På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Bioinvent, Imint, FM Mattsson, Paradox, NCAB, Lucara, Stendörren och Speqta finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på 28,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-40,9). Nettoomsättningen uppgick till 98,7 miljoner kronor (25,4).

"Intäkter under perioden utgjordes huvudsakligen av initial betalning om 5 miljoner dollar i samband med licensiering av BI-1206 till CASI Pharmaceuticals för den kinesiska regionen, milstolpsbetalning om 3 miljoner dollar avseende val av antikroppar inom ramen för samarbetet med Pfizer, milstolpsbetalning om 2 miljoner euro inom ramen för samarbetet med Daiichi Sankyo i samband med att en klinisk fas I-studie inleddes, samt intäkter från produktion av antikroppar för kliniska studier", skriver bolaget vars samlade kostnader låg på ungefär samma nivå som motsvarande period året innnan.

Bioinvent meddelade tidigare på tisdagsmorgonen att bolaget har tagit in cirka 962 miljoner kronor i en riktad emission och att bokslutet för 2020 skulle tidigareläggas till tisdagen.

Programvarubolaget Imint redovisar nettoomsättningen 15,3 miljoner kronor (11) för det fjärde kvartalet 2020, framgår av delårsrapporten.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 miljoner kronor (-1,9) och resultatet per aktie blev 0:30 kronor (-0:21) före utspädning.

Kassaflödet för investeringsverksamheten uppgick till 0,8 miljoner kronor (-0,9).

Bettingbolaget GIG, Gaming Innovation Group, redovisar ett ebitda-resultat på 4,1 miljoner euro (0,1) för det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen steg till 17,3 miljoner euro (10,4) och rörelseresultatet förbättrades till -0,1 miljoner euro (-6,8). Resultat efter skatt låg på -4,1 miljoner euro (-47,9). Resultatet för kvarvarande verksamhet var -3,7 miljoner euro (-12,1). Resultatet per aktie för koncernen var -0:05 euro (-0:53).

Ingen utdelning föreslås för 2020.

Inom mediaverksamheten växte kvartalsintäkterna med 20 procent jämfört med motsvarande period året innan och med 5 procent från det tredje kvartalet.

"En positiv Google-uppdatering i december ledde till rekordhöga intäkter för månaden och vi såg att den trenden fortsatte in i januari", skriver GIG:s vd Richard Brown i bokslutsrapporten.

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett bruttoresultat på 68 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (72). Bruttomarginalen uppgick till 18,9 procent (21,6). Ebitda-resultatet blev 17 miljoner kronor (13).

Resultat efter skatt låg på 10 miljoner kronor (4,0). Resultatet per aktie var 0:21 kronor (0:09). Nettoomsättningen summerades till 359 miljoner kronor (333).

Någon utdelning föreslås inte.

GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 33,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (13,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:16).

Nettoomsättningen uppgick till 394 miljoner kronor (373). Den organiska tillväxten låg på 8,8 procent (6,8). Rörelseresultatet blev 40,4 miljoner kronor (17,8) med ett ebitda-resultat på 66,4 miljoner kronor (41,3).

Styrelsen ämnar föreslå utdelning enligt utdelningspolicy men återkommer med förslag på exakt belopp och tidpunkt för utdelning.

Samhällsfastighetsbolaget SBB hyresintäkter uppgick till 1.253 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (596). Driftöverskottet blev 810 miljoner kronor (362) och förvaltningsresultatet uppgick till 873 miljoner (137).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 3.294 miljoner kronor (1.317), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till 61 miljoner kronor (157). Efter skatt blev resultatet 3.350 miljoner kronor (1.287).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 krona per aktie för stamaktierna i serie A och B. För stamaktie av serie D förslås en utdelning om 2:00 kronor.

Bettingbolaget Enlabs redovisar en justerad ebitda på 6,6 miljoner euro, framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Det var något bättre än den preliminära siffran 6,3-6,5 miljoner dollar, som meddelades i början av januari. Intäkterna landade på 20,3 miljoner euro, att jämföra med det preliminära intervallet 20,3-20,5 miljoner euro.

Spelintäkterna från årets inledning till och med mitten av februari har ökat med 99 procent, varav 34 procent organiskt.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, hade en nettoomsättning uppgående till 397 miljoner kronor (344) under det fjärde kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 17,5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 60,5 miljoner kronor (14,1) motsvarande en rörelsemarginal om 15,3 procent (4,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 miljoner kronor (8,2) avseende flytten till nya lokaler och nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.

Resultat per aktie uppgick till 0:69 kronor (0:68). Rensat för förändring av tilläggsköpeskillingen för Hotbath, som presterat över förväntan, uppgick resultatet per aktie till 3:21 kronor (0:68). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 33,7 miljoner kronor (57,0).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kronor (3:50).

Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 59,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av tre estimat väntades 117 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 79,5 miljoner kronor, mot väntade 150. Nettoomsättningen uppgick till 434 miljoner kronor och här hade analytikerna i snitt räknat med 433 miljoner kronor.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020. Väntat var 1:25 kronor per aktie.

 En nedskrivning av ett spelprojekt och Paradox nyinförda degressiva avskrivningsmodell har påverkat fjärde kvartalets resultat negativt med 52 miljoner kronor.

Det framgår av rapporten där rörelsevinsten under kvartalet sjönk 51 procent till 79,5 miljoner kronor.

"Resultatet påverkas negativt av att vi nu tillämpar en degressiv avskrivningsmodell för både Crusader Kings III och Empire of Sin varigenom större kostnader tas under de två första kvartalen efter spelets lansering. Under kvartalet har vi även avslutat ett icke-offentliggjort spelprojekt. Det är i sig inte ovanligt, vi väljer ofta att lägga ned mindre lovande spelprojekt för att frigöra resurser till projekt med större potential, men det påverkar ändå resultatet i kvartalet negativt", skriver vd Ebba Ljungerud.

Vd:n berör i rapporten lanseringen av maffiaspelet Empire of Sin i det fjärde kvartalet och uppger att bolaget inte är nöjda med vare sig spelets kvalitet eller hur det togs emot av marknaden.

Paradox studioorganisation har på grund av pandemin haft svårt att upprätthålla sedvanlig leveranstakt. Bolaget har därför valt att senarelägga flera planerade men ej kommunicerade releaser för att säkerställa rätt kvalitet, vilket förskjuter utgivningstidpunkterna under 2021.

Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 62,1 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2020, en nedgång på drygt 13 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet backade till 4,9 miljoner kronor (8,2) och resultat efter skatt blev 3,9 miljoner (6,6). Styrelsen föreslår en utdelning om 2:75 kronor per aktie (0).

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -14,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (18,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:41 kronor (0:55). Nettoomsättningen uppgick till 160 miljoner kronor (160). Orderingången var 239 miljoner kronor (277) Rörelseresultatet blev -14,6 miljoner kronor (-16)

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

Raysearch kom i mitten av februari med preliminära siffror där orderingången väntades inkomma på 239 miljoner kronor med en omsättning på 160 miljoner kronor. Rörelseresultatet beräknades då bli -16 miljoner kronor.

NCAB, som säljer mönsterkort, meddelar att nettoomsättningen ökade med 22 procent till 515 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020. Ökningen kommer från förvärven av Flatfield och Bare Board Group. Exklusive förvärv minskade nettoomsättningen med 6 procent, men mätt i US-dollar ökade den med 5 procent.

Orderingången uppgick till 681 miljoner kronor (480).

"Orderingången har kontinuerligt förbättrats under kvartalet, delvis beroende på order med längre leveranstider kopplat till aviserade prishöjningar. Effekten av detta uppskattas till mellan 10 och 20 procent av kvartalets orderingång", skriver NCAB i rapporten.

EBITA ökade till 52,2 miljoner kronor (41,2), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (9,7). Rörelseresultatet uppgick till 50,1 miljoner kronor (40,7) och rörelsemarginalen blev 9,7 procent (9,6). Resultat efter skatt var 35,2 miljoner kronor (31,7), motsvarande 1:88 kronor (1:88).

Styrelsen föreslår en utdelning om 5:00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

Säkerhetsbolaget Tempest Security redovisar en omsättning på 77,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (83,0). Ebitda-resultatet blev 2,1 miljoner kronor (0,5).

Till följd av regeringens covid-19-stödpaket har kvartalets resultat påverkats positivt med 0,7 miljoner kronor i statliga stöd för sjuklönekostnader och permitteringar.

"I och med ökad sjukfrånvaro under perioden är det dock svårt att uttala sig om nettoeffekten av detta stöd", skriver bolaget i sin rapport.

Av rapporten framgår att flera satsningar som Tempest pausade under 2020, inom bland annat digitalisering och vidare tillväxt, återupptogs igen i slutet av 2020. Dessa satsningar, tillsammans med kostnader för förvärv och ytterligare satsningar på organisk tillväxt, kan enligt bolaget komma att påverka marginalen i det korta perspektivet.

"Vi fortsätter alla att arbeta hårt med siktet inställt på 1 miljard kronor i omsättning 2025 och 10 procents ebitda-marginal /…/ Att vi trots alla svårigheter 2020 nått över 4 procents ebitda-marginal är mycket positivt", konstaterar vd Andrew Spry.

Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat på 64 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (14). Hyresintäkterna uppgick till 162 miljoner kronor (148). Resultat efter skatt var 92 miljoner kronor jämfört med 106 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 66 miljoner kronor (118).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2020 (0:00).

Speqta, verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, ökade sina intäkter med 62 procent till 44,6 miljoner kronor (27,5) under det fjärde kvartalet 2020.

Intäktsökningen kommer bland annat som en följd av förvärvet av den finländska låneförmedlaren online Rahalaitos, som gjordes i första kvartalet, uppger bolaget i rapporten.

Ebitda-resultatet uppgick till 26,7 miljoner kronor (4,1) och det justerade ebitda-resultatet blev 6,3 miljoner kronor (4,1). Den justerade ebitda-marginalen uppgick därmed till 14 procent (15).

"Det starka resultatet beror främst på Rahalaitos stabila utveckling och Vinklubbens rekordkvartal", skriver vd Fredrik Lindros i rapporten.

Nettoresultatet var 11,8 miljoner kronor (-0,4) och resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0:18 kronor (-0:01).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.

"2021 kommer att bli ett händelserikt år för Speqta. Vi har höga förväntningar på Bidbrain inför lanseringen i år. Den globala marknadspotentialen är enorm men vi räknar emellertid med att det kan ta tid att bygga upp större volymer. Bidbrain är transparent, effektivt och enkelt, och framtiden för e-handel. Med hjälp av AI sänker verktyget e-handlarens försäljningskostnader och tydligt ökar intäkterna. Vad beträffar våra jämförelsesajter tror vi på en återhämtning till mer normala nivåer efter sommaren", kommenterar Fredrik Lindros.

Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på -3,9 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020 (8,7).

Resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar (0:02). Intäkterna i kvartalet uppgick till 42,4 miljoner dollar.

Snittpris per såld carat var 402 dollar (568) medan operativa kostnader per carat såld var 205 dollar (209).

Lucara Diamond spår diamantintäkter i intervallet 180 till 210 miljoner dollar under helåret 2021. Försäljningen av diamanter i tusentals carat spås uppgå till 350-390. Utvunna diamanter i tusentals carat väntas bli 340-370.

Prognosen för totala kostnader (operating cash costs) per processad ton är 28-32 dollar för 2021.

Nanoteknologibolaget Smoltek redovisar ett resultat efter skatt på -4,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,2) Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Bolaget har identifierat "flera nya segment" där det bedömer att deras teknik kan erbjuda en "förbättrad prestanda till en lägre kostnad".

Det första området är elektrolysörer till vätgasbaserade energisystem, där Smoltek lämnat in en första patentansökan, heter det.

"Distribuerad vätgasproduktion kommer vara en infrastrukturell nyckel i framtiden, då bland annat tunga fordon kommer drivas med bränsleceller", skriver bolagets vd Anders Johansson.

Bioelektroder för medicinteknikindustrin samt lösningar för effektivare batterier är andra områden som bolaget har börjat utforska, heter det.

Det norska återvinningsbolaget Tomra, som bland annat utvecklar automater för återvinning av dryckesförpackningar, redovisar en ebita på 505 miljoner norska kronor (408) i det fjärde kvartalet 2020.

På förhand var en ebita om 435 miljoner norska kronor väntat, enligt estimat från åtta analytiker som inhämtats av Infront.

Resultatet före skatt blev 443 miljoner kronor (336) i kvartalet. Väntat var ett resultat före skatt på 376 miljoner kronor.

Rörelseintäkterna kom in på 2.742 miljoner norska kronor (2.569), mot väntade 2.666 miljoner norska kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 norska kronor per Tomra-aktie.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -