Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Troax, Beijer Ama, Bilia, Sintercast, Eniro, Clavister, Catena, Hexagon, Micro Systemation, Boliden, Arjo. Nordic Paper och Ahlstrom-Munksjö finns bland bolagen som lämnat sina delårsrapporter.

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 6,9 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 euro (0:12).

Rörelseresultatet minskade till 9,3 miljoner euro (9,8). Rörelseresultatet innehåller inga statliga stöd på grund av coronapandemin.

Rörelsemarginalen minskade till 22,1 procent (23,2). Nettoomsättningen uppgick till 42 miljoner euro (42,2). Orderingången var 38,1 miljoner euro (40).

 Troax uppger att tredje kvartalet blev mindre turbulent än beräknat och kännetecknas av en stark orderingång främst från större kunder inom automatiserade lager, i sin tur drivet av behovet av ökade e-handelslösningar.

"Å andra sidan var det en fortsatt svag efterfrågan från automotivesektorn samt en generell lägre efterfrågan från mindre och medelstora kunder. Vi tror att det finns ett visst mått av ketchupeffekt i orderingången för tredje kvartalet, även om detta inte ska överdrivas då flera stora order tagits emot under perioden som ej bedöms vara påverkade av eventuella covideffekter", skriver vd Thomas Widstrand i delårsrapporten.

Positivt var att marknadsaktiviteten varit acceptabel under hela kvartalet och någorlunda jämnt fördelat, enligt vd.

"Trots att helhetsintrycket ifrån tredje kvartalet är klart positivt så tror vi att vi kommer att tappa viss orderingång under fjärde kvartalet jämfört med föregående år, då marknaden fortfarande får betecknas som svagare än 2019", skriver han.

Troax produktionsenheter har under kvartalet, med något undantag, haft en god beläggning, vilket bidragit till rörelseresultatet.

"Speciellt glädjande är att utvecklingen varit positiv i Nordamerika, både ur effektivitetssynpunkt och resultat. Faktureringen under kvartalet var på samma nivå som förra året, vilket är bättre än förväntat", skriver Thomas Widstrand.

Industrigruppen Beijer Almas rörelseresultat uppgick till 132 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (135).

Nettoomsättningen kom in på 991 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1.147 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,3 procent (11,8).

Orderingången uppgick till 1.032 miljoner kronor (1.114).

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar ett förvaltningsresultat för det tredje kvartalet på 512 miljoner kronor (590). Hyresintäkterna steg till 1.727 miljoner kronor (1.302).

Driftöverskottet blev 1.034 miljoner kronor, jämfört med 789 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Värdeförändringar på fastigheter var 2.536 miljoner kronor (1.684).

Veg of Lund, som utvecklar och säljer växtbaserade livsmedel, redovisar en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2020 på 0,5 miljoner kronor (0,5). Effekterna från coronaviruset och osäkerheten kring virusets spridning har påverkat försäljningen under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,2).

"Den svenska och engelska marknaden visade en stabil utveckling på en låg nivå till följd av pandemin. Från den kinesiska marknaden fick vi samtidigt positiva signaler och kvartalets försäljning kom därmed att ligga i nivå med motsvarande kvartal 2019", kommenterar vd Thomas Olander.

Parallellt med bolagets fokus på försäljning av befintliga produkter pågår arbetet med förberedelserna för lanseringen av Veg of Lunds potatismjölk. Fördröjningar till följd av covid-19 fortsatte under tredje kvartalet och bolagets samt dess samarbetsparter har anpassat sig till den rådande situationen.

"Detta betyder att nuvarande plan att lansera potatismjölken under första halvåret 2021 bedöms vara realiserbar", skriver vd.

Veg of Lund inledde tidigare i somras ett samarbete med en kinesisk aktör där försäljning sker via två "stora" e-handelsplattformar. Bolaget uppger att bemötandet från marknaden har varit positiv.

"Till följd av en stor efterfrågan har våra produkter periodvis varit slutsålda på shoppingplattformen Taobao Live och volymerna har under kvartalet ökat över förväntan. Vi har goda förhoppningar om att kunna öka försäljningsvolymerna under de kommande månaderna", skriver Thomas Olander.

Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 402 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (280).

I september lämnade bolaget förhandsbesked om att det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet väntades landa inom spannet 340-360 miljoner kronor, detta som en följd av en stark efterfrågan på begagnade bilar.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 7.559 miljoner kronor (6.805). Resultatet efter skatt blev 281 miljoner kronor, jämfört med 188 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett resultat efter skatt på 3,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (14,2).

Nettoomsättningen uppgick till 19,2 miljoner kronor (30,8). Rörelseresultatet blev 3,6 miljoner kronor (14,5) och kassaflödet uppgick till -2,7 miljoner kronor (16,2).

Med en serieproduktion på 1,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt under andra kvartalet förbättrades serieproduktionen under tredje kvartalet till 2,8 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar cirka 85 % av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter, uppger Sintercast i sin delårsrapport.

"Produktionen under tredje kvartalet var anmärkningsvärd då det blev vår näst högsta juliproduktion och vår näst högsta Q3-produktion någonsin, genom att många gjuterier frångick den traditionella sommarnedstängningen, för lageruppbyggnad och för att kunna möta marknadens efterfrågan på nya fordon", skriver bolaget.

På Sintercasts största marknader för pickuper och tunga fordon finns det en tydlig blandning av lageruppbyggnad och efterfrågan på nya fordon. Denna efterfrågan förväntas fortsätta att stimulera produktionen under fjärde kvartalet, enligt Sintercast.

"Även om viss osäkerhet kvarstår vidmakthåller vi vårt förtroende för den långsiktiga tillväxtpotentialen för CGI och vår förmåga att nå och överträffa milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter", heter det i rapporten.

Sök- och annonsbolaget Eniros justerade ebitda-resultat blev 47 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (36)

Intäkterna uppgick till 214 miljoner kronor för perioden (254), motsvarande en minskning med 16 procent under kvartalet. Nettoresultatet landade på 551 miljoner kronor, där skuldnedskrivningen som Eniro genomfört har bidragit med 544 miljoner kronor.

"Ett av mina främsta uppdrag när jag klev in som vd i maj 2019 var att leda Eniro mot ett finansiellt välbalanserat företag. Dit har vi kommit och kan nu med ny luft under vingarna ta oss an nya spännande affärsmöjligheter. Det andra uppdraget, att göra Eniro till ett renodlat och lönsamt SaaS bolag, är i full gång. Med vår nya nedbantade organisation ska vi göra allt för att stänga innevarande år så bra vi kan för att med full kraft ta oss in i 2021", skriver Eniros vd Magdalena Bonde i rapporten.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister redovisar ett resultat efter skatt på -10 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-25,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:39 kronor (-1:05).

Nettoomsättningen uppgick till 39,4 miljoner kronor (31,8). Orderingången låg på 35,1 miljoner kronor (37,3).

För resterande del av året förväntar sig Clavister att leverera en fortsatt förbättring av både ebitda, rörelseresultat och operativt kassaflöde jämfört med helåret 2019.

Den pågående covid-19-pandemin bidrar däremot till en högre osäkerhet när det gäller att bedöma utvecklingen av den globala cybersäkerhetsindustrin.

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett resultat efter skatt på 482 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (344), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 12:77 kronor (9:13).

Hyresintäkterna uppgick till 315 miljoner kronor (300). Förvaltningsresultatet blev 184 miljoner kronor (160).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet positivt med 403 miljoner kronor (210) och på derivat med 19,3 miljoner kronor (-9,5).

"Hittills har Catena påverkats i mindre grad av pandemin, följdeffekterna av covid-19 har snarare accelererat utvecklingen för den digitalt drivna handeln", säger Catenas vd Benny Thögersen i vd-ordet i rapporten.

Mätteknikbolaget Hexagons ebit-resultat blev 250 miljoner euro i det tredje kvartalet 2020 (236).

Analytiker hade räknat med ett ebit-resultat om 229 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers prognoser inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 940 miljoner, motsvaranden en organisk tillväxt på 0 procent. I Infront Datas konsensusprognos låg förväntningar om en nettoomsättning på 910 miljoner euro och en organisk tillväxt -3,9 procent.

Hexagons sekventiella försäljningstillväxt drevs på av en bred återhämtning i Kina och en stark utveckling inom det geospatiala setmentet i tredje kvartalet, säger vd Ola Rollén i rapporten för det tredje kvartalet.

Hexagon levererade bolagets bästa tredje kvartal någonsin avseende resultat och lönsamhet, trots "betydande valutamotvind", uppger Ola Rollén.

"Vi har lyckats navigera verksamheten väl i en utmanande miljö genom att anpassa kostnadstrukturen med både kortsiktiga och långsiktiga kostnadsbesparingar och samtidigt öka vår bruttomarginal genom en stärkt produktmix", uppger han.

"Det vi kallar 'two-speed world' har aldrig varit så påtaglig som idag, då nya applikationer för automation inom bygg, gruvdrift, offentlig säkerhet och jordbruk växer medan vissa segment så som traditionell fordons-, flyg- samt olja och gasindustri har en mer utmanande efterfrågesituation", säger Ola Rollén.

Summerat uppgick affärsområdet Geospatial Enterprise Solutions (GES) tillväxt till 6 procent i kvartalet jämfört med samma period 2019, och Kina stod ut geografiskt med en tillväxt i segmentet med 35 procent, i huvudsak drivet av en stark tillväxt inom infrastuktur och bygg.

Ett ökat fokus på en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är också en tydlig drivkraft till att applikationer inom förnybar energi, elbilar och järnväg tar fart, menar vd:n vidare.

Programvarubolaget Micro Systemation redovisar ett resultat efter skatt på 21,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (19,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:16 kronor (1:03).

Rörelseresultatet blev 29,4 miljoner kronor (19,9) och rörelsemarginalen var 31,5 procent (21,3). Nettoomsättningen uppgick till 93,3 miljoner kronor (93,3).

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 2.559 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.055 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.258 miljoner kronor. Marknaden förväntningar låg här på 1.997 miljoner. Omvärderingen av processlager uppgick till 364 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på +159 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 13.550 miljoner kronor för perioden. Här låg snittprognosen på 13.916 miljoner kronor.

Anrikningen vid Garpenberg och Kevitsa nådde nya rekordnivåer, vilket också resulterade i ökad produktion av zink respektive nickel i koncentrat. Det skriver Bolidens vd Mikael Staffas i samband med rapporten för det tredje kvartalet.

Bolagets produktion av zink låg på 76.720 ton, en ökning med 2 procent från motsvarande period i fjol. Väntat var 74.172 ton, enligt Infronts sammanställning.

Produktionen av nickel uppgick till 3.058 ton, en ökning med 49 procent.

 Vid Bolidens gruva Aitik uppgick den anrikade volymen till 10,2 miljoner ton i det tredje kvartalet 2020, vilket var något lägre jämfört med det andra kvartalet i år.

Det framgår av delårsrapporten.

Aitiks anrikade volym var lägre än föregående kvartal men något över fjolårets nivå.

Under det tredje kvartalet genomfördes ett omfattande underhållsstopp. Malmtransportbandet från gruvans höghaltsområde samt kvarninfordringen i anrikningsverket byttes ut, skriver bolaget i rapporten.

Vidare inträffade störningar i samband med uppstarten efter stoppet. Låg tillgänglighet på grävare samt hög sjukfrånvaro bidrog också negativt.

Kopparhalten vid Aitik uppgick till 0,24 procent (0,24) och bedöms uppgå till 0,25 procent i snitt under 2020, vilket är i linje med vad som Boliden tidigare har kommunicerat.

För 2021 bedöms kopparhalten uppgå till 0,21 procent.

Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 448 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (381). Marginalen var 20,9 procent (17,7)

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 411 miljoner kronor med en marginal på 19,3 procent, enligt Infronts konsensus. Nettoomsättningen blev 2.143 miljoner kronor (2.154), att ställa mot väntade 2.127 miljoner. Den organiska tillväxten var 5,8 procent. På denna punkt var 3,8 procent väntat.

Arjo upprepar sin bedömning om att den organiska tillväxten i det fjärde kvartalet 2020 kommer att ligga mellan 2 till 4 procent. Arjos vd Joacim Lindoff ser "fortsatt en produktmix präglad av det akuta behovet kopplat till pandemin med hög efterfrågan inom sjukvårdssängar, trycksårsmadrasser och uthyrning, samtidigt som åtkomsten till vårdinrättningar ännu är mycket begränsad. Detta märks särskilt inom långtidsvården vilket förväntas kvarstå under fjärde kvartalet och början av 2021. Efterfrågan på utrustning inom patienthantering, hygien och service hålls därmed fortsatt tillbaka. Den elektiva vården ligger fortfarande under normala nivåer, vilket ger lägre volymer inom vår lönsamma DVT-kategori", framgår av vd-ordet.

Specialpapperstillverkaren Nordic Paper, som noterades på Stockholmsbörsen den 22 oktober, redovisar ett resultat efter skatt på -32 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (102). Resultatet per aktie uppgick till -0:49 kronor (1:52). Ebitda-resultatet uppgick till 13 miljoner kronor (153), motsvarande en ebitda-marginal om -2,0 procent (19,4).

Lägre volymer och priser påverkade resultatet negativt, skriver Nordic Paper. Vanligt underhållsstopp och extra reparationer vid Bäckhammar påverkade resultatet negativt med 79 miljoner kronor under tredje kvartalet. Förra årets underhållskostnad på 57 miljoner kronor tyngde i stället det fjärde kvartalet det året.

Kostnader för noteringsprocessen var 10 miljoner kronor. Lägre massapriser påverkade resultatet positivt. Rörelseresultatet blev -40 miljoner kronor (129) och rörelsemarginalen var -6,3 procent (16,3).

Den totala negativa effekten på ebitda och rörelseresultat av underhållsstopp och extra underhåll vid Bäckhammar uppgick till 133 miljoner kronor. Ursprungligen förväntades den negativa effekten bli cirka 105 miljoner kronor. I kvartalet var effekten 124 miljoner kronor och cirka 9 miljoner kommer att tynga det fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 639 miljoner kronor (791). Lägre volymer påverkade omsättningen negativt med 9 procent. Lägre prisnivåer påverkade negativt med 7 procent.

"Marknadsutvecklingen som vi sett hittills under 2020 fortsätter och våra marknadssegment har varit relativt stabila. Covid-19 fortsätter att påverka omvärlden och vårt dagliga liv och det råder fortsatt osäkerhet. Nya nedstängningar i flera länder innebär att trenden vi har sett sedan april, med lägre efterfrågan på greaseproof-paper hos slutanvändare inom professionella sektorn fortsätter. Men det är glädjande att se att intresset från våra kunder att ersätta förpackningar i plast med vårt material ökar", skriver Anita Sjölander, vd för Nordic Paper, i delårsrapporten.

Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar ett justerat ebitda-resultat på 78,9 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020.

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning av fem analytikers estimat ett justerat ebitda-resultat på 74,9 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 655 miljoner euro. Väntat var en försäljning på 643 miljoner euro.

Ahlstrom-Munksjö är under uppköp av ett konsortium under namnet Spa Capital. Acceptperioden väntas löpa från den 26 oktober till den 4 januari.

Forskningsbolaget Sprint Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -6,0 miljoner kronor (-7,2) för det tredje kvartalet 2020. Omsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (4,4) med övriga rörelseintäkter på 1,6 miljoner kronor (0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,2 miljoner kronor (+6,7) med likvida medel om 35,4 miljoner kronor (11,2) vid rapportperiodens utgång.

"Med fyra aktiva projekt i vår portfölj, ett potentiellt avtalsvärde på totalt 470 miljoner dollar plus royalties för redan utlicensierade projekt och en hög aktivitetsnivå i bolaget är förutsättningarna goda för ett långsiktigt värdeskapande", säger Charlotte Leife, tillförordnad vd för Sprint Bioscience i vd-ordet.

Blick Global Group, som tidigare hette Aha World, redovisar ett ebitda-resultat på 1,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Motsvarande period i fjol var ebitda-resultatet 0,4 miljoner kronor. Ebit-resultatet under kvartalet blev -2,2 miljoner kronor (-4,6) och omsättningen uppgick till 4,7 miljoner (6,7).

"Goodwillavskrivningar från förvärvet av Wiget gör att EBIT är fortsatt negativt men det är inte kassapåverkande vilket ger oss en verksamhet som under året har genererat positivt EBITDA och kassatillskott", skriver bolaget.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -