På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 SKF, Itab, Beijer Electronics, Avensia, Axkid, Formpipe, Swedish Match, Heliospectra, Trelleborg, Resurs, Tieto Evry och XXL har lämnat sina kvartalsrapporter i dag.

Kullagerbolaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.475 miljoner kronor för tredje kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 21 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.834 miljoner kronor. Försäljningen blev 18.596 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 17.788 miljoner kronor.

"Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen framöver gör det svårt att ge en tillförlitlig prognos för efterfrågan under det fjärde kvartalet", skriver bolagets vd Alrik Danielson i rapporten för det tredje kvartalet. Bolaget upphörde med kvartalsvisa prognoser i och med rapporten för det första kvartalet.

SKF:s försäljning i Europa i tredje kvartalet 2020 var i båda bolagets segment (industri respektive fordon) "avsevärt lägre" än under motsvarande kvartal i fjol.

I Nordamerika var försäljningen inom industriverksamheten också "avsevärt lägre" under kvartalet. Inom fordonsverksamheten var försäljningen här däremot bara "lägre".

För Asien- och Stillahavsområdet var försäljningen inom industriverksamheten "högre" under kvartalet" medan fordonsverksamhetens försäljning var "avsevärt högre".

Även i Latinamerika var industriverksamhetens försäljning "högre" samtidigt som den var "högre" även inom fordonsverksamheten.

Totalt var SKF-koncernens organiska försäljningsutveckling -5,1 procent i kvartalet, varav -12,5 procent i Europa och -11,9 procent i Nordamerika medan försäljningen ökade organiskt med 7,2 procent i Asien och med 4,6 procent i Latinamerika.

Sammantaget var SKF:s försäljning på 18,6 miljarder kronor visserligen lägre än i fjol, men visade en sekventiell återhämtning av efterfrågan sedan de betydligt lägre nivåerna under det andra kvartalet, framhåller vd Alrik Danielson i delårsrapporten.

Kvartalsförsäljningen på 18.596 miljoner kronor var 5 procent högre än analytikernas snittestimatet, enligt en sammanställning gjord av Infront.

SKF:s justerade rörelseresultat på 2.475 miljoner kronor var 35 procent högre än förväntat.

Kassaflödet under kvartalet var närmare 2,3 miljarder kronor, främst drivet av minskat rörelsekapital.

Som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten har SKF:s styrelse beslutat att inte kalla till en extra stämma för att föreslå ytterligare utdelning för 2019. SKF sänkte utdelningsförslaget inför vårens stämma från 6:25 kronor till 3:00 kronor. Då var budskapet att bolaget övervägde att kalla till en extra stämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (18,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (0:65).

Nettoomsättningen uppgick till 335 miljoner kronor (391), medan orderingången var 310 miljoner kronor (405). Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (29,9). Valutaeffekter påverkade resultatet med -8,4 miljoner kronor.

Beijer Electronics avstår med tanke på effekterna från pandemin på samhället och världsekonomin från att göra bedömningar om det ekonomiska utfallet före helåret 2020.

Avensia, som levererar e-handelslösningar, redovisar ett rörelseresultat på 0,2 miljoner kronor (2,2) för det tredje kvartalet.

Resultat efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (+0,9) samtidigt som nettoomsättningen uppgick till 63,9 miljoner kronor (61,0). Kassaflödet uppgick till -14,5 miljoner kronor (+3,3).

Avensia har accelererat rekryteringen av nya medarbetare under det tredje kvartalet. Det skriver Avensias vd Niklas Johnsson i delårsrapporten.

Under maj-september rekryterades 50 medarbetare och vid kvartalets utgång var antalet anställda i koncernen 275 personer, en nettotillväxt på 30 personer (12 procent) under perioden juli-september.

"Detta är en signifikant investering inför framtiden som kortsiktigt påverkar resultatet men medarbetarna är koncernens mest strategiska resurs och tillgång till nyckelkompetens är en absolut förutsättning för fortsatt utveckling och konkurrenskraft", skriver Niklas Johnsson.

Avensia beskriver vidare orderingången under kvartalet som "god" för alla delar av bolagets erbjudande; från strategiska rådgivningstjänster till moderna e-handelslösningar, digitala butikslösningar till bolagets erbjudande inom Information Management.

"Tyngdpunkten i försäljningen låg mot slutet av perioden", skriver Niklas Johnsson.

Styrelsen föreslår att det kallas till en extra bolagsstämma innan årsskiftet för att verkställa vårens uppskjutna utdelning på 0:28 kronor per aktie.

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 33 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (22). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:22).

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (45) och rörelsemarginalen var 6,6 procent (3,2). Nettoomsättningen uppgick till 1.258 miljoner kronor (1.413). Försäljningstillväxten var -11 procent.

Bolaget upprepar i rapporten bedömningen att ebitda-resultatet före engångskostnader för 2020 kommer att vara i intervallet 380-420 miljoner kronor. Engångskostnaderna helåret beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor och avser i huvudsak omstruktureringskostnader.

De totala omstruktureringskostnaderna för transformationsplanen "One ITAB" beräknas uppgå till mellan 275 och 325 miljoner kronor under perioden 2020-2022. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna kommer att uppstå under 2021, heter det.

Itabs intäkter under tredje kvartalet 2020 minskade med 7 procent justerat för valuta jämfört med tredje kvartalet året innan.

"Givet den utmanande marknadssituationen så är vi nöjda med utvecklingen under kvartalet. Det är främst vår försäljning mot dagligvaruhandeln samt bygg och heminredning som stabiliserats och till och med vuxit i jämförelse med andra kvartalet", skriver Itabs vd Andréas Elgaard i delårsrapporten.

Däremot är det fortsatt besvärligt inom exempelvis modebranschen, enligt Itab.

Axkid, som tillverkar bilbarnstolar, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 på 2,8 miljoner kronor (1,3). Nettoomsättningen steg till 30,1 miljoner kronor (28,1). Resultatet efter skatt ökade till 2,0 miljoner kronor (0,9).

"Jag är mycket stolt att under pågående covid-19-pandemi kunna presentera Axkids starkaste försäljningskvartal någonsin även om vi inte riktigt når upp till våra tillväxtmål", skriver vd Daniel Johanson i delårsrapporten.

Införsäljningen av Axkid One var den främsta förklaringen till det starka kvartalet.

"På övriga sortimentet såg vi under kvartalet en svag utveckling kopplat till covid-19-pandemin. Tillväxten på marknader utanför Norden har, trots påverkan av covid-19, varit god och försäljningen uppgick till 18 miljoner kronor (15)", skriver Axkid-chefen.

"Jag ser positivt på försäljningen för dessa marknader under resterande del av året men osäkerheten kring eventuella nedstängningar i spåren av covid-19 är fortsatt är hög vilket snabbt kan påverka omsättning och resultat negativt", konstaterar Daniel Johanson samtidigt.

För att säkerställa framtida tillväxtmål behöver bolaget öka såväl rörelsekapital som sälj- och marknadsföringskostnader de kommande åren, uppger Axkid-chefen.

"Därför har ledningen och styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa ett nytt kapitaltillskott. Vi utesluter därför inte att en nyemission kan bli aktuell även om vi samtidigt arbetar med andra finansieringslösningar. Mer information i frågan kommer att delges aktieägarna löpande under hösten", skriver Daniel Johanson.

Styrelsen avstår från att kommunicera tillväxt- samt lönsamhetsmål för 2020 och 2021 beroende på den pågående Covid-19 pandemin, enligt delårsrapporten.

Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Den finländska skogskoncernen UPM-Kymmene redovisar ett justerat rörelseresultat på 215 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020. Analytikernas förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat om 188 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 10,6 procent. Väntat var en justerad marginal om 8,9 procent. Rapporterat rörelseresultat uppgick till 117 miljoner euro, mot väntade 148 miljoner euro, enligt Infront. Nettoomsättningen uppgick till 2.028 miljoner euro. Väntat var 2.108 miljoner euro.

UPM-Kymmene upprepar prognosen om att det jämförbara rörelseresultatet 2020 väntas bli väsentligt lägre än under 2019. Covid-19-pandemin och relaterade åtgärder samt ekonomisk nedgång kommer fortsatt att skapa en hög grad av osäkerhet under det andra halvåret.

För det fjärde kvartalet kommer en märkbart högre aktivitet att ses gällande underhållsstopp. Det som en konsekvens av att UPM-Kymmene sköt upp underhållsstoppen för två massabruk från det andra kvartalet i år till det kommande, fjärde kvartalet, vilket bolaget även meddelade i halvårsrapporten tidigare i år.

Programvarubolaget Formpipes nettoomsättning uppgick till 96,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (92,4). Mjukvaruintäkterna var 69,1 miljoner kronor (62,5). De repetitiva intäkterna blev 63,3 miljoner kronor (57,8) och motsvarade 66 procent av nettoomsättningen (63).

Det justerade ebitda-resultatet var 17,4 miljoner kronor (14,5) och rapporterat ebitda-resultat blev 27,0 miljoner kronor (24,3).

Rörelseresultatet blev 14,0 miljoner kronor (11,2). Resultat efter skatt låg på 9,2 miljoner kronor (8,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:15). Kassaflöde från den löpande verksamheten var 3,1 miljoner kronor (21,5).

Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 2.019 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.712 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 15 estimat. Före skatt blev resultatet 1.914 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 1.639 miljoner kronor. Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4.400 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.082 miljoner.

Swedish Matchs leveransvolymer i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn uppgick till 32,3 miljoner dosor under det tredje kvartalet. Under motsvarande period i fjol levererades 13,5 miljoner dosor. Tillväxten uppgick därmed till 140 procent.

"I USA fortsatte vi att ta majoriteten av tillväxten på marknaden för nikotinportioner med Zyn och omsättningshastigheten i butik fortsatte att öka, trots ett utökat antal försäljningsställen och en betydligt aggressivare kampanjstrategi från våra konkurrenter", skriver vd Lars Dahlgren i rapporten.

Baserat på data för distributörers leveranser till detaljhandeln ökade volymerna för Zyn med 20 procent på sekventiell basis jämfört med det andra kvartalet, skriver bolaget också om utvecklingen för Zyn i USA.

Leveransvolymen av moist snuff i USA under det tredje kvartalet var 36,2 miljoner dosor (31,2).

I Skandinavien levererade Swedish Match 63,9 miljoner dosor snus under kvartalet (66,0).

Heliospectra som säljer ljuslösningar till bland annat växthus och är listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -8,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-12,2).

Rörelseresultatet blev -8,5 miljoner kronor (-12,2). Nettoomsättningen uppgick till 7,5 miljoner kronor (6,0). Orderingången under kvartalet var 6,7 miljoner kronor (4,4).

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 999 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (1.036). Analytikernas förväntningar låg enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser i genomsnitt på ett justerat rörelseresultat om 892 miljoner kronor. Den justerade ebit-marginalen blev därmed 12,9 procent (11,7). Här väntades 11,9 procent.

Omsättningen uppgick till 7.743 miljoner kronor (8.828). Här väntades i snitt 7.493 miljoner kronor, enligt Infront. Organiskt minskade försäljningen med 7 procent, att jämföra med väntade -9,9 procent. Nettoresultatet blev 652 miljoner kronor (662). Väntat var 392 miljoner.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det fjärde kvartalet kommer att vara i linje med det tredje kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring efterfrågan under nästkommande kvartal är fortsatt betydande, skriver Trelleborg.

Trelleborg ser ett tuffare klimat för segmentet olja & gas för det fjärde kvartalet i år, samtidigt som en återhämtning inom flygsegmentet ligger längre in i framtiden.

Trelleborg Sealing Solutions försäljning till flygindustrin var fortsatt mycket negativt påverkat av den pågående pandemin under det tredje kvartalet, och leveranserna till detta segment halverades jämfört med motsvarande kvartal förra året.

För affärsområdet Industrial Solutions fortsatte försäljningen till flertalet marknadssegment att repa sig. Leveranser till fordonsindustrin återhämtade sig starkt, och försäljningen av bolagets marina lösningar växte något.

"Försäljningen till såväl generell industri som till fordonssegmentet förbättrades jämfört med det kraftiga fallet under det andra kvartalet. Framför allt Kina utmärktes med en positiv utveckling", noterar Peter Nilsson i vd-ordet.

Wheel Systems försäljning återhämtade sig "starkt" och uppvisade sammantaget en svagt positiv tillväxt. Det var främst drivet av leveranser av lantbruksdäck, både till OE-tillverkare och eftermarknadsförsäljning.

Den organiska försäljningen inom Verksamheter under utveckling minskade - även om trenden var mer positiv jämfört med föregående kvartal, skriver bolaget, och förklarar utvecklingen främst av att Trelleborgs verksamhet inom offshore olja & gas utvecklades gynnsamt.

Efterfrågan under det tredje kvartalet förbättrades stegvis inom flertalet marknadssegment, vilket sannolikt var en kombination av en underliggande förbättring och en viss uppdämd efterfråga orsakad av nedstängningar under tidigare kvartal, framhåller bolaget.

"Osäkerheten kring utvecklingen framöver är dock betydande, och flera konsekvenser av den pågående pandemin kvarstår", skriver vd Peter Nilsson.

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 380 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 375 miljoner kronor. De totala intäkterna uppgick till 908 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 934 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten minskade med 2 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +0,9 procent). Vid utgången av kvartalet uppgick låneboken till 31,2 miljarder kronor, jämfört med väntade 31,3 miljarder.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,6 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnittet på 14,5 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 195 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 204 miljoner kronor.

Resurs uppger att det under det tredje kvartalet fanns positiva signaler om återhämtning från pandemin på alla bolagets marknader förutom på den norska, som sedan tidigare är utmanande i kraft av förändrad lagstiftning, införande av Gjeldsregistret och, under det senaste halvåret, pandemins effekter.

Det uppger Resurs vd Nils Carlsson i delårsrapporten.

Låneboken i sin helhet låg kvar vid 31,2 miljarder kronor jämfört med ett år tidigare. Exkluderat den norska marknaden var ökningen 12 procent.

"Vår bedömning är att vi, sedan förändringen av den norska lagstiftningen och införandet av Gjeldsregistret under 2019, har varit för restriktiva i våra kreditbedömningar i Norge och ser nu över möjligheterna att öka vår utlåningstillväxt", skriver Resurs-chefen.

IT-konsulten Tieto Evry redovisar ett justerat rörelseresultat på 90,2 miljoner euro, exklusive engångsposter, för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av åtta analytikers prognoser, som Infront hade sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 82,9 miljoner euro.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 14 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 12,6 procent.

Nettoomsättningen blev 644 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 656 miljoner euro.

Tieto Evry står fast vid sin återinförda prognos om att det justerade rörelseresultatet 2020 ökar jämfört med utfallet 2019 som var 342 miljoner euro.

Det framgår av delårsrapporten.

Prognosen återinfördes den 20 oktober.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning av åtta estimat, låg inför delårsrapporten på ett justerat rörelseresultat för helåret 2020 på 339 miljoner euro.

Tieto Evry räknar också med att IT-marknaden kommer att minska med 3-7 procent under 2020 som en följd av covid-19-pandemin.

Covid-19 påverkade Tieto Evrys intäkter under det tredje kvartalet negativt med 4 procent och bolaget räknar med att effekten kommer att vara liknande under det fjärde kvartalet, heter det i rapporten.

Bolaget har emellertid en "god förmåga" att motverka den negativa marginaleffekten, skriver Tieto Evry.

Den norska sportkedjan XXL redovisar ett ebitda-resultat på 413 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2020 (271). Det framgår av delårsrapporten.

Genomsnittet av sju analytikers förväntningar låg på ett ebitda-resultat på 360 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

Nettoomsättningen blev 2.823 miljoner norska kronor (2.473), mot snittestimatet på 2.962 miljoner.

Tillväxten i jämförbara enheter låg på 10 procent i kvartalet. Väntat var 13,9 procent.

Den jämförbara tillväxten i Norge var 16 procent.

XXL avser öppna 3-5 nya butiker per år och fokusera på Österrike och Sverige. Samtidigt kommer XXL minska flera existerande butiker. Utöver de nämnda fokusen avser XXL också investera i e-handelsplattform, existerande butiker, infrastruktur och IT.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -