronor (-16,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18,3 miljoner kronor (-9,5).

Under kvartalet har Renewcell tecknat ett avtal med Valmet om leverans och installation av produktionsutrustning till bolagets anläggning i Sundsvall. Kontraktsvärdet uppgår till 232 miljoner kronor.

"I Kristinehamn prioriteras validering av råvaror, processparametrar och produktspecifikationer inför uppstart på Ortviken i Sundsvall. Vi fortsätter samtidigt bygga organisationen för att stödja snabb uppskalning. Jag nöjd över att kunna konstatera att vår etablering fortskrider enligt plan", skriver vd Patrik Lundström i rapporten.

Med en vaccinationskampanj som börjar få momentum skönjer världen slutet på pandemin, noterar vd.

"I vår nisch märks det på en stigande efterfrågan på dissolvingmassa och en accelererad aktivitet i en modebransch som haft ett tufft år".

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på -18,4 miljoner kronor (-22,0).

"En lägre kostnadsnivå under kvartalet är den främsta orsaken till det något förbättrade rörelseresultatet", skriver bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 18,1 miljoner kronor (17,7) under kvartalet, motsvarande en tillväxt på 2 procent.

Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett resultat efter skatt på 40 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (29). Resultatet per aktie ökade till 0:40 kronor (0:30).

Ebita-resultatet steg till 95 miljoner kronor (88) medan ebita-marginalen sjönk något till 40,7 procent (41,6).

Nettoomsättningen växte till 234 miljoner kronor (212), inkluderat 17 miljoner kronor från förvärvade bolag.

Den organiska försäljningstillväxten var 5,0 procent (2,3), huvudsakligen till följd av ökad onlineförsäljning.

"Drivkrafterna för tillväxten var ökad onlineförsäljning genom merförsäljning till befintliga kunder samt försäljning av nya produkter till befintliga och nya kunder", uppger bolaget i delårsrapporten.

"Under det första kvartalet har våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, varit på samma försäljningsnivåer som förra året. Våra kunder har anpassat verksamheterna efter covid-19-restriktionerna", skriver Karnovs vd Flemming Breinholt.

"Vi börjar märka av en normaliserad efterfrågan för våra offlineprodukter, vilken är i linje med den generella marknadstrenden med ökad onlineförsäljning och minskad offlineförsäljning. Vi är nöjda med det eftersom resten av årets kvartal jämförs mot kvartal som var till fullo påverkade av covid-19-pandemin", tillägger han.

Medicinteknikbolaget Qlife redovisar ett ebitda-resultat på -3,2 miljoner kronor (-5,7) i det första kvartalet 2021.

Intäkterna låg på 11,2 miljoner kronor (0,4) med ett nettoresultat på -6,7 miljoner kronor (-8,7) motsvarande -0:60 kronor per aktie (-1:01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,2 miljoner kronor (-8,1) med likvida medel om 9,6 miljoner kronor (38,2) vid rapportperiodens utgång.

I slutet av april 2021 meddelades en riktad emission om 90 miljoner kronor.

Intäkterna på 11,2 miljoner kronor u

Bettingbolaget GIG, Gaming Innovation Group, redovisar ett ebitda-resultat på 4,6 miljoner euro (0,6) för det första kvartalet 2021.

Nettoomsättningen uppgick till 18,3 miljoner euro (11,2). Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner euro (-4,7).

Vindkraftbolaget Arise redovisar ett resultat efter skatt på -4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-7). Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:21).

Nettoomsättningen sjönk till 47 miljoner kronor (50) till följd av något svagare intäkter i alla affärsområden. Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) minskade till 23 miljoner kronor (26), med en ebitda-marginal på 49 procent (51).

Det jämförbara resultatet före skatt steg enligt bolaget till 4 miljoner kronor (-7).

"Under första kvartalet har den egenägda produktionen uppnått god lönsamhet och det jämförbara resultatet före skatt för affärssegmentet uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Vi har sänkt våra finansiella kostnader dramatiskt och elmarknaden har återgått till mer normala förhållanden, efter fjolårets extrema våtår", skriver Arise vd Daniel Johansson.

Arise-chefen uppger sig ha fortsatt stark tilltro till att elmarknaden kommer vara gynnsam för förnybar elproduktion i södra Sverige, där bolagets parker är belägna.

Aspire Global, som är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden, hade intäkter om 48,1 miljoner euro under det första kvartalet 2021 (33,7).

Ebitda uppgick till 8,6 miljoner euro (5,2) och ebitda-marginalen ökade till 17,8 procent (15,5%). Rörelseresultatet ebit uppgick till 6,5 miljoner euro (3,9). Resultat efter skatt blev 6,1 miljoner euro (2,5) och vinst per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:05).

Aspire Globals tillväxt under första kvartalet uppgick till 42,6 procent och lönsamheten var väl över bolagets finansiella mål. Det skriver vd Tsachi Maimon i rapporten för det första kvartalet.

Alla segment rapporterade stark utveckling i kvartalet och koncernen gjorde betydande framsteg, speciellt i USA och UK med nya avtal liksom mottagandet av nya licenser, heter det.

"Tillväxten var speciellt stark i UK och Irland inom både kasino- och sportbettingvertikalerna. Den solida tillväxten i kvartalet är särskilt imponerande med tanke på att första kvartalet historiskt sett är årets svagaste", skriver vd:n.

Ebitda ökade till 8,6 miljoner euro med en ebitda-marginal på 17,8 procent, vilket kan ställas mot bolagets finansiella mål på 16 procent.

"Den förbättrade lönsamheten beror på bra intäktstillväxt i alla segment liksom god kostnadskontroll. Det är också tillfredsställande att se att både BtoBet och Pariplay, som förvärvades 2020 respektive 2019, bidrar väsentligt till Aspire Globals lönsamhet", skriver vd.

Forskningsbolaget Vicore Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -48,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-28,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:76 kronor (-0:56).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Rörelseresultatet blev -47,5 miljoner kronor (-28,8), medan resultatet före skatt uppgick till -48,2 miljoner kronor (-28,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -47,7 miljoner kronor (-29,3) med likvida medel om 443 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"Efter den framgångsrika fas 2-studien har Vicore långt framskridna planer för en multinationell, placebokontrollerad fas 3-studie med C21 för covid-19. Fas 3-studien är planerad att starta sommaren 2021 så snart vi fått godkännande från FDA", skriver Carl-Johan Dalsgaard i vd-ordet i rapporten.

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.325 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat hade väntat 1.319 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 858 miljoner kronor mot väntade 900 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 615 miljoner jämfört med förhandstipset på 716 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter summerade till 2.212 miljoner kronor (1.688 motsvarande period i fjol).

Efter skatt blev resultatet 2.735 miljoner kronor (1.372), vilket motsvarade 1:75 kronor per stamaktie (0:94).

SBB spår att resultatet per stamaktie serie A- och B kommer att bli 5:15 kronor för helåret 2021.

"Vi har fyllt fem år. Och ungefär samtidigt blev vi Nordens näst största noterade fastighetsbolag med fastigheter för ca 105 miljarder kronor på balansräkningen. Storleken har betydelse och våra medarbetare och vår infrastruktur skapar en unik investeringsplattform som levererar starka resultat på alla plan", säger vd Ilija Batljan.

För det första kvartalet var resultatet per stamaktie A och B om 1:75 kr (0:94) före utspädning.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, hade en nettoomsättning på 428 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (420). Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent för perioden.

Ebita uppgick till 80,8 miljoner kronor (59,0) motsvarande en ebita-marginal om 18,9 procent (14,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,1 miljoner kronor (0) avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd.

Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 10,5 miljoner kronor till nettoomsättningen samt 3,9 miljoner kronor till ebita.

Resultat per aktie uppgick till 3:98 kronor (3:00). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -37,8 miljoner kronor (23,9).

Concentric, som tillverkar motor- och hydraulikprodukter till bland annat fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 95 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Väntat var ett rörelseresultat om 92 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultat före skatt blev 87 miljoner kronor och nettoresultatet blev 72 miljoner kronor. Väntat var 87 miljoner respektive 68 miljoner.

Försäljningen uppgick till 432 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 428 miljoner kronor.

Fastator hade en omsättning på 72,1 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (62,7). De högre intäkterna beror enligt bolaget primärt på förvärv av fastigheter under 2020 samt en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM.

"Nordic PM är vårt förvaltningsbolag som också de visar på god tillväxt både genom Fastatorgruppen och utomstående kunder. Men framförallt är Nordic PM något av smörjmedlet för tillväxtmotorn Fastator", skriver vd Knut Pousette i rapporten.

Värdeförändringar av fastigheter var 81,2 miljoner kronor (7,5). Resultat från intresseföretag var -37,5 miljoner kronor (-8,8). Periodens resultat blev 0,9 miljoner kronor (-21,4)

Förvaltningsfastigheter per 31 mars 2021 uppgick till 1.532 miljoner kronor (1.189) och innehav i intressebolag per samma datum var 931 miljoner kronor (929).

Substansvärdet per aktie uppgick vid periodens slut till 21:88 kronor (21:77).

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett rörelseresultat och en omsättning för det första kvartalet som ligger i linje med det preliminära besked som bolaget lämnat tidigare. Rörelseresultatet blev 12,3 miljoner kronor (51,6) och nettoomsättningen var 162 miljoner kronor (209).

Den 29 april uppgav Raysearch att första kvartalets nettoomsättning beräknades minska med 22 procent till 162 miljoner kronor och att rörelseresultatet preliminärt uppgick till 12 miljoner kronor.

I rapporten redovisar bolaget ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor (40,5) och ett resultat per aktie på 0:21 kronor (1:18).

Orderingången sjönk till 145 miljoner kronor (300).

Byggkomponentbolaget Lindab redovisar ett rörelseresultat om 193 miljoner för det första kvartalet 2021. Väntat var 184 miljoner kronor enligt Infront.

Resultatet före skatt på 183 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 176 miljoner kronor. Omsättningen blev 2.248 miljoner, mot väntade 2.225 miljoner.

Lindab ser att högre stålpriser kommer att medföra utmaningar under återstoden av året, men att bolaget har rutiner för att hantera upp- och nedgångar i råvarupriser. Det skriver vd Ola Ringdahl i rapporten för det första kvartalet.

"Vi har varit snabba med att justera priserna mot kunderna och har långsiktiga inköpsavtal vilket skapar strategiskt manöverutrymme", understryker Lindab-chefen.

För resterande del av 2021 tror bolaget på en ökad byggaktivitet i takt med att samhället öppnar upp igen.

Inledningen på året har varit stark, enligt bolaget. De positiva trenderna från slutet av föregående år fortsatte även under början av 2021. De två största affärsområdena, Ventilation Systems och Profil Systems, visade organisk tillväxt. Rörelsemarginalen fortsatte förbättras jämfört med motsvarande period föregående år och var rekordhög för ett första kvartal, konstaterar Ola Ringdahl i rapporten.

Oljebolaget IPC redovisar ett resultat efter skatt på 26,9 miljoner dollar för det första kvartalet 2021 (-40,1). Nettoomsättningen uppgick till 134 miljoner dollar (81). Ebitda-resultatet blev 66 miljoner dollar (19).

Oljeproduktionen uppgick till 43.700 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet.

IPC upprepar prognosen om en produktion i intervallet 41.000-43.000 fat per dag, men tillägger i rapporten att utfallet nu väntas hamna i den övre delen av intervallet.

Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett resultat efter skatt på 9,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (16,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:67).

Ebita-resultatet uppgick till 18,2 miljoner kronor (28,9). Rörelseresultatet blev 15,5 miljoner kronor (26,1) med en rörelsemarginal på 5,5 procent (7,7).

Nettoomsättningen uppgick till 282 miljoner kronor (341).

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat på 59,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 62,5 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 327 miljoner kronor, mot väntade 350 miljoner.

G5 räknar med att Microsofts sänkta butiksavgifter kommer ha en starkt positiv effekt på bruttomarginalen samt på bolagets rörelsemarginal med ett antal procentenheter.

Det framgår av delårsrapporten.

Microsoft uppgav nyligen att bolaget kommer att sänka sina butiksavgifter, från nuvarande 30 procent, till 12 procent från första augusti 2021.

"Vi förväntar oss att detta kommer ha en starkt positiv effekt på vår bruttomarginal samt på vår rörelsemarginal med ett antal procentenheter och därigenom på resultatet för andra halvåret, då vi får stora intäkter från Windows Store", skriver G5:s vd Vlad Suglobov i rapporten.

Under april hade G5 17 spel bland de 90 största spelen sett till intäkter på Windows Store i USA.

"Detta gör oss till en av de största mottagarna, om inte den största, av denna förändring i branschen", skriver vd:n.

I det första kvartalet steg G5:s intäkter med 5 procent till 327 miljoner kronor. Räknat i amerikanska dollar uppgick tillväxten till 22 procent.

Spelutvecklaren Stillfront redovisar ett ebitda-resultat på 463 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 441 miljoner kronor enligt en sammanställning av åtta analytikerprognoser gjord av Infront. Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 498 miljoner kronor och här hade analytikerna räknat med 456 miljoner.

Nettoomsättningen blev 1.319 miljoner kronor, mot väntade 1.272 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 9,5 procent i kvartalet.

Stillfront räknar med en negativ organisk tillväxt i det andra kvartalet som en följd av tuffa pandemipåverkade jämförelsetal.

"Från mitten av mars fram till slutet av maj förra året upplevde vi ett stort inflöde av nya användare till följd av de utomordentligt goda marknadsföringsförhållanden under utbrottet av covid-19. De tuffa jämförelsetalen har haft en negativ påverkan på vår organiska tillväxt i slutet av Q1 och vi förväntar oss att samma jämförelseeffekt leder till en negativ organisk tillväxtsiffra i Q2 2021", skriver bolagets vd Jörgen Larsson i rapporten.

Onsdagsmorgonens rapport är den första där Stillfront redovisar sin organiska tillväxt och för det första kvartalet uppgick den till 9,5 procent. Den totala tillväxten i kvartalet blev 91 procent.

Angående bolagets arbete med ett listbyte, från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholms huvudlista, uppges att målsättningen är ett listbyte inom de kommande månaderna, "givet att vi erhåller de nödvändiga tillstånden".

Ellwee, som utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga eldrivna flerfunktionsfordon, hade en nettoomsättning på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (1,5). Rörelseresultatet blev -9,5 miljoner kronor (-21) medan nettoresultatet landade på -10,2 miljoner kronor (-22).

Bruttomarginalen uppgick till 6,4 procent (0) och beskrivs som låg, bland annat på grund av att Ellwee lämnat höga rabatter på förstagångsorders, enligt rapporten.

Kvartalet har tyngts av höga fraktpriser på grund av omvärldsfaktorer. Ellwee upplevde vidare viss försening av inleveranser av komponenter, men har dock lyckats bemöta de försenade inleveranserna väl under kvartalet.

Bolaget har i mars månad beslutat att i förebyggande syfte utöka kvalitetssäkringsarbetet vilket förskjuter leveranser på fordon motsvarande cirka 2 miljoner kronor i intäkter från första till andra kvartalet. Beslutet förväntas inte påverka omsättningen för helår 2021.

Under första kvartalet har bolaget intensifierat arbetet med nykundsförsäljning och har nu fordon på respektive marknader ute för demo i Europa samt i Nordamerika.

"Vi ser med tillförsikt fram emot vad de demofordonen genererar för större orders längre fram under 2021 såväl som under kommande år", kommenterar vd Håkan Kjellqvist i vd-ordet.

Ellwee noterades på Nasdaq First North Growth Market och aktien togs upp till handel den 19 januari i år.

Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar en omsättning på 669 miljoner kronor (375) för det första kvartalet 2021. Ebita-resultatet uppgick till 14,7 miljoner kronor (−18,7) och ebita-marginalen blev 2,2 procent (−5,0).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till −0:13 kronor (−0:86) kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 miljoner kronor (42,2).

Vinterverksamheten har påverkats positivt av en kallare väderlek jämfört med föregående år medan covid-19 har fortsatt en negativ påverkan på verksamheten avseende omsättning och resultat.

Green Landscapings orderboken uppgick vid utgången av första kvartalet 2021 till 5.227 miljoner kronor (3.596). Volymen i orderboken ökade vid jämförelse med föregående år, vilket primärt beror på att koncernen växt genom att fler bolag tillkommit samt vunna avtal. Även i jämförelse med förra kvartalet ökar orderboken, primärt genom att det norska bolaget Akershusgartneren anslutit sig till gruppen samt att avtal vunnits i Hadeland Maskindrift.

Fastighetsbolaget Eastnine redovisar ett förvaltningsresultat på 2,5 miljoner euro för det första kvartalet 2021 (2,3). Resultat efter skatt blev 5,7 miljoner euro (-22,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 euro (-1:05).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 1,5 miljoner euro (-2,7). Orealiserade värdeförändringar i derivat påverkade resultatet med 0,3 miljoner euro (-0,2).

Hyresintäkterna var 5,1 miljoner euro (4,5).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -