På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Holmen, Actic, Eolus, Assa Abloy, MAG, Probi, Ovzon, Byggmax, Addlife, Inwido, Qliro, Klövern, Enea, SHB, Telia, Kungsleden och Ericsson finns bland bolagen som har lämnat sina kvartalsrapporter.

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar lägre intäkter men förbättrat resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. Siffrorna är enligt IFRS, men bolaget har även en segmentsredovisning i delårsrapporten.

Nettoomsättningen sjönk 31,8 procent till 412,2 miljoner kronor (604,7).

Rörelseresultatet blev 38,9 miljoner kronor (34,1), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 38,5 miljoner kronor (33,1).

Resultatet efter skatt blev 33,0 miljoner kronor (26,7). Resultat per aktie hamnade på 2,15 kronor (1,74), vilket innebär en ökning med 23,6 procent mot föregående år.

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 55 (253) i tredje kvartalet.

Antal sålda bostäder uppgick till 93 (95), varav 93 bostads-/äganderätter (95) och 0 hyresrätter (0) i tredje kvartalet.

Besqab hade per den 30 september 1 000 bostäder i pågående produktion, varav 184 produktionsstartats under 2020. Bolaget arbetar aktivt för ett flertal produktionsstarter under fjärde kvartalet, med ambitionen att öka sin produktionstakt.

"Hittills har bostadsmarknaden återhämtat sig snabbt, men vi vågar ännu inte andas ut. Det är oroande att smittspridningen ökar igen. Vi fortsätter givetvis att arbeta proaktivt för att skydda medarbetare och kunder, och för att fortsätta leverera i våra projekt. Vi är dock trygga i att det finns ett stort underliggande behov av bostäder på Besqabs marknader. Vi har därför goda förutsättningar att möta kommande möjligheter och utmaningar. Vi går nu in i årets sista kvartal och har flera spännande projekt framför oss som vi planerar att sälj- och produktionsstarta. Vårt fokus ligger på att öka produktionsstarterna, stärka lönsamheten och växa bolaget", kommenterar vd Carola Lavén framtidsuitsikterna i delårsrapporten.

Holmen redovisar ett rörelseresultat på 714 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, framgår det av tredjekvartalsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen uppgick till 19,2 procent. Väntat var en marginal på 13,7 procent.

Försäljningen uppgick till 3.727 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 3.872 miljoner kronor.

roduktionen har gått bra samtidigt som kostnadsnivån sänkts tack vare god kostnadskontroll och säsongsmässiga effekter, sammanfattar Henrik Sjölund vd-ordet i Holmens rapport för det tredje kvartalet som överlag var över förväntningarna.

Rörelseresultatet summerades till 714 miljoner kronor, att ställa mot väntade 530 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront. Omsättningen var dock något lägre än väntat.

"Resultatet påverkades positivt av högre resultat från kartong och skog men negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper", skriver bolaget i rapporten.

Samtliga affärsområden slog analytikerförväntningarna, där särskilt det utmanande området Pappers rörelseresultat kom in högre på 63 miljoner kronor. Väntat var -17,3 miljoner.

"Efterfrågan på papper var fortsatt svag under tredje kvartalet. Aviserade nedläggningar kommer förbättra marknadsbalansen men situationen är fortsatt utmanande. Även om vi tvingades till omfattande produktionsbegränsningar kunde vi öka produktionen något under tredje kvartalet vilket tillsammans med låga kostnader förbättrade resultatet/…/", skriver Henrik Sjölund i vd-ordet.

Under det fjärde kvartalet kommer Holmen fortsätta att begränsa pappersproduktionen, samtidigt som ett par större underhållsstopp kommer att genomföras.

För affärsområdet Skog noterar Holmen att efterfrågan på timmer var bra under tredje kvartalet, medan den var lägre än normalt för massaved till följd av produktionsbegränsningar i industrin. Priserna för massaved gick ned något, skriver bolaget.

Kartongmarknaden beskrivs som stabil under kvartalet där priserna var oförändrade. Produktmixen var fortsatt bra samtidigt som produktionseffektiviteten var hög, noterar Holmen. Resultatförbättringen inom affärsområdet berodde på sänkta produktionskostnader, bättre produktmix samt att större underhållsstopp påverkade föregående års resultat negativt med 210 miljoner kronor. Framöver kommer fokus ligga på att höja effektiviteten i kartongbruket och sälja tillkommande volymer till premiumsegmentet, heter det.

Efterfrågan på trävaror drevs främst av en stark husmarknad i USA där hemmabyggandet ökade, en trend som setts i flera länder enligt Holmen. Prisuppgångar på konstruktionsvirke i Europa har tillsammans med historiskt höga priser i USA lyft resultatet för trävaror.

Gymkedjan Actic Group räknar med att rapportera ett högre ebitda-resultat och rörelseresultat tredje kvartalet 2020 jämfört med föregående år samt väsentligt över marknadens förväntningar.

"Resultatförbättringen förklaras bland annat av åtgärder för att anpassa träningsutbudet, anpassade personalkostnader och god kostnadskontroll", skriver bolaget.

Ebitda för det tredje kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 86 miljoner kronor och rörelseresultatet till cirka 33 miljoner kronor. Det kan jämföras med 72 respektive -266 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. I de redovisade resultatsiffrorna ingår statliga stöd för permittering av personal med cirka 5 miljoner kronor och för tillfälliga hyressänkningar till cirka 8 miljoner.

Omsättningen förväntas att uppgå till 196 miljoner kronor, motsvarande en nedgång om 14 procent jämfört med föregående år. Det är dock bättre än tidigare kommunicerad omsättningsminskning under det tredje kvartalet om 15-20 procent.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor.

Fullständig information kommer att redovisas i samband med Actics delårsrapport för det tredje kvartalet 2020, vilken tidigareläggs och kommer publiceras den 26 oktober istället för, som tidigare kommunicerats, den 10 november.

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar en nettoomsättning på 457 miljoner kronor (1.034) under fjärde kvartalet, juni-augusti, i det förlängda räkenskapsåret. Rörelseresultatet uppgick till 76,8 miljoner kronor (72,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,8 miljoner kronor (81,0) motsvarande ett resultat per aktie på 1:32 kronor (3:25). Under perioden togs 38 (28) nya vindkraftverk med en total effekt om 160 megawatt, MW, i drift (104) medan 39 (29) vindkraftverk med en total effekt på 161 MW (105) överlämnades till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 MW (524).

Eolus höll en extra bolagsstämma den 27 augusti som beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti.

Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 31 december 2020 och omfattar perioden 1 september 2019 till 31 december 2020. Detta medför att fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte omfattar fyra månader, 1 september – 31 december 2020.

Eolus Vinds orderstock uppgick vid utgången av augusti 2020 till 4.591 miljoner kronor (1.349). Orderstocken består av tecknade kundkontrakt och justeras med successivt vinstavräknade projekt samt avyttrade projekträttigheter.

I slutet av augusti färdigställde Eolus projekten Bäckhammar och Stigafjellet med totalt 38 vindkraftverk och överlämnade dem till kunder. Bolaget har kunnat leverera i tid och inom budget trots utmanande förhållanden orsakade av pandemin, skriver vd Per Witalisson i rapporten.

Det kaliforniska projektet Wind Wall har drabbats av ett par månaders försening, till stor del relaterat till effekter av covid-19.

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 5.502 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av 21 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 5.095 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 24,8 procent, jämfört med förväntade 23,3 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 22.225 miljoner kronor med en organisk tillväxt på -5 procent. Analytikerna hade här räknat med 21.850 miljoner och -6,9 procent.

Rörelseresultatet innefattar en rörelseintäkt på 1.910 miljoner kronor från omvärdering av aktieägande i intresseföretag. Resultatet inkluderar även en rörelseintäkt om 252 miljoner kronor från avyttring av viss verksamhet. Analytikerna hade räknat med engångsposter på +2.005 miljoner kronor.

Assa Abloy har nu kommit fram till att föreslå en andra utdelning, på 1:85 kronor per aktie.

Tillsammans med tidigare föreslagen utdelning blir den totala utdelningen, enligt förslag, 3:85 kronor, vilket är det som styrelsen ursprungligen föreslog men drog tillbaka när pandemin slog till.

First North-listade spelutvecklaren MAG Interactive redovisar en nettoomsättning för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 55,1 miljoner kronor (43,1).

Justerat Ebitda-resultat för perioden blev -1,9 miljoner kronor (6,0). Justering har här skett för FoU-avdrag, förvärvsrelaterade kostnader samt effekter från redovisningsstandarden IFRS16.

Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,0 miljoner respektive 6,4 miljoner under kvartalet, en ökning med 4 respektive 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnader för användarförvärv (user acquisition) uppgick till 21,6 miljoner kronor (9,1). ARPDAU, ett nyckeltal som visar den genomsnittliga totala intäkten per daglig aktiv spelare var 3,4 dollarcent, en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år.

ARPDAU driver tillväxten i bolaget och främst var det migreringen av spelare från Quizkampen till Nya Quizkampen och den fortsatta tillväxten för Wordzee som låg bakom. I slutet av kvartalet spelade cirka 40 procent Nya Quizkampen och vid utgången av kalenderåret 2020 har Mag Interactive ambitionen att 100 procent ska ha migrerat till den nya versionen.

Här ligger en viktig pusselbit till den fortsatta utvecklingen av ARPDAU och därmed tillväxten. En annan faktor som bidrog under det gångna kvartalet var in-app-köp.

"Intäkter från in-app-köp visar en kraftig tillväxt tack vare optimeringar av spelekonomierna i flera av våra spel, vilket bidrar till förbättrad ARPDAU. In-app-köpen växte med 76 procent och antalet unika månatliga köpare växte med 27 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år", skriver bolaget i rapporten.

E-handelsbolaget Qliro Group redovisar ett resultat efter skatt på -1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-13,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:83 kronor (-0:09).

Nettoomsättningen uppgick till 461 miljoner kronor (541). Bruttoresultatet blev 134 miljoner kronor (118) vilket gav en bruttomarginal på 29 procent (21,8). Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-13,9) och rörelsemarginalen var 0 procent (-2,6).

Qliro Group ska byta namn till Nelly den 6 november.

Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 33,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (21,7). Resultatet per aktie uppgick till 2:91 kronor (1:90).

Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 195 miljoner kronor (142). Bolaget nämner en positiv engångseffekt om cirka 15 miljoner kronor från amerikansk kunds produktuppdateringsprogram, enligt rapporten.

Rörelseresultatet blev 44,1 miljoner kronor (26,7). Ebitda-resultatet ökade till 61,5 miljoner kronor (45,4), motsvarande en ebitda-marginal på 31,6 procent (32,1).

Satellitbolaget Ovzon rapporterar en nettoomsättning på 32,3 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020, att jämföra med fjolårets jämförbara 57 miljoner kronor, framgår av delårsrapporten. Rörelseresultatet uppgick till -17 miljoner (2,1) och efter skatt uppgick till -30,2 miljoner kronor (26,3).

"Våra marknadsaktiviteter har fortsatt begränsats av covid-19 under kvartalet men under september har vi åter kunnat börja träffa kunder och affärspartners. De för branschen viktiga mässorna fortsätter att ställas in eller skjuts upp", säger vd Magnus René.

Det turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av covid-19 och det lägre sexmånaderskontraktet från amerikanska försvarsdepartementet som tecknades i mars innebär, som Ovzon tidigare kommunicerat, att omsättningen och lönsamheten kortsiktigt försvagats.

"Kvartalsutfallet blev enligt våra förväntningar men lägre än förra året", konstaterar vd:n.

I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med -13 miljoner kronor (27,8).

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 250 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (156).

Nettoomsättningen blev till 2.200 miljoner kronor (1.813). Bruttomarginalen uppgick till 33,1 procent (32,2). Rörelseresultatet blev 325 miljoner kronor (210), vilket gav en rörelsemarginal på 14,8 procent (11,6).

Byggmax föreslår redan nu en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 2:75 kronor per aktie, som betalas ut 2021.

"Mot bakgrund av det starka året hittills", motiverar bolaget det tidigarelagda utdelningsförslaget som annars brukar dyka upp i rapporten för det fjärde kvartalet.

Byggmax har tidigare dragit tillbaka utdelningsförslaget för verksamhetsåret 2019 som var på 1:16 kronor per aktie.

"Vår ambition är att fortsätta utöka utdelningen över tid och fortsatt stärka vår balansräkning", skriver bolaget i onsdagens delårsrapport.

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 127 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (27). Resultatet per aktie uppgick till 1:14 kronor (0:24).

Nettoomsättningen uppgick till 1.241 miljoner kronor (802). Rörelseresultatet blev 169 miljoner kronor (36) med ett ebita-resultat på 199 miljoner kronor (65).

"Tredje kvartalet är normalt vårt svagaste kvartal men i år summerar vi ett rekordkvartal. Efterfrågan från framförallt sjukvården och diagnostiklaboratorierna var genomgående mycket hög trots att antalet allvarligt sjuka covid-19 patienter minskade i de flesta länderna under sommaren", skriver Addlifes vd Kristina Willgård i vd-ordet i rapporten.

Fönstertillverkaren Inwido redovisar ett operationellt ebita-resultat på 247 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, motsvarande en ebita-marginal om 14,4 procent. Inwido meddelade den 8 oktober att det operationella ebita-resultatet för det tredje kvartalet skulle bli 245-250 miljoner kronor.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var 253 miljoner kronor samt 14,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.716 miljoner kronor (1.719). Bolagets förhandsbesked låg på 1.710-1.725 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts konsensus var 1.719 miljoner kronor. Den organiska omsättningen var 4 procent.

Covid-19 har under det tredje kvartalet haft en relativt begränsad negativ påverkan på Inwidos affärsenheter, uppger fönsterbolaget i sin delårsrapport.

"Det tredje kvartalet blev Inwidos resultatmässigt starkaste kvartal hittills. Uppbackad av en positiv konsumentmarknad och en hög tillväxt inom e-handeln ökade nettoomsättningen organiskt med 4 procent /…/ Med ett gediget resultat i ryggen går vi in i det fjärde kvartalet med en rekordstor orderstock på 1.308 miljoner kronor, +18 procent", skriver vd Henrik Hjalmarsson.

Under det tredje kvartalet påverkades effektiviteten i produktionen, framförallt inom affärsområde Nord, negativt av en högre sjukfrånvaro. Efter tidigare nedstängningar i Storbritannien och Irland har verksamheterna åter öppnats upp, men är ännu inte fullt tillbaka på de nivåer som gällde före pandemin, uppger Inwido.

Qliro AB, som knoppats av från Qliro Group, redovisar ett resultat efter skatt på -8,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (1,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:48 kronor (0:06).

Rörelseresultatet blev -9,5 miljoner kronor (1,5). Nettoomsättningen uppgick till 97,1 miljoner kronor (85,7).

Fastighetsbolaget Klöverns intäkter uppgick till 808 miljoner kronor i det tredje kvartalet (921).

Driftöverskottet uppgick till 580 miljoner kronor (651) och förvaltningsresultatet uppgick till 365 miljoner (395).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 33 miljoner kronor (327), medan värdeförändringarna på derivat var till -1 miljoner kronor (6).

Efter skatt blev resultatet 306 miljoner kronor (728).

Programvarubolaget Enea redovisar ett resultat efter skatt på 31,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (47,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:44 kronor (2:37).

Nettoomsättningen uppgick till 206 miljoner kronor (247). Rörelseresultatet blev 42,8 miljoner kronor (63,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82,8 miljoner kronor (69,5).

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 4.227 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 efter att redan i tredje kvartalet ha gjort en avsättning på 1.470 miljoner kronor sedan arbetet med att i detalj bedöma behovet av en omstruktureringsreserv gått snabbare än förväntat.

I september meddelade Handelsbanken att banken under fjärde kvartalet skulle reservera en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat i det tredje kvartalet på 4.684 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront. Om man justerar utfallet för kreditförlustreserveringen uppgår rörelseresultatet till 5.697 miljoner kronor, vilket är 22 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan.

Rörelseresultatet innehåller samtidigt en IT-nedskrivning på 38 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 7.893 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.938 miljoner. Provisionsnettot blev 2.672 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.617 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 49 miljoner kronor. Kreditförluster på 793 miljoner kronor väntades.

Läs mer om Handelsbankens rapport

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 9,0 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 6,65 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent, mot snittestimatet om 11,6 procent, och den justerade bruttomarginalen var 43,2 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 39,4 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 8,6 miljarder kronor, mot snittestimatet 6,11 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 57,5 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 57,4 miljarder kronor.

Läs mer om Ericssons rapport

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 8.211 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, framgår det av delårsrapporten.

Det justerade ebitda-marginalen uppgick till 38,1 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.782 miljoner kronor med en marginal på 35,9 procent.

Nettoomsättningen blev 21.530 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.700 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till -3,7 procent under kvartalet.

Läs mer om Telias rapport

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 622 miljoner kronor i det tredje kvartalet (618).

Driftöverskottet blev 451 miljoner kronor (424) och förvaltningsresultatet uppgick till 329 miljoner (310).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 175 miljoner (418), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -13 miljoner kronor (-65).

Efter skatt blev resultatet 387 miljoner kronor (521), vilket motsvarade 1:77 kronor per stamaktie (2:38).

Kungsleden ser en gradvis återhämtning i marknaden som hittills har gått snabbare än väntat. Bolagets vd Biljana Pehrsson flaggar dock i vd-ordet i rapporten för att återhämtningen kan bli " mer ojämn med risk för bakslag längs vägen". Detta på grund av andra vågen av covid-19 med lokala eller regionala utbrott i flera europeiska länder inklusive Sverige.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -