På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Annexin, Stille, Fenix Outdoor, TC Tech, Bioinvent, Tobii, Lundin Mining, BHG och Nokia har lämnat sina delårsrapporter.

Musikstreamingbolaget Spotify spår intäkter om 2,0-2,2 miljarder euro för det fjärde kvartalet. Förväntningarna låg inför rapporten på 2,2 miljarder euro, enligt S&P Global Market Intelligence.

Antalet premiumabonnenter spås öka till 150-154 miljoner stycken i det fjärde kvartalet. Vid utgången av det tredje kvartalet var de 144 miljoner.

Bolaget räknar för det fjärde kvartalet med ett rörelseresultat på mellan -112 och -32 miljoner euro. Väntat var inför rapporten ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet på -86,6 miljoner euro.

Bruttomarginalen för fjärde kvartalet väntas enligt Spotify uppgå till 24,2-26,2 procent.

Spotify ökade under det tredje kvartalet antalet månatligt aktiva användare med 29 procent till 320 miljoner.

Tillväxten i Nordamerika var 4 procent och i Europa 1 procent, medan Latinamerika och Övriga världen visade den snabbast tillväxten med 30 respektive 51 procent. Bidragande till den stora ökningen var Indien, som enligt Spotify gynnades av framgångsrika marknadsföringskampanjer, samt bättre utveckling än väntat från lanseringarna i Ryssland, i före detta Sovjetstater och på Balkan.

Både för Latinamerika och Övriga världen var användartillväxten under kvartalet i linje med eller aningen bättre än Spotifys förhoppningar. I Latinamerika har bolaget sett tecken på minskad churn, och även stöd från nya produkterbjudanden.

Vad gäller utvecklingen i Europa såg Spotify en viss förändring i säsongsmönstren, något bolaget tror kan bero på att den normala efterfrågan under sommaren kan ha tidigarelagts på grund av vårens coronarelaterade nedstängningar i flera länder.

Annexin Pharmaceuticals redovisar ett resultat om -8,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-6,5). Resultat per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:37). Kassaflödet från den löpande verksamheten -8,9 miljoner kronor (-5).

"Vi berättade under tredje kvartalet om data som på ett tydligt sätt visar att ANXV kan ha effekt inom cancerbehandling. Det medicinska behovet och marknadspotentialen inom området är stort. Bolaget fortsätter att utreda om en satsning inom området kan motiveras både vetenskapligt, strategiskt, praktiskt och finansiellt", skriver vd Anders Haegerstrand i rapporten.

Vad gäller behandling av covid-19 undersöker Annexin för närvarande olika typer av finansiering och samarbeten för att eventuellt kunna genomföra en klinisk studie inom detta område. Bolaget betonar att detta i första hand kommer att ske med så kallad mjuk finansiering.

Valutaalgoritmhandelsbolaget FX International redovisar ett resultat före skatt på -1,7 miljoner kronor (-0,3) för bolagets första kvartal (juli-september). Resultatet per aktie blev -0:05 kronor (-0:02).

"Pandemin har för FXI medfört att det tagit betydligt längre tid än planerat att kapitalisera fonden på Malta. Under de lättnader som varit har vi kunnat genomföra möten med presumtiva investerare och samarbetspartners, för vidare samarbeten och avtal", skriver vd Sofie Danielsson i rapporten och fortsätter:

"Den ursprungliga planen för fonden var att Valor skulle kapitalisera den med ett initialt kapital om cirka 100 miljoner kronor, vilket vi dessvärre inte uppnått ännu. Detta har sin största förklaring i den rådande pandemin som drabbat oss".

XMReality, som är listat på First North och som är verksamt inom lösningar för fältservice, redovisar en nettoomsättning på 4,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet (2,7). Rörelseresultatet förbättrades till -4,4 miljoner kronor (-6,4) och periodens kassaflöde var -3,1 miljoner kronor (-9,2).

Orderingången ökade 112 procent och nettoomsättningen med 71 procent sedan förra perioden. Bolagets ARR steg med 87 procent under årets tre första kvartal, skriver bolaget.

Medicinteknikbolaget Stille var under tredje kvartalet negativt påverkat av covid-19 men ser nu åter ökad efterfrågan.

"Efter en tuff start på kvartalet ser vi nu successivt hur efterfrågan är på återväxt varför vi nu ökar vår produktion", skriver vd Hanna Ernestam Wilkman i delårsrapporten och fortsätter:

"Medan Kirurgiska instrument sammantaget ligger i linje med föregående år och fortsatt växer i USA, har det varit tuffare för Operationsbord och mer specifikt produktgruppen Imagiq som är marknadsledande inom det kardiovaskulära segmentet, ett segment som fått stå tillbaka i pandemins spår men där efterfrågan nu verkar återkomma".

Stilles omsättning minskade under tredje kvartalet till 31,5 miljoner kronor (40,7) och rörelseresultatet till 2,6 miljoner (8,9), motsvarande en rörelsemarginal på 8,3 procent (21,8). Resultatet stärktes av statliga covid-19- och permitteringsstöd med totalt 1,0 miljoner kronor.

"Med den ökande efterfrågan ser vi positivare på framtiden i dag än för tre månader sedan och förhoppningsvis ligger de största utmaningarna kopplade till pandemin nu bakom oss", skriver Stille-chefen.

Hon pekar samtidigt på att det fortsatt är svårt att ge en tydlig indikation om framtiden givet de osäkerheter som råder nu vid pandemins andra våg. Den avgörande faktorn till hur efterfrågan utvecklas är hur väl sjukvården klarar av att upprätthålla både operationssjukvård och intensivsjukvård samtidigt.

Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar rörelseintäkter uppgick till 187 miljoner euro under det tredje kvartalet 2020 (194).

Koncernens ebitda uppgick till 56,6 miljoner euro (57,3) medan rörelseresultatet blev 45,5 miljoner euro (45,5). Resultat efter skatt uppgick till 32,4 miljoner euro (35,6), motsvarande 2:43 euro per aktie (2:68).

Fenix räknar med ytterligare negativa effekter från covid-19-krisen på till exempel konsumentbeteendet, och det är troligt att julhandeln blir annorlunda.

"Vi räknar med att någon form av begränsning för vår fysiska butiksförsäljning kan komma, men effekten är svår att förutse. Vi tycker dock att vi står väl rustade, baserat på vår erfarenhet från tidigare detta år. Vädret kommer, som vanligt, spela en stor roll för de kommande två kvartalens försäljning", skriver arbetande styrelseordförande Martin Nordin i delårsrapporten.

Fenix fortsätter utbyggnaden av sin digitala verksamhet och anpassar butiksverksamheten. Bolaget har omförhandlat hyror för vissa butiker och kommer att stänga några lägen där vi har fått bättre villkor på bättre platser, enligt ordföranden.

TC Techs nettoresultat uppgick till -4,9 miljoner kronor (-6,3) under det tredje kvartalet. Kassaflödet från löpande verksamhet blev -3,1 miljoner kronor (-2,2).

"Under det tredje kvartalet har vi fortsatt att kombinera virtuella marknads- och säljaktiviteter gentemot potentiella kunder med testprojekt i våra lokaler i Spånga samt vidareutveckling av vår teknologi", skriver TC Tech.

Efter periodens slut genomfördes en riktad emission som tillförde TC Tech 10,6 miljoner kronor.

"Emissionslikviden gör att vi kan fortsätta att hålla ett högt tempo i vidareutvecklingen av vår teknologi inom nya tillämpningsområden samtidigt som vi är redo för att successivt skala upp vår marknadsbearbetning på plats i Asien, Europa och USA så snart det blir möjligt med tanke på covid-19-pandemin", skriver bolaget.

First North-listade bioteknikbolaget Alzinova redovisar ett lägre resultat efter finansiella poster, -1,2 miljoner kronor, för det tredje kvartalet 2020, jämfört med -0,6 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev -0:16 kronor (-0:08). Bolaget hade ingen omsättning.

"Vi har under tredje kvartalet fokuserat på analysarbetet av den tekniska batchen av ALZ-101, samt fortsatt arbetet med den regulatoriska dokumentationen som krävs för att kunna starta den kliniska studien med det terapeutiska vaccinet ALZ-101 på patienter med Alzheimers sjukdom", skriver vd Kristina Torfgård i rapporten.

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -32,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-37,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 16,3 miljoner kronor (18,1).

Scandbooks nettoomsättning uppgick till 87,5 miljoner kronor (79,3) under det tredje kvartalet, och ebitda-resultatet blev 10,5 miljoner kronor (10,5).

"Farhågorna om sämre efterfrågan på grund av covid-19 besannades inte, tvärtom har efterfrågan ökat. Ökningen har skett framför allt på skönlitterära böcker", skriver Scandbook.

Scandbook har under tredje kvartalet exporterat böcker till kunder på nya geografiska marknader, vilket bidragit till den ökade omsättningen. Företaget har nu kunder i 12 olika länder

Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 300 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2020 (224).

Nettoresultatet uppgick till 122 miljoner dollar (26,4). Analytikerna hade räknat med ett nettoresultat på 92,1 miljoner dollar. Försäljningen uppgick till 601 miljoner dollar (539) för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 575 miljoner.

ramsteg vid Candelaria har gjorts under det tredje kvartalet för att optimera verksamheten till dess att den kan återupptas så fort en överenskommelse med det strejkande fackförbundet nås.

Det skriver vd Marie Inkster i delårsrapporten.

Verksamheten vid Chapada har fortlöpt starkt till slutet mot kvartalet.

"Gruppen har gjort ett utmärkt jobb för att minimera den förväntade påverkan, och har dragit nytta av driftsstoppet, vilket speglar sig i det faktum att vi återinfört guidning för gruvan 2020", skriver Lundin Mining-chefen.

I september i år slopades prognoserna för Chapada-verksamheten i spåren av en verksamhetsstörning, men som nu alltså återinförts. Produktionsprognosen för Chapada har dock sänkts till mellan 45.000 till 50.000 ton från tidigare 51.000-56.000 ton.

För Eagle och Zinkgruvan har produktionen fortlöpt på en bra nivå under kvartalet, skriver vd, och pekar på att bolaget dragit nytta av stärkta nickel-, koppar- och zinkpriser.

Återuppstarten av zinkexpansionsprojektet vid Neves-Corvo ska enligt plan genomföras i början av nästa år.

Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på -27 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-32). Nettoomsättningen uppgick till 317 miljoner kronor (359) och den organiska tillväxten var -4 procent. Periodens resultat efter skatt uppgick till -48,6 miljoner kronor(-31,5).

"Effekterna av pandemin pressade affären i alla tre affärsområdena i kvartalet. Nya I-serien fortsatte dock att agera draglok och nya Pro Glasses 3 är en framgång. Tack vare starkt lagarbete, en uppdaterad produktportfölj och god kostnadskontroll visade vi trots covid-19 ett tydligt förbättrat rörelseresultat, både sekventiellt och jämfört mot föregående år", skriver vd Henrik Eskilsson.

Tobiis affärsområden under det tredje kvartalet:

* Tobii Dynavox intäkter minskade med 7 procent till 203 miljoner kronor. Organiskt steg intäkterna med 2 procent. Till följd av restriktioner på bland annat skolor och vårdinstanser har intäkterna påverkats negativt framför allt i USA, vilket vägts upp av att försäljningen av nya I-Serien har fortsatt att utvecklas starkt. Rörelseresultatet blev 26 miljoner (30).

* Tobii Pros intäkter minskade med 20 procent till 82 miljoner kronor. Organiskt var minskningen 14 procent. En gradvis återhämtning var tydlig under hela kvartalet, enligt bolaget. Försäljning påverkades kraftigt negativt på grund av kundernas bristande möjlighet att bedriva forskning, studier och utbildning. Detta har påverkat intäkterna inom de flesta kundsegment, produktkategorier och geografiska marknader. Rörelseresultatet uppgick till 1 miljon kronor (13).

* Tobii Techs intäkter minskade totalt med 10 procent till 44 miljoner kronor. Organiskt var minskningen 1 procent. Omsättningen minskade till följd av lägre intäkter inom både PC, XR och Nischapplikationer. Bolaget bedömer att nedgången delvis är en effekt av covid-19 då det under året har varit svårare att bedriva affärsutveckling, vissa kunder har senarelagt projekt och flera etablerade kunder har haft lägre försäljningsvolymer. Rörelseresultatet blev -56 miljoner (-73).

Åtgärdsprogram inom affärsområdet som inkluderade en neddragning med ett sextiotal konsulter och anställda har genomförts väl. Tillsammans med temporärt lägre kostnader till följd av covid19, uppnåddes en minskning med över 30 procent i rörelsekostnader jämfört med samma kvartal föregående år.

E-handlaren BHG Group, som förut hette Bygghemma, redovisar ett rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (72,2). Nettoomsättningen uppgick till 2.290 miljoner kronor (1.639) med en organisk tillväxt om 32,3 procent. Resultatet efter skatt var 135 miljoner kronor (39,7).

Strukturell tillväxt påskyndad av corona samt nya produktkategorier har tagit BGH närmare etappmålet att nå 10 miljarder i omsättning. Det skriver vd Adam Schatz i rapporten för det tredje kvartalet.

Under det andra kvartalet hade corona en exceptionell effekt på efterfrågan på hemmafixa-produkter, och enligt Adam Schatz är det tydligt att många av de underliggande drivkrafterna har haft effekt även under det tredje kvartalet.

"Den sedan länge pågående strukturella förskjutningen från offline till online har accelererat och vidare har förändrade fritids- och resemönster bestått", skriver vd:n.

Tack vare trenderna och bolagets breddning till nya hemmakategorier ligger den rullande tolvmånadersomsättningen nu på 8,3 miljarder kronor, och enligt vd är bolaget nu på god väg mot etappmålet att nå en omsättning på 10 miljarder kronor.

De finansiella målen där bland annat tillväxten ska ligga på 20-25 procent per år för att på medellång sikt nå de tidigare nämnda 10 miljarderna samt en rörelsemarginal på omkring 7 procent, upprepades i rapporten.

Efter det tredje kvartalet låg omsättningen för årets första nio månader ackumulerat på 6,6 miljarder kronor (4,6) med en rörelsemarginal på 7,2 procent (4,4).

Telekombolaget Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:05 euro för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:05 euro per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:04 euro, mot snittestimatet 0:02 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5.294 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.430 miljoner euro. Nokia sänker sina prognosintervall för vinsten per aktie och rörelsemarginalen helåret 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Nu räknar bolaget med en justerad rörelsemarginal (icke IFRS) på 9,0 procent, plus/minus 1,0 procentenheter, under 2020. Tidigare prognos var 9,5 procent, plus/minus 1,5 procentenheter.

Den nya prognosen för den justerade vinsten per aktie är nu 0:23 euro, plus/minus 0:03 euro. Tidigare prognos var ett justerat resultat per aktie på 0:25 euro, plus/minus 0:05 euro.

Genomsnittet av 22 analytikers förväntningar låg inför rapporten på en koncernmarginal på 9,5 procent för 2020 och en vinst per aktie på 0:24 euro för 2020, enligt Infronts sammanställning.

Nokia räknar också med att kassaflödet 2020 blir 600 miljoner euro, plus/minus 250 miljoner euro. Tidigare prognos var att kassaflödet skulle bli "tydligt positivt".

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -