På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rejäl uppsida i ESG-stämplat UPM

Aktieanalys ESG-trenden är stark i Norden och ett bolag som gynnas av detta är skogsindustribolaget UPM-Kymmene med fokus på bioprodukter.

ESG-trenden är här för att stanna med en yngre generation som efterfrågar hållbara lösningar för världens strukturproblem. De nordiska länderna, med en lång tradition av skogsindustri, har mycket att vinna på denna trend där utvecklandet av biomaterial och biobränslen har tagit stadig fart de senaste åren.

Ett bolag som ställt om är finländska UPM-Kymmene som grundades år 1996 genom en sammanslagning av Kymmene Oy och Repola Oy. Idag är UPM-Kymmene i hög grad delaktig i flertalet tillväxtinitiativ för att lösa klimatfrågan och har fått betyget AAA från MSCI i ESG-rating.

Det gäller alltifrån att man är delägare i det moderna kärnkraftverket OL3, genom sitt ägande i energibolaget Pohjolan Voima Oyj, till att man utvecklar biobränslen för dieselbilar samt hållbara material som etiketter (Raflatac) och plywood.

Källa: UPM-Kymmene

Trots positiva utsikter på lång sikt så har aktien hittills i år inte hängt med i återhämtningen på Helsingforsbörsen (OMX Helsinki 25) som stigit med cirka 9 procent, medan UPM-Kymmene-aktien har en relativt oförändrad utveckling. Det är först mot slutet av november som aktien gått bättre än index där vi kan se att man gynnas av den pågående sektorrotationen från defensivt till cykliskt.

Tittar vi i backspegeln och tio år bakåt i tiden så har aktien emellertid haft en betydligt bättre utveckling än index med en högsta notering på 34 euro under hösten 2018. Att exponeringen mot pappersverksamhet minskat, likväl skuldsättningen är två bidragande faktorer.

UPM-Kymmene lämnade sin rapport för det tredje kvartalet i slutet av oktober och bolaget har inte gått opåverkad i år i spåren av pandemin. Omsättningen minskade med 19 procent till drygt 2 miljarder euro under kvartalet drivet i huvudsak av en prisnedgång på marknaderna.

Rörelseresultatet sjönk därmed också med 37 procent under kvartalet till 215 miljoner euro, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 procent (13,7).

Det är framför allt segmenten UPM Biorefining och UPM Communication Papers som påverkats av fallande priser och volymer medan UPM Raflatac, UPM Energi samt UPM Specialty Papers sett en bättre utveckling.

Genom nedstängningar och försäljning av fabriker så räknar ledningen dock med årliga kostnadsbesparingar om 130 miljoner euro framöver. Som exempel har man valt att stänga ned olönsamma fabriker inom segmenten plywood och papper i Finland och Frankrike.

Vi ser dock kvartalsrapporten som mindre intressant i ett långsiktigt perspektiv. I september höll ledningen i en kapitalmarknadsdag där investerare fick en god inblick i UPM-Kymmenes fortsatta resa fem år framåt.

För bolagets tillväxtgrenar utanför pappersverksamheten så ser ledningen på sikt att rörelsemarginalen kan uppgå till över 20 procent. Det kan ställas mot snittet under perioden 2015-2019 om 16 procent.

En långsiktig potential för UPM-Kymmene är expansionen av massatillverkningen i Uruguay. Med kapacitetsinvesteringar i landet till år 2023 så förväntas koncernens produktionskapacitet att öka med mer än 50 procent (från 3,7 mt/a till 5,8 mt/a i massakapacitet). Det gör att bolaget kommer att vara en av de mest kostnadseffektiva massaproducenterna på världsmarknaden med en total kostnadsnivå om 280 dollar per ton massa i sin nya tillverkning i Uruguay.

En annan potential är expansionen inom biokemi och biobränslen där UPM-Kymmene kommer att bygga ett storskaligt bioraffinaderi i Tyskland. Produktionsenheten väntas stå klart till slutet av år 2022 med en årlig kapacitet om 220 000 ton.

Källa: UPM-Kymmene

Rörelsesegmentet Biorefining, där UPM-Kymmene tillverkar biomassa och biobränslen, ser fram till år 2025 goda marknadsutsikter i efterfrågan på pappersmassa och bioprodukter. I det kortsiktiga perspektivet kan bolaget också gynnas av att massapriserna ökat på senare tid.

Utsikterna ser även positiva ut för energisegmentet UPM Energy med ny kärnkraft (OL3), som sätts i normal drift i början av 2022, och för etikettsegmentet - UPM Raflatac.

Källa: UPM-Kymmene

Balansräkningen är i övrigt mycket stark med en nettoskuld vid utgången av det tredje kvartalet om 89 miljoner euro vilket stödjer kapacitetsinvesteringar, kompletterande förvärv samt utdelningar till aktieägarna. Under 2020 förväntas kapacitetsinvesteringar att uppgå till 950 miljoner euro varav 650 miljoner euro är i expansion i Uruguay inom massa och bioprodukter i Tyskland.

Bolagets utdelningspolicy anger att man ska dela ut 30-40 procent av det operativa kassaflödet och som man också hållit sig till sedan år 2013.

UPM-Kymmene täcks idag av tretton analytiker varav sju har en positiv rekommendation, enligt en sammanställning av Marketscreener. Analytikerkårens samlade riktkurs har hittills inte hängt med i sektorrotationen sen november och vi misstänker att man mer blickar mot den kortsiktiga påverkan från pandemin snarare än två till fem år framåt utifrån bolagets ambitioner.

För innevarande år bedömer analytikerkåren att omsättningen minskar med cirka 17 procent till 8,5 miljarder euro, men redan till nästa år så förväntas omsättningen att stiga med drygt 2 procent kombinerat med en rörelsemarginal på 12 procent.

Vi betraktar analytikerkårens prognoser som försiktiga gentemot historiken och ledningens långsiktiga lönsamhetsambitioner.

Idag värderas aktien till en skuldjusterad resultatmultipel, ev/ebit om 16 gånger, för nästa års rörelseresultat. Men det är på historiskt låga lönsamhetsnivåer. Under perioden 2017-2019 uppvisade bolaget en rörelsemarginal i snitt om närmare 14 procent, vilket också var fjolårets lönsamhetsnivå.

Använder vi istället omsättningsmultiplar så värderas aktien i nuläget till en ev/sales-multipel om 2,0 gånger för nästa års omsättning. Kan rörelsemarginalen dock normaliseras till historiska nivåer och mot ledningens indikativa mål, om 20 procent och däröver för verksamheter utanför papper, så anser vi att man kan motivera en ev/sales-multipel om åtminstone 2,2 gånger. Kombinerat med 2020 års förväntade utdelning och kapacitets- och förvärvsbufferten i balansräkningen så kan vi se en uppsidepotential i aktien runt 25 procent.

Vi har även tagit fram en tillgångsvärdering av UPM-Kymmene där vi dessutom tar hänsyn till koncernens skogs- och markvärden som ifjol uppgick till cirka 2,9 miljarder euro. I vår uppställning så utgår vi ifrån en normalisering av rörelseresultatet för de flesta rörelsesegment till 2019 års nivåer i och med ett antagande om en återhämtning efter pandemin. Detta gäller dock inte pappersverksamheten givet osäkra marknadsutsikter. Sammantaget så indikerar tillgångsvärderingen en uppsidepotential kring 20 procent där skogstillgångar som sagt också vägs in i värderingen.

Aspekt att beakta att vi inte tar hänsyn till kapacitets- och förvärvsbufferten i balansräkningen då tillgångsvärderingen är baserad på en likvidation/försäljning. Det gäller även eventuella transaktionskostnader.

Utifrån ovan bedömer vi därmed uppsidepotentialen i sin helhet till 20-25 procent beroende på värderingsmetod, eller en riktkurs kring 37 euro. Att de analytiker som är lite mer långsiktiga i sina antaganden ser en riktkurs runt 38 euro anser vi bekräftar vår värderingsbild.

Summerat så fortsätter transformeringen av UPM-Kymmenes verksamheter utanför papperssegmentet, och med kapacitetsinvesteringar i massa och bioprodukter så understödjer tillväxtinitiativen den långsiktiga lönsamhetsambitionen hos UPM-Kymmene. Detta synliggörs inte i dagens aktiekurs där aktiemarknaden troligen, i det kortsiktiga perspektivet, tar större hänsyn till pandemin och dess påverkan samt strukturnedgången i pappersverksamheten. Ordspråket “att inte se skogen för alla träden” är ett bra sätt att förklara värderingsbilden.

Det blir ett köpråd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UPM-Kymmene Oyj Köp 30,53 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -