På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Autoliv, Veoneer, Hexpol, Electrolux, Nederman, NP3, Dometic, Thule, Lindab, Betsson, Wihlborgs, Bonava, Edgeware, ABB, Nordea, ICA, Lyko, Intrum, Pandox, ÅF Pöyry och Diös finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Nolato, som tillverkar polymera produktsystem, redovisar ett justerat ebita-resultat på 304 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (238). Analytikerna hade räknat med ett justerat ebita-resultat på 256 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Ebita-marginalen uppgick till 12,2 procent (12,0), mot väntade 11,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till 2.500 miljoner kronor (1.980). Här låg förväntningarna på en omsättning om 2.310 miljoner kronor.

Teknikkonsultföretaget Rejlers redovisar ett ebita-resultat i det tredje kvartalet, för den kvarvarande verksamheten efter att Embriq avyttrats, på 20,6 miljoner kronor (20,0).

Omsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 489 miljoner kronor (453). Nettoresultatet var 1,5 miljoner kronor (7,2). Embriq avyttrades i september för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (46). Resultatet per aktie uppgick till 1:33 kronor (0:98).

Nettoomsättningen uppgick till 345 miljoner kronor (377). Orderingången var 336 miljoner kronor (372). Rörelseresultatet blev 77 miljoner kronor (56) vilket gav en rörelsemarginalen på 22,3 procent (14,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 miljoner kronor (90).

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat om 206 miljoner dollar. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 158 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 10,1 procent. Väntat var en justerad marginal på 7,8 procent  Försäljningen uppgick till 2.037 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2.031 miljoner dollar. Organisk tillväxt var +0,4 procent, mot väntat -0,1 procent.

Autoliv återinför prognoserna för 2020 i samband med rapport för det tredje kvartalet. Bolaget bedömer att den organiska försäljningstillväxten för helåret 2020 kommer att bli cirka -13 procent.

Bolaget spår samtidigt att den totala försäljningstillväxten, inklusive valutaförändringar, kommer att bli -14,5 procent under 2020. Enligt en prognossammanställning utförd av Infront räknade tio analytiker inför rapporten i genomsnitt med att den organiska tillväxten för helåret 2020 skulle uppgå till -14,9 procent och att den totala tillväxten skulle landa på -15,6 procent.

Autoliv tror att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2020 kommer att bli cirka 6 procent procent. Här trodde analytikerna i snitt på 5,0 procent, enligt Infront.

Autoliv bedömer att investeringarna, capex, för 2020 kommer att vara lägre än 2019.

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer, en avknoppning från Autoliv, redovisar ett rörelseresultat på -103 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -95,3 miljoner dollar enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser. Försäljningen uppgick till 371 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 361 miljoner dollar.

Veoneer upprepar sin bedömning att rörelseförlusten för 2020 kommer att bli lägre än vad den var 2019, på jämförbar bas. Samtidigt höjer Veoneer sin prognos för kassaflödet under det andra halvåret.

Förlusten 2019 låg på 460 miljoner dollar. Analytikernas snittestimat för 2020 låg på -373 miljoner dollar inför rapporten, enligt Infronts sammanställning.

Kassaflödet före finansiering väntas nu bli bättre än -170 miljoner dollar under det andra halvåret 2020. Tidigare bedömning var att kassaflödet, före finansiering, skulle bli cirka -200 miljoner dollar för det andra halvåret 2020.

Under årets första nio månader var det operativa kassaflödet -115 miljoner dollar.

Veoneer räknar med att försäljningen återgår till organiskt tillväxt under det fjärde kvartalet.

"Den skarpa återhämtningen i produktionen under det tredje kvartalet väntas förbättras ytterligare sekventiellt under det fjärde kvartalet", skriver bolaget i rapporten. Den tillväxten väntas också överstiga den globala fordonsproduktionen för det andra halvåret 2020.

"Bolaget räknar med att denna organiska tillväxt accelererar in i helåret 2021", skriver Veoneer i rapporten.

Skånemöllans nettoomsättning minskade till 49,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (53,6). För niomånadersperioden januari-september minskade omsättningen med 2 procent till 144 miljoner kronor.

Försäljningen under perioden januari till september 2020 har skett till ett lägre snittpris per kilo som beror på prisanpassningar efter det goda skördeutfallet 2019, skriver bolaget i rapporten.

"Skörden 2020 har även den blivit god med bra utfall på både kvalitet och kvantitet i Sverige", skriver Skåne-Möllan.

Bolaget genomför nu anpassningar till ett högre kostnadsläge på spannmålen, heter det.

Rörelseresultatet ökade till 6,2 miljoner kronor för kvartalet (5,2) och till 14,3 miljoner för niomånadersperioden (8,7). Ökade volymer, förbättrat resultat i intressebolagen samt minskade planenliga avskrivningar lyfte resultatet. Under årets nio första månader uppgår nettoinvesteringarna till 6,1 miljoner kronor (6,1). Investeringarna för helåret 2020 beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor (7,6).

Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett justerat rörelseresultat på 593 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Hexpol meddelade tidigare i oktober preliminära siffror för ett justerat rörelseresultat inom intervallet 560-590 miljoner kronor. Väntat var enligt Infront Datas prognossammanställning ett rörelseresultat om 561 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.328 miljoner kronor. Väntat var 3.268 miljoner kronor. Bolaget sade i uppdatering i början av oktober att omsättningen skulle vara i linje med förväntningarna.

Rörelsemarginalen var 17,8 procent, att jämföra med väntade 16,6 procent.

Resultat efter skatt blev 426 miljoner kronor. Här väntades 424 miljoner kronor.

Nordic Flanges, som tillverkar flänsar för industrin, vände till röda siffror under tredje kvartalet samtidigt som omsättningen backade jämfört med ett år tidigare. Rörelseresultatet på ebitda-nivå blev -0,3 miljoner kronor (-3,3), medan omsättningen under kvartalet blev 39 miljoner (47).

Ackumulerat för perioden januari-september stärktes ebitda till 5,9 miljoner kronor (-2,4), medan omsättningen minskade till 149 miljoner kronor (159). Statliga bidrog för hantering av pandemins effekter stärkte resultatet med 0,6 miljoner kronor. Permittering av personal har nyligen inletts, skriver bolaget i rapporten.

First North-listade JLT redovisar en nettoomsättning på 24,9 miljoner kronor (32,8) i det tredje kvartalet 2020. Ebitda blev till 2,0 miljoner kronor jämfört med 2,9 miljoner kronor under samma period föregående år.

Även orderingången var med 24 miljoner kronor lägre än samma period föregående år (29), "…främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider", skriver vd Per Holmberg i rapporten.

Bolaget har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av kunderna, och vd:n pekar på den order på 7,8 miljoner kronor från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA som meddelades i mitten på oktober.

Kassaflödet uppgick till 2,7 miljoner kronor (10,2) och de likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 miljoner kronor (54,1).

"Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet", sammanfattar Per Holmberg.

Forskningsbolaget Idogen redovisar ett resultat efter skatt på -4,7 miljoner kronor (-6,6) i det tredje kvartalet 2020. Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter var 2,0 miljoner kronor (1,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,9 miljoner kronor (-8,3) med likvida medel på 29,1 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

I mitten på oktober meddelade Idogen om en företrädesemission om cirka 34 miljoner kronor.

"Aktieemissionen väntas tillföra bolaget cirka 28 miljoner kronor efter emissionskostnader och de teckningsoptioner som samtidigt utfärdas har god potential att förse bolaget med ytterligare upp till 45 miljoner kronor efter kostnader i samband med utnyttjandeperioden i september/oktober 2021", skriver Idogens vd Anders Karlsson i vd-ordet i rapporten.

Sjukvårds- och labbleverantören Addvise redovisar ett rörelseresultat efter avskrivningar (ebitda) på 9,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet (6,7). Nettoomsättningen blev 76,2 miljoner kronor (79,1), enligt rapporten. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0:03 kronor (-0:03).

Orderingången för perioden uppgick till 68,0 miljoner kronor (78,0) och kassaflödet från den löpande verksamheten var till 2,6 miljoner kronor (-6,9).

Addvise har under kvartalet noterat återhämtning, särskilt mot slutet. Sjukvården kunde då fokusera om från att nästan uteslutande behandla och vårda covid-19-patienter till att nu även omfatta planerade ingrepp.

"Marknaden är dock fortsatt skör och nya utbrott av covid-19 kan förändra situationen", konstaterar vd Rikard Akhtarzand.

Omsättningstillväxten i kvartalet har uteblivit jämfört med förra året, vilket motiveras med att kunder köpt på sig stora volymer under andra kvartalet, vilket påverkat orderingången negativt.

"Mot bakgrund av väsentligt förbättrad lönsamhet och våra förbättrade kassaflöden är min bedömning att vi kommer att nå vårt långsiktiga finansiella mål om att dela ut 25 procent av nettovinsten för räkenskapsåret 2020", säger Rikard Akhtarzand.

Lammhults nettoomsättning minskade till 181 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020, jämfört med 256 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 miljoner kronor (15,1).

"Vårt arbete för att stärka koncernen ger resultat. Trots ett försäljningstapp på 29 procent i pandemins kölvatten levererade vi en rörelsemarginal som ökade till 6,9 procent under tredje kvartalet. Förbättringen har åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder", skriver vd Sofia Svensson i delårsrapporten.

Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste.

"Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna", skriver vd.

It-företaget Addnode redovisar ett resultat efter skatt på 37 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (31). Resultatet per aktie steg till 1:11 kronor (0:93).

Omsättningen ökade till 806 miljoner kronor (779), men sjönk 7 procentenheter organiskt valutajusterat. Ebita-resultatet steg till 84 miljoner kronor (71), och rörelseresultatet (ebit) ökade till 52 miljoner kronor (43).

"Vi har under rådande förutsättningar levererat ett starkt resultat i tredje kvartalet. Återhållsamhet med kostnader, permitteringar och exekvering av besparingsprogram har förbättrat ebita-marginalen", skriver Addnodes vd Johan Andersson.

Ebita-resultatet har belastats med omstruktureringskostnader på 8 miljoner kronor.

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 3,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (6,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:43 kronor (0:60).

Nettoomsättningen landade på 159 miljoner kronor (176). Rörelseresultatet blev 13,4 miljoner kronor (9,1) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (5,2).

Bredband2 i Skandinavien meddelar vissa preliminära siffror för det tredje kvartalet, mot bakgrund av att bolaget lagt ett rekommenderat bud på A3. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 182 miljoner kronor, en ökning med 7 procent.

Rörelseresultatet blev 23,2 miljoner kronor (16,5). Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 187 miljoner kronor (129). Antalet bredbandskunder vid utgången av perioden var 247.300 (241.000).

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 75,1 miljoner kronor och en omsättning på 566 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det ligger i linje med de preliminära siffrorna, som bolaget lämnade den 9 oktober, om ett rörelseresultat på cirka 75 miljoner kronor och en omsättning på cirka 565 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 440 miljoner kronor, vilket också var i linje med det preliminära beskedet. Resultat efter skatt blev 69,3 miljoner kronor (27,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:24), efter utspädning.

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 3.220 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 2.356 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent, jämfört med väntade 7,5 procent.Försäljningen uppgick till 32.004 miljoner kronor för perioden. Här låg förväntningen på 31.254 miljoner kronor.

Electrolux höjer sina marknadsutsikter på flera av de geografiska – och de för Electrolux viktigaste - marknaderna. I Europa bedöms nu utsikterna vara "något positiva", där den tidigare prognosen var "negativ".

På den nordamerikanska marknaden bedöms utsikterna till "något positivt-positivt". Tidigare prognos var "negativ". Även Latinamerika uppgraderas till positiv från att tidigare bedömts som negativ för helåret. Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms dock fortsatt som negativa.

Electrolux bedömer nu att mixeffekten för helåret som fördelaktig från att tidigare bedömts som ofördelaktig. Valutaeffekten väntas till -1,7 miljarder kronor för helåret 2020. Här låg den tidigare uppskattningen på -1,4 miljarder kronor.

Råmaterialkostnad och handelstariffer väntas minska med cirka 0,3 miljarder kronor. Den tidigare förväntan på en minskning i spannet 0,3-0,6 miljarder kronor.

Teknikhandelsföretaget Addtech redovisar ett ebita-resultat på 306 miljoner kronor och en ebita-marginal om 11,2 procent för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning av sex analytikers estimat ett ebita-resultat om 296 miljoner kronor och en ebita-marginal om 11 procent.

Rörelseresultat blev 242 miljoner kronor. Väntat var enligt Infronts snittprognos ett rörelseresultat om just 242 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.723 miljoner kronor. Här väntades 2.700 miljoner enligt Infronts prognos.

Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett justerat rörelseresultat på 151 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Det var ungefär i linje med bolagets preliminära besked för ett par veckor sedan om 150 miljoner kronor, vilket också analytikerna därefter hade förväntat sig.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 221 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 202 miljoner kronor, enligt en sammanställning av fyra analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 2.641 miljoner kronor, strax under bolagets preliminära besked om 2.650 miljoner kronor och ett analytikersnitt på 2.659 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 0:87 kronor, mot ett analytikersnitt på 0:72 kronor.

Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, hade en nettoomsättning på 88,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020, en minskning på 8 procent. Organiskt minskade omsättningen med 24 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 24,6 miljoner kronor (25,6) och ebitda-marginalen blev 28 procent (27). Resultatet före skatt landade på 15,9 miljoner kronor (21,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0:56 kronor (0:72). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,9 miljoner kronor (32,5).

Konglomeratet Midway redovisar ett resultat efter skatt på 7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (16). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (0:59). Nettoomsättningen uppgick till 146 miljoner kronor (166).

Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor, varav jämförelsestörande poster uppgick till 0 (9) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat var 10 miljoner kronor (9). Siffrorna avser kvarvarande verksamhet.

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 31,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (52,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:90 kronor (1:50). Nettoomsättningen uppgick till 826 miljoner kronor (1.089) medan orderingången var 827 miljoner kronor (965). Rörelseresultatet blev 63,3 miljoner kronor (77,9), vilket gav en marginal på 7,7 procent (7,2).

Bolaget avstår från att ge någon mer preciserad prognos för de kommande kvartalen på grund av osäkerheten skapad av pandemin.

"För årets fjärde kvartal förväntar sig Nederman att covid-19-pandemins effekter fortsatt kommer att bli betydande på de flesta av koncernens marknader. Vi gör vårt yttersta för att navigera rätt i en mycket oförutsägbar tid och har hög beredskap att korrigera vår verksamhet", skriver vd Sven Kristensson i rapporten.

IT-företaget Dist IT redovisar ett justerat rörelseresultat (ebit) på 15,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (15,4). Resultatet per aktie minskade till 1:03 kronor (1:40).

Den totala omsättningen uppgick till 548 miljoner kronor (536).

Periodens resultat minskade till 12,9 miljoner kronor (17,7). Noterbart är att i jämförelseperioden, kvartal tre 2019, avyttrades Dist IT Fastigheter AB, vilket hade en positiv påverkan om 44,5 miljoner kronor på periodens resultat.

Momentum redovisar ett resultat efter skatt på 1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (56) i det brutna räkenskapsåret. Resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (2:00).

Rörelseresultatet blev 14 miljoner kronor (75) och rörelsemarginalen var 0,7 procent (5,2). Nettoomsättningen uppgick till 2.029 miljoner kronor (1.432), där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol, uppger bolaget. Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol minskade nettoomsättningen med 10 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 128 miljoner kronor (80), där förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av förvärvet av Swedol. Jämfört med ebita för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol minskade Ebita med 20 procent.

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 269 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Analytikernas förväntningar enligt konsensus från Infront låg vid 264 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.983 miljoner kronor jämfört med ett väntat värde på 3.112 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 249 miljoner kronor med förväntning på 233 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 8,3 procent. Här väntades en marginal på 7,5 procent. Den finansiella effekten på rörelseresultatet av corona-situationen beräknas i kvartalet till cirka -40 miljoner kronor.

Engångsposter om +10 miljoner kronor rapporteras under kvartalet. Jämförelsekvartalet påverkades positivt av realisationsvinst på försäljning av fastigheter på 31 miljoner kronor i affärsområde Attendo Skandinavien.

Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 273 miljoner kronor (246) för det tredje kvartalet 2020. Driftsöverskottet uppgick till 221 miljoner kronor (191). Förvaltningsresultatet blev 154 miljoner kronor (135). Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 16 miljoner kronor (24) enligt rapporten.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett justerat ebit-resultat på 6,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet (5,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:24 kronor (0:19).

Rörelsens intäkter uppgick till 95 miljoner kronor (102). Bruttomarginalen stärktes till 29,9 procent (26,6) och den justerade ebit-marginalen kom in på 7,1 procent (5,1).

"Införandet av ett centrallager har försvårat leveranser under en begränsad period i september samt medverkat till en kortsiktig lageruppbyggnad. Även följdeffekter av pandemin och förskjutna projektstarter har påverkat utvecklingen negativt under kvartalet", säger vd Sonny Mirborn.

Periodens resultat blev 4 miljoner kronor (3,1).

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett resultat efter skatt på 81 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (78). Resultatet per aktie uppgick till 0:40 kronor (0:38).

Nettoomsättningen uppgick till 918 miljoner kronor (954). Rörelseresultatet blev 111 miljoner kronor (106). Det justerade rörelseresultatet (ebita) uppgick till 132 miljoner (126), vilket gav en rörelsemarginal på 14,4 procent (13,2).

Resultatet före skatt uppgick till 104 miljoner kronor (100). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 miljoner kronor (79).

Jörgen Wigh, koncernchef för Lagercrantz, pekar i vd-ordet på att bolaget lyckats stärka resultatet, trots lägre affärsvolym.

"Omstruktureringar och kostnadsanpassningar som vi vidtar innebär att låglönsamma områden antingen blir mera lönsamma eller fasas ut. I våra strävanden mot ökad förädling är andelen av affärsvolymen som är egna produkter viktig. Den utgör nu 63 procent av den totala försäljningen, vilket är ytterligare ett steg mot vårt mål om 75 procent. Inom egna produkter ser vi bättre marginaler, lönsamhet och förutsättningar för organisk tillväxt, inte minst på export", skriver Jörgen Wigh och fortsätter:

"Positivt är också att förvärvsläget känns spännande. I kraft av våra positiva kassaflöden, stark balansräkning och väl inarbetade förvärvsprocesser är avsikten att förvärva mellan 4-6 företag per år och de förvärv vi genomfört de senaste åren ger mersmak. Efter en paus under pandemin i våras är många diskussioner återupptagna".

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 14 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (8). Resultatet per aktie uppgick till 1:49 kronor (0:88).

Intäkterna uppgick till 251 miljoner kronor (211). Rörelseresultatet blev 15,6 miljoner kronor (12) och rörelsemarginalen var 6,2 procent (5,7). Resultatet före skatt uppgick till 18 miljoner kronor (11,7).

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett justerat rörelseresultat om 690 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, motsvarande en marginal om 15,5 procent.

Analytikerna i Infront Datas sammanställning av tio analytikers estimat hade väntat sig 682 miljoner kronor och en marginal på 13,9 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.466 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 3 procent. Analytikerna hade väntat sig 4.900 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om 11 procent.

Dometic upplevde en snabb återhämtning under det tredje kvartalet efter ett svårt andra kvartal som enligt bolaget "saknar motstycke i bolagets historia".

"Tack vare en stark tillväxt i vår orderingång nådde vi en orderstock på rekordnivå i slutet av kvartalet. Efter en snabb och framgångsrik minskning av vår kostnadsbas under det andra kvartalet ökade kundefterfrågan drastiskt under juni och juli, vilket ledde till vissa begränsningar i vår leveranskedja med en åtföljande påverkan på nettoomsättningen", skriver Dometic.

Dessutom påverkade proaktiva åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 på vissa av Dometics amerikanska fabriker nettoomsättningen negativt.

"Vi kommer att fortsätta öka kapaciteten för att möta den starka efterfrågan som vi förväntar oss i de kommande kvartalen", heter det i rapporten.

Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-9). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (-0:61). Nettoomsättningen uppgick till 59,2 miljoner kronor (76,6). Bruttomarginalen uppgick till 48,3 procent (47,6). Rörelseresultatet blev 13,7 miljoner kronor (-9,3).

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 35,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (24,2). Resultatet per aktie uppgick till 3:84 kronor (2:64). Nettoomsättningen uppgick till 821 miljoner kronor (701). Resultatet före skatt blev 43,4 miljoner kronor (30).

Telefontillverkaren Doro redovisar ett justerat rörelseresultat på 31,7 miljoner kronor (33,8) för det tredje kvartalet 2020. Inklusive omstruktureringskostnader om 6,7 miljoner kronor uppgick rörelseresultat till 25,0 miljoner kronor (33,8). Nettoomsättningen uppgick till 443 miljoner kronor (521), vilket var en minskning med 15 procent.

Impact Coatings redovisar ett rörelseresultet på -5,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-7,9). Nettoomsättningen uppgick till 9,4 miljoner kronor (3) och värdet av orderboken uppgick vid periodens slut till 3,0 miljoner euro (2,1).

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 596 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (249). Analytikerna i Infronts sammanställning av sju analytikers estimat hade räknat med ett rörelseresultat på 419 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 24,5 procent (14,8). Här var 20,5 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 2.436 miljoner kronor (1.682), en ökning med drygt 52 procent justerat för valuta. Analytikernas förhandstips uppgick till 2.040 miljoner kronor.

Bolagets koncernchef Magnus Welander menar att bolaget är väl positionerat för de trender som nu finns i marknaden men manar samtidigt till besinning och pekar på den osäkerhet som alltjämt kvarstår som en följd av pandemin.

"Det finns, i det korta perspektivet, fortsatt flera utmaningar, med bland annat osäkerhet kring omfattningen av eventuella nedstängningar av marknaden i ett antal länder", skriver Thulechefen i rapportens vd-ord och fortsätter:

"Vi tror att den starka trenden för aktiviteter närmare hemmet kommer att fortsätta vara positiv för våra cykel- samt husbilsrelaterade produkter, men för det fjärde kvartalet är det värt att notera att vi säsongs-mässigt är mer exponerade mot kategorier som hittills påverkats negativt i pandemin".

Summeringen av det avslutade tredje kvartalet var dock ett utropstecken.

"Den goda lönsamheten under kvartalet innebar också att vi för de senaste tolv månaderna levererar en EBIT-marginal om 19,1 procent. Detta är i linje med den utveckling vi, före vårens situation, hade förväntat oss att nå vid slutet av året", skriver Magnus Welander.

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på -14,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (+4,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:51 kronor (+0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 42,7 miljoner kronor (54,3). Rörelseresultatet blev -18,7 miljoner kronor (+2,3). Resultatet före skatt uppgick till -19,1 miljoner kronor (+5,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,9 miljoner kronor (+15,6) med likvida medel om 608 miljoner kronor vid utgången av rapportperioden.

Xvivos vd Dag Andersson skriver i vd-ordet att han sett en successiv återhämtning från andra kvartalet gällande försäljningen.

Xvivo har under 2020 påverkats av den pågående covid-19 pandemin genom att antalet lungtransplantationer har minskat. Tillgängliga sjukvårdsresurser har i stor omfattning fokuserat på covid-19 patienter. Under mars till maj var nedgången kraftig.

USA har visat en återhämtning från och med i maj medan Europa har återhämtat sig från och med juni. Både Australien och Kanada har haft en successiv återhämtning under det tredje kvartalet.

Bedömningen är att efterfrågan på Xvivos produkter kommer att fortsätta öka. I vilken takt det sker under det fjärde kvartalet 2020 och det första kvartalet 2021 kommer att bero på till i vilken utsträckning covid-19 pandemin påverkar intensivvården på de viktiga marknaderna.

Byggkomponentbolaget Lindab redovisar ett resultat före skatt på 257 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (267).

Infronts snittprognos, som baserades på fyra analytikers estimat, låg på ett resultat före skatt uppgick till 244 miljoner. Omsättningen blev 2.302 miljoner (2.462), mot väntade 2.328 miljoner.

Rörelseresultatet blev 266 miljoner kronor (273). Här var 253 miljoner kronor väntat enligt Infronts sammanställning. Justerat rörelseresultat uppgick till 262 miljoner (273), vilket gav en marginal på 11,4 procent (11,1).

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.677 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 1.623 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 329 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 19,6 procent. Här var ett rörelseresultat om 300 miljoner kronor väntat och en rörelsemarginal om 18,5 procent.

Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 7 procent, vilket kan jämföras med 6,9 procent i det föregående kvartalet och 7,8 procent under motsvarande kvartal föregående år.

Kasinointäkterna uppgick till 1.307 miljoner kronor jämfört med väntade 1.291 miljoner kronor. Sportboksintäkterna blev 353 miljoner kronor mot förhandstipset 317 miljoner kronor.

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det tredje kvartalet 2020, till och med den 18 oktober, var 45 procent högre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2019. Organiskt var de dagliga intäkterna 46 procent högre.

"Intäktsökningen förklaras delvis av en ovanligt hög sportboksmarginal under perioden", skriver bettingbolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

I det tredje kvartalet växte Betssons intäkter med totalt 31 procent.

Större delen av Betssons intäktsökning på 31 procent i det tredje kvartalet kommer från kasino, och vd Pontus Lindwall konstaterar i rapporten att en stor del av de kunder som upptäckt kasino under nedstängningarna fortsatt att spela även efter att landbaserade kasinon öppnat igen.

"Sportevenemangen återupptogs under det tredje kvartalet och bidrog, tillsammans med en fortsatt stark utveckling inom kasino, till att Betsson för andra kvartalet i rad överträffade tidigare perioders högsta intäktsnivåer", skriver Pontus Lindwall i rapporten.

I kvartalet ökade de totala intäkterna med 31 procent, varav kasinosegmentet stod för en ökning på 39 procent. Kasinointäkterna utgjorde 78 procent av de totala intäkterna i kvartalet, jämfört med 74 procent i motsvarande kvartal föregående år.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 775 miljoner kronor (743) i det tredje kvartalet 2020.

Driftsöverskottet uppgick till 574 miljoner kronor (552) medan förvaltningsresultatet blev 477 miljoner kronor (446). Wihlborgs värdeförändringar, för fastigheter och derivat, summerade till 335 miljoner kronor (179). Efter skatt blev resultatet 820 miljoner kronor (450), motsvarande 5:33 kronor per aktie (2:93).

Bonavas rörelseresultat blev 125 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 47,4 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat. Intäkterna uppgick till 2.958 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.034 miljoner.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund. I det gångna kvartalet resultatavräknades 931 bostadsenheter, mot 1.154 stycken under det tredje kvartalet 2019.

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 81 procent (79 procent den 30/6) i den pågående produktionen. Bonava sålde under kvartalet 1.438 bostäder och produktionsstartade 1.243 bostäder.

Bonava ser en underliggande förbättring men har en bit att vandra för att nå de finansiella målen. Det skriver vd Joachim Hallengren i rapporten för det tredje kvartalet. Försäljningen av bostäder under kvartalet har förbättrats tydligt jämfört med i våras och var i nivå med samma kvartal 2019 trots pågående pandemi.

"Vi har under kvartalet lyckats hålla uppe tempot i produktionsstarter särskilt i Tyskland och Sverige", skriver Joachim Hallengren.

I Tyskland är försäljningen nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

"Vi har lyckats hålla en hög takt av starter till konsumenter och vi förväntar oss att starta än fler i fjärde kvartalet. Den ökade optimismen i Tyskland syns nu tydligt där både konsumentklimat- och affärsklimatindex (IFO) klättrat ordentligt", skriver Joachim Hallengren.

På den svenska bostadsmarknaden ser Bonava inga tecken på avmattning och bedömer att utvecklingen kommer att vara fortsatt positiv.

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett resultat efter skatt på 2,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-2,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (-0:10).

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (-3,6) och rörelsemarginalen var 5,6 procent (-8,4). Nettoomsättningen uppgick till 37,9 miljoner kronor (43,1). Försäljningstillväxten var -12 procent.

Handelsbolaget Bufab redovisar ett ebita-resultat om 142 miljoner kronor (89) för det tredje kvartalet 2020.

Nettoomsättningen uppgick till 1.181 miljoner kronor (1.044). Den organiska tillväxten var 1 procent och ebita-marginalen landade på 12,1 procent. Bufab meddelade den 13 oktober att ebita-resultatet skulle hamna i intervallet 135-145 miljoner kronor, med en ebita-marginal på omkring 12 procent. Omsättningen låg på cirka 1.180 miljoner kronor och den organiska tillväxt var kring nollan.

Elanders omsättning uppgick till 2.778 miljoner kronor (2.825) under det tredje kvartalet 2020. Organiskt ökade omsättningen med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Justerad ebita ökade till 190 miljoner kronor (159) och den justerade ebita-marginalen till 6,8 procent (5,6). Resultat före skatt uppgick till 147 miljoner kronor (118). Det operativa kassaflödet ökade till 455 miljoner kronor (439).

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), för det tredje kvartalet 2020 på 787 miljoner dollar. Analytiker hade i snitt räknat med 691 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 6.582 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar på 6.304 miljoner dollar. Orderingången landade på 6.109 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 6.139 miljoner dollar.

ABB gör en goodwill-nedskrivning på 311 miljoner dollar. Reavinsten från avyttringen av Power Grids-verksamheten blev 5,3 miljarder dollar. Nettoresultatet inklusive reavinsten blev 4.530 miljoner dollar, jämfört med väntade 5.006 miljoner dollar.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.085 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med ett snittestimat om 884 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 21 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.172 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.090 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.146 respektive 729 miljoner euro, mot snittestimat på 1.112 respektive 721 miljoner euro.

Läs mer om Nordeas rapport här

Dagligvarubolaget Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.686 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av tio analytikers estimat, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 1.664 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 5,4 procent, mot väntade 5,4 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.698 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.664 miljoner.

Intäkterna uppgick till 31.400 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 31.098 miljoner.

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 492 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020. Väntat var 468 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 531 miljoner kronor, mot förväntningar om 495 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 456 miljoner kronor, väntat 426 miljoner. Nettoresultatet uppgick till -103 miljoner, här låg konsensus på -624 miljoner kronor.

Hotellmarknaden har återhämtat sig i linje med förväntningarna under det tredje kvartalet. Sommarsäsongen var dessutom starkare än förväntat.

Det skriver Pandox vd Anders Nissen i kvartalsrapporten.

Huvuddelen av Pandox intäkter under kvartalet utgjordes fortsatt av minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och operatörsverksamheten ökade jämfört med föregående kvartal, framhåller han.

I det fjärde kvartalet väntas stabila hyresintäkter och en viss försvagning inom operatörsverksamheten jämfört med föregående kvartal.

"Kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas alltjämt utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det fjärde kvartalet", skriver Anders Nissen.

Teknikkonsulten ÅF Pöyry redovisar ett justerat ebita-resultat på 288 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 7,2 procent.

Enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat var ett ebita-resultat på 294 miljoner kronor och en marginal på 6,9 procent väntat.

Ebita-resultatet blev till 271 miljoner kronor, mot väntade 292 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.021 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.229 miljoner kronor.

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.687 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Bolaget lämnade den 19 oktober preliminära siffror gällande bland annat det justerade rörelseresultatet, som då angavs till just 1.687 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.521 miljoner kronor i kvartalet, att jämföra med 3.786 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Analytikernas snittestimat, insamlade före den 19 oktober, var 3.920 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.688 miljoner kronor. Här var förväntat 1.334 miljoner kronor, insamlat före 19 oktober.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 837 miljoner kronor (831) och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 12 procent (15).

Lykos tillväxttakt uppgick till 67,8 procent för online och 40,3 procent totalt för bolaget. Omsättningen landade på 379 miljoner kronor varav 82,8 procent härleds till e-handeln.

"Nu för första gången redovisar vi försäljningssiffror för Norge som utgör 16 procent av bolagets totala omsättning. Den norska försäljningen under kvartalet summeras till 62 miljoner norska kronor, en tillväxt på 278 procent procent jämfört föregående år", skriver vd Rickard Lyko i delårsrapporten.

Försäljningstillväxten i Finland och Danmark beskriver han som fortsatt fin men i absoluta tal är tillväxten fortsatt störst i Sverige.

"Försäljningsökningen sker i hela vårt sortiment och förklaras av ett fortsatt ökat e-handelsbeteende hos konsumenter, i kombination med vår lyckade varumärkessatsning i bred media under innevarande och föregående kvartal", skriver Rickard Lyko.

Butikerna påverkas fortsatt av pandemin men Lyko ser en försiktig återhämtning.

"Totalt har vi ett tapp på 21,2 procent jämfört med föregående år. Trots detta är vi övertygade om att kanalerna bygger varandra, inte minst är butikerna varumärkesstärkande", enligt vd.

Lykos marginaler har minskat något till följd av en fortsatt mixförskjutning i sortimentet jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrades marginalen mot föregående kvartal.

Fastighetsbolaget Diös hyresintäkter uppgick till 398 miljoner kronor i det 3 kvartalet (391).

Driftöverskottet blev 336 miljoner kronor (312) och förvaltningsresultatet uppgick till 271 miljoner (262).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 10 miljoner kronor (125), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 2 miljoner kronor (0).

Efter skatt blev resultatet 229 miljoner kronor (299), vilket motsvarade 1:72 kronor per stamaktie (2:19).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -