På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Skåne-Möllan, Concordia, Beijer Electronics, AAK, Tagmaster, C-Rad, Note, Frisq, Gomspace, Orexo, Cloetta, Lagercrantz, Getinge, Recipharm, Lundin Energy, Xvivo, Nordic Paper, Gränges, NCC, Intrum och TF Bank har släptt sina kvartalsrapporter,

Mjöl- och spannmålsproducenten Skåne-Möllan föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie för 2020, en höjning från de 11 kronor per aktie som delades ut för 2019.

Skåne-Möllans omsättning för helåret 2020 uppgick till 198 miljoner kronor (196). Resultat efter skatt blev 20,3 miljoner kronor (12,9), motsvarande 18:45 kronor per aktie (11:69).

Rederiet Concordia redovisar ett rörelseresultat om -59,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-3,3). Ebitda-resultatet blev -4,6 miljoner kronor (62,3). Nettoomsättningen uppgick till 166 miljoner kronor (318). Resultatet efter skatt låg på -87,4 miljoner kronor (-29,5) och resultatet per aktie uppgick till -1:83 kronor (-0:62).

Ingen utdelning föreslås för 2020 (0).

Den svaga tankmarknaden under kvartalet innebar en lägre intjäning för fartygen på spotmarknaden, skriver bolaget. Kostnaderna för löpande operation och administration var på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på -11,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (12,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:41 kronor (0:44).

Nettoomsättningen uppgick till 350 miljoner kronor (415), medan orderingången var 397 miljoner kronor (407). Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (22).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020 (0).

Beijer Electronics verksamhet fortsatte att påverkas av effekterna från covid-19 under det fjärde kvartalet. Under kvartalets inledning utvecklades verksamheten positivt, men i takt med att den andra vågen av smittspridning tilltog och länder införde hårdare restriktioner dämpades marknaden i mitten av perioden för att sedan stabiliseras mot slutet av året. Det skriver Beijer Electronics vd Per Samuelsson i bokslutsrapporten. Han lyfter fram att trots att efterfrågan svängde under fjärde kvartalet steg koncernens orderingång med 28 procent, jämfört med det tredje kvartalet.

"Utvecklingen bekräftar vår tidigare bedömning att botten passerades under det tredje kvartalet", skriver Per Samuelsson.

Bolagets åtgärdsprogram som initierades i mars 2020 med målet att sänka omkostnaderna med 25-30 miljoner kronor under 2020 och 40-45 miljoner kronor på årsbasis därefter har löpt enligt plan och har fått avsedd effekt.

"Mer besparingar faller således ut under 2021. Våra selektiva satsningar inom produktutveckling har löpt enligt plan och vi har fortsatt att hålla en hög nivå på kundaktiviteter. Det skall även påpekas att koncernen inte tappat några väsentliga kunder under året", skriver Per Samuelsson.

Verksamheten Westermos orderingång och försäljning steg under året, som en följd av förvärven 2019. Resultatet minskade något men Westermo visade ändå, med tanke på omständigheterna, en acceptabel rörelsemarginal på drygt 11 procent, enligt vd:n.

Beijer Electronics hade ett tufft år med minskad efterfrågan, särskilt i USA. Försäljningen minskade även i Europa medan den ökade i Asien, vilket gav en ofördelaktig produktmix med lägre bruttomarginal som följd. Besparingarna kunde inte fullt ut kompensera för resultatnedgången utan affärsenheten visade en förlust för helåret.

Korenix visade på förbättring under det fjärde kvartalet. Orderingång och försäljning ökade jämfört med det tredje kvartalet och verksamheten kunde även vända en förlust till vinst under det fjärde kvartalet.

"På kort sikt råder det osäkerhet om den fortsatta utvecklingen men givet den information som finns tillgänglig i dagsläget bedömer vi att marknaden kan komma att återhämta sig under 2021. Det ger Beijer Group goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020 och därigenom kunna återuppta utdelningen", skriver vd:n.

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 607 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (562). Analytikers snittestimat i Infront Datas sammanställning låg på 568 miljoner kronor. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7.298 miljoner kronor (7.380). Här snittestimatet på 7.061 miljoner kronor. En utdelning om 2:30 kronor per aktie föreslås (2:10). Genomsnittförväntningarna låg här på 2:16 kronor.

Tagmaster, ett applikationsinriktat teknikföretag som bland annat utvecklar sensorsystem baserade på radio- och radarteknologier, hade en nettoomsättning på 67,8 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, vilket innebär en minskning med 18,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Justerad ebitda minskade under fjärde kvartalet till 5,5 miljoner kronor (14,3), vilket motsvarar en justerad ebitda-marginal på 8,1 procent (17,1).

Rörelseresultatet uppgick till -1,0 miljoner kronor (2,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,5 procent (3,2). Periodens resultat uppgick till -2,6 miljoner kronor (-1,1), motsvarande ett resultat per aktie på -0:01 kronor (-0:00). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 miljoner kronor (5,2).

"Efter en viss återhämtning och ett något stabilare tredje kvartal innebar det fjärde kvartalet nya utmaningar med ytterligare nedstängningar parat med ovissheten kring om vi skulle få ett avtalslöst brexit eller inte. Tagmaster visade dock ånyo motståndskraft och de starka bruttomarginalerna som vi levererade under kvartalet understryker att våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering redan har burit frukt", skriver vd Jonas Svensson.

Strålterapibolaget C-Rad redovisar ett resultat efter skatt på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-12,5). Resultatet per aktie förbättrades till 0:37 kronor (-0:40).

Rörelseresultatet ökade till 9,8 miljoner kronor (-12,1). Jämförelseperioden under 2019 tyngdes av en nedskrivning på 11,6 miljoner kronor. Nettoomsättningen steg till 74,3 miljoner kronor (51,0). Betydande leveranser i Asien, särskilt Kina, bidrog främst till tillväxten. Orderingången ökade till 122 miljoner kronor (88) och orderstocken var vid periodens utgång värd 351 miljoner kronor (267).

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 32 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (26). Resultatet per aktie uppgick till 1:12 kronor (0:94). Nettoomsättningen uppgick till 466 miljoner kronor (483).

Rörelseresultatet blev 38 miljoner kronor (35) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (7,4). Resultatet före skatt uppgick till 40 miljoner kronor (33). Kassaflödet efter investeringar blev 44 miljoner kronor (96).

För att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under inledningen av 2021 för att aktivt kunna delta i den pågående strukturomvandlingen av branschen föreslår styrelsen i nuläget att ingen utdelning utgår för 2020. Styrelsen kan dock återkomma senare under året och föreslå en utdelning med tanke på den starka balansräkning Note har, heter det i rapporten.

Kylkoncernen Beijer Ref redovisar ett ebitda-resultat om 367 miljoner kronor (363) för det fjärde kvartalet 2020. Ebitda-marginalen blev 10,8 procent (10,6).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 miljoner kronor (256) med en rörelsemarginal på 7,5 procent (7,4%). Nettoomsättningen uppgick till 3.408 miljoner kronor (3.435). Resultatet per aktie uppgick till 1:42 kronor (1:42).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 2:50 kronor per aktie (1:75) samt en extra utdelning på 0:50 kronor för att kompensera för lägre utdelning 2020.

Frisq, som utvecklar digitala verktyg för interaktiv kommunikation inom vården, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på -28,2 miljoner kronor (-22,2). Nettoomsättningen steg till 274.000 kronor (33.000).

"Kvartalets intjäning har en större andel återkommande licensbaserade intäkter än motsvarande kvartal förra året, men den rådande pandemin har hämmat nyförsäljnings- och utrullningstakten", skriver Frisq.

Rörelseresultatet sjönk till -28,2 miljoner kronor (-22,1). Kostnadsökningen, som låg bakom resultatnedgången, är primärt relaterad till ökad aktivitet inom produktutveckling, sälj och marknad, uppger bolaget.

"För oss som jobbar i vårdsektorn var det fjärde kvartalet 2020 lika präglat av den globala pandemin som tidigare kvartal, nästan ännu mer eftersom vi tyvärr drabbats av en andra coronavåg innan vi hunnit börja vaccinera. Det är ett bekymmersamt läge för världens regeringar och vad som kallas 'utmaning' för dess vårdsektorer som naturligt nog inte kunnat prioritera den nödvändiga digitaliseringen av vården för ett långsiktigt bättre vårdresultat och patientnöjdhet", skriver Frisq.

Rymdteknikbolaget Gomspace redovisar för det fjärde kvartalet ett rörelseresultat på 0,3 miljoner kronor (-16,6). Omsättningen ökade till 72,3 miljoner kronor (38,4), medan orderingången minskade något till 73,4 miljoner kronor (89,3).

Gomspace höjde den 13 januari sin bedömning gällande bolagets intäkter för 2020 till intervallet 185-200 miljoner kronor. Utfallet blev 195 miljoner kronor.

För 2021 räknar Gomspace med att fortsätta växa. Bolaget spår en ökad omsättning till mellan 210 och 235 miljoner kronor, enligt vd Niels Buus.

Substansvärdet för investmentbolaget VNV Global, som förut hette Vostok New Ventures, uppgick till 11:36 dollar per aktie 31 december 2020, eller 92:91 kronor. Den kan jämföras med 9:94 dollar respektive 92:63 kronor 31 december 2019. Substansvärdet per aktie i dollar, justerat för företrädesemissionen 2020, ökade med 22,2 procent.

Portföljvärdesförändringen utgörs främst av positiva värdeförändringar för Babylon och Gett, respektive negativ värdeförändring för Blablacar. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 177 miljoner dollar (87,2). Resultat per aktie var 1:86 dollar (1:12). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

"Jag är mycket entusiastisk över vår portfölj och förväntar mig starka resultat både från de stora bidragsgivarna 2020 och från de portföljbolag som har haft ett långsammare år som en följd av covid. De mobilitetsbolag som påverkats negativt av covid är alla i en stark position i förhållande till sina konkurrenter och har därmed möjligheter att vara aggressiva i denna förhoppningsvis sista våg av pandemin innan vaccinet bekämpar det", kommenterar vd Per Brilioth.

Specialistläkemedelsbolaget Orexo redovisar ett ebitda-resultat på 1 miljon kronor (85,8)i det fjärde kvartalet 2020. Orexos rörelseresultat blev -11 miljoner kronor (71,5) och rörelsemarginalen var -6,9 procent (30).

Resultatet före skatt var -40,3 miljoner kronor (38,9) motsvarande ett resultat per aktie på 1:45 kronor (1:12). Nettoresultat kom in på -49,6 miljoner kronor (38,9) och

Nettoomsättningen uppgick till 159 miljoner kronor (238).

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 123 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 136 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.466 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.516 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet blev 121 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 133 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 143 miljoner kronor, jämfört med väntade 135 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 83 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 104 miljoner kronor.

Den effektiva skattesatsen för kvartalet steg till 42,0 procent (19,2).

"Skatten påverkades negativt av en omvärdering av uppskjuten skatt i Nederländerna till följd av att en tidigare aviserad skattesäkning inte genomförs. Utan denna omvärderingseffekt skulle skatten för kvartalet ha varit något högre än under föregående år. Vidare hade skillnader i internationella skattesatser, ej avdragsgilla kostnader och skillnader mellan förväntad och faktisk skatt föregående år en negativ påverkan på den effektiva skattesatsen för kvartalet", skriver Cloetta.

Utdelningen föreslås bli 0:75 kronor per aktie (0:50), vilket kan jämföras med analytikernas genomsnittliga förväntansbild på 0:53 kronor per aktie.

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz hade en nettoomsättning på 1.078 miljoner kronor (1.099) för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, som avser oktober-december 2020. (1 099).

Ebita-resultatet ökade till 168 miljoner kronor (156), vilket innebar en rörelsemarginal om 15,6 procent (14,2%). Resultat efter finansiella poster uppgick till 139 miljoner kronor (129). Resultat efter skatt blev 111 miljoner kronor (105) motsvarande 0:54 kronor per aktie (0:52) efter utspädning och genomförd split. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 226 miljoner kronor (178).

Lagercrantz såg en generell förbättring och återhämtning under det tredje kvartalet, oktober-december 2020, i bolagets brutna räkenskapsår.

Kvartalets resultat översteg 2019 års "starka" tredje kvartal, skriver vd Jörgen Wigh i delårsrapporten.

"Viktigt för utfallet är att koncernens största verksamheter fortsatt att utvecklas väl. Elpress, koncernens och division Mechatronics största verksamhet, skördar framgångar på exportsidan, inte minst med sina kunder på vindkraftssidan. R-Con, division Communications största enhet, levererar ytterligare ett starkt kvartal och har fortsatt god orderbok inför kommande sex månader och Tormek, division Niche Products största verksamhet, är årets snabbväxare som skördar framgångar med attraktiva produkter, ny egen organisation i USA och ökad försäljning online", skriver han.

Jörgen Wigh lyfter också fram att vidtagna omstruktureringsåtgärder fått effekt, bland annat inom division Electronics. Den divisionens rörelsemarginal nådde för kvartalet 12,5 procent, efter tre kvartal av ensiffriga nivåer.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.817 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (1.673). Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett justerat ebita-resultat om 1.978 miljoner kronor, enligt Infronts konsensus.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 8.839 miljoner kronor (8.498). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 9.038 miljoner, enligt Infront. Orderingången uppgick till 7.137 miljoner kronor (7.194), förväntat var 6.857 miljoner.

Getinge bedömer att omsättningen under 2021 kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet. Analytikerna hade inför rapporten i genomsnitt väntat sig en omsättning på 27,3 miljarder kronor under 2021, enligt Infronts sammanställning.

 Getinge såg en återhämtning inom orderingången för Surgical Workflows under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Sammanvägt ökade försäljningen med 11,1 procent och orderingången med 6,1 procent organiskt i kvartalet. Under 2021 väntas marknadens efterfrågan stärkas successivt.

Det skriver vd Mattias Perjos i rapporten för det fjärde kvartalet.

Helårsmålet om att leverera 26.000 IVA-ventilatorer uppnåddes och efterfrågan på produkter för ECMO-terapi uppges vara fortsatt "stor".

Vidare var orderingången inom Sterile Transfer "stark" kopplat till tillverkning av Covid-19-vaccin för leverans under 2021, enligt vd:n.

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 223 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (89,5).

Nettoomsättningen uppgick till 2.812 miljoner kronor (1.981). Ebita-resultatet blev 378 miljoner kronor (230) och påverkades positivt av engångsposter om 54 miljoner kronor (-52).

Styrelsen avser att återkomma om utdelningen vid ett senare tillfälle. Den 14 december lade EQT ett kontantbud på Recipharm om 220 kronor per aktie.

Recipharm förväntar sig ett ebitda-resultat väsentligen i linje med 2020 med en möjlig förbättring från ytterligare covid-19 relaterad efterfrågan, främst av vacciner.

Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 708 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 637 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 780 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 733 miljoner.

Produktionen under kvartalet uppgick till i snitt 185 tusen fat oljeekvivalenter per dag. Väntat var 175,6 tusen fat per dag.

För helåret 2020 uppnåddes en snittproduktion om nästan 165 tusen fat per dag. Väntevärdet här var cirka 163 tusen fat. Lundin Energy höjde helårsprognosen för 2020 till en snittproduktion om 161-163 tusen fat, i samband med rapporten för det föregående kvartalet.

 Lundin Energy föreslår en utdelning om 1:80 dollar per aktie för 2020, vilket motsvarar en ökning om 80 procent jämfört med 2019 års utdelning. Den föreslagna utdelningen för 2020 kommer att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0:45 dollar per aktie.

Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen att omvandlas till ett belopp i kronor, samt utbetalas i kronor baserat på Riksbankens valutakurs för dollar fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag.

Inför Lundin Energys rapport för det fjärde kvartalet väntades en utdelning om 1:12 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning av sju analytiker. För 2019 delades 1:00 dollar per aktie ut.

Transplantationsbolaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på -19,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-1,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:68 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 60,3 miljoner kronor (62,4). I lokala valutor steg försäljningen två procent. Rörelseresultatet blev -14,3 miljoner kronor (1,6). Resultatet före skatt uppgick till -25,9 miljoner kronor (-2,2).

Det justerade ebitda-resultatet var +6,8 miljoner kronor (8,3) justerat för kontantbaserat incitamentsprogram avseende anställda utanför Sverige samt integrationskostnader. Redovisad ebitda låg på -6,5 miljoner kronor (+8,5).

Enligt vd Dag Anderssons kommentar i vd-ordet kommer Xvivo att höja priserna under 2021 för hela sortimentet.

Xvivo har under 2020 påverkats av den pågående covid-19 pandemin genom att antalet transplantationer har minskat. Tillgängliga sjukvårdsresurser har i stor omfattning fokuserat på covid-19 patienter och därmed har antalet donerade organ minskat och väntelistorna ökat.

Arbetet för att nå ett godkännande för Kidney Assist Transport i USA, med syfte att uppnå förbättrad njurtransport, kommer att intensifieras.

Specialpapperstillverkaren Nordic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 75 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (32). Resultatet per aktie uppgick till 1:13 kronor (0:48). Rörelseresultatet blev 113 miljoner kronor (40) och rörelsemarginalen var 16,8 procent (5,4).

Nettoomsättningen uppgick till 670 miljoner kronor (738). Försäljningstillväxten utvecklades negativt med 9 procent. Exklusive valutaeffekter var minskningen 3 procent.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020. Nordic Paper noterades på Nasdaq Stockholm den 22 oktober.

Underhållsstopp av Bäckhammars bruk påverkarde kvartalets rörelseresultat negativt med 9 miljoner kronor (57).

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett justerat rörelseresultat på 193 miljoner kronor, och en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem analytikers estimat hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 224 miljoner kronor och en justerad marginal på 7,2.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 167 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 3.149 miljoner kronor, här var 3.110 miljoner kronor väntat. Under kvartalet levererades 103 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 96,5 kiloton.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:10 kronor per aktier. Snittestimatet enligt Infronts sammanställning var 1:56 kronor.

Även om covid-19-pandemin fortsätter att påverka flera av Gränges slutkundsmarknader räknar bolaget för närvarande med att återhämtningen fortsätter under 2021. För det första kvartalet 2021 antar analysföretaget IHS för närvarande att den globala produktionen av lätta fordon kommer att öka med 17 procent jämfört med föregående år.

För det första kvartalet 2021 spår Gränges för närvarande en organisk tillväxt i försäljningsvolym, exklusive Gränges Konin, med låga tvåsiffriga tal jämfört med föregående år. Detta inkluderar en låg tvåsiffrig tillväxt inom fordonsindustrin och en medelhög ensiffrig tillväxt för HVAC och övrigt.

Gränges Konin arbetar enligt bolaget nära full kapacitet och väntas under nuvarande marknadsförhållanden bidra med en försäljningsvolym om cirka 24 kton i det första kvartalet.

Valutakursutvecklingen förväntas enligt Gränges påverka lönsamheten negativt under det första kvartalet.

NCC:s rörelseresultat blev 379 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (670). Väntat var 543 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

I resultatet ingår omstruktureringskostnader om 85 miljoner kronor relaterade till affärsområdet Indystry. I Infronts estimatsammanställning fanns inga extraordinära kostnader.

Nettoomsättningen blev 14.905 miljoner kronor (18.239), mot förväntade 15.724 miljoner, och orderingången var 13.984 miljoner kronor (13.708). Snittprognosen låg där på 14.405 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 5:00 kronor per aktie (2:50), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 5:42 kronor.

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2020 på 1.611 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.456 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 5.109 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.389 miljoner kronor.

Engångsposterna uppgick till netto -411 miljoner kronor för kvartalet, varav portföljomvärderingar uppgick till +599 miljoner kronor, jämförelsestörande poster hänförligt till joint venture om -1.040 miljoner kronor, jämförelsestörande poster för portföljavskrivningar +150 miljoner kronor och övriga jämförelsestörande poster om -119 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.200 miljoner kronor. Här var förväntat 1.415 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.258 miljoner kronor (3.780) och avkastningen på portföljinvesteringar sjönk till 8 procent (14).

TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 76,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (75,3).

Kvartalets resultat per aktie uppgick till 2:67 kronor (2:58). De totala intäkterna uppgick till 234 miljoner kronor under det gångna kvartalet (208). Nischbankens låneportfölj växte med 30 procent sedan årsskiftet till 7,9 miljarder kronor.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -