På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Epiroc, Autoliv, Creades, Bilia, Byggmax och EQT har publicerat sina bokslut.

Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.279 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.

Enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.983 miljoner kronor väntat.

Nettoomsättningen blev 9.806 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 9.532 miljoner. Orderingången var 9.329 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 9.572 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 2:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3:00 kronor per aktie i extrautdelning i form av ett automatiskt inlösenförfarande, jämfört med analytikernas snittförväntan om en ordinarie utdelning på 2:48 kronor per aktie samt en extrautdelning på 2:45 kronor per aktie.

Totalt uppgår därmed den föreslagna utdelningen till 5:50 kronor per aktie, jämfört med snittförväntan om 4:93 kronor.

Epiroc upprepar prognosen om att efterfrågan kommer förbli stabil på kort sikt, framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2020.

Epiroc påpekar samtidigt, i enlighet med tidigare, att osäkerheten kring utvecklingen av covid-19 och eventuella ytterligare relaterade restriktioner kvarstår.

 Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, uppger angående sin eftermarknadsverksamhet att distributionscentraler och fabriker är i drift, samt att tillgången på komponenter och transporter för närvarande är stabil.

Det framgår av bokslutsrapporten för 2020.

"Antalet kunder som tillfälligt har stoppat sin verksamhet eller arbetar med reducerad kapacitet är betydligt lägre än under det andra kvartalet och har minskat något under det fjärde kvartalet", skriver Epiroc angående eftermarknaden.

När det gäller utrustningsverksamheten uppger verkstadsbolaget att tillverkningsenheterna för utrustning är i drift och att kapaciteten anpassas löpande till efterfrågan.

"Leveranser och uppstart av levererad utrustning genomförs i stort sett enligt plan, även om de ibland påverkas av restriktionerna relaterade till covid-19", uppger Epiroc.

Beträffande effektivitetshöjande åtgärder uppger företaget att koncernens kostnadsbesparingsprogram med besparingar på mer än 500 miljoner kronor per år har slutförts, med full påverkan i det gångna kvartalet.

"Ytterligare besparingar från planerade åtgärder, inklusive besparingar relaterade till minskad personalstyrka i Sverige, uppnåddes delvis i det fjärde kvartalet. De återstående besparingarna förväntas under 2021", konstaterar Epiroc.

Besparingar från kortsiktiga aktiviteter låg enligt bolaget kvar på en god nivå under kvartalet.

Implementeringen av programmet för förbättring av logistikkedjan för reservdelar och förbrukningsvaror fortlöpte enligt plan, dock med vissa förseningar av de positiva effekterna på grund av pandemin, heter det.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat om 311 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 284 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till +12,7 procent för kvartalet, att ställa mot väntade +9,2 procent. Den justerade rörelsemarginalen blev 12,4 procent. Väntat var en justerad marginal på 11,6 procent. Försäljningen uppgick till 2.517 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2.448 miljoner dollar.

Autoliv bedömer i samband med bokslutsrapporten att den organiska försäljningstillväxten helåret 2021 kommer att bli cirka 20 procent.

Bolaget spår samtidigt att den totala försäljningsökningen ska uppgå till 25 procent under 2021.

Enligt en prognossammanställning utförd av Infront räknade elva analytiker inför rapporten i genomsnitt med att den organiska tillväxten för helåret 2021 skulle uppgå till 19,2 procent och att den totala försäljningstillväxten skulle landa på 21,8 procent.

Autoliv tror att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2021 kommer att bli cirka 10 procent. Här trodde analytikerna i snitt på 10,2 procent, enligt Infront.

Autoliv bedömer att investeringarna, capex, för 2021 kommer vara understiga motsvarande 6 procent av försäljningen under året.

Autoliv höjer sitt medelfristiga mål om att växa snabbare än den globala fordonsproduktionen – från det tidigare målet om 3-4 procentenheter över marknadstillväxten till 4-5 procent över marknadenssnittet.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

"Understödd av färska lanseringar räknar vi med att överträffa fordonsproduktionen med medelhöga ensiffriga procenttal", skriver vd Mikael Bratt i rapporten. Höjningen kommer i spåren av de senaste årens starka orderingång, heter det.

För det fjärde kvartalet överträffade Autolivs organiska försäljningstillväxt den globala fordonsproduktionen med nästan 11 procent.

Investeringsbolaget Creades föreslår en utdelning om 14:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 1.550 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (463). Resultatet per aktie uppgick till 124:35 kronor (36:74).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 641 kronor. Aktien stod 943 kronor vid årsskiftet.

Bilhandelsbolaget Bilia väntar sig ett operativt rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, på cirka 575 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (415).

Resultatet överstiger "väsentligen" marknadens förväntningar, enligt bolaget.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet väntas uppgå till 370 miljoner kronor inklusive omstruktureringskostnader om cirka 110 miljoner kronor hänförliga till Volvo Cars uppsägning av Bilias återförsäljaravtal samt nedläggning av tre av totalt sju anläggningar i Tyskland.

"Kostnaderna relaterat till Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalen utgör en första bedömning av kostnaderna för att genomföra en omstrukturering av verksamheten. Diskussioner som förs med Volvo Cars avseende betydelse och omfattning av uppsägningarna är i ett inledande skede, varför det i nuläget ej är möjligt att uppskatta slutlig finansiell påverkan för Bilia", skriver bolaget.

Bilia avser föreslå en ordinarie utdelning om 6:00 kronor per aktie i sin delårsrapport den 11 februari.

Föregående års föreslagna utdelning om 5:25 kronor per aktie drogs tillbaka av styrelsen före årsstämman 2020 på grund av osäkerheten relaterad till covid-19-pandemin.

Utdelningsförslaget om 6:00 kronor per aktie är i linje med koncernens mål att utdela minst 50 procent av vinst per aktie till bolagets aktieägare, skriver Bilia.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 25 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-20). Resultatet per aktie uppgick till 0:41 kronor (-0:32).

Nettoomsättningen blev till 1.222 miljoner kronor (950), en tillväxt på 28,7 procent. Bruttomarginalen uppgick till 34,7 procent (33,3). Rörelseresultatet blev 55 miljoner kronor (-16), vilket gav en rörelsemarginal på 4,5 procent (-1,6).

Sedan tidigare är det känt att Byggmax föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 2:75 kronor per aktie.

Byggmax marknad fortsatte påverkas positivt av en stanna hemma-effekt i det fjärde kvatalet 2020 samtidigt som en mild höst gav en fördelaktig vädereffekt.

"Vi förväntar oss att hemmet kommer att ha en större roll i konsumenters liv än före pandemin, och att lågpris fortsätter ta andelar i detaljhandeln. För 2021 förväntar vi oss en större marknad än 2019, men mindre än 2020", skriver vd Mattias Ankarberg i bokslutet.

I det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 29 procent. Byggmax e-handelsförsäljning ökade 60 procent i kvartalet och 50 procent för hela 2020.

"Vår modell med att integrera e-handel och butiker ökade tillväxttakten: "beställ online, hämta i butik" växte mycket fortare än hemleverans, och e-handels-försäljning ökar typiskt 15 procent där en ny butik öppnar", skriver vd:n och fortsätter:

"Våra tillväxtinitiativ har mycket mer att ge, och vi kommer fortsätta investera i e-handel, butiksuppgraderingar och nya butiker /…/ Vi kommer uppgradera fler existerande butiker och planerar att öppna 12 nya".

Kapitalförvaltningsbolaget EQT redovisar förvaltningsavgifter om 344 miljoner euro för det andra halvåret 2020 (275). Det framgår av bokslutskommunikén.

Analytikerna hade väntat sig 360 miljoner euro i förvaltningsavgifter, enligt Infronts sammanställning. De totala intäkterna uppgick till 444 miljoner euro under perioden (286). Väntat var 405 miljoner. Det justerade ebitda-resultatet för det andra halvåret uppgick till 305 miljoner euro (129). Väntat var 213 miljoner. EQT föreslår en utdelning om 2:40 kronor per aktie (2:20).

EQT förvärvar fastighetsinvesteraren Exeter Property Group för närmare 1,9 miljarder dollar. Det förvärvade bolaget har mer än 10 miljarder dollar i förvaltat kapital. EQT Exeter kommer bli en del av affärsområdet EQT Real Assets som för närvarande består av EQT Infrastructure och EQT Real Estate.

"Sammanslagningen accelererar EQT AB:s strategiska tillväxtambition inom Real Estate och skapar en tematisk investeringsplattform med global räckvidd", skriver EQT.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Fintechbolaget Quickbit, verksamma inom kryptovalutor, meddelar att omsättningen och rörelseresultatet för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 kommer uppgå till cirka 230 respektive 0,3 miljoner kronor. Ett resultat under bolagets tidigare målsättning om en oförändrad omsättning i det andra kvartalet jämfört med det första.

Vidare menar bolaget att inledningen av tredje kvartalet har inletts med ökade transaktionsvolymer jämfört med ingången av andra kvartalet och kvarhåller därför sin bedömning av omsättningsökningen för det tredje kvartalet.

Anledningen uppges av bolaget vara fortsatt minskade transaktionsvolymer drivet av omställningsprocessen till transaktionsflöden med högre kvalitet och lägre risk samt ett färre antal nya operatörer än förväntat som är fullt integrerade.

Tappet i rörelseresultat uppges vara drivet av i huvudsak lägre intäkter och ökade externa kostnader.

Den tidigare bedömningen om oförändrad omsättning i det andra kvartalet baserades på att transaktionsvolymer från nya fullt integrerade operatörer genom avtalet med Bambora kompenserade för minskade volymer på grund av omställningen, heter det.

Bolaget har under det andra kvartalet arbetat för att förkorta tiden det tar att fullt integrera nya operatörer. Effekterna av detta arbete har dock försenats som en konsekvens av tekniska faktorer som Quickbit anser ligga utanför deras kontroll.

Den totala tiden för att fullt integrera nya operatörer har dock minskat, enligt bolaget, jämfört med tre månader tidigare.

Delårsrapporten för bolagets andra kvartal 2020/2021 förväntas publiceras den 10 februari.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -