På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Newton Nordic, Fluicell, Crown Energy, Magnolia Bostad, Shortcut Media, Smart Eye, I-Tech, Genova Property, Flexqube, Better Collective, BTS, John Mattsons, Kopparbergs, Alcadon, Elos Medtech, 24sevenoffice, Thunderful, Hexatronic, Catena Media och Catena har publicerat sina kvartalsrapporter.

Safe Lane Gamings (tidigare Challenger Mobile) totala intäkter uppgick till 4,6 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2020. Ebitda-resultatet blev 1,5 miljoner. Bolagets redovisar inga jämförelsesiffror för motsvarande kvartal året innan. Proformasiffror för helåret 2020 offentliggörs dock och här var intäkterna 29,2 miljoner kronor och ebitda-resultatet 13,6 miljoner.

Newton Nordic, som tillhandahåller utrustning för stabiliserade tv-kameror, redovisar ett resultat efter skatt på -2,5 miljoner kronor (-1,1) i det fjärde kvartalet 2020 eller -0:03 kronor per aktie (-0:02).

Omsättningen sjönk till 2,3 miljoner kronor (3,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor (0) med likvida medel om 18,4 miljoner kronor (3,9) vid utgången av rapportperioden.

First North-listade medicinteknikbolaget Fluicell hade ett ebitda-resultat om -4,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (-5,5).

Bolaget har en fortsatt ökning av lönekostnader genom ytterligare anställning av personal jämfört med motsvarande period 2019. Övriga externa kostnader har minskat under perioden. Minskning av förlusten är också hänförlig till den ökade försäljningen, uppger Fluicell i sin rapport.

Nettoomsättningen var 1,3 miljoner kronor (0,7).

Crown Energy hade en omsättning på 4,8 miljoner kronor (11,2) och ett rörelseresultat uppgående till -9,0 miljoner kronor (-8,4). Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick till 19,7 miljoner kronor (-10,5).

Resultat efter skatt motsvarade 0:05 kronor per aktie (-0:04). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 42,5 miljoner kronor.

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 202 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (10).

"Efterfrågan på de bostäder och samhällsfastigheter vi utvecklar var stark under året och vi sålde runt 3.900 boenden", skriver vd Johan Tengelin i rapporten och konstaterar samtidigt att hotellverksamhet av förklarliga skäl var svagare och att bolaget fick ta nedskrivningar i två pågående hotellprojekt under det fjärde kvartalet.

I det fjärde kvartalet belastades resultatet med totalt 25 miljoner kronor i nedskrivningar. Rörelseresultatet blev 278 miljoner kronor (34). Nettoomsättningen uppgick till 572 miljoner kronor (501). I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Shortcut Media hade en nettoomsättning på 15,9 miljoner kronor (18,4) under det fjärde kvartalet 2020. Ebita-resultat uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,9). Ebita-marginalen blev 2,5 procent (5,0%). Resultat före skatt uppgick till -3,2 miljoner kronor (0,5). Resultat per aktie uppgick till -0:29 kronor (0:01).

Enligt den tillväxtplan som publicerades i november ska Shortcut fördubbla verksamhetens storlek och i årstakt minst omsätta 120 miljoner kronor under 2022, med ett ebita-resultat i spannet 6-12 miljoner kronor.

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2020 på -19,4 miljoner kronor (-35,2).Resultatet efter skatt landade på -19,6 miljoner kronor (35,6). Nettoomsättningen steg med 36 procent till 18,3 miljoner kronor (13,5) under kvartalet.

Den ökade omsättningen samt klart lägre kostnader i förhållande till förra årets fjärde kvartal är förklaringen till den förbättrade resultatutvecklingen, uppger bolaget.

First North-listade I-Tech, som utvecklar växthämmande skydd i bottenfärger för fartyg, redovisar en omsättningsminskning på 23 procent under det fjärde kvartalet 2020. För helåret 2020 ökade däremot omsättningen 16 procent.

"Trots utmaningarna, som är av temporär karaktär och framförallt uppkomna av omvärldsfaktorer, så uppvisar vi ett år med både tillväxt och positiva kassaflöden. Jag ser det som ett styrkebesked för teknologin och tar fasta på kundernas fortsatta ökande intresse", skriver bolagets vd Philip Chaabane i bokslutsrapporten.

Omsättningen summerades till 11,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (14,6), ned 23 procent från motsvarande period 2019. Rörelseresultatet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-0,9) och resultatet efter skatt var -3,1 miljoner (14,3). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 41,0 miljoner kronor (38,9).

Genova Property redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på 108 miljoner kronor (151), motsvarande 2:47 kronor per stamaktie (4:56). Hyresintäkterna steg till 62,8 miljoner kronor (52,6).

Driftöverskottet ökade till 47,2 miljoner kronor (35,5) medan förvaltningsresultatet sjönk till 10,8 miljoner kronor (13,7). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 83,3 miljoner kronor (97,1). Resultat från nyproduktion av bostadsrätter uppgick till 37,0 miljoner kronor (57,4).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 10:50 kronor per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier.

Flexqube, som utvecklat ett koncept för tillverkning av modulära och flexibla vagnar och ställage, hade en orderingång om 20,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, en nedgång med 26 procent jämfört med motsvarande period 2019. Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången minskat med 19 procent.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 23,9 miljoner kronor (22,6). Rensat för valutakurspåverkan ökade nettoomsättningen med 10 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till -3,1 miljoner kronor (-7,7) och rörelseresultatet ebit blev -4,3 miljoner kronor (-8,1). Resultat per aktie uppgick till -0:60 kronor (-1:10). Kassaflödet uppgick till 2,6 miljoner kronor (-17,7), varav -5,0 miljoner kronor (-11,1) från den löpande verksamheten. Likvida medel uppgick till 13,4 miljoner kronor (18,1) vid periodens utgång. Utöver likvida medel så har koncernen tillgång till kreditfacilitet om 2,3 MSEK.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå avseende räkenskapsåret 2020. Utdelningsförslaget baseras på att bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas, heter det.

Det danska affiliatebolaget Better Collective redovisar ett justerat ebitda-resultat på 14,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020 (7,4).

Rörelseresultatet blev 11,9 miljoner euro (5,5) medan resultatet före skatt uppgick till 11,0 miljoner (4,4). Resultatet efter skatt blev 8,5 miljoner euro (3,3) och resultatet per aktie uppgick till 0:17 euro (0:07). Nettoomsättningen uppgick till 36,7 miljoner euro (19,6). Den organiska tillväxten var 32 procent (24).

Bolagets styrelse har satt upp en rad mål för räkenskapsåret 2021. Intäkterna ska vara högre än 160 miljoner euro och ebitda-resultatet högre än 50 miljoner euro. Den organiska tillväxten ska vara minst 20 procent och skuldkvoten mindre än 3,0.

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 24 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (55). Resultatet per aktie uppgick till 1:22 kronor (2:86).

Ebita-resultatet minskade till 45 miljoner kronor (89) och ebita-marginalen blev 10,7 procent (16,1). Nettoomsättningen uppgick till 423 miljoner kronor (553). Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 16 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 på 1:20 (3:60) kronor per aktie, som ska utbetalas vid två tillfällen med 0:60 kronor per utdelning.

John Mattsons hyresintäkter uppgick till 78,1 miljoner kronor (64,8) under det fjärde kvartalet 2020. Förvaltningsresultatet uppgick till 19,7 miljoner kronor (19,8), motsvarande 0:58 kronor per aktie (0:59).

Beaktat kvartalets kostnader kopplat till affärsutveckling uppgick förvaltningsresultatet till 26,6 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 17,9 miljoner kronor (20,0). Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 456 miljoner kronor (106), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 8,4 miljoner kronor (36,3).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 387 miljoner kronor (126), motsvarande 11:48 kronor per aktie (3:75).

"Under 2020 har John Mattson växt utanför Lidingö och är nu etablerat i tre kommuner i Stockholmsregionen. Vi har för avsikt att fortsätta växa i Stockholmsregionen och är aktiva på transaktionsmarknaden", skriver avgående vd Siv Malmgren.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020 (0).

"Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet per år. Eftersom John Mattson under de närmaste åren kommer att prioritera värdeskapande investeringar i fastighetsbeståndet kan utdelningar de närmaste åren komma att understiga det långsiktiga målet eller helt utebli", står det i bolagets utdelningspolicy.

Bryggeriet Kopparbergs redovisar ett resultat efter skatt på -30,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (12,3). Rörelseresultatet blev -35,2 miljoner kronor (38,6).

Pundförsämringen har påverkat resultatet negativt med 48 miljoner kronor i kvartalet, skriver bolaget i sin rapport. Nettoomsättningen uppgick till 307 miljoner kronor (493).

En utdelning om 6:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (6:50).

Kopparbergs omsättning exklusive dryckesskatter sjönk till 1.928 miljoner kronor (2.013) helåret 2020. Litermässigt har bolaget dock ökat sin totala försäljning med 5 procent.

"…vilket är mycket bra då året med covid-19 ändrade försäljningsmönstret helt, med stängda gränser, pubar och restauranger, inställda event etc", skriver vd Peter Bronsman i rapporten.

I Storbritannien, Kopparbergs största exportmarknad som står för 60 procent av den totala försäljningen, har bolagets försäljning inom cidersegmentet ökat med 13 procent och i spritsegmentet med 65 procent.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 6,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (3,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:18).

Rörelseresultatet blev 9,4 miljoner kronor (5,8) och rörelsemarginalen var 8,5 procent (4,9). Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (118). Försäljningstillväxten var -1,1 procent.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020.

Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett resultat efter skatt på 11,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (7,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:38 kronor (0:94).

Nettoomsättningen uppgick till 155 miljoner kronor (158). Rörelseresultatet blev 18,9 miljoner kronor (14,1) och resultatet före skatt uppgick till 13,3 miljoner kronor (10,0).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

"Återhämtningen från i våras har gått väsentligt mycket snabbare än förväntat och vi går från -36,2 procent i tillväxt i lokal valuta för andra kvartalet till en tillväxt om 2,7 procent i lokal valuta för fjärde kvartalet. Denna snabba återhämtning hade inte varit möjlig utan erhållna bidrag. Bidragen gjorde det möjligt för oss att behålla all personal under nedgången och snabbt återgå till normal drift när efterfrågan återvände", skriver Jan Wahlström i vd-ordet av bokslutet.

Forskningsbolaget Irlab redovisar ett resultat efter skatt på -19,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-26,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:40 kronor (-0:65). Rörelseresultatet blev -19,4 miljoner kronor (-26,3). Bolaget saknade omsättning för rapportperioden i likhet med motsvarande period föregående år.

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

"Vi går nu in i 2021 med stärkt finansiell ställning. Den större kassan och breddade ägandet ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget i hög takt. Vi ökar resurserna i våra kliniska studier och påskyndar det viktiga förberedelsearbetet för Fas 3-studier för att minimera tiden till lansering av godkända läkemedel", skriver Nicholas Waters i vd-ordet av bokslutet.

24sevenoffice, som erbjuder molnbaserade affärssystem, hade under det fjärde kvartalet 2020 intäkter på 46,7 miljoner kronor (42,6). Ebitda-resultatet uppgick för kvartalet till 4,8 miljoner kronor (-3,8) och rörelseresultatet (ebit) till 3,3 miljoner kronor (-10,2).

Antalet kunder var vid periodens utgång 59.900 (50.038).

Gamingbolaget Thunderful redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 87,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Motsvarande kvartal året innan var ebitda-resultatet 131 miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) blev 67,8 miljoner kronor (123). Nettoomsättningen uppgick till 1.288 miljoner kronor (1.005).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020.

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 45,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (14,5). Resultatet per aktie ökade till 1:21 kronor (0:39).

Nettoomsättningen uppgick till 600 miljoner kronor (463), vilket var i linje med det preliminära beskedet från den 14 januari. Ebita-resultatet blev 65,8 miljoner kronor (27,6), vilket kan jämföras med preliminära 62-67 miljoner.

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

Hexatronic meddelade på tisdagskvällen en höjning av sitt finansiella lönsamhetsmål. Det nya uppdaterade målet är att ebita-marginalen ska uppgå till 10 procent, en höjning från tidigare mål som var 9 procent.

Hexatronic ser för 2021 en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga sina tillväxtmarknader. Det uppger vd Henrik Larsson Lyon i bokslutsrapporten.

"Vi bedömer att den svenska marknaden kommer vara på ungefär samma nivå som under 2020", fortsätter Hexatronic-chefen.

Koncernen gick in i 2021 med en orderbok som organiskt var 93 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 47 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

"Utvecklingen av covid-19 pandemin och dess påverkan på oss innebär en fortsatt osäkerhet även om vi under 2020 lyckats hantera det väl. På sikt är vår bedömning att erfarenheterna från covid-19 kommer ha en positiv inverkan på investeringar i kommunikationsnät", resonerar Hexatronic-chefen.

Hexatronic bedömer att bolaget under det gångna året tappade 5 till 10 procent i försäljning på grund av covid-19-pandemin.

"Försäljningen fortsätter att utvecklas väl även om vi inte nådde vårt mål om minst 20 procents tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 13 procent, varav organisk tillväxt om 11 procent", uppger Henrik Larsson Lyon.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat på 12,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020 (11,3). Väntat enligt tre analytiker i Infronts sammanställning var ett justerat ebitda-resultat på 12,1 miljoner euro.

Rörelseresultatet var 10,0 miljoner euro (-27,3), att ställa mot väntade 9,2 miljoner på denna punkt. Intäkterna uppgick till 26,6 miljoner euro (26,6). Här hade analytikerna hade räknat med intäkter på 25,3 miljoner euro.

Bolaget upprepar ambition att starta med kvartalsvisa utdelningar i häradet 0:65-0:75 kronor per aktie och kvartal från om med det andra halvåret 2021.

Catena Medias intäkter i januari 2020 har varit 58 procent högre jämfört med motsvarande månad föregående år. Lika-för-lika var den organiska tillväxten 61 procent, skriver den tillförordnade vd:n Göran Blomberg i rapporten.

Bambuser, ett mjukvarubolag specialiserat på interaktiv live shopping, hade en nettoomsättning på 13,8 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (0,9). Rörelseresultatet blev -41,6 miljoner kronor (-5,9).

Nettoresultatet uppgick till -41,6 miljoner kronor (-5,5) och vinst per aktie blev –0:25 kronor (-0:09).

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -35,5 miljoner kronor per 31 december 2020 (-17,7).

I början av 2021 genomförde Bambuser en riktad nyemission om 500 miljoner kronor som bland annat tecknades av Anders Holch Povlsen som är vd för och ägare av modekoncernen Bestseller och investerare ibland annat Asos och Zalando.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -