På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Josab, Netjobs, Secits, Raybased, Eco Wave, Easyfill, Micropos, Glycorex, Sectra, Envirologics, Sensodetect, Exalt och Moment Group finns bland bolagen son har lämnat sin kvartalssiffror.

Upplevelsebolaget Bodyflights nettoomsättning minskade under tredje kvartalet till 4,7 miljoner (7,9) och rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (1,1).

Nedgången i omsättningen är helt hänförlig till covid- 19, skriver Bodyflight i delårsrapporten. För vindtunneln i Stockholm minskade nettoomsättningen med 47 procent jämfört med samma period i fjol. Omsättningen har dock återhämtat sig till viss del, andra kvartalet var minskningen 79 procent. För Göteborgs vindtunnel gick omsättningen ned 12 procent i tredje kvartalet jämfört med samma period 2019.

Koncernen har erhållit omställningsstöd om 0,6 miljoner kronor, vilket påverkade rörelseresultatet positivt.

Josab, verksamt inom vattenreningssystem och listat på Spotlight Stock Market, redovisar en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (1,3).

Nettoresultatet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-3,9).

"Pandemin pågår fortsatt, vilket både försvårar och försenar vissa steg i arbetet, men vi tar alla steg vi kan för att utveckla alla delar i gruppen och bredda våra affärer", skriver vd i delårsrapporten.

Nanoteknikbolaget Prebona redovisar intäkter för rörelsen om 1,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (0,5). Nettoomsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före skatt blev -1,2 miljoner kronor (-1,9) och kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -0,8 miljoner kronor (-1,7).

Under kvartalets gång har Prebona fortsatt samarbete med kemiföretaget Sika efter utvärdering inom inkubato-programmet LH Accelerator. Prebona påbörjar diskussioner avseende utveckling och kommersialisering av ett antal produkter tillsammans med Sika.

Modeföretaget Diesel har köpt teknologi från Prebona för att impregnera jeanskollektioner inför våren 2021 genom samarbetspartnern Polygiene, uppger bolaget i delårsrapporten.

Prebona har under tredje kvartalet tampats med en rad allmänna pandemieffekter och långdragna förseningar avseende de "viktiga" virustester och regulatoriska arbeten som påbörjats under det andra kvartalet, skriver Patrik Bernstein i rapporten, och framhåller att trots detta har bolaget ökat sin nettoförsäljning med drygt 100 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

First North-listade Netjobs omsättning minskade med 46 procent till 3,0 miljoner kronor (5,6) under det tredje kvartalet 2020.

Kvartalets rörelseresultat, såväl som nettoresultat, blev -0,8 miljoner kronor (-0,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades däremot och uppgick till 0 miljoner kronor (-1,5).

Covid-19 har haft fortsatt negativ effekt avseende omsättning och resultat under det tredje kvartalet. Semestrar för intern personal påverkade också bolagets omsättning och resultat negativt, heter det i rapporten.

"Bedömningen som görs är att covid-19 kommer att ha fortsatt negativ effekt på omsättningen under kvartal fyra då osäkerheten på marknaden för rekrytering och jobbannonsering är hög", skriver vd Niklas Eriksson i delårsrapporten.

Han uppger att bolaget har arbetat för att begränsa de negativa effekter som covid-19 har fört med sig. Ytterligare kostnadseffektiviseringar har genomförts som bolaget kommer att se resultat av under det fjärde kvartalet 2020 och under hela 2021.

"Styrelse och ledning följer löpande utvecklingen med målsättningen att fortsätta förbättra lönsamheten och det operationella kassaflödet", skriver Niklas Eriksson.

Netjobs äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter.

Det First North-listade IT-säkerhetsföretaget Secits intäkter minskade till 6,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (8,2). Rörelseresultat på ebitda-nivå uppgick till -2,0 miljoner kronor (-2,3) i kvartalet och under årets första nio månader var ebitda -6,0 miljoner kronor (-6,4).

Secits står fast vid sin prognos om att resultatet på ebitda-nivå förväntas bli högre under andra halvåret än under det första halvåret i år, då ebitda uppgick till -4,0 miljoner kronor.

"Vi förväntar oss att resultaten fortsätter att förbättras så att andra halvårets resultat på ebitda-nivå överstiger första halvårets. Alla medarbetare är tillbaka på normal arbetstid sedan 1 juli och installationer hos kunder har under senhösten kunnat genomföras i god omfattning. Pandemin till trots ser jag fram mot en bra avslutning på 2020", skriver Secits vd Jens Wingren i delårsrapporten.

NGM-noterade Raybased, som utvecklar trådlösa system inom fastighetsautomation, hade en nettoomsättning på 0,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet (1,3). Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7,3 miljoner kronor (-7,4).

Det tredje kvartalet och hösten 2020 har präglats av ett intensivt försäljningsarbete, utveckling av Raybased informationsplattform och bolagets digitala gränssnitt, skriver vd Jonas Almquist.

Under slutet av året och första kvartalet 2021 kommer Raybased att lansera en rad nya funktioner som löpande uppdateras för befintliga kunder.

"Under 2021 har vi som mål att göra ett rejält genombrott på marknaden", skriver vd.

Vågenergiföretaget Eco Wave Power redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -3,6 miljoner kronor (-8,1). Fjolårskvartalet påverkades av kostnader för noteringen av aktien på Nasdaq First North.

Nettoomsättningen var fortfarande noll medan posten övriga rörelseintäkter uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,9), huvudsakligen bestående av bidrag. Rörelseresultatet steg till -3,6 miljoner kronor (-7,8).

I slutet av september uppgick Eco Wave Powers likvida medel till 93 miljoner kronor (108). Antalet anställda hade ökat till 17 personer (14).

Micropos Medical, med verksamhet inom strålbehandlingsområdet, redovisar ett resultat efter skatt på -3,2 miljoner kronor (-3,3) i det tredje kvartalet 2020. Omsättningen var 1,7 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,8 miljoner kronor (-9,6) för niomånadersperioden fram till september 2020.

"Våra kunder, som i nuläget finns på den europeiska marknaden, har svårt att kunna genomföra sina planerade behandlingar med annat än med idag gällande rutiner och standardschema. Detta innebär att införandet av nya metoder och system får vänta då personal i stor utsträckning får bemanna avdelningar med coronavård som prioritet", skriver Thomas Lindström i vd-ordet i rapporten.

Spotlightlistade Easyfill, som säljer butiksinredning och hyllösningar, redovisar ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet 2020 om -2,5 miljoner kronor (-3,2).

Nettoresultatet var -4,1 miljoner kronor (-4,2). Omsättningen var 24,9 miljoner kronor (24,9).

Glycorex Transplantation redovisar ett resultat efter skatt på 0,9 miljoner kronor (3,3) i det tredje kvartalet 2020. Omsättningen sjönk till 8,7 miljoner kronor (10,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,4 miljoner kronor (5,3) med likvida medel om 50,9 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Trots pandemin ökade omsättningen på flera marknader i Europa. På bolagets största marknad, Tyskland, redovisades ett 3 procents lägre antal sålda enheter.

"För våra tillväxtmarknader Indien och Mexiko, har covid-19 gjort det utmanande för våra distributörer att driva nya säljprojekt och besöka kunder, vilket avspeglas i fallande omsättning", skriver Pontus Nobréus i vd-ordet i rapporten.

För bolagets produkt för universell blodplasma, som CE-märktes i juni 2020, har en lansering påbörjats i egen regi.

"Covid-19 har påverkat oss alla under 2020 och med tanke på den andra våg som vi ser runt om i världen just nu, är det naturligtvis extra svårt att bedöma vilken inverkan den har på försäljning och andra aktiviteter", skriver Pontus Nobréus.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectras orderingång ökade med 77 procent till 752 miljoner kronor (426) under andra kvartalet, augusti-oktober, i bolagets brutna räkenskapsår.

Av kvartalets orderingång har 13 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 22–32 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. Nettoomsättningen ökade till 413 miljoner kronor (363).

Rörelseresultatet blev 89,6 miljoner kronor (42,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,7 procent (11,8). Resultat före skatt uppgick till 92,5 miljoner kronor (44,9). Resultat efter skatt blev 72,7 miljoner kronor (34,9), motsvarande 1:89 kronor per aktie (0:91).

Kassaflödet uppgick efter förändring av rörelsekapital till 36,3 miljoner kronor (109,2).

ectra ser att osäkerheten är större än normalt på både kort och medellång sikt på grund av pandemin, där den främsta risken framöver ses för leveransförskjutningar vilket kan ge betydande variationer mellan kvartalen den närmsta tiden i orderingång, resultat och kassaflöde.

Det skriver vd Torbjörn Kronander i delårsrapporten och som är ett liknande budskap som för föregående kvartal.

Samtidigt framhåller Sectra-chefen att bolaget har stark balansräkning, positiv kassa och betydande samt ökande återkommande intäkter. Det i sin tur gör att bolaget är väl rustat att hantera den höga graden av osäkerhet som råder i omvärlden, heter det.

"Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid. Fortsatt tillväxt på den amerikanska marknaden och nya produktsegment, som till exempel digital patologi, är några av möjligheterna på kort sikt. Vi har även nya geografiska marknader och flera spännande framtidsprojekt inom våra verksamhetsområden som kan bli stora på längre sikt", kommenterar Torbjörn Kronander.

För det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret kom både orderingången, omsättning och resultat in högre än jämfört med fjolårets jämförelsekvartal.

Spotlightlistade miljövårdsbolaget Envirologics nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 6,2 miljoner kronor (6,4).

"Försäljningen har under årets första sex månader gått starkt. Det är först i tredje kvartalet vi märkt effekterna av den osäkerhet som en tid präglat de flesta andra branscher och vi ser en viss avmattning och en något lägre omsättning än budgeterat", skriver bolagets vd Johan Wennerberg i delårsrapporten och åsyftar året nio första månader.

Rörelseresultatet var -0,8 miljoner kronor i det tredje kvartalet jämfört med 0,9 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Bolaget hade vid periodens ingång en orderstock på 26 robotar och vid periodens utgång en orderstock på 2 robotar. Tredje kvartalets orderingång var 13 (34) robotar och 17 (20) robotar har levererats.

Medicinteknikbolaget Sensodetect, som handlas på Spotlight, hade ett resultat efter finansiella poster om -1,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (-2,1). Resultat per aktie uppgick till cirka -0:02 kronor (-0:03) och soliditeten var 67 procent vid periodens utgång (41).

"Covid-19 fortsätter drabba stora delar av världen och ur ett affärsmässigt perspektiv haft en väldigt negativ inverkan på många verksamheter, även för Sensodetect. Den rådande pandemin har för vår del medfört att den initiala marknadslanseringen i Bolivia och det pågående forskningsprojekt i England fortsatt fördröjts. Osäkerheten kring covid-19 gör att vi inte kan sätta definitiva planer utan vi ser fortfarande mycket rörelse och förändringar i planeringen i våra nätverk. Samtidigt fortsätter vår framfart konstant men långsammare än vad vi önskat", skriver vd Jonas Hagberg i rapporten.

Exalt, som är verksamt inom kommunikationslösningar och som är listat på Spotlight, redovisar en omsättning om 8,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet (8,4). Ebitda-resultatet uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,7).

"Exalt levererade ett stabilt tredje kvartal. Vår nettoomsättning ligger i linje med samma kvartal föregående år, trots marknadens oro. Rörelseresultatet och likviditeten ligger över uppsatta mål, vilket är glädjande", skriver vd Fredrik Armandt i rapporten.

Underhållningsbolaget Moment Group offentliggör en oreviderad likviditetsprognos för de kommande tolv månaderna som bolaget har delgivit parter i förhandlingarna om en principöverenskommelse om långsiktig finansiering.

Den 13 november 2020 meddelade bolaget att Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår.

Under pågående förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare har bolaget gett styrelsen bedömning att koncernens rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna uppgår till 68 miljoner kronor.

Bolaget har i sina antaganden för prognosen utgått från att verksamheten kan återstarta med sommarteater i en "corona-anpassad" miljö och att verksamheterna inom koncernen kan återgå till det normala under hösten 2021. Detta i kombination med antaganden om statliga stödpaket som presenterats har styrelsen kommit fram till ovanstående prognos.

"Det är viktade antaganden som ligger bakom denna bedömning, vilken bedömning är förenad med osäkerhetsfaktorn och risken kopplat till hur länge coronapandemin påverkar koncernens verksamhet. Alla prognossiffror är preliminära och har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor", betonar bolaget.

Bolaget kommer offentliggöra närmare information om förhandlingarna och en eventuellt framförhandlad principöverenskommelse så snart bolaget har mer information därom.

Moment Group kom även med sin kvartalsrapport på torsdagskvällen. Perioden juli till och med september har för bolaget fortsatt präglats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 31 miljoner kronor (146), en minskning på närmare 80 procent.

Justerat ebitda-resultat uppgick till -10 miljoner kronor (-7). Rörelseresultatet ebit blev -68 miljoner kronor (-27).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -