På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Frisq, Byggmax, Getinge, Avanza, Bufab, Fingerprint och Traton har redovisat sina kvartalssiffror.

Healthtech-bolaget Frisq ökade nettoomsättningen till 2,0 miljoner kronor (0,6) under det första kvartalet 2021. 

"Pandemin fortsätter att påverka vår bransch på många sätt. Men även om utrymmet för långsiktiga digitaliseringsbeslut är litet just nu, rullar Frisqs pilotprojekt på som planerat - eller bättre", kommenterar vd George Thaw i rapporten.

Han noterar att omsättningen under första kvartalet överstiger hela fjolårets och hela 2019.

"Trots det är nivån naturligtvis långt ifrån något vi är nöjda med. Vi är fortfarande i ett tidigt skede av en kommersiell resa som påverkas av att pandemin - på ett successivt och oförutsägbart sätt - fortsätter skjuta kommersiell potential framåt i tid. Positivt är dock att vi under de senaste månaderna också sett att allt fler vårdgivare letar efter nya sätt att tillhandahålla distansvård, och mer effektiv vård till den stora grupp multisjuka, som inte är covidpatienter, men som behöver långtidsvård. För denna patientgrupp är Frisq Care det perfekta verktyget", skriver vd.

Bolagets kassaflöde uppgick till -18,5 miljoner kronor (45,2) under första kvartalet och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 69,3 miljoner kronor (71,9).

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -11 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig -49,7 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Nettoomsättningen blev till 1.111 miljoner kronor, mot väntade 962 miljoner. Ebitda-resultatet uppgick till 119 miljoner kronor, mot väntade 69 miljoner. Rörelseresultatet (ebit) blev -2 miljoner kronor (väntat -52,3 miljoner).

Byggmax omsättning steg med 26 procent i det första kvartalet och den valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 19,6 procent. Marknaden fortsatte påverkas positivt av en stanna hemma-effekt under pandemin samtidigt som våren kom senare än förra året, vilket gav en negativ vädereffekt.

"Försäljningstillväxten drevs av en god marknad och ännu mer av egna tillväxtinitiativ. E-handelsförsäljning för Byggmax-varumärket ökade 90 procent, vi har uppgraderat fler butiker till det bättre presterande Butik 3.0-konceptet, och nya butiker presterar bra. Byggmax trädgårdsprodukter ökade försäljningen med över 70 procent och hjälper oss nå nya kunder. Skånska Byggvaror hade en mycket bra start på året, och totalt utgjorde e-handel 26 procent av koncernens försäljning i kvartalet", skriver vd Mattias Ankarberg.

Enligt vd:n var covid-19 relaterade störningar i kvartalet sammantaget fortsatt hanterbara.

"Vi går nu in i högsäsongen. Vi förväntar oss en fortsatt stark marknad, men också exceptionella jämförelsetal från försäljningen under den kraftigaste stanna hemma-effekten i andra kvartalet 2020. Vi förväntar oss också behov av att fortsätta hantera operationella utmaningar", skriver vd:n.

Vid starten på det andra kvartalet var 23 av Byggmax norska butiker stängda för besök, av koncernens totalt 175 butiker.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.079 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (661).

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 723 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.169 miljoner kronor (6.033). Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 5.914 miljoner.

Orderingången uppgick till 6.616 miljoner kronor (9.452). Förväntat var 6.305 miljoner.

Getinge bedömer fortsatt att omsättningen under 2021 kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet. Analytikerna hade inför rapporten i genomsnitt väntat sig en omsättning på 27,3 miljarder kronor under 2021, enligt Infronts sammanställning.

Långsiktigt förväntar sig Getinge en omsättningstillväxt om 2-4 procent organiskt per år.

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 756 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (361). För en vecka sedan meddelade Avanza att bolagets rörelseresultat för det första kvartalet preliminärt blev just 756 miljoner kronor, att jämföra med marknadens konsensusprognoser som enligt banken då i snitt låg på 490 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 957 miljoner kronor, jämfört med 542 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Courtagenettot var 439 miljoner kronor (268).

Nettoresultatet blev 632 miljoner kronor (305), jämfört med det preliminärt angivna som var just 632 miljoner.

Avanza Bank uppger i delårsrapporten att den höga aktiviteten från 2020 fortsatte under första kvartalet 2021, som till och med visade på ännu högre aktivitet bland kunderna.

"Antalet courtagegenererande notor var mer än 50 procent högre än det tidigare mest intensiva kvartalet sedan pandemins inledning. Kundaktiviteten och även tillväxten ledde till det bästa kvartalet för Avanza någonsin", skriver vd Rikard Josefson i rapporten.

Antalet kunder växte med 152.800 och nettoinflödet uppgick till dryga 30 miljarder kronor, siffror som meddelats tidigare.

"När vi lägger kvartalet bakom oss är det rekord på i stort sett alla rader. En del som särskilt sticker ut är utlandshandeln, där omsättningen var mer än dubbelt så hög som under fjärde kvartalet", skriver Avanza-chefen.

"Våra kunder har verkligen diversifierat sina investeringar i flera marknader. Även om vi under inledningen av kvartalet såg ett stort intresse för just Gamestop var snittinvesteringen per kund i Gamestop begränsad och handeln stod för en liten andel av courtaget. Även andelen nya kunder som kom endast för Gamestop var begränsad", fortsätter han angående det gångna kvartalet.

Vidare uppger Rikard Josefson att Corporate finance hade ett riktigt bra kvartal med många transaktioner, både egna och sådana där banken samarbetar med andra banker.

Handelsbolaget Bufab redovisar ett resultat efter skatt på 119 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (86). Resultatet per aktie uppgick till 3:18 kronor (2:31).

Ebita-resultatet ökade till 177 miljoner kronor (126), motsvarande en marginal på 12,4 procent (9,5).Rörelseresultatet landade på 170 miljoner kronor (118) och det operativa kassaflödet uppgick till 105 miljoner kronor (84).

Nettoomsättningen uppgick till 1.423 miljoner kronor (1.316). Den organiska tillväxten var 14 procent.

Bufab meddelade i mitten av mars att försäljningen under januari och februari 2021 var betydligt över nivåerna för samma period 2020 och 2019.

Orderingången blev 1.481 miljoner kronor (1.321).

Ökade komponent- och fraktkostnader väntas under årets andra kvartal att sätta Bufabs bruttomarginal under press och som behöver föras vidare till kund.

Det skriver vd Jörgen Rosengren i rapporten för det första kvartalet 2021.

"Vi kommer också att behöva rekrytera för att möta den nuvarande höga aktivitetsnivån vilket ökar kostnaderna från nuvarande mycket låga nivå", noterar Bufab-chefen vidare.

På den ljusa sidan noteras dock att bolaget sett en god efterfrågan i början av året och bolaget har ökat sina marknadsandelar. Orderingången visar "inga tecken" på att vika nedåt.

Under det nyligen gångna kvartalet uppstod mycket stora svårigheter i de globala leveranskedjorna, noterar bolaget i rapporten. Råmaterial och produktionskapacitet drabbades av flaskhalsar och kraftiga prisökningar. Vissa kategorier av komponenter var svåra att få tag på.

"Transportsystemen hade stora kapacitetsproblem, särskilt i containerfrakten från Asien till Nordamerika och Europa. Allt detta ledde till betydande kostnadsökningar på inköpta komponenter och på frakt, vilket skapade stor arbetsbelastning för Bufab när alla priser med både leverantörer och kunder behövde omförhandlas. Sammantaget var försörjningssituationen och därmed arbetsbördan på Bufab mycket ansträngd under kvartalet", noterar Jörgen Rosengren.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 1,7 miljoner kronor (-17,7) för det första kvartalet 2021.

Bruttomarginalen uppgick till 29 procent (24). Nettoomsättningen uppgick till 355 miljoner kronor (310), en tillväxt om 32 procent i konstant valuta.

Bolaget har tidigare lämnat en prognos om att intäkterna första kvartalet väntades ligga i intervallet 310-350 miljoner kronor, baserat på en dollarkurs om 8:20 kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 36,3 miljoner kronor under kvartalet (-37,8).

Fingerprint Cards intäkter det andra kvartalet 2021 väntas ligga i intervallet 330-370 miljoner kronor. Prognosen baseras på en valutakurs för dollarn på 8:40 kronor.

Det andra kvartalet 2020 hade Fingerprint intäkter på 282 miljoner kronor. I det första kvartalet 2021 uppgick intäkterna till 355 miljoner kronor.

"Som tidigare kommunicerats är efterfrågan på våra produkter god, men vi ser fortsatta utmaningar kopplade till den rådande halvledarbristen i världen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är mycket viktigt, dels för att minska riskerna i vår försörjningskedja och dels för att positionera företaget för tillväxt", skriver bolaget.

Fingerprint uppger att bolaget därför har intensifierat sina ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina.

"Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021", skriver bolaget.

Fingerprint har från och med det första kvartalet 2021 börjat offentliggöra intäktsprognoser för innevarande kvartal i syfte att öka transparensen när det gäller utvecklingen på kort sikt.

Den otillräckliga tillgången av produktionskapacitet hos halvledartillverkarna utgör fortfarande en begränsande faktor i biometribolagets Fingerprint Cards försäljning.

Det skriver bolagets vd Christian Fredrikson i rapporten för det första kvartalet.

"Som tidigare kommunicerat har vi intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021", skriver han.

Lastbilskoncernen Traton, som har Volkswagen som huvudägare och där Scania ingår, har upplevt en stark utveckling under det första kvartalet och höjer därmed utsikterna för helåret 2021.

För det första kvartalet väntar Traton sig en omsättning på 6,5 miljarder euro, en justerad rörelsevinst på runt 510 miljoner med en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent.

För den motsvarande perioden i fjol såg bolaget en omsättning på 5,7 miljarder euro, med ett rörelseresultat på 161 miljoner.

Kassaflödet för den industriella verksamheten blir runt 390 miljoner.

Den nya guidningen för helåret är att rörelsemarginalen kommer bli 5—7 procent, mot den tidigare guidningen på 5—6 procent.

Kassaflödet från den industriella verksamheten väntas landa inom intervallet 500—700 miljoner euro. Prognosen tar dock inte hänsyn till kostnader relaterat till det pågående omstruktureringsprogrammet i MAN Truck & Bus. Den innehåller inte heller några effekter från det planerade förvärvet av Navistar.

Detta är andra gången som Traton höjer guidningen för helåret 2021. Den 10 mars aviserade bolaget att det förväntar sig en "substantiell ökning" av försäljningsintäkterna.

Den fullständiga rapporten anländer den 10 maj.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -