Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Bomill, Avtech, Train Alliance, Obducat, Karo, SCA, Elux Pro, FM Mattsson, Lundin Energy, Hoist, Medcap och Touchtech finns bland bolagen som har lämnat sina delårsrapporter.

Utbildningsbolaget Atvexa, vars aktie handlas på First North, redovisar ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor (56) för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

Justerat rörelseresultat steg till 67 miljoner kronor (62).

Intäkterna ökade med 11,4 procent till 428 miljoner kronor (384).

"Covid-19 har påverkat verksamheten, dock med begränsad ekonomisk effekt under kvartalet. Belastningen på personalen har varit hög och likaså sjukfrånvaron. Dock har sänkta sjuklönekostnader och ökade kostnader kopplade till covid-19 påverkat resultatet netto positivt med cirka 1,4 miljoner kronor", skriver bolaget i rapporten.

Atvexas ledning och styrelse har beslutat att betala tillbaka den del av de sänkta arbetsgivaravgifterna som inte nyttjats i spår av covid-19. 10 miljoner kronor av de totalt 18 miljoner kronorna kommer att återbetalas, uppges det i rapporten.

"Ekonomiskt sett har kvartalet utvecklats väl. Detta kvartal är vårt mest lönsamma på grund av de säsongsvariationer som förekommer i verksamheten", skriver vd Katarina Sjögren.

Hon konstaterar vidare att Atvexa under räkenskapsåret 2019/2020 överträffade sitt tillväxtmål genom att växa med drygt 20 procent. Den justerade rörelsemarginalen, exklusive effekten av IFRS 16, landade på 5,3 procent och är i linje med föregående år och något bättre än bolagets mål på 5 procent.

Styrelsen rekommenderar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

First North-bolaget Mavshack, som säljer internet-tv-tjänster med fokus på filmer från Asien, redovisar intäkter på 8,5 miljoner kronor i tredje kvartalet 2020 (5,9).

"Kraftfull tillväxt genom förvärv skapar en 71-procentig ökning av intäkterna", konstaterar bolaget i sin delårsrapport. Rörelseresultatet blev -12,5 miljoner kronor (-2,5).

"Fortsatt arbete med kostnadskontroll fortsätter även under nästa kvartal", skriver bolaget.

Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till 1,4 miljoner kronor (4,9) och omsättningen för B2B-delen blev 5,7 miljoner (5,3).

Spannmålssorteringsbolaget Bomill, som den 20 oktober noterades på handelsplattformen Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -4,7 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet belastades av noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående till 0,7 miljoner kronor. Nettoomsättningen sjönk till 0,0 miljoner kronor (4,0).

"Den rådande coronapandemin begränsar våra möjligheter att resa som tidigare, vilket på kort sikt har försvårat försäljningsarbetet. Vår nuvarande bedömning är dock att coronapandemin inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på vår verksamhet", skriver Bomills relativt nytillträdde vd Andreas Jeppsson i delårsrapporten.

Avtech, som utvecklar tjänster för digitala flygtrafikledningssystem, fortsatte att tyngas av de kraftiga reduktionerna av flygtrafik under covid-19 pandemin och omsättningen minskade markant under det tredje kvartalet.

"Tråkigt nog belastades kvartalets resultat och likviditet även av Nasdaqs disciplinnämnds beslut om ett vite på 0,4 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av en tidigare försening vid en informationsgivning", skriver vd David Rytter i delårsrapporten.

Under tredje kvartalet minskade omsättningen till 3,7 miljoner kronor (4,0) och nettoresultatet blev -0,6 miljoner (+0,6). Koncernens likvida medel vid periodens utgång var 10,2 miljoner kronor (13,4).

Bolaget har under kvartalet fortsatt sina arbetstidsförkortningar med målsättningen att spara kostnader och bibehålla personal inför att flygresandet kan återhämta sig till mer normala nivåer.

"Förseningar i betalningsflödet från kunder har negativt påverkat vår likviditet och ökat våra kundfordringar under perioden. Merparten av dessa utestående obetalda fakturor har betalats under oktober månad", uppger bolaget.

First North-listade Train Alliance, ett anläggningsbolag åt järnvägsnära verksamheter, redovisar ett resultat efter skatt på 4,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (2,4). Omsättningen i kvartalet uppgick till 44,1 miljoner kronor (24,0). Rörelseresultatet blev 7,5 miljoner kronor (3,8).

"Train Alliance står stabilt trots den pågående pandemin och det är också min bedömning att vi även fortsättningsvis kommer att klara oss bra med de uppdrag vi har i vår projektportfölj", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bolaget uppger vidare att det märker av ett ökat intresse för diskussion om strategiska investeringar vilket märks främst inom segmentet godstransporter på järnväg.

"Inom persontrafiken följer vi även de fordonsbeställningar som sker och som är planerade vilket kommer att stärka attraktionen inom resandesektorn. Viljan att investera och utveckla järnvägen är fortsatt stor vilket följer den megatrend som varat sedan början av 2000-talet", heter det i rapporten.

Det First North-listade hälsovårdsbolaget Aino Health redovisar ett nettoresultat på -2,4 miljoner kronor (-3,1) i det tredje kvartalet. Omsättningen låg på 6,0 miljoner kronor (6,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,6 miljoner kronor (-3,5) med likvida medel på 1,8 miljoner kronor (0,4) vid rapportperiodens utgång. Under augusti annonserade Aino Health en emission som ska ta in cirka 15,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Per den sista september hade Aino Health cirka 45.000 prenumeranter. Orsaken till den negativa nettoförändringen på cirka 5.000 licenser beror på att vissa större kunder har permitterat en del av sina anställda. Detta påverkar dock inte bolagets omsättning då dessa kunder betalar en fast summa varje månad. Det säger Jyrki Eklund i vd-ordet.

Nextcell Pharmas rörelseintäkter uppgick till 0,8 miljoner kronor (0,6) medan resultat efter finansiella poster blev -4,9 miljoner kronor (-4,7) för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/20.

"Våra kliniska prövningar har löpt på enligt plan. Protrans har visat på utmärkt säkerhet och effekt i våra diabetesstudier, både i fas 1 och fas 2, Cellaviva har dubblat intäkterna trots oroliga tider och nu, efter räkenskapsårets utgång, har Prorrans godkänts för en första studie i covid-19", summerar Nextcell Pharmas vd året i bokslutsrapporten.

H&D Wireless redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -7,2 miljoner kronor (-8,7). Nettoomsättningen sjönk till 2,7 miljoner kronor (5,1). Rörelseresultatet förbättrades till -6,8 miljoner kronor (-8,0).

"Projekt och affärer har fortsatt haft stor påverkan från covid-19 pandemin", skriver vd Pär Bergsten i rapporten.

H&D Wireless personal var i korttidspermittering även under juli och augusti.

"Glädjande kan vi säga att vi inte tappat något projekt eller kund under covid-19 och alla har till och med varit mycket intresserade av att fortsätta utvärderingar. Även om det konkreta arbetet med projekten och investeringsbeslut förenats på grund av covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för HDW:s digitala lösningar", uppger Pär Bergsten.

Nanologica hade nettoomsättning på 2,3 miljoner kronor (2,0) under det tredje kvartalet, med ett resultat efter skatt uppgående till -7,1 miljoner kronor (-5,2). Likvida medel på balansdagen var 82 miljoner kronor (5).

Pandemin slår hårt mot bolagets verksamhet inom analytisk kromatografi.

"Covid-19 påverkar möjligheten att bearbeta nya kunder i såväl Kina som USA, då många ännu inte har återvänt till sina arbetsplatser samtidigt som reserestriktioner fortsatt råder. Dessutom försköts en leverans av kolonner till Kina som var planerad i tredje kvartalet till det fjärde kvartalet, vilket gör den rapporterade försäljningen lägre än vad den egentligen är", skriver vd Andreas Bhagwani i rapporten.

Obducat, som är verksamt inom system för så kallade litografiprocesser, redovisar ett rörelseresultat på -5,0 miljoner kronor (3,8) för tredje kvartalet.

Intäkterna uppgick till 8,8 miljoner kronor (28,0) framgår av delårsrapporten. Resultat före skatt uppgick till -5,5 miljoner kronor (3,9) och resultat per aktie uppgick till -0,07 kronor (0,00). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -0,9 miljoner kronor (-0,8). Orderingången uppgick till 9,8 miljoner kronor (5,0).

Cleantech-bolaget Cortus Energy redovisar ett rörelseresultat om -13,1 miljoner kronor (-14,1) för det tredje kvartalet 2020. Periodens resultat efter skatt blev -17,3 miljoner kronor (-14,4) och per aktie blev det -0:01 krona (-0:01).

Under tredje kvartalet har Cortus arbetat vidare mot "milstolpe 3" (MS3) i sitt Höganäsprojekt.

"Vi fortsätter att arbeta metodiskt och har under arbetets gång implementerat lösningar på problem som vi inom gruppen tidigare identifierat. Problemen har i huvudsak kretsat kring pyrolysprocessen. Fortfarande återstår att få upp tillgänglighet och kapacitet genom avskiljning av fina charpartiklar för att verifiera pyrolysdriften innan vi är redo att gå vidare med MS3", kommenterar vd Håkan Sigfridsson i delårsrapporten.

Han uppger vidare att höstens förseningar och igångkörningsproblem är på väg att lösas.

"Vi förbereder en uppdaterad 6 MW-anläggning parallellt för beställning av en till två sådana anläggningar inom 12 månader. Nästkommande projekt blir att leverera syngasanläggningar för i första hand vätgas- och elproduktion alternativt syntetisk naturgas för fordon (bio-SNG)", skriver Håkan Sigfridsson.

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma, som tidigare hette Karo Bio, redovisar ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-1,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 679 miljoner kronor (444). Det justerade ebitda-resultatet låg på 193 miljoner kronor (157). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +63,2 miljoner kronor (-85,9). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 365 miljoner kronor.

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat om 96 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (144), motsvarande en ebita-marginal om 5,5 procent (6,6).

Nettoresultatet blev 77 miljoner kronor (128). Nettoomsättningen i samma period uppgick till 1.748 miljoner kronor (2.190). Den organiska tillväxten var -16,1 procent.

Electrolux Professional har sett en återhämtning under det tredje kvartalet inom marknaden för storkök och dryck medan marknaden för tvätt har visat mer motståndskraft under pandemin.

"Försäljningsnedgången i juli och augusti var i linje med juni, då återhämtningen började. I september, liksom i oktober, har vi sett en förbättring jämfört med föregående månader", skriver bolagets vd Alberto Zanata i rapporten för det tredje kvartalet.

Han bedömer dock att flera kundsegment, i synnerhet inom besöksnäringen sannolikt kommer att fortsätta att påverkas negativt av pandemin.

Kortsiktiga åtgärder har under kvartalet genererat besparingar om cirka 75 miljoner kronor, dessa har gradvis fasats ut. Tidigare har bolaget meddelat att strukturåtgärder kommer att genomföras som väntas ge årliga besparingar på 130 miljoner kronor.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev -88 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på -342 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till -2 procent. Väntat var -7,3 procent. Ebitda-resultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1.032 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen landade på 23,8 procent. Väntat var 908 miljoner kronor respektive 19,4 procent.

Försäljningen uppgick till 4.338 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.678 miljoner kronor.

Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet något bättre än kvartalet innan för skogsbolaget SCA. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol försämrades det dock på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

SCA redovisar ett ebitda-resultat om -88 miljoner kronor för det tredje kvartalet, vilket var bättre än väntade -342 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers snittestimat. Det planerade produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt.

I linje med koncernens strategi beslutade SCA under kvartalet att avveckla exponeringen mot den strukturellt krympande tryckpappersmarknaden. Bolaget kommer därför att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under första kvartalet 2021.

"Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5 procent per år från 2008, och med 30-40 procent under pågående pandemi", skriver SCA.

Virkesförsörjningen till SCA:s industrier var god under kvartalet. Priserna på timmer och massaved var stabila.

Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under det tredje kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien och övriga Nordeuropa. SCA noterar även att marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av det oplanerade produktionsstoppet under juli månad som begränsade produktionsvolymen. Produktionen har efter återstart varit stabil och på en god nivå, skriver bolaget vidare.

Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än kvartalet innan till följd av en prissänkning under kvartalet. Under perioden genomfördes ett planerat underhållsstopp i Munksund. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Under det tredje kvartalet genomfördes ett planerat underhållsstopp vid kraftlinerbruket i Munksund.

Angående coronasituationen skriver SCA att osäkerheten är fortsatt stor, och kan komma att ha effekt på bolagets framtida resultat.

First North-listade Footway, som bedriver e-handel inom sport och mode, redovisar en nettoomsättning om 485 miljoner kronor för det tredje kvartalet, där Footway stod för 236 miljoner och Sportamore för 249 miljoner kronor. Rörelseresultatet, ebit, uppgick till -46 miljoner kronor.

Antalet nya kunder i tredje kvartalet uppgick till 293.000 och antalet besökare ökade med 6 procent till 27,2 miljoner.

"Footway och Sportamore uppvisade en mindre tillväxt i kvartalet mot föregående år med 3,3 respektive 0,2 procent, där utfallet påverkades i olika utsträckning av covid-19. Footways tillväxt drevs främst av Storbritannien, Irland och Island medan Sportamores tillväxt påverkades positivt av marknaderna utanför Sverige", heter det i rapporten.

Integrationsarbetet av Sportamore, som förvärvades under våren, har fortgått enligt plan.

"Arbetet har inneburit vissa omstruktureringsåtgärder som medfört kostnader om 38 miljoner kronor i kvartalet, men som framöver väntas ge synergier om cirka 95 miljoner kronor på årsbasis. Tidigare bedömning om att integrationen väntas ha viss dämpande effekt på koncernens organiska tillväxt fram till halvårsskiftet 2021 kvarstår", skriver bolaget.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (24,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:45 kronor (1:77). Rörelseresultatet blev 45,7 miljoner kronor (31,4) och bruttomarginalen växte till 35,5 procent (33,1). Nettoomsättningen uppgick till 355 miljoner kronor (322).

"Försäljningen ökade med 10 procent och uppgick totalt till 355 miljoner kronor och vi hade en positiv utveckling i alla våra regioner och varumärken. Rörelsemarginalen uppgick till 13 procent som ett resultat av fortsatt arbete med att utveckla produktmixen. Som en följd av detta uppvisar vi även ett mycket starkt kassaflöde från verksamheten" säger vd Fredrik Skarp.

Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent.

"Efterfrågan under det tredje kvartalet har varit god i alla våra marknader och vi tycker att det finns en positiv förväntan hos våra kunder för nästa år, även om det självfallet finns en stor portion osäkerhet på grund av covid-19", fortsätter vd Fredrik Skarp.

Hälsovårdsbolaget Feelgood redovisar ett resultat efter skatt på -10,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-11,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (-0:11). Nettoomsättningen uppgick till 125 miljoner kronor (138) motsvarande en minskning om 9,6 procent. Rörelseresultatet blev -13,0 miljoner kronor (-13,7).

Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 516 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 510 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten. Lundin Energys intäkter uppgick till 687 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 679 miljoner. Produktionen uppgick under kvartalet till 158 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 157 tusen fat per dag.

 Lundin Energy höjer sin produktionsprognos för 2020 till intervallet 161.000-163.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Den tidigare prognosen var en produktion om 157.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2020.

Enligt Infronts sammanställning av analytikerprognoser väntades snittproduktionen under 2020 inför rapporten uppgå till 157.307 fat per dag.

Den långsiktiga produktionsprognosen, som höjdes i maj, kvarstår. Den ligger på 170.000-180.000 fat oljeekvivalenter per dag från 2021 och framåt.

Som en konsekvens av att den norska regeringen utökat produktionstillstånden för fälten Johan Sverdrup, Edvard Grieg och Alvheim för det fjärde kvartalet i år, höjer Lundin Energy därför sin förväntade produktion till cirka 175.000 fat oljeekvivalenter per dag för det fjärde kvartalet.

Bolaget upprepar prognosen om verksamhetskostnader på 2:80 dollar per fat oljeekvivalenter för helåret 2020.

Lundin Energy höjer samtidigt prognosen för utgiftsminskningar i form av kostnadsbesparingar och senareläggning av aktiviteter, som numera uppgår till 330 miljoner dollar för 2020, jämfört med tidigare siffra om mer än 300 miljoner dollar.

Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 på 130 miljoner kronor. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 87 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor. Analytikerna hade i snitt prognostiserat ett nettoresultat på 70,5 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 0:79 kronor.

Totala intäkter uppgick till 679 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 682 miljoner kronor. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,4 procent, jämfört med snittprognosen på 10,5 procent.

Touchtechs nettoomsättning uppgick till 1,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (1,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 miljoner kronor (-1,8).

"Även om Covid-19 var en stor påfrestning för många retailkunder under kvartalet innan, bidrog det till att påskynda diskussionerna och satsningarna på digitalisering. Framförallt inom B2B-försäljning, som inte alls har hängt med i den digitala omställningen, har behovet från både befintliga och potentiella kunder varit påtagligt stort", skriver vd Deniz Chaban.

Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på 13,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (11,4). Rörelseresultatet blev 18,3 miljoner kronor (12,4) och ebitda-resultatet blev 35,1 miljoner (26,6).

Nettoomsättningen uppgick till 175 miljoner kronor (160). Affärsområdet Medicinteknik bidrog under kvartalet med 96,8 miljoner, en ökning med 5 procent, vilket främst beror på förvärven av Amedtec och Somna.

"Cardiolex visar en stark organisk tillväxt under perioden, medan Abilia påverkas negativt av en svag inledning i juli och augusti samtidigt som den norska marknaden visar en trög uppstart i spåren av COVID-19", skriver Medcap i sin delårsrapport.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -