På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Swedbank: Dags för bankåterhämtning

Aktieanalys Många industri- och teknikbolag har under året sett större kursuppgångar än storbankerna. Men till nästa år så bedömer vi att bankerna står näst på tur att gynnas av en bred ekonomisk återhämtning där kreditförlusterna minskar. Swedbank är en av dessa.

Den 3 december presenterades inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn och november där indexet steg till 58,6 från 55,3 i oktober. Det är en bra bit över genomsnittet för perioden 2005-2019 kring 55, vilket indikerar att vi ser en expansion kontra läget i mars fram till maj då indexet låg på 39,7 som lägst.

Effekterna av den ökade smittspridningen och hårdare restriktioner från myndigheter har (än så länge) inte smugit sig in i de större tjänsteföretagen.

Men vi är dock inte tillbaka på de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin i februari. Det kommer troligen att dröja 1- 2 år innan vi återgått till en mer normal situation.

Källa: Swedbank/Silf

Läget i den svenska ekonomin, men även i den amerikanska, är också betydligt bättre än situationen ute i Europa där bland annat Frankrike och Tyskland inte kunnat se en rejäl vändning i tjänstesektorn. Snarare tvärtom så har eurozonens tjänstesektor fortsatt att sjunka i november med en nedåtgående trend sedan sommaren, efter en initial uppgång mellan april och juli.

Men trots att inköpschefsindexet förbättrats i Sverige så fortsätter nyanställningsbehovet i den svenska tjänstesektorn att vara svagt. Även om man kan se en viss förbättring mellan oktober och november så ligger sysselsättningsindexet utanför tillväxtzonen (under 50-strecket). Det innebär att antalet sysselsatta fortsatt minskar i sektorn.

Sverige som exportland är beroende av den ekonomiska utvecklingen i eurozonen så krävs det troligen inte bara en återhämtning på hemmaplan utan också på kontinenten för att de svenska tjänsteföretagen ska känna optimism och börja anställa i stor skala igen.

Och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har också en stor betydelse för utvecklingen på bank- och fastighetsmarknaden genom exempelvis ökad utlåning, sparande och stigande bostadspriser.

Källa: Swedbank/Silf

Mot bakgrund av återhämtningen i tjänstesektorn så har flera industri- och teknikbolag sett en ökad aktivitet så som Hexagon, Nibe och Volvo. Dessa bolag har dessutom haft en bättre aktiekursutveckling än de svenska storbankerna.

Men vi ser också en revanschmöjlighet för banksektorn framöver på 1-2 års sikt där en gradvis starkare arbetsmarknad gynnar intäktssidan och minskar kreditförlusterna för bankerna.

Bland de svenska storbankerna så är det framför allt Swedbank som sticker ut i år med bäst aktiekursutveckling relativt SEB, Handelsbanken och Nordea.

Aktiekursutveckling i år för Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken

Swedbank har på senare år brottats med penningtvätt i Baltikum, men har i grunden en solid bankverksamhet i Sverige som under 2019 stod för cirka 57 procent av de totala intäkterna.

Det är visserligen rätt av kritikerna att anmärka på vinstutvecklingen som under perioden 2017-2019 varit svag. Men det beror på extraordinära kostnader i form av konsulter som ifjol uppgick till drygt 1,1 miljarder kronor för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar.

Det är alltså inte löpande kostnader för att driva själva bankrörelsen som ökat avsevärt, och hade dessa konsultkostnader inte uppstått så hade vinsttillväxten sett bättre ut.

Med flera banker som haft problem med penningtvätt så tycks det också vara ett branschrelaterat problem snarare än något bolagsspecifikt. Det krävs med andra ord en samordning av alla banker för att lösa problemen med penningtvätt och annan brottslighet. Med det sagt så behöver bolagsstyrningen stärkas i Swedbank med bättre rutiner och en proaktiv ledning där banken idag har en ny vd i form av Jens Henriksson.

Källa: Swedbank

Även om kostnaderna ökat hos Swedbank så ligger man dock bättre till i K/I-talet, där man ställer kostnader mot intäkter som ett effektivitetsmått, än de närmsta konkurrenterna. Under samtliga tre år, 2017-2019, så ligger man bättre till i snitt mot Nordea, SEB och Handelsbanken.

Swedbank arbetar mycket med digitaliseringen av sina kunderbjudanden och interna processer för att uppnå en marknadsledande kostnadseffektivitet. Genom att också minska de övriga kostnaderna så finns en potential i att sänka K/I-talet för banken.

Källa: Swedbank

Swedbank presenterade sin rapport för det tredje kvartalet den 20:e oktober, där K/I-talet under kvartalet sjönk till 0,41 gånger (0,46) med positiv påverkan från lägre övriga kostnader och ett stigande räntenetto.

De totala kostnaderna minskade under kvartalet med -8 procent på årsbasis, varav övriga kostnader föll med hela 24 procent till 1,8 miljarder kronor. Då ska man även notera att personalkostnaderna ökade under samma period med 6 procent.

I sitt vd-ord i kvartalsrapporten skriver Jens Henriksson att de underliggande kostnaderna utvecklas enligt plan, medan kostnaderna för åtgärder kring utredningar och juridisk rådgivning i anslutning till penningtvättsfrågorna fortsätter att vara låga jämfört med prognos. Det är positiva nyheter.

När det gäller Swedbanks arbete mot penningtvätt så har det pågått ett omfattande program under de gångna 18 månaderna där man kartlagt historiska brister i åtgärder inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering i banken.

I grunden så har man ett åtgärdspunktprogram som innehåller totalt 244 stycken åtgärdspunkter. Coronapandemin har påverkat arbetet, men under det tredje kvartalet så slutförde banken 28 punkter och hittills har ungefär 60 procent av punkterna behandlats. Till nästa år bedöms endast 36 punkter vara kvar på listan.

Ska man ta fram exempel på åtgärder under det tredje kvartalet så är det att man inom banken etablerat en så kallad Group Sanctions Office för att stärka samordningen inom sanktionsområdet och för att hantera kund- och betalningsscreening i verksamheten. En annan åtgärd är att man genomfört en undersökning av bankens riskhantering av penningtvätts- och terroristfinansiering i syfte att utarbeta de kommande stegen kring utvecklingen av transaktionsmonitorering.

Swedbanks åtgärdsprogram kommer också att utvärderas under tre år framöver av ett externt konsultföretag med en årlig mognadsrapport. Utvärderingen har redan börjat och i den första analysfasen slog man fast att banken håller ett högt tempo i arbetet för att åtgärda historiska tillkortakommanden.

Förutom direkta åtgärder så finns även strategiska program där man utvärderar bankens företagskultur, bolagsstyrning, samt interna styrning och kontroll.

Ser man till de svenska och estniska utredningarna i respektive lands finansinspektion så presenterade de sina utredningar av Swedbank i mars 2020 och där Swedbank betalat en sanktionsavgift om 4 miljarder kronor till den svenska finansinspektionen.

I Estland pågår fortsatt en utredning där en del av den estniska finansinspektionens utredning lämnats över till den estniska åklagarmyndigheten som i sin tur utreder om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har skett inom den estniska bankverksamheten.

Eventuella krav från amerikanska myndigheter utgör den största osäkerheten, enligt vår mening, där man utreder Swedbanks historiska arbete mot penningtvätt och historiskt offentliggörande av information. I kvartalsrapporten så indikerar Swedbank att utredningen gör framsteg och att banken för en dialog med myndigheterna. Men det går här inte att uppskatta när den slutförs eller vad utgången blir.

Vill man jämföra med andra banker så kan man titta på till exempel Danske Bank som också haft problem i Baltikum. Inom analytikerkåren så har man i början av detta år bedömt att skadeståndskostnaderna för Danske bank kan uppgå till sammanlagt 2 miljarder US-dollar (Danmark, UK och USA).

I början av hösten så har domstol i USA avfärdat amerikanska investerares skadeståndsanspråk då det inte gått att bevisa att Danske Banks ledning agerat oaktsamt. Det återstår dock att se vilka rättsliga åtgärder som de amerikanska myndigheterna lämnar för banken.

Den danska finansinspektionen har i övrigt krävt att Danske Bank ska öka sin kapitalbuffert för att möta bland annat ökade compliance-risker.

Swedbanks kapitalbuffert ligger idag över regelkraven och än så länge har den svenska finansinspektionen inte gett något liknande utlåtande om att banken behöver stärka sin kapitalposition avseende penningtvätt specifikt. Bankens mål är att kärnprimärkapitalrelation ska överstiga Finansinspektionens krav med 1-3 procentenheter.

Källa: Swedbank

Precis som vi konstaterade i vår tidigare analys av Nordea så har coronapandemin medfört att kreditförlusterna ökat. De är i regel också svåra att prognostisera för en utomstående utan direkt insyn i låneboken. Vad vi vet är att kreditförlusterna minskade under det tredje kvartalet till 425 miljoner kronor, mot föregående kvartal, och avsåg till övervägande del reserveringar inom storföretag och institutioner.

På ett år har kreditförlusterna i förhållande till låneboken, kreditförlustrelationen, ökat till 30 baspunkter för de första tre kvartalen i år. Det kan ställas mot fjolårets siffra på 4 baspunkter. Med vaccin i horisonten, och med en stärkt arbetsmarknad, så bör kreditförlusterna minska nästa år.

Källa: Swedbank

Precis som i andra banker så har Swedbank pausat sin utdelning för 2019, men ambitionen är ändå att den på sikt ska betalas ut. Idag har banken en utdelningspolicy som anger att man ska dela ut 50 procent av nettovinsten årligen. Tidigare har den legat på 75 procent, men i årsredovisningen för 2019 så signalerade ledningen att man vill ta ytterligare höjd för oförutsedda händelser.

Swedbank täcks idag av totalt 20 stycken analytiker och en majoritet, 15 stycken, har en positiv rekommendation (“buy” eller “outperform”), enligt en sammanställning av Marketscreener.

I innevarande år förväntar sig analytikerkåren att rörelseintäkterna minskar för Swedbank drivet av lägre provisionsnetto samt övriga intäkter (inkl. nettoresultat finansiella poster). På intäktsnivå så har banken redan levererat ungefär 75 procent av analytikerkårens snittprognos för 2020. Det gör att prognosen ser rimligt ut.

Ovan innebär att K/I-talet ökar för helåret till 0,55 (0,43). Sanktionsavgiften, på 4 miljarder kronor, bör dock ses som en extraordinär kostnad och justerar man för denna så beräknar vi K/I-talet till 0,46. Då är uppgången inte lika stor.

Ser man till kreditförlusterna så antas banken nå en topp i år kring 4,4 miljarder kronor. Hittills har banken reserverat totalt 3,8 miljarder kronor och med analytikerkårens antagande för helåret så ser heller inte det orimligt ut. Att 2020 års pandemiår skulle återupprepas igen, i samma omfattning, under 2021 framstår som osannolikt i vår värld.

Till nästa år skissar analytikerkåren att rörelseintäkterna återhämtar sig med närmare 2 procent och tillsammans med en sjunkande kostnadsbas så resulterar det i ett K/I-tal på cirka 0,44. Kreditförlusterna bedöms då också minska en bra bit ned mot 2019 års nivå. Men det ser ut att dröja till 2023 innan vi är tillbaka på samma nivåer som 2019.

För 2022 så förväntas Swedbank att ligga på ett K/I-tal ungefär i linje med 2019 där intäktstillväxten stärks ytterligare till cirka 2,5 procent.

Med en återhämtning på intäktssidan, med stigande ränte- och provisionsnetto, och vidare sjunkande rörelsekostnader samt kreditförluster så ses avkastningen på det egna kapitalet (ROE) expandera till ungefär 11,5 procent år 2021. Det är en låg avkastning ställt mot historiken där avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 15-16 procent under perioden 2017-2018 (innan banken började granskas för penningtvätt). Då värderades Swedbank till en aktiekurs mot det egna kapitalet, p/b, om 1,6-1,7 gånger.

För nästa år så handlas aktien idag till en p/b-multipel om cirka 1,1 gånger. Med en förväntan om sjunkande kostnader för konsulter och även kreditförluster framöver så tycker vi att man kan motivera en p/b-multipel kring 1,2 gånger.

Med utredningar kring penningtvätt som fortfarande pågår så har vi svårt att se en större multipelexpansion i nuläget. Avgörande blir vilket belopp de amerikanska myndigheterna begär i skadestånd och där går det inte att ha någon tydlig uppfattning ännu. Det man kan hoppas på framöver är att vi får ett intervall att relatera till och som möjliggör scenariokalkyler.

Fast även med en historiskt låg p/b-multipel om 1,22 gånger så kan vi se en uppsidepotential i Swedbank-aktien där det är vinsttillväxten som bidrar till uppsidan.

Multiplicerar vi en p/b-multipel på 1,22 med eget kapital per aktie om 145,60 kronor per 2021, och även adderar 2020 års förväntade utdelning om 5,70 kronor per aktie, så utmynnar det i ett värde på ungefär 183 kronor per aktie. I skrivande stund betyder det en uppsidepotential på 15-20 procent.

I det läget där USA kommer fram till ett skadeståndsbelopp för Swedbank så skulle det direkt kunna ge en multipelexpansion för aktien givet ett sjunkande avkastningskrav. Förutsatt att beloppet inte blir skyhögt, som en “black swan”, så kan det alltså bli en trigger (katalysator) i sig för en omvärdering av aktien.

Summerat, så blir det ett köpråd där vi ser att Swedbank under nästa år, obeaktat utredningar i övrigt, kommer att gynnas av en bred ekonomisk återhämtning som ger fallande kreditförluster och en förbättrad intäktstillväxt.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank A Köp 157,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -