Rapportfloden:Blandade resultat

Q3 Softronic, Note, Saab, Avanza och Intrum har lämnat sina kvartalsrapporter.

Softronics omsättning uppgick till 160 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (157). EBITDA ökade till 25,8 miljoner kronor (20,2).

Resultat före skatt uppgick till 19,4 miljoner kronor (13,8) medan periodens nettoresultat blev 15,2 miljoner kronor (10,5). Resultat per aktie var 0:29 kronor (0:20). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 23,8 miljoner kronor (10,1).

Softronics tredje kvartal innehöll fortsatt "mycket goda siffror", enligt Per Adolfssons vd-ord i den tidigarelagda delårsrapporten.

Omsättningen ökade med omkring 2 procent jämfört med föregående år medan resultatet växte cirka 41 procent till 19,4 miljoner kronor, vilket gav en vinstmarginal före skatt på 12,1 procent (8,8).

"De fina siffrorna beror till stor del på lägre kostnader, vilka i sin tur är resultatet av en bättre leveransmix, bättre resursutnyttjande och till en del uteblivna kostnader beroende på coronapandemin", skriver Per Adolfsson i delårsrapporten som Softronic beslutat att publicera på måndagen i stället för tidigare aviserad publiceringsdag den 22 oktober.

"Så trots den osäkerhet som råder i världen, känner vi att vi har en stabil plattform att stå på. Vi fortsätter vårt arbete med att vara den pålitliga rådgivare till våra kunder, som de behöver för att kunna göra rätt val i den komplexa världen av informationsteknologi och digitalisering", sammanfattar Softronic-vd:n.

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 28 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (22). Resultatet per aktie uppgick till 0:97 kronor (0:81).

Nettoomsättningen uppgick till 433 miljoner kronor (434).

Rörelseresultatet blev 36 miljoner kronor (32) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (7,3). Bolaget sade i september att rörelsemarginalen under tredje kvartalet skulle uppgå till cirka 8,0 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 33 miljoner kronor (30).

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet på 19 procent, att ställa mot 13 procent för relevant jämförelseindex (SIXRX). Det rapporterade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 599 kronor, mot 564 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 2,3 procent per den 30 september, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien

Det justerade substansvärdet per aktie, med marknadsvärderade onoterade innehav, var 702 kronor, motsvarande en rabatt om 16,7 procent. Det kan jämföras med 641 kronor tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev 27.170 miljoner kronor (20.643). Resultatet per aktie uppgick till 35:50 kronor (26:92).

Saab kom med rapport för det tredje kvartalet tidigare än väntat, och meddelar bland annat att rörelseresultatet uppgick till -663 miljoner kronor, jämfört med +518 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 445 miljoner kronor och (518). Enligt Infronts konsensus sammanställt den 14 oktober, uppgick analytikernas förväntningar i snitt på ett justerat rörelseresultat om 380 miljoner kronor.

I Saabs jämförelsestörande poster under tredje kvartalet ingick en realisationsvinst för försäljningen av Vricon med 997 miljoner kronor, covid-19-relaterade korrigeringar i projektkalkyler om 1.496 miljoner kronor och avsättningar för pågående tvister och rättsliga processer om 300 miljoner kronor samt nedskrivningar i lager och andelar i intresseföretag om 210 miljoner kronor.

Totalt påverkade jämförelsestörande poster resultatet med -1.108 miljoner kronor. Förväntat enligt Infront var jämförelsestörande poster om +1.022 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 10.152 miljoner kronor (9. 383) under tredje kvartalet och försäljningsintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 6.064 miljoner kronor (7.914). Här låg förväntningarna på en orderingång om 9.380 miljoner och försäljningsintäkter på 7.555 miljoner kronor.

Bruttomarginalen under det tredje kvartalet uppgick till -2,9 procent (21,2).

"Den lägre nivån förklaras framförallt av korrigeringar av projektkalkyler till följd av Covid-19 och till viss del av nedgången inom den civila affärsverksamheten med försämrat bruttoresultat som följd. Under kvartalet gjordes även en nedskrivning av varulager om 137 miljoner kronor, relaterad till produkter som avvecklats och som ett led i anpassningen av produktportföljen, vilket påverkade bruttomarginalen negativt", skriver Saab.

Saab uppger i den tidigarelagda delårsrapporten att coronapandemin har fortsatt att påverka världen negativt och inte minst den globala flygindustrin.

"För Saab har osäkerheten kring Covid-19 framförallt varit kopplad till störningar i leverantörskedjan inom bolagets samtliga affärsområden samt marknadsförutsättningarna inom den civila verksamheten. På grund av den utdragna pandemin och den långsamma globala återhämtningen ser Saab nu en ökad risk relaterat till effekterna av Covid-19", uppger vd Micael Johansson.

Utvecklingen under den senaste tiden gör att Saab bedömer att de framtida riskerna för framförallt affärsområdet Aeronautics har ökat.

"Den utdragna pandemin och återhämtningen påverkar huvudsakligen underleverantörer och därmed materielförsörjningen till Gripen E/F-programmen. Det får följdeffekter på utvecklingsarbete, verifiering och produktion", uppger Saab-chefen.

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 396 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 329 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 575 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 506 miljoner kronor. Courtageintäkterna uppgick till 283 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 243 miljoner kronor.

Avanza Bank bedömer fortfarande att kostnadsökningen för helåret 2020 kommer att uppgå till 12 procent, vilket är inom den tidigare kommunicerade långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent som också står fast.

Avanza Bank kommer för räkeskapsåret 2020 att frångå utdelningspolicyn i syfte att stärka bankens kapitalbas. Den långsiktiga policyn att dela ut minst 70 procent av vinsten kvarstår dock. Det framgår av ett pressmeddelande från i söndags.

Bakgrunden är att det i juni 2021 införs ett krav på den så kallade bruttosoliditetskvoten på minst 3 procent. Vidare har Finansinspektionen informerat om att de inför en bruttosoliditetsvägledning på ytterligare 0,2 till 0,5 procent.

"Som tidigare kommunicerats behöver Avanza härutöver en intern buffert för att säkerställa att Avanza Bank Holding i alla marknadslägen har en kvot som överskrider kravet", skriver banken.

Bruttosoliditetskvoten skulle från Avanzas sida kunna förbättras genom en lägre utdelningsandel eller genom att ge ut ytterligare primärkapital (AT1), eller genom att minska balansomslutningen eller åtaganden utanför balansräkningen.

"Med anledning av Avanzas starka utveckling under året samt rådande pandemi, med stor osäkerhet kring utdelningar, har styrelsen vid kvällens styrelsemöte beslutat att Avanzas bruttosoliditetskvot ska stärkas genom upparbetade vinstmedel. Det betyder att Avanza för 2020 tillfälligt kommer att frångå sin utdelningspolicy", meddelar banken. Exakt hur utdelningspolicyn kommer att frångås framgår inte i söndagens pressmeddelande.

Avanza Bank behöver stärka sitt primärkapital med 750–850 miljoner kronor. Det uppger banken i delårsrapporten i spåren av söndagens besked om att Avanza Bank för räkenskapsåret 2020 kommer att frångå utdelningspolicyn.

Avanzas långsiktiga policy är att dela ut minst 70 procent av vinsten.

Bakgrunden till beslutet att för 2020 frångå utdelningspolicyn är att det i juni 2021 införs ett krav på den så kallade bruttosoliditetskvoten på minst 3 procent. Vidare har Finansinspektionen informerat om att de inför en bruttosoliditetsvägledning på ytterligare 0,2 till 0,5 procent.

"Som tidigare kommunicerats behöver Avanza härutöver en intern buffert för att säkerställa att Avanza Bank Holding i alla marknadslägen har en kvot som överskrider kravet", skrev banken.

"För att ha en god marginal till kravet i alla marknadslägen har styrelsen fastslagit att det interna målvärdet för bruttosoliditetskvoten bör uppgå till 3,8 procent och att primärkapitalet därför behöver stärkas med 750–850 miljoner kronor", uppger Avanza Bank.

Per den 30 september uppgick Avanzas bruttosoliditetskvot för konsoliderad situation till 3,1 procent, att jämföra med 3,5 procent vid årsskiftet.

"Det som påverkar kvoten negativt är ökad inlåning, vilket är orsaken till att kvoten fluktuerat under året", skriver banken.

Avanza Banks nettoresultat uppgick till 331 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020 och till 917 miljoner kronor för niomånadersperioden januari-september 2020.

Bruttosoliditetskvoten skulle från Avanzas sida kunna förbättras genom en lägre utdelningsandel eller genom att ge ut ytterligare primärkapital (AT1), eller genom att minska balansomslutningen eller åtaganden utanför balansräkningen.

"Med anledning av Avanzas starka utveckling under året samt rådande pandemi, med stor osäkerhet kring utdelningar, har styrelsen vid kvällens styrelsemöte beslutat att Avanzas bruttosoliditetskvot ska stärkas genom upparbetade vinstmedel. Det betyder att Avanza för 2020 tillfälligt kommer att frångå sin utdelningspolicy", meddelade banken i söndags.

Exakt hur utdelningspolicyn kommer att frångås framgår inte. I delårsrapporten talar banken om en "tillfälligt minskad utdelningsandel".

Vd Rikard Josefson beskriver det som en extraordinär åtgärd och framhåller att utdelningspolicyn om minst 70 procent av vinsten långsiktigt kvarstår.

Intrums rörelsevinst i det tredje kvartalet väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat, uppger kredithanteringsbolaget i samband med det vd-byte som aviserades på söndagen.

Det preliminära justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår till 1.687 miljoner kronor, en ökning med 25 procent jämfört med det andra kvartalet.

Enligt Intrums egen estimatsammanställning från 14 september väntades ett resultat på 1.275 miljoner kronor.

Enligt Infronts sammanställning från i förra veckan väntades 1.292 miljoner.

Intrums resultatmått "cash ebitda" blev preliminärt 3.142 miljoner kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med kvartal två. Här låg konsensus enligt Intrum på 2.637 miljoner kronor.

Intrums nettoskuld minskade till 48,9 miljarder kronor, jämfört med 49,7 miljarder i det andra kvartalet. Skuldsättningskvoten minskade till 4.2 gånger jämfört med 4.4 gånger i andra kvartalet. Tillgänglig likviditet vid utgången av det tredje kvartalet var 16,0 miljarder kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -